تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

جدول وزن میلگرد

تمامی مشخصات و جداول مربوطه به میلگرد را در این لینک می توانید مشاهده کنید . 

برای مشاهده جدول جامع وزن میلگرد روی دکمه زیر کلیک کنید .

قیمت میلگرد آجدار

Ξ قیمت میلگرد آجدار میانه 

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:11
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد 10 میانه26,82010شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
2میلگرد 12 میانه26,36012شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
3میلگرد 14 میانه25,45014شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
4میلگرد 16 میانه25,45016شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
5میلگرد 18 میانه25,45018شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
6میلگرد 20 میانه25,45020شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
7میلگرد 22 میانه25,45022شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
8میلگرد 25 میانه25,45025شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
9میلگرد 28 میانه25,45028شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم


 Ξ قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:12
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانتماس بگیرید12شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
2میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان25,64014شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
3میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان25,64016شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
4میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان25,64018شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
5میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان25,64020شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
6میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان25,64022شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
7میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان25,64025شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
8میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان25,64028شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم


 Ξ قیمت میلگرد آجدار راد همدان 

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:00
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 8 راد همدان28,8508شاخه 12 متریA2کارخانهراد همدانکیلوگرم
2میلگرد آجدار 10 راد همدان27,94010شاخه 12 متریA2کارخانهراد همدانکیلوگرم
3میلگرد آجدار 12 راد همدان27,30012شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
4میلگرد آجدار 14 راد همدان27,03014شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
5میلگرد آجدار 16 راد همدان27,03016شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
6میلگرد آجدار 18 راد همدان27,03018شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
7میلگرد آجدار 20 راد همدان27,03020شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
8میلگرد آجدار 22 راد همدان27,03022شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
9میلگرد آجدار 25 راد همدان27,08025شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
10میلگرد آجدار 28 راد همدان27,08028شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم


 Ξ قیمت میلگرد آجدار نیشابور

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:00
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد 10آجدار نیشابور تماس بگیرید10شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
2میلگرد 12آجدار نیشابور 26,50012شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
3میلگرد 14 آجدار نیشابور 25,36014شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
4میلگرد 14 آجدار نیشابور 25,82014شاخه 12 متریA3بنگاه تهراننیشابورکیلوگرم
5میلگرد16 آجدار نیشابور 25,36016شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
6میلگرد 16 آجدار نیشابور 25,82016شاخه 12 متریA3بنگاه تهراننیشابورکیلوگرم
7میلگرد 18 آجدار نیشابور 25,36018شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
8میلگرد 18 آجدار نیشابور 25,82018شاخه 12 متریA3بنگاه تهراننیشابورکیلوگرم
9میلگرد 20 آجدار نیشابور 25,36020شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
10میلگرد 20 آجدار نیشابور 25,82020شاخه 12 متریA3بنگاه تهراننیشابورکیلوگرم
11میلگرد 22 آجدار نیشابور 25,36022شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
12میلگرد 22 آجدار نیشابور 25,82022شاخه 12 متریA3بنگاه تهراننیشابورکیلوگرم
13میلگرد 25 آجدار نیشابور 25,36025شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
14میلگرد 25 آجدار نیشابور 25,82025شاخه 12 متریA3بنگاه تهراننیشابورکیلوگرم
15میلگرد 28 آجدار نیشابور 25,36028شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
16میلگرد 28 آجدار نیشابور 25,82028شاخه 12 متریA3بنگاه تهراننیشابورکیلوگرم


 Ξ قیمت میلگرد آجدار امیر کبیر

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:11
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1 میلگرد 10 آجدار امیرکبیر 26,00010شاخه 12 متریA2کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
2میلگرد 10 آجدار امیرکبیر26,45010شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
3 میلگرد 12 آجدار امیرکبیر 26,00012شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
4 میلگرد 14 آجدار امیرکبیر 25,55014شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
5 میلگرد 14 آجدار امیرکبیر 25,36014شاخه 12 متریA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم
6 میلگرد 16 آجدار امیرکبیر 25,55016شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
7 میلگرد 16 آجدار امیرکبیر 25,36016شاخه 12 متریA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم
8 میلگرد 18 آجدار امیرکبیر 25,55018شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
9 میلگرد 18 آجدار امیرکبیر 25,36018شاخه 12 متریA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم
10 میلگرد 20 آجدار امیرکبیر 25,55020شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
11 میلگرد 20 آجدار امیرکبیر 25,36020شاخه 12 متریA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم
12 میلگرد 22 آجدار امیرکبیر 25,55022شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
13 میلگرد 22 آجدار امیرکبیر 25,36022شاخه 12 متریA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم
14 میلگرد 25 آجدار امیرکبیر 25,55025شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
15 میلگرد 25 آجدار امیرکبیر 25,36025شاخه 12 متریA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم
16 میلگرد 28 آجدار امیرکبیر 25,64028شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم


 Ξ قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:21
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 10 آریان فولاد26,45010شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
2میلگرد آجدار 10 آریان فولاد26,36010شاخه 12 متریA2کارخانهآریان فولادکیلوگرم
3میلگرد آجدار 12 آریان فولاد26,36012شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
4میلگرد آجدار 12 آریان فولاد26,36012شاخه 12 متریA2کارخانهآریان فولادکیلوگرم
5میلگرد آجدار 14 آریان فولاد26,09014شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
6میلگرد آجدار 16 آریان فولاد26,09016شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
7میلگرد آجدار 18 آریان فولاد26,09018شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
8میلگرد آجدار 20 آریان فولاد26,09020شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
9میلگرد آجدار 22 آریان فولاد26,09022شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
10میلگرد آجدار 25 آریان فولاد26,09025شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم


 Ξ قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:12
کدشرحقیمتسایزواحد فروشاستانداردمحل بارگیریبرند
1میلگرد 8 فولاد هیربد25,4508کیلوگرمA2کارخانههیربد زرندیه
2میلگرد 10 فولاد هیربد25,45010کیلوگرمA2کارخانههیربد زرندیه
3میلگرد 12 فولاد هیربد25,45012کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
4میلگرد 14 فولاد هیربد25,09014کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
5میلگرد 16 فولاد هیربد25,09016کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
6میلگرد 18 فولاد هیربد25,09018کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
7میلگرد 20 فولاد هیربد25,09020کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
8میلگرد 22 فولاد هیربد25,09022کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
9میلگرد 25 فولاد هیربد25,09025کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
10میلگرد 28 فولاد هیربد25,09028کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه


  Ξ قیمت میلگرد آجدار کوثر

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:21
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 14 کوثر اهواز24,45014شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم
2میلگرد آجدار 16 کوثر اهواز24,45016شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم
3میلگرد آجدار 18 کوثر اهواز24,45018شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم
4میلگرد آجدار 20 کوثر اهواز24,45020شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم
5میلگرد آجدار 22 کوثر اهواز24,45022شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم
6میلگرد آجدار 25 کوثر اهواز24,45025شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم
7میلگرد آجدار 28 کوثر اهواز24,45028شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم


  Ξ قیمت میلگرد آجدار فایکو

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:21
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد 10 آجدار فایکو 26,45010شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
2میلگرد 12 آجدار فایکو25,68012شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
3میلگرد 14 آجدار فایکو 25,09014شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
4میلگرد 16 آجدار فایکو25,09016شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
5میلگرد 18 آجدار فایکو 25,09018شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
6میلگرد 20 آجدار فایکو 25,09020شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
7میلگرد 22 آجدار فایکو 25,09022شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
8میلگرد 25 آجدار فایکو 25,09025شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
9میلگرد 28 آجدار فایکو 25,09028شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم


  Ξ قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:25
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 10 جهان فولاد سیرجانتماس بگیرید10شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
2میلگرد آجدار 12 جهان فولاد سیرجان26,36012شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
3میلگرد آجدار 14 جهان فولاد سیرجان24,64014شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
4میلگرد آجدار 16 جهان فولاد سیرجان24,64016شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
5میلگرد آجدار 18 جهان فولاد سیرجان24,55018شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
6میلگرد آجدار 20 جهان فولاد سیرجان24,55020شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
7میلگرد آجدار 22 جهان فولاد سیرجان24,55022شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
8میلگرد آجدار 25 جهان فولاد سیرجان24,55025شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم


  Ξ قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:08
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 8 شاهین بناب23,6808شاخه 12 متریA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
2میلگرد آجدار 8 شاهین بنابتماس8شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
3میلگرد آجدار 10 شاهین بناب23,41010شاخه 12 متریA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
4میلگرد آجدار 10 شاهین بنابتماس10شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
5میلگرد آجدار 12 شاهین بناب23,41012شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
6میلگرد آجدار 14 شاهین بناب23,09014شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
7میلگرد آجدار 16 شاهین بناب23,09016شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
8میلگرد آجدار 18 شاهین بناب23,09018شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
9میلگرد آجدار 20 شاهین بناب23,09020شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
10میلگرد آجدار 22 شاهین بناب23,09022شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
11میلگرد آجدار 25 شاهین بناب23,09025شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
12میلگرد آجدار 28 شاهین بناب23,09028شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم


 Ξ قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:05
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد 14 صبا فولاد زاگرس25,00014شاخه 12 متریA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم
2میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس25,00016شاخه 12 متریA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم
3میلگرد 18 صبا فولاد زاگرس25,00018شاخه 12 متریA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم
4میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس25,00020شاخه 12 متریA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم
5میلگرد 22 صبا فولاد زاگرس25,00022شاخه 12 متریA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم


  Ξ قیمت میلگرد آجدار حدید سیرجان

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:11
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار حدید سیرجان 826,7358شاخه 12 متریA2کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
2میلگرد آجدار حدید سیرجان 1026,19010شاخه 12 متریA2کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
3میلگرد آجدار حدید سیرجان 1226,00512شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
4میلگرد آجدار حدید سیرجان 1425,10014شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
5میلگرد آجدار حدید سیرجان 1625,10016شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
6میلگرد آجدار حدید سیرجان 1825,10018شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
7میلگرد آجدار حدید سیرجان 2025,10020شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
8میلگرد آجدار حدید سیرجان 2225,10022شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم


  Ξ قیمت میلگرد آجدار قائم

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:10
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 12 قائم24,91012شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
2میلگرد آجدار 14 قائم24,27014شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
3میلگرد آجدار 16 قائم24,27016شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
4میلگرد آجدار 18 قائم24,27018شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
5میلگرد آجدار 20 قائم24,27020شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
6میلگرد آجدار 22 قائم24,27022شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
7میلگرد آجدار 25 قائم24,27025شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
8میلگرد آجدار 28 قائم24,27028شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم


  Ξ قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:20
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 8 نورد گرم سمنان27,2708شاخه 12 متریA3کارخانه نورد گرم سمنانکیلوگرم
2میلگرد آجدار 10 نورد گرم سمنان26,82010شاخه 12 متریA3کارخانه نورد گرم سمنانکیلوگرم


  Ξ قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب

تاریخ به روز رسانی :-9:15
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 10 آریا ذوبتماس10شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
2میلگرد آجدار 12 آریا ذوبتماس12شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
3میلگرد آجدار 14 آریا ذوبتماس14شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
4میلگرد آجدار 16 آریا ذوبتماس16شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
5میلگرد آجدار 18 آریا ذوبتماس18شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
6میلگرد آجدار 20 آریا ذوبتماس20شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
7میلگرد آجدار 22 آریا ذوبتماس22شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
8میلگرد آجدار 25 آریا ذوبتماس25شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم


Ξ  قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:15
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داش26,4508شاخه 12 متریA2کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
2میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داش27,0008شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
3میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داش26,27010شاخه 12 متریA2کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
4میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داش26,91010شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
5میلگرد آجدار 12 کاوه تیکمه داش26,27012شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
6میلگرد آجدار 14 کاوه تیکمه داش25,82014شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
7میلگرد آجدار 16 کاوه تیکمه داش25,82016شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
8میلگرد آجدار 18 کاوه تیکمه داش25,82018شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
9میلگرد آجدار 20 کاوه تیکمه داش25,82020شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
10میلگرد آجدار 22 کاوه تیکمه داش25,82022شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
11میلگرد آجدار 25 کاوه تیکمه داش25,82025شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
12میلگرد آجدار 28 کاوه تیکمه داش25,82028شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم


  Ξ قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:11
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار14 درپاد تبریز24,68014شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم
2میلگرد آجدار 16 درپاد تبریز24,68016شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم
3میلگرد آجدار18درپاد تبریز24,68018شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم
4میلگرد آجدار 20 درپاد تبریز24,68020شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم
5میلگرد آجدار22 درپاد تبریز24,68022شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم


 Ξ قیمت میلگرد آجدار ابرکوه

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:22
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 10 ابرکوه 25,45010شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
2میلگرد آجدار 12 ابرکوه 26,36012شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
3میلگرد آجدار 14 ابرکوه 24,91014شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
4میلگرد آجدار 16 ابرکوه 24,91016شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
5میلگرد آجدار 18 ابرکوه 24,82018شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
6میلگرد آجدار 20 ابرکوه 24,82020شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
7میلگرد آجدار 22 ابرکوه 24,82022شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
8میلگرد آجدار 25 ابرکوه 24,82025شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
9میلگرد آجدار 28 ابرکوه 24,82028شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم


  Ξ قیمت میلگرد آجدار حسن رود

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:00
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 8 حسن رود27,1658شاخه 12 متریA2کارخانهحسن رودکیلوگرم
2میلگرد آجدار 10 حسن رود26,90010شاخه 12 متریA2کارخانهحسن رودکیلوگرم
3میلگرد آجدار 12 حسن رود26,62012شاخه 12 متریA2کارخانهحسن رودکیلوگرم
4میلگرد آجدار 14 حسن رود26,00014شاخه 12 متریA3کارخانهحسن رودکیلوگرم
5میلگرد آجدار 16 حسن رود26,00016شاخه 12 متریA3کارخانهحسن رودکیلوگرم
6میلگرد آجدار 18 حسن رود26,00018شاخه 12 متریA3کارخانهحسن رودکیلوگرم


 Ξ قیمت میلگرد آجدار ظفربناب

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:32
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 8 ظفر بناب26,4108شاخه 12 متریA2کارخانهظفر بنابکیلوگرم
2میلگرد آجدار 10 ظفر بناب26,05010شاخه 12 متریA2کارخانهظفر بنابکیلوگرم
3میلگرد آجدار 12 ظفر بنابب26,05012شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم
4میلگرد آجدار 14 ظفر بناب25,68014شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم
5میلگرد آجدار 16 ظفر بناب25,68016شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم
6میلگرد آجدار 18 ظفر بناب25,68018شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم
7میلگرد آجدار 20 ظفر بناب25,68020شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم
8میلگرد آجدار 22 ظفر بناب25,68022شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم


 Ξ قیمت میلگرد آجدار بافق یزد

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:15
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرند
1میلگرد آجدار 8 بافق یزد28,7308شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
2میلگرد آجدار 10 بافق یزد27,36010شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
3میلگرد آجدار 12 بافق یزد27,09012شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
4میلگرد آجدار 14 بافق یزد25,73014شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
5میلگرد آجدار 16 بافق یزد25,73016شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
6میلگرد آجدار 18 بافق یزد25,55018شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
7میلگرد آجدار 20 بافق یزد25,55020شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
8میلگرد آجدار 22 بافق یزد25,55022شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
9میلگرد آجدار 25 بافق یزد25,55025شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
10میلگرد آجدار 28 بافق یزد25,55028شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد


 Ξ  قیمت میلگرد آجدار شاهرود

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:15
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد 10 آجدار شاهرود27,95010شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم
2میلگرد 12 آجدار شاهرود27,77012شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم
3میلگرد 14 آجدار شاهرود27,77014شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم
4میلگرد 16 آجدار شاهرود27,77016شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم
5میلگرد 18 آجدار شاهرود27,77018شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم
6میلگرد 20 آجدار شاهرود27,77020شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم
7میلگرد 22 آجدار شاهرود27,00022شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم


  Ξ قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:20
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 8 آناهیتا گیلان26,9108شاخه 12 متریA2کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
2میلگرد آجدار 10 آناهیتا گیلان26,73010شاخه 12 متریA2کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
3میلگرد آجدار 12 آناهیتا گیلان26,73012شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
4میلگرد آجدار 14 آناهیتا گیلان26,18014شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
5میلگرد آجدار 16 آناهیتا گیلان26,18016شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
6میلگرد آجدار 18 آناهیتا گیلان26,18018شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
7میلگرد آجدار 20 آناهیتا گیلان26,18020شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
8میلگرد آجدار 22 آناهیتا گیلان26,18022شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
9میلگرد آجدار 25 آناهیتا گیلان26,55025شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
10میلگرد آجدار 28 آناهیتا گیلان26,55028شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم


 Ξ قیمت میلگرد آجدار کاشان 

تاریخ به روز رسانی :1403/04/288:11
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 8 کاشانتماس8شاخه 12 متریA2کارخانهکاشانکیلوگرم
2میلگرد آجدار 8 کاشانتماس8شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
3میلگرد آجدار 10 کاشانتماس10شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
4میلگرد آجدار 10 کاشان28,41010شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
5میلگرد آجدار 10 کاشانتماس10شاخه 12 متریA2کارخانهکاشانکیلوگرم
6میلگرد آجدار 12 کاشان28,41012شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
7میلگرد آجدار 12 کاشانتماس12شاخه 12 متریA2کارخانهکاشانکیلوگرم
8میلگرد آجدار 12 کاشانتماس12شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
9میلگرد آجدار 14 کاشان26,50014شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
10میلگرد آجدار 14 کاشانتماس14شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
11میلگرد آجدار 16 کاشان26,50016شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
12میلگرد آجدار 16 کاشانتماس16شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
13میلگرد آجدار 18 کاشانتماس18شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
14میلگرد آجدار 18 کاشان26,50018شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
15میلگرد آجدار 20 کاشانتماس بگیرید20شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
16میلگرد آجدار 20 کاشان26,50020شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
17میلگرد آجدار 22 کاشانتماس22شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
18میلگرد آجدار 22 کاشان26,50022شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
98میلگرد آجدار 25 کاشانتماس25شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
9میلگرد آجدار 25 کاشان26,50025شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
32میلگرد آجدار 28 کاشانتماس28شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
13میلگرد آجدار 28 کاشان26,50028شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
987میلگرد آجدار 30 کاشانتماس30شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
67میلگرد آجدار 30 کاشانتماس30شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
45میلگرد آجدار 32 کاشانتماس32شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
58میلگرد آجدار 32 کاشان26,50032شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
43میلگرد آجدار 36 کاشانتماس36شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
43میلگرد آجدار 36 کاشانتماس36شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم


 Ξ قیمت میلگرد آجدار فولاد سپهرایرانیان 

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:02
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 8 فولاد سپهر ایرانیان27,3608شاخه 12 متریA2کارخانهفولاد سپهر ایرانیانکیلوگرم
2میلگرد آجدار 10 فولاد سپهر ایرانیانتماس10شاخه 12 متریA2کارخانهفولاد سپهر ایرانیانکیلوگرم


  Ξ قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:14
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد 8 آجدار آذر فولاد امینتماس8شاخه 12 متریA2کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
2میلگرد 10 آجدار آذر فولاد امین26,81010شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
3میلگرد 10 آجدار آذر فولاد امین26,36010شاخه 12 متریA2کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
4میلگرد 12 آجدار آذر فولاد امین26,36012شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
5میلگرد 14 آجدار آذر فولاد امین25,81014شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
6میلگرد 16 آجدار آذر فولاد امین25,81016شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
7میلگرد 18 آجدار آذر فولاد امین25,81018شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
8میلگرد 20 آجدار آذر فولاد امین25,81020شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
9میلگرد 22 آجدار آذر فولاد امین25,81022شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
10میلگرد 25 آجدار آذر فولاد امین25,81025شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
11میلگرد 28 آجدار آذر فولاد امین25,81028شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم


 Ξ قیمت میلگرد آجدار ابهر 

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:08
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد 8 آجدار ابهر27,2708شاخه 12 متریA2کارخانه ابهرکیلوگرم
2میلگرد 10 آجدار ابهر25,91010شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
3میلگرد 10 آجدار ابهر25,91010شاخه 12 متریA2کارخانه ابهرکیلوگرم
4میلگرد 12 آجدار ابهر25,91012شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
5میلگرد 12 آجدار ابهر25,73012شاخه 12 متریA2کارخانه ابهرکیلوگرم
6میلگرد 14 آجدار ابهر25,09014شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
7میلگرد 16 آجدار ابهر25,09016شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
8میلگرد 18 آجدار ابهر25,09018شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
9میلگرد 20 آجدار ابهر25,09020شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
10میلگرد 22 آجدار ابهر25,09022شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
11میلگرد 25 آجدار ابهر25,09025شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم


  Ξ قیمت میلگرد آجدارقزوین

تاریخ به روز رسانی :-9:00
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 8 قزوینتماس8شاخه 12 متریA2کارخانهفولاد قزوینکیلوگرم
2میلگرد آجدار 10 قزوینتماس10شاخه 12 متریA2کارخانهفولاد قزوینکیلوگرم


 Ξ قیمت میلگرد آجدار معراج کرد کوی 

تاریخ به روز رسانی :-9:19
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 12 معراج کردکویتماس12شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کردکویکیلوگرم
2میلگرد آجدار 14 معراج کردکویتماس14شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کردکویکیلوگرم
3میلگرد آجدار 16 معراج کردکویتماس16شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کردکویکیلوگرم
4میلگرد آجدار 18 معراج کردکویتماس18شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کردکویکیلوگرم


 میلگرد آجدار چیست؟

میلگرد آجدار برای انواع ساختمان‌ سازی از قبیل ساختمان‌ های صنعتی، تجاری و پل‌ ها کاربرد دارد. برای اینکه میلگرد درون بتن بتواند به خوبی با بتن چسبندگی داشته باشد و با بتن درگیر شود باید سطح آن دارای برجستگی هایی باشد که به آن آج گفته می شود. آج میلگرد مانع از بیرون کشیده شدن آن از داخل بتن می شود. میلگرد آجدار مقاومت بالا، دارای خاصیت جوش‌ پذیری صد درصد هستند.

میلگرد آجدار در دمای بسیار بالا تولید شده و دارای استحکام زیادی است. بتن ‌های تهیه ‌شده با این میلگردها نیز بسیار مستحکم و مقاوم ‌هستند. میلگرد آجدار با ویژگی‌ هایی همچون استحکام، انعطاف‌پذیری، جوش‌پذیری، خمش ‌پذیری و همچنین دارای استانداردهای بالای بین ‌المللی تولید می شوند.

از دیگر ویژگی‌ میلگرد آجدار مقاومت به زنگ ‌زدگی، ضد زلزله و دمای بالا است. مقاطع آجدار در مقاطع ۶ تا ۵۰ میلی ‌متر تولید می گردد. میلگرد آجدار خود شامل دو نوع مختلف میلگرد آجدار و میلگردهای آجدار مقاومت بالا HSD می شوند. دانستن ویژگی‌ های هر نوع میلگرد به بررسی نقش میلگرد در بتن کمک می‌ کند.

قیمت میلگرد آجدار

ویژگی‌های میلگرد آجدار

همان‌طور که اشاره شد میلگرد آجدار A3 ، میلگرد آجدار A2 و میلگرد آجدار A4 تولید می‌شود که هریک مشخصات و ویژگی‌های خاص خود را دارد.

میلگرد آجدار A2 جزء میلگردهای نیمه‌سخت به حساب می‌آید. کم بودن کربن در ساختار این میلگرد قابلیت خم‌پذیری آن را افزایش می‌دهد. معمولا از این میلگرد در ساخت خاموت استفاده می‌شود. تنش سیلان در میلگرد آجدار A2 برابر با 3000 کیلوگرم و تنش گسیختگی آن 5000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است.

میلگرد آجدار A3 نیز مانند A2 جزء میلگردهای نیمه سخت است. آج‌های این میلگرد به‌صورت جناغی یا هفت و هشتی است و نسبت به گروه A2 مقاومت بالاتری دارد. تنش سیلان در این میلگرد آجدار 4000 و تنش گسیختگی آن 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. علاوه بر متمایز بودن شکل آج‌ها‌، تفاوت میلگرد آجدار A2 و میلگرد آجدار A3 در عملکرد و کابرد آن‌ها نیز مشهود است. به‌ این صورت که میلگرد آجدار A2 به عنوان میلگرد عرضی و A3 به عنوان میلکرد طولی قابل استفاده است. همچنین میلگرد آجدار A2 انعطاف‌پذیر تر از A3 می‌باشد و جوشکاری روی هر دو گروه مجاز نمی‌باشد.

میلگرد آجدار A4 از دسته محصولات سخت بوده و شکل آج‌های آن به‌صورت مرکب است و همین شکل ظاهری آج‌ها موجب تمایز این میلگرد از سایر رده‌ها شده است. سازه‌های  ساخته شده با این میلگرد سبک‌تر و مستحکم‌تر از گروه‌های دیگر است، از این رو قیمت میلگرد A4 از گروه‌های A2 و A3 بالاتر است.

نحوه ساخت و تولید میلگرد آجدار

تولید میلگردها معمولا با فرایند نورد گرم انجام می‌شود. شمش‌های فولادی در کوره‌ها با حرارت 1100 درجه سانتی‌گراد به حالت مذاب در آمده و سپس به‌وسیله یک جک هیدرولیکی به ترتیب در ردیف‌های مشخص به داخل کوره هدایت و برای نورد آماده می‌شود. غلتک‌های تعبیه شده در دستگاه نورد، طی سه مرحله با اعمال فشار و کشش، موجب رسیدن فولاد به قطر استاندارد می‌شود. بعد از اتمام نورد، میلگردها به قفسه‌های نورد منتقل و در نهایت به استندهای آج‌زنی فرستاده می‌شوند. آج‌زنی فولادهای A2 در همان مرحله نورد انجام می‌پذیرد ولی مابقی بعد از خنک شدن وقرار گرفتن در دمای معمولی آج‌زنی می‌شود. نهایتا میلگردها با طول استاندارد 12 متر برش داده شده و بعد از بسته‌بندی روانه بازار می‌شوند.

موارد مصرف و کاربرد میلگرد آجدار

بیشترین مورد مصرف میلگرد آجدار معمولا در صنعت ساختمان‌سازی است. از کاربردهای میلگرد آجدار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کاربرد میلگرد آجدار در بتن‌ریزی دیوارها
  • تقویت فونداسیون و افزایش مقاومت بتن با استفاده از میلگرد آجدار
  • افزایش نیروی برشی با کمک میلگرد آجدار
  • استفاده میلگرد آجدار در بتن‌ریزی کف سازه‌ها

محصولات میانی که از میلگرد آجدار تولید می گردد و از این محصولات در مراحل مختلف مسلح کردن بتن کاربرد دارند. از جمله این محصولات می توان به محصولات زیر اشاره نمود:

  • زیگزاگ
  • خاموت
  • رکابی
  • عصایی
  • سنجاقی

 

مشخصات میلگرد آجدار

میلگرد ها در انواع گوناگون تولید می‌شود. این محصولات در چهار گروه A1 تا A4 شناخته می شوند. میلگرد آجدار A1 آجدار نیست و از آن‌ها با عنوان میلگرد ساده یاد می‌کنند که معمولا برای جوشکاری و خمکاری مناسب می‌باشد. میلگرد آجدار یکی از مهم‌ترین مصالح مورد نیاز در صنعت ساختمان سازی است. تصویر شماره 1 به صورت گرافیکی استفاده از میلگرد آجدار در تقویت بتن را نشان می دهد.  قیمت میلگرد آجدار نقش به سزائی در هزینه های تمام شده ی پروژه های ساختمانی دارد.

در مورد میلگرد آجدار منابع مختلفی مورد استناد قرار میگیرد. با توجه به اینکه میلگردهای تولید شده توسط کارخانه ذوب آهن بر اساس استانداردهای روسیه هستند استاندارد 2590 GOST از مهمترین منابع محسوب می گردد. جدول وزنی ذکر شده در استاندارد گوست روسیه دقیقا همان جدول وزنی میلگردهای ذوب آهن می باشد. یکی دیگر از استاندارد های مرجع در تولید میلگردهای آجدار استاندارد اروپایی BS EN ISO 15630  می باشد. در این استاندارد نیز در مورد روش های تست میگردهایی که برای فولادهای مسلح کننده بتن صحبت شده است. اما در میان منابع داخلی نیز دو استاندارد مهم مورد استناد قرار می گیرند. برای کسانی که در صنعت و ساختمان سازی فعالیت می نمایند و به نوعی با میلگرد آجدار سر و کار دارند این استانداردها بسیار آشنا هستند. لازم به ذکر است قیمت میلگرد به نوعی تابع استاندارد آن نیز می باشد. قیمت روز میلگرد آجدار تولید شده بر اساس استاندارد های قابل قبول بیش از قیمت میلگرد متفرقه اعلام می شود. استاندارد های ملی مورد استناد برای میلگرد آجدار عبارتند از:

- استاندارد ملی 3132 (ویرایش دوم تیرماه 92) با عنوان : میلگرد های فولادی گرم نوردیده برای تسلیح بتن - ویژگی ها و آزمون ها

  • استاندارد ملی 8103 -1 (تجدید نظر اول 1392) با عنوان : فولاد برای تسلیح و پیش تنیدن بتن - روش های آزمون - قسمت اول، میلگرد ، مفتول و سیم های تسلیح کننده.

 

میلگرد آجدار مقاومت بالا HSD

میلگرد آجدار مقاومت بالا HSD دارای سطح آجدار مارپیچی و پیچیده میباشد. این مقاطع منحصراً و اساساً برای انواع بتن تهیه می ‌شوند. میلگرد آجدار مقاومت بالا در مقاطع ۴ تا ۵۰ میلی‌متر وجود دارند، این نوع میلگرد آجدار سطح کربن پایین که باعث انعطاف‌ پذیری و جوش‌ پذیری مقاطع آجدار می ‌شود را مقاوم میکند. به هنگام استفاده با بتن، این مقاطع خاصیت خمشی بسیار بالایی دارند که کار با آنها را در عین استحکام آسان می‌ کند.

قیمت میلگرد آجدار 

همچنین کارشناسان مجرب این مجموعه، همواره آماده مشاوره و پاسخگویی به شما مشتریان عزیز می‌باشند. برای اطلاع از قیمت‌ میلگرد آجدار کوثر، قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر، قیمت میلگرد آجدار نیشابور، قیمت میلگرد آجدار پرشین، قیمت میلگرد آجدار میانه، قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان، قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب، قیمت میلگرد آجدار ظفربناب، قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان و ... با ما تماس بگیرید یا به صفحه قیمت محصولات مراجعه نمایید.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .