تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

جدول وزن ورق

تمامی مشخصات و جداول مربوطه به انواع ورق را در این لینک می توانید مشاهده کنید . 

برای مشاهده جدول جامع وزن ورق روی دکمه زیر کلیک کنید .

قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ304

تاریخ به روز رسانی :1403/03/3110:00
کدشرحقیمتضخامتابعادآلیاژحالتواحد
1ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.3 213,2700.31000304Lرولکیلوگرم
2ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.3 213,2700.31250304Lرولکیلوگرم
3ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4208,1800.42000*1000304Lرولکیلوگرم
4ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4208,1800.42500*1250304Lرولکیلوگرم
5ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4208,1800.41250304Lرولکیلوگرم
6ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4208,1800.41000304Lرولکیلوگرم
7ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.5186,2200.51000304Lرولکیلوگرم
8ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.5193,7100.51250304Lرولکیلوگرم
9ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.5186,4400.52000*1000304Lرولکیلوگرم
10ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6194,6400.62000*1000304Lرولکیلوگرم
11ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6194,6400.62500*1250304Lرولکیلوگرم
12ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6194,6400.61250304Lرولکیلوگرم
13ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6194,6400.61000304Lرولکیلوگرم
14ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7194,6400.71250304Lرولکیلوگرم
15ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7194,6400.71000304Lرولکیلوگرم
16ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7194,6400.72440*1220304Lرولکیلوگرم
17ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7194,6400.72000*1000304Lرولکیلوگرم
18ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8194,6400.82000*1000304Lرولکیلوگرم
19ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8194,6400.81000304Lرولکیلوگرم
20ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8194,6400.82500*1250304Lرولکیلوگرم
21ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8194,6400.81250304Lرولکیلوگرم
22ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.9تماس0.91000304Lرولکیلوگرم
23ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.9تماس0.92500*1250304Lرولکیلوگرم
24ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1199,11011000304Lرولکیلوگرم
25ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1199,11012000*1000304Lرولکیلوگرم
26ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1199,29012500*1250304Lرولکیلوگرم
27ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1199,56013000*1500304Lرولکیلوگرم
28ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25199,5601.251000304Lرولکیلوگرم
29ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25199,4801.252000*1000304Lرولکیلوگرم
30ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25199,3001.252500*1250304Lرولکیلوگرم
31ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25199,3001.251250304Lرولکیلوگرم
32ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5199,5601.52000*1000304Lرولکیلوگرم
33ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5166,0551.53000*1500304Lرولکیلوگرم
34ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5تماس1.51250304Lرولکیلوگرم
35ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5تماس1.56000*1500304Lرولکیلوگرم
36ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2190,25021000304Lرولکیلوگرم
37ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2190,25022000*1000304Lرولکیلوگرم
38ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2190,01022500*1250304Lرولکیلوگرم
39ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2تماس23000*1500304Lرولکیلوگرم
40ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5202,3402.56000*1500304Lرولکیلوگرم
41ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5202,3402.53000*1500304Lرولکیلوگرم
42ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5190,0702.51000304Lرولکیلوگرم
43ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5190,0702.52000*1000304Lرولکیلوگرم
44ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5تماس2.52500*1250304Lرولکیلوگرم
45ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5تماس2.51250304Lرولکیلوگرم
46ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3190,34031000304Lرولکیلوگرم
47ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3199,35031500304Lرولکیلوگرم
48ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3199,35036000*1500304Lرولکیلوگرم
49ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3تماس32000*1000304Lرولکیلوگرم
50ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3195,02032500*1250304Lرولکیلوگرم
51ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3199,35033000*1500304Lرولکیلوگرم
52ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4193,91042500*1250304Lرولکیلوگرم
53ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4190,27041000304Lرولکیلوگرم
54ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4190,27042000*1000304Lرولکیلوگرم
55ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4200,27043000*1500304Lرولکیلوگرم
56ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4193,91041250304Lرولکیلوگرم
57ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4202,09041500304Lرولکیلوگرم
58ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4200,27046000*1500304Lرولکیلوگرم
59ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5199,27051500304Lرولکیلوگرم
60ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5تماس51250304Lرولکیلوگرم
61ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5189,55051000304Lرولکیلوگرم
62ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5189,55052000*1000304Lرولکیلوگرم
63ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5203,82053000*1500304Lرولکیلوگرم
64ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5203,82056000*1500304Lرولکیلوگرم
65ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6199,27066000*1500304Lرولکیلوگرم
66ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6199,27063000*1500304Lرولکیلوگرم
67ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6190,27061000304Lرولکیلوگرم
68ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6199,55061500304Lرولکیلوگرم
69ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6197,64062500*1250304Lرولکیلوگرم
70ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6195,73061250304Lرولکیلوگرم
71ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6190,27062000*1000304Lرولکیلوگرم
72ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8199,09081000304Lرولکیلوگرم
73ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8194,82081500304Lرولکیلوگرم
74ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8199,09082000*1000304Lرولکیلوگرم
75ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8201,82081250304Lرولکیلوگرم
76ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8194,64086000*1500304Lرولکیلوگرم
77ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10199,890102500*1250304Lرولکیلوگرم
78ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10191,140106000*1500304Lرولکیلوگرم
79ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10تماس103000*1500304Lرولکیلوگرم
80ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10199,950102000*1000304Lرولکیلوگرم
81ورق استنلس استیل 304L ضخامت 12213,360122000*1000304Lرولکیلوگرم
82ورق استنلس استیل 304L ضخامت 12195,030123000*1500304Lرولکیلوگرم
83ورق استنلس استیل 304L ضخامت 12194,470126000*1500304Lرولکیلوگرم
84ورق استنلس استیل 304L ضخامت 15196,930156000*1500304Lرولکیلوگرم
85ورق استنلس استیل 304L ضخامت 15194,730152000*1000304Lرولکیلوگرم


 ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ ۳۰۴

ورق استنلس استیل صنعتی با آلیاژ ۳۰۴ یک ورق فولادی ضد زنگ است که با استفاده از برخی از تغییرات مانند افزایش کروم در این ورق و کاهش کربن باعث شده است تا این آلیاژ دچار زنگ خوردگی نشود. این نوع از ورق استیل بر پایه ورق ۳۰۲ تولید شده و در دسته بندی فولادهای ضد زنگ تقسیم ‌بندی می ‌شود در این آلیاژ مقدار کربن پایین بوده و رسوب کاربید کروم در این نوع ورقه از خوردگی و حساسیت آن می کاهد. شما در بسیاری از موارد می توانید ورق استنلس استیل ۳۰۴ را بلافاصله بعد از جوشکاری شدن استفاده کنید این در صورتی است که نمی توانید بعد از جوشکاری از یک ورق ۳۰۲ استفاده کنید. معمولاً در نوع ۳۰۴ مقدار کربن کم می باشد و حدود ۳ صدم درصد کربن و رسوب کاربید را می توانید در این حالت مشاهده کنید. به دلیل وجود چنین خاصیتی این آلیاژ در محیط های مرطوب و خورنده دچار مشکل نخواهد شد برای اینکه بتوانید از یک ورق ۳۰۴ استفاده کنید نیاز به عملیات حرارتی آنیل ندارید. استحکام کششی، استحکام تسلیمی و سختی در ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ ۳۰۴ قابل مشاهده است.

قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ304

مشخصات فنی ورق استنلس استیل ۳۰۴

ASTM A240:

یکی از استانداردهایی که در ورق استنلس استیل ۳۰۴ قابل مشاهده است استاندارد انجمن تست مواد آمریکا می باشد تمامی موادی که در این ورق به کار برده شده توسط انجمن تست مواد آمریکا تهیه و تنظیم شده اند. مواد این آلیاژ ها نسبت به خوردگی و حرارت مقاوم هستند و می ‌توانند در شکل ‌های استریپ، شیت و پلیت به صورت عمومی و در ساخت مخازن تحت فشار مورد استفاده قرار بگیرند، تمامی تولید کنندگان ورق استنلس استیل صنعتی با آلیاژ ۳۰۴ وظیفه دارند در تولید این محصول از مواد ضد زنگ و مقاوم با تمامی مشخصه های این انجمن استفاده کنند.

ASTM A666:

این نیز یکی از استانداردها برای تولید ورق استنلس استیل ۳۰۴ می باشد که باید حرارت دهی و سرد کردن فولادهای ضد زنگ را انجام داده تا بتوانند در کاربرد های مختلف از آن ها استفاده کند. حتماً باید در خصوص تولید ورق ۳۰۴ تمامی الزامات و ترکیبات شیمیایی انجام شود. تمامی این ورق ها باید به صورت نازک، میل گرد، پلیت یا نوارهای نازک باشد.

ترکیب شیمیایی ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ ۳۰۴

ترکیب هایی که در یک ورقه استنلس استیل ۳۰۴ به کار می رود و شامل این موارد خواهد بود:

  • حدود ۰۸.۰درصد کربن
  • ۲۰.۰۰ کروم
  • ۱۲.۰۰نیکل
  • ۲.۰۰ منگنز
  • ۰.۰۴۵ درصد فسفر
  • ۰.۰۳۰ درصد گوگرد
  • ۰.۷۵ درصد سیلیسیوم
  • ۰.۱۰ درصد نیتروژن

خوردگی عمومی ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ ۳۰۴ 

ورق استنلس استیل صنعتی با آلیاژ ۳۰۴ در محیط هایی با میزان اکسید کنندگی متوسط و نسبتاً احیا کننده، نسبت به خوردگی مقاومت نشان دادند این ورقه های استیلی دارای محتوایی در حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد کروم هستند این کروم باعث می شود تا در محیط های اکسید کننده مانند اسید نیتریک مقاوم باشند همچنین ورق ها نسبت به اسیدهای آلی با قدرت تهاجمی نیز مقاوم خواهند بود.

همچنین در این ورقه ها شاهد ترکیبی به صورت ۸ تا ۱۲ درصد نیکلی هستیم که باعث شده تا مقاومت آن را در برابر محیط های احیا کنندگی بالا ببرد اما این ورق ها در محیط هایی مانند محلول های جوشان هیدروکلریک و سولفوریک اسیدی که به نسبت  رقیق هستند بسیار خورنده و تهاجمی عمل می کنند. گاهی وقت ها شاهد خوردگی مناطق جوش و مناطق حساس از ورقه ها هستیم که بهتر است در این محیط ها از ورقه های ۳۰۴ استفاده شود زیرا کربن پایین تر دارند و مقاومت دانه های آن ها افزایش پیدا کرده است.

قیمت ورق استنلس استیل 304 به دلیل وارداتی بودن، وابستگی بسیار زیادی به قیمت ارز و دلار دارد.  تمام محصولات وارداتی بر پایه دلار معامله می‌شود، از این رو در خرید و فروش ورق استنلس استیل 304 نیز نرخ دلار دخالت دارد. نوسانات نرخ دلار در این حالت باعث تغییر قیمت استیل و مقاطع ساخته شده از آن می‌شود.

جهت آگاهی از قیمت و خرید ورق استنلس استیل 304 از منابع معتبر استعلام قیمت کنید، همچنین می توانید جهت آگاهی از لیست قیمت به جداول درج شده در این صفحه مراجعه کنید و جهت اطلاع از شرایط خرید و کسب مشاوره رایگان با کارشناسان فروش اهن آنیل تماس بگیرید.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .