لیست وزن

 

قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ304

تاریخ به روز رسانی :10:51-
کدشرحقیمت (ریال)ضخامتابعادآلیاژحالتواحد
1ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.3 تماس بگیرید0.31000304Lرولکیلوگرم
2ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.3 تماس بگیرید0.31250304Lرولکیلوگرم
3ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4تماس بگیرید0.42000*1000304Lرولکیلوگرم
4ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4تماس بگیرید0.42500*1250304Lرولکیلوگرم
5ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4تماس بگیرید0.41250304Lرولکیلوگرم
6ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4تماس بگیرید0.41000304Lرولکیلوگرم
7ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.5تماس بگیرید0.51000304Lرولکیلوگرم
8ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.5تماس بگیرید0.51250304Lرولکیلوگرم
9ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.5تماس بگیرید0.52000*1000304Lرولکیلوگرم
10ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6تماس بگیرید0.62000*1000304Lرولکیلوگرم
11ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6تماس بگیرید0.62500*1250304Lرولکیلوگرم
12ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6تماس بگیرید0.61250304Lرولکیلوگرم
13ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6تماس بگیرید0.61000304Lرولکیلوگرم
14ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7تماس بگیرید0.71250304Lرولکیلوگرم
15ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7تماس بگیرید0.71000304Lرولکیلوگرم
16ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7تماس بگیرید0.72440*1220304Lرولکیلوگرم
17ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7تماس بگیرید0.72000*1000304Lرولکیلوگرم
18ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8تماس بگیرید0.82000*1000304Lرولکیلوگرم
19ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8تماس بگیرید0.81000304Lرولکیلوگرم
20ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8تماس بگیرید0.82500*1250304Lرولکیلوگرم
21ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8تماس بگیرید0.81250304Lرولکیلوگرم
22ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.9تماس بگیرید0.91000304Lرولکیلوگرم
23ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.9تماس بگیرید0.92500*1250304Lرولکیلوگرم
24ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1تماس بگیرید11000304Lرولکیلوگرم
25ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1تماس بگیرید12000*1000304Lرولکیلوگرم
26ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1تماس بگیرید12500*1250304Lرولکیلوگرم
27ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1تماس بگیرید13000*1500304Lرولکیلوگرم
28ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25تماس بگیرید1.251000304Lرولکیلوگرم
29ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25تماس بگیرید1.252000*1000304Lرولکیلوگرم
30ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25تماس بگیرید1.252500*1250304Lرولکیلوگرم
31ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25تماس بگیرید1.251250304Lرولکیلوگرم
32ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5تماس بگیرید1.52000*1000304Lرولکیلوگرم
33ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5تماس بگیرید1.53000*1500304Lرولکیلوگرم
34ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5تماس بگیرید1.51250304Lرولکیلوگرم
35ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5تماس بگیرید1.56000*1500304Lرولکیلوگرم
36ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2تماس بگیرید21000304Lرولکیلوگرم
37ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2تماس بگیرید22000*1000304Lرولکیلوگرم
38ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2تماس بگیرید22500*1250304Lرولکیلوگرم
39ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2تماس بگیرید23000*1500304Lرولکیلوگرم
40ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5تماس بگیرید2.56000*1500304Lرولکیلوگرم
41ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5تماس بگیرید2.53000*1500304Lرولکیلوگرم
42ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5تماس بگیرید2.51000304Lرولکیلوگرم
43ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5تماس بگیرید2.52000*1000304Lرولکیلوگرم
44ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5تماس بگیرید2.52500*1250304Lرولکیلوگرم
45ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5تماس بگیرید2.51250304Lرولکیلوگرم
46ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3تماس بگیرید31000304Lرولکیلوگرم
47ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3تماس بگیرید31500304Lرولکیلوگرم
48ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3تماس بگیرید36000*1500304Lرولکیلوگرم
49ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3تماس بگیرید32000*1000304Lرولکیلوگرم
50ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3تماس بگیرید32500*1250304Lرولکیلوگرم
51ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3تماس بگیرید33000*1500304Lرولکیلوگرم
52ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4تماس بگیرید42500*1250304Lرولکیلوگرم
53ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4تماس بگیرید41000304Lرولکیلوگرم
54ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4تماس بگیرید42000*1000304Lرولکیلوگرم
55ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4تماس بگیرید43000*1500304Lرولکیلوگرم
56ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4تماس بگیرید41250304Lرولکیلوگرم
57ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4تماس بگیرید41500304Lرولکیلوگرم
58ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4تماس بگیرید46000*1500304Lرولکیلوگرم
59ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5تماس بگیرید51500304Lرولکیلوگرم
60ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5تماس بگیرید51250304Lرولکیلوگرم
61ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5تماس بگیرید51000304Lرولکیلوگرم
62ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5تماس بگیرید52000*1000304Lرولکیلوگرم
63ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5تماس بگیرید53000*1500304Lرولکیلوگرم
64ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5تماس بگیرید56000*1500304Lرولکیلوگرم
65ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6تماس بگیرید66000*1500304Lرولکیلوگرم
66ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6تماس بگیرید63000*1500304Lرولکیلوگرم
67ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6تماس بگیرید61000304Lرولکیلوگرم
68ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6تماس بگیرید61500304Lرولکیلوگرم
69ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6تماس بگیرید62500*1250304Lرولکیلوگرم
70ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6تماس بگیرید61250304Lرولکیلوگرم
71ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6تماس بگیرید62000*1000304Lرولکیلوگرم
72ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8تماس بگیرید81000304Lرولکیلوگرم
73ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8تماس بگیرید81500304Lرولکیلوگرم
74ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8تماس بگیرید82000*1000304Lرولکیلوگرم
75ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8تماس بگیرید81250304Lرولکیلوگرم
76ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8تماس بگیرید86000*1500304Lرولکیلوگرم
77ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10تماس بگیرید102500*1250304Lرولکیلوگرم
78ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10تماس بگیرید106000*1500304Lرولکیلوگرم
79ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10تماس بگیرید103000*1500304Lرولکیلوگرم
80ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10تماس بگیرید102000*1000304Lرولکیلوگرم
81ورق استنلس استیل 304L ضخامت 12تماس بگیرید122000*1000304Lرولکیلوگرم
82ورق استنلس استیل 304L ضخامت 12تماس بگیرید123000*1500304Lرولکیلوگرم
83ورق استنلس استیل 304L ضخامت 12تماس بگیرید126000*1500304Lرولکیلوگرم
84ورق استنلس استیل 304L ضخامت 15تماس بگیرید156000*1500304Lرولکیلوگرم
85ورق استنلس استیل 304L ضخامت 15تماس بگیرید152000*1000304Lرولکیلوگرم
86ورق استنلس استیل 304L ضخامت 20تماس بگیرید203000*1500304Lرولکیلوگرم


 ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ ۳۰۴

ورق استنلس استیل صنعتی با آلیاژ ۳۰۴ یک ورق فولادی ضد زنگ است که با استفاده از برخی از تغییرات مانند افزایش کروم در این ورق و کاهش کربن باعث شده است تا این آلیاژ دچار زنگ خوردگی نشود. این نوع از ورق استیل بر پایه ورق ۳۰۲ تولید شده و در دسته بندی فولادهای ضد زنگ تقسیم ‌بندی می ‌شود در این آلیاژ مقدار کربن پایین بوده و رسوب کاربید کروم در این نوع ورقه از خوردگی و حساسیت آن می کاهد. شما در بسیاری از موارد می توانید ورق استنلس استیل ۳۰۴ را بلافاصله بعد از جوشکاری شدن استفاده کنید این در صورتی است که نمی توانید بعد از جوشکاری از یک ورق ۳۰۲ استفاده کنید. معمولاً در نوع ۳۰۴ مقدار کربن کم می باشد و حدود ۳ صدم درصد کربن و رسوب کاربید را می توانید در این حالت مشاهده کنید. به دلیل وجود چنین خاصیتی این آلیاژ در محیط های مرطوب و خورنده دچار مشکل نخواهد شد برای اینکه بتوانید از یک ورق ۳۰۴ استفاده کنید نیاز به عملیات حرارتی آنیل ندارید. استحکام کششی، استحکام تسلیمی و سختی در ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ ۳۰۴ قابل مشاهده است.

قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ304

مشخصات فنی ورق استنلس استیل ۳۰۴

ASTM A240:

یکی از استانداردهایی که در ورق استنلس استیل ۳۰۴ قابل مشاهده است استاندارد انجمن تست مواد آمریکا می باشد تمامی موادی که در این ورق به کار برده شده توسط انجمن تست مواد آمریکا تهیه و تنظیم شده اند. مواد این آلیاژ ها نسبت به خوردگی و حرارت مقاوم هستند و می ‌توانند در شکل ‌های استریپ، شیت و پلیت به صورت عمومی و در ساخت مخازن تحت فشار مورد استفاده قرار بگیرند، تمامی تولید کنندگان ورق استنلس استیل صنعتی با آلیاژ ۳۰۴ وظیفه دارند در تولید این محصول از مواد ضد زنگ و مقاوم با تمامی مشخصه های این انجمن استفاده کنند.

ASTM A666:

این نیز یکی از استانداردها برای تولید ورق استنلس استیل ۳۰۴ می باشد که باید حرارت دهی و سرد کردن فولادهای ضد زنگ را انجام داده تا بتوانند در کاربرد های مختلف از آن ها استفاده کند. حتماً باید در خصوص تولید یک ورق ۳۰۴ تمامی الزامات و ترکیبات شیمیایی انجام شود. تمامی این ورق ها باید به صورت نازک، میل گرد، پلیت یا نوارهای نازک باشد.

ترکیب شیمیایی ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ ۳۰۴

ترکیب هایی که در یک ورقه استنلس استیل ۳۰۴ به کار می رود و شامل این موارد خواهد بود:

  • حدود ۰۸.۰درصد کربن
  • ۲۰.۰۰ کروم
  • ۱۲.۰۰نیکل
  • ۲.۰۰ منگنز
  • ۰.۰۴۵ درصد فسفر
  • ۰.۰۳۰ درصد گوگرد
  • ۰.۷۵ درصد سیلیسیوم
  • ۰.۱۰ درصد نیتروژن

خوردگی عمومی ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ ۳۰۴ 

ورق های استنلس استیل صنعتی با آلیاژ ۳۰۴ در محیط هایی با میزان اکسید کنندگی متوسط و نسبتاً احیا کننده، نسبت به خوردگی مقاومت نشان دادند این ورقه های استیلی دارای محتوایی در حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد کروم هستند این کروم باعث می شود تا در محیط های اکسید کننده مانند اسید نیتریک مقاوم باشند همچنین ورق ها نسبت به اسیدهای آلی با قدرت تهاجمی نیز مقاوم خواهند بود.

همچنین در این ورقه ها شاهد ترکیبی به صورت ۸ تا ۱۲ درصد نیکلی هستیم که باعث شده تا مقاومت آن را در برابر محیط های احیا کنندگی بالا ببرد اما این ورق ها در محیط هایی مانند محلول های جوشان هیدروکلریک و سولفوریک اسیدی که به نسبت  رقیق هستند بسیار خورنده و تهاجمی عمل می کنند. گاهی وقت ها شاهد خوردگی مناطق جوش و مناطق حساس از ورقه ها هستیم که بهتر است در این محیط ها از ورقه های ۳۰۴ استفاده شود زیرا کربن پایین تر دارند و مقاومت دانه های آن ها افزایش پیدا کرده است.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .