لیست وزن

   

  قیمت میلگرد آجدار

  Ξ قیمت میلگرد آجدار میانه 

  تاریخ به روز رسانی :9:111402/03/11
  کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد 10 میانه24,16110شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
  2میلگرد 12 میانه24,20712شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
  3میلگرد 14 میانه24,16114شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
  4میلگرد 16 میانه24,16116شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
  5میلگرد 18 میانه24,16118شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
  6میلگرد 20 میانه24,16120شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
  7میلگرد 22 میانه24,16122شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
  8میلگرد 25 میانه24,16125شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
  9میلگرد 28 میانه24,16128شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

  0تاریخ به روز رسانی :9:121402/03/11
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانتماس بگیرید12شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
  2میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان26,13414شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
  3میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان26,27116شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
  4میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان26,09218شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
  5میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان26,00520شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
  6میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان26,00522شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
  7میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان26,00025شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
  8میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان25,99628شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار راد همدان 

  0تاریخ به روز رسانی :9:001402/03/11
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 8 راد همدان26,7308شاخه 12 متریA2کارخانهراد همدانکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 10 راد همدان26,45510شاخه 12 متریA2کارخانهراد همدانکیلوگرم
  3میلگرد آجدار 12 راد همدان26,10412شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 14 راد همدان25,92014شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
  5میلگرد آجدار 16 راد همدان25,92016شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
  6میلگرد آجدار 18 راد همدان25,92018شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
  7میلگرد آجدار 20 راد همدان25,92020شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
  8میلگرد آجدار 22 راد همدان25,92022شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
  9میلگرد آجدار 25 راد همدان25,87425شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
  10میلگرد آجدار 28 راد همدان25,87428شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار نیشابور

  تاریخ به روز رسانی :9:001402/03/11
  کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد 10آجدار نیشابور تماس بگیرید10شاخهA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
  2میلگرد 12آجدار نیشابور 26,73912شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
  3میلگرد 14 آجدار نیشابور 25,40214شاخهA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
  4میلگرد 14 آجدار نیشابور 24,98914شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
  5میلگرد16 آجدار نیشابور 25,40216شاخهA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
  6میلگرد 16 آجدار نیشابور 24,98916شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
  7میلگرد 18 آجدار نیشابور 24,98918شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
  8میلگرد 18 آجدار نیشابور 25,40218شاخهA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
  9میلگرد 20 آجدار نیشابور 24,98920شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
  10میلگرد 20 آجدار نیشابور 25,40220شاخه A3کارخانهنیشابورکیلوگرم
  11میلگرد 22 آجدار نیشابور 24,98922شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
  12میلگرد 22 آجدار نیشابور 25,40222شاخه A3کارخانهنیشابورکیلوگرم
  13میلگرد 25 آجدار نیشابور 24,98925شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
  14میلگرد 25 آجدار نیشابور 25,40225شاخهA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
  15میلگرد 28 آجدار نیشابور 24,98928شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
  16میلگرد 28 آجدار نیشابور 25,36528شاخهA3کارخانهنیشابورکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار امیر کبیر

  تاریخ به روز رسانی :9:111402/03/11
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1 میلگرد 10 آجدار امیرکبیر 24,55110شاخه 12 متریA2کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
  2میلگرد 10 آجدار امیرکبیر24,78110شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
  3 میلگرد 12 آجدار امیرکبیر 24,59412شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
  4 میلگرد 14 آجدار امیرکبیر 24,21114شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
  5 میلگرد 14 آجدار امیرکبیر 24,17014شاخه A3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم
  6 میلگرد 16 آجدار امیرکبیر 24,21116شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
  7 میلگرد 16 آجدار امیرکبیر 24,17016شاخهA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم
  8 میلگرد 18 آجدار امیرکبیر 24,21118شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
  9 میلگرد 18 آجدار امیرکبیر 24,17018شاخهA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم
  10 میلگرد 20 آجدار امیرکبیر 24,21120شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
  11 میلگرد 20 آجدار امیرکبیر 24,17020شاخهA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم
  12 میلگرد 22 آجدار امیرکبیر 24,21122شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
  13 میلگرد 22 آجدار امیرکبیر 24,17022شاخهA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم
  14 میلگرد 25 آجدار امیرکبیر 24,21125شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
  15 میلگرد 25 آجدار امیرکبیر 24,17025شاخهA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم
  16 میلگرد 28 آجدار امیرکبیر 24,39428شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد

  تاریخ به روز رسانی :9:211402/03/11
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 10 آریان فولاد24,40010شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 10 آریان فولاد20,55010شاخه 12 متریA2کارخانهآریان فولادکیلوگرم
  3میلگرد آجدار 12 آریان فولاد24,40012شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 12 آریان فولاد20,55012شاخه 12 متریA2کارخانهآریان فولادکیلوگرم
  5میلگرد آجدار 14 آریان فولاد23,85014شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
  6میلگرد آجدار 16 آریان فولاد23,85016شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
  7میلگرد آجدار 18 آریان فولاد23,85018شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
  8میلگرد آجدار 20 آریان فولاد23,85020شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
  9میلگرد آجدار 22 آریان فولاد23,85022شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
  10میلگرد آجدار 25 آریان فولاد23,85025شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه

  تاریخ به روز رسانی :9:121402/03/11
  کدشرحقیمتسایزواحد فروشاستانداردمحل بارگیریبرند
  1میلگرد 8 فولاد هیربد24,7338کیلوگرمA2کارخانههیربد زرندیه
  2میلگرد 10 فولاد هیربدتماس بگیرید10کیلوگرمA2کارخانههیربد زرندیه
  3میلگرد 12 فولاد هیربد24,34612کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
  4میلگرد 14 فولاد هیربد24,11214کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
  5میلگرد 16 فولاد هیربد24,11216کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
  6میلگرد 18 فولاد هیربد24,06618کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
  7میلگرد 20 فولاد هیربد24,06620کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
  8میلگرد 22 فولاد هیربد24,06622کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
  9میلگرد 25 فولاد هیربد24,06625کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
  10میلگرد 28 فولاد هیربد24,08328کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه


    Ξ قیمت میلگرد آجدار کوثر

  0تاریخ به روز رسانی :9:211402/03/11
  کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 14 کوثر اهواز23,56514شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 16 کوثر اهواز23,56516شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم
  3میلگرد آجدار 18 کوثر اهواز23,61118شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 20 کوثر اهواز23,61120شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم
  5میلگرد آجدار 22 کوثر اهواز23,61122شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم
  6میلگرد آجدار 25 کوثر اهواز23,61125شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم
  7میلگرد آجدار 28 کوثر اهواز23,61128شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم


    Ξ قیمت میلگرد آجدار فایکو

  تاریخ به روز رسانی :9:151402/03/11
  کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد 10 آجدار فایکو 25,29610شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
  2میلگرد 12 آجدار فایکو25,25912شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
  3میلگرد 14 آجدار فایکو 24,33714شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
  4میلگرد 16 آجدار فایکو24,33716شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
  5میلگرد 18 آجدار فایکو 24,33718شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
  6میلگرد 20 آجدار فایکو 24,33720شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
  7میلگرد 22 آجدار فایکو 24,33722شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
  8میلگرد 25 آجدار فایکو 24,33825شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
  9میلگرد 28 آجدار فایکو تماس بگیرید28شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم


    Ξ قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

  0تاریخ به روز رسانی :9:251402/03/11
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 10 جهان فولاد سیرجانتماس بگیرید10شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 12 جهان فولاد سیرجان24,70612شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
  3میلگرد آجدار 14 جهان فولاد سیرجان24,15214شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 16 جهان فولاد سیرجان24,15216شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
  5میلگرد آجدار 18 جهان فولاد سیرجان24,15218شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
  6میلگرد آجدار 20 جهان فولاد سیرجان24,15220شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
  7میلگرد آجدار 22 جهان فولاد سیرجان24,15222شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
  8میلگرد آجدار 25 جهان فولاد سیرجان24,15225شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم


    Ξ قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب

  تاریخ به روز رسانی :9:081402/03/11
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 8 شاهین بناب26,0088شاخه 12 متریA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 8 شاهین بنابتماس بگیرید8شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
  3میلگرد آجدار 10 شاهین بناب25,72810شاخه 12 متریA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 10 شاهین بنابتماس بگیرید10شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
  5میلگرد آجدار 12 شاهین بناب25,73012شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
  6میلگرد آجدار 14 شاهین بناب25,44514شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
  7میلگرد آجدار 16 شاهین بناب25,44516شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
  8میلگرد آجدار 18 شاهین بناب25,44518شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
  9میلگرد آجدار 20 شاهین بناب25,44520شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
  10میلگرد آجدار 22 شاهین بناب25,44522شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
  11میلگرد آجدار 25 شاهین بناب25,44525شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
  12میلگرد آجدار 28 شاهین بناب25,44528شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

  تاریخ به روز رسانی :9:051402/03/11
  کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد 14 صبا فولاد زاگرس24,31214شاخه 12 متریA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم
  2میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس24,31216شاخه 12 متریA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم
  3میلگرد 18 صبا فولاد زاگرس24,31218شاخه 12 متریA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم
  4میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس24,31220شاخه 12 متریA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم
  5میلگرد 22 صبا فولاد زاگرس24,31222شاخه 12 متریA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم


    Ξ قیمت میلگرد آجدار حدید سیرجان

  تاریخ به روز رسانی :9:101402/03/11
  کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار حدید سیرجان 826,3608شاخه 12 متریA2کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
  2میلگرد آجدار حدید سیرجان 1026,18010شاخه 12 متریA2کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
  3میلگرد آجدار حدید سیرجان 1226,18012شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
  4میلگرد آجدار حدید سیرجان 1425,81214شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
  5میلگرد آجدار حدید سیرجان 1625,81216شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
  6میلگرد آجدار حدید سیرجان 1825,81218شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
  7میلگرد آجدار حدید سیرجان 2025,81220شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
  8میلگرد آجدار حدید سیرجان 2225,81222شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم


    Ξ قیمت میلگرد آجدار قائم

  تاریخ به روز رسانی :9:101402/03/11
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 12 قائم24,25412شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 14 قائم24,20814شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
  3میلگرد آجدار 16 قائم24,20816شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 18 قائم24,20818شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
  5میلگرد آجدار 20 قائم24,20820شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
  6میلگرد آجدار 22 قائم24,20822شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
  7میلگرد آجدار 25 قائم24,20825شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
  8میلگرد آجدار 28 قائم24,20828شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم


    Ξ قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

  تاریخ به روز رسانی :9:201402/03/11
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 8 نورد گرم سمنان26,0938شاخه 12 متریA3کارخانه نورد گرم سمنانکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 10 نورد گرم سمنان25,17010شاخه 12 متریA3کارخانه نورد گرم سمنانکیلوگرم


    Ξ قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب

  0تاریخ به روز رسانی :8:121402/03/11
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 10 آریا ذوبتماس بگیرید10شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 12 آریا ذوبتماس بگیرید12شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
  3میلگرد آجدار 14 آریا ذوبتماس بگیرید14شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 16 آریا ذوبتماس بگیرید16شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
  5میلگرد آجدار 18 آریا ذوبتماس بگیرید18شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
  6میلگرد آجدار 20 آریا ذوبتماس بگیرید20شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
  7میلگرد آجدار 22 آریا ذوبتماس بگیرید22شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
  8میلگرد آجدار 25 آریا ذوبتماس بگیرید25شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم


  Ξ  قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

  0تاریخ به روز رسانی :9:151402/03/11
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داش26,5648شاخه 12 متریA2کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داش27,2028شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
  3میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داش26,55210شاخه 12 متریA2کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داش27,11010شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
  5میلگرد آجدار 12 کاوه تیکمه داش26,46112شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
  6میلگرد آجدار 14 کاوه تیکمه داش26,36814شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
  7میلگرد آجدار 16 کاوه تیکمه داش26,36816شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
  8میلگرد آجدار 18 کاوه تیکمه داش26,36818شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
  9میلگرد آجدار 20 کاوه تیکمه داش26,36820شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
  10میلگرد آجدار 22 کاوه تیکمه داش26,36822شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
  11میلگرد آجدار 25 کاوه تیکمه داش26,36825شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
  12میلگرد آجدار 28 کاوه تیکمه داش26,36828شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم


    Ξ قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز

  0تاریخ به روز رسانی :9:111402/03/11
  کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار14 درپاد تبریز27,19314شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 16 درپاد تبریز27,19316شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم
  3میلگرد آجدار18درپاد تبریز27,19318شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 20 درپاد تبریز27,19320شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم
  5میلگرد آجدار22 درپاد تبریز27,19322شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار ابرکوه

  0تاریخ به روز رسانی :9:001402/03/11
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 10 ابرکوه 24,10910شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
  2میلگرد آجدار 12 ابرکوه 24,13512شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
  3میلگرد آجدار 14 ابرکوه 23,92514شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
  4میلگرد آجدار 16 ابرکوه 23,92516شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
  5میلگرد آجدار 18 ابرکوه 23,92518شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
  6میلگرد آجدار 20 ابرکوه 23,92520شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
  7میلگرد آجدار 22 ابرکوه 23,92522شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
  8میلگرد آجدار 25 ابرکوه 23,92525شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
  9میلگرد آجدار 28 ابرکوه 23,92528شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم


    Ξ قیمت میلگرد آجدار حسن رود

  0تاریخ به روز رسانی :9:001402/03/11
  کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 8 حسن رود26,2868شاخه 12 متریA2کارخانهحسن رودکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 10 حسن رود25,82410شاخه 12 متریA2کارخانهحسن رودکیلوگرم
  3میلگرد آجدار 12 حسن رود25,54812شاخه 12 متریA2کارخانهحسن رودکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 14 حسن رود25,26914شاخه 12 متریA3کارخانهحسن رودکیلوگرم
  5میلگرد آجدار 16 حسن رود25,26916شاخه 12 متریA3کارخانهحسن رودکیلوگرم
  6میلگرد آجدار 18 حسن رود25,26918شاخه 12 متریA3کارخانهحسن رودکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار ظفربناب

  تاریخ به روز رسانی :9:201402/03/11
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 8 ظفر بناب25,9058شاخه 12 متریA2کارخانهظفر بنابکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 10 ظفر بناب25,72210شاخه 12 متریA2کارخانهظفر بنابکیلوگرم
  3میلگرد آجدار 12 ظفر بنابب25,72212شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 14 ظفر بناب25,50014شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم
  5میلگرد آجدار 16 ظفر بناب25,50016شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم
  6میلگرد آجدار 18 ظفر بناب25,50018شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم
  7میلگرد آجدار 20 ظفر بناب25,50020شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم
  8میلگرد آجدار 22 ظفر بناب25,50022شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار بافق یزد

  0تاریخ به روز رسانی :9:151402/03/11
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرند
  1میلگرد آجدار 8 بافق یزد29,3198شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
  2میلگرد آجدار 10 بافق یزد27,47310شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
  3میلگرد آجدار 12 بافق یزد25,99812شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
  4میلگرد آجدار 14 بافق یزد25,58414شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
  5میلگرد آجدار 16 بافق یزد25,58416شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
  6میلگرد آجدار 18 بافق یزد25,44818شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
  7میلگرد آجدار 20 بافق یزد25,44820شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
  8میلگرد آجدار 22 بافق یزد25,44822شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
  9میلگرد آجدار 25 بافق یزد25,44825شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
  10میلگرد آجدار 28 بافق یزد25,44828شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد


   Ξ  قیمت میلگرد آجدار شاهرود

  تاریخ به روز رسانی :9:151402/03/11
  کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد 10 آجدار شاهرود27,21210شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم
  2میلگرد 12 آجدار شاهرود27,11512شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم
  3میلگرد 14 آجدار شاهرود26,28514شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم
  4میلگرد 16 آجدار شاهرود26,28516شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم
  5میلگرد 18 آجدار شاهرود26,28518شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم
  6میلگرد 20 آجدار شاهرود26,28520شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم
  7میلگرد 22 آجدار شاهرود26,46922شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم


    Ξ قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 

  0تاریخ به روز رسانی :9:201402/03/11
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 8 آناهیتا گیلان26,5698شاخه 12 متریA2کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 10 آناهیتا گیلان26,36310شاخه 12 متریA2کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
  3میلگرد آجدار 12 آناهیتا گیلان26,35812شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 14 آناهیتا گیلان25,81214شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
  5میلگرد آجدار 16 آناهیتا گیلان25,81216شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
  6میلگرد آجدار 18 آناهیتا گیلان25,81218شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
  7میلگرد آجدار 20 آناهیتا گیلان25,81220شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
  8میلگرد آجدار 22 آناهیتا گیلان26,17922شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
  9میلگرد آجدار 25 آناهیتا گیلان26,17925شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
  10میلگرد آجدار 28 آناهیتا گیلان26,17928شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار کاشان 

  0تاریخ به روز رسانی :8:111402/03/11
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 8 کاشانتماس بگیرید8شاخه 12 متریA2کارخانهکاشانکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 8 کاشانتماس بگیرید8شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
  3میلگرد آجدار 10 کاشانتماس بگیرید10شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 10 کاشان29,47010شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
  5میلگرد آجدار 10 کاشانتماس بگیرید10شاخه 12 متری.کارخانهکاشانکیلوگرم
  6میلگرد آجدار 12 کاشان28,47012شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
  7میلگرد آجدار 12 کاشانتماس بگیرید12شاخه 12 متریA2کارخانهکاشانکیلوگرم
  8میلگرد آجدار 12 کاشانتماس بگیرید12شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
  9میلگرد آجدار 14 کاشان28,07014شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
  10میلگرد آجدار 14 کاشانتماس بگیرید14شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
  11میلگرد آجدار 16 کاشان28,07016شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
  12میلگرد آجدار 16 کاشانتماس بگیرید16شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
  13میلگرد آجدار 18 کاشانتماس بگیرید18شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
  14میلگرد آجدار 18 کاشان27,97018شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
  15میلگرد آجدار 20 کاشانتماس بگیرید20شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
  16میلگرد آجدار 20 کاشان27,97020شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
  17میلگرد آجدار 22 کاشانتماس بگیرید22شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
  18میلگرد آجدار 22 کاشان27,97022شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
  98میلگرد آجدار 25 کاشانتماس بگیرید25شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
  9میلگرد آجدار 25 کاشان27,97025شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
  32میلگرد آجدار 28 کاشانتماس بگیرید28شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
  13میلگرد آجدار 28 کاشان27,97028شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
  987میلگرد آجدار 30 کاشانتماس بگیرید30شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
  67میلگرد آجدار 30 کاشانتماس بگیرید30شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
  45میلگرد آجدار 32 کاشانتماس بگیرید32شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
  58میلگرد آجدار 32 کاشان27,97032شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
  43میلگرد آجدار 36 کاشانتماس بگیرید36شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
  43میلگرد آجدار 36 کاشانتماس بگیرید36شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار فولاد سپهرایرانیان 

  تاریخ به روز رسانی :9:321402/03/11
  کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 8 فولاد سپهر ایرانیان26,3308شاخه 12 متریA2کارخانهفولاد سپهر ایرانیانکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 10 فولاد سپهر ایرانیانتماس بگیرید10شاخه 12 متریA2کارخانهفولاد سپهر ایرانیانکیلوگرم


    Ξ قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین

  تاریخ به روز رسانی :9:101402/03/11
  کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد 8 آجدار آذر فولاد امین24,9898شاخه 12 متریA2کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
  2میلگرد 10 آجدار آذر فولاد امین24,99010شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
  3میلگرد 10 آجدار آذر فولاد امین24,89710شاخه 12 متریA2کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
  4میلگرد 12 آجدار آذر فولاد امین24,80512شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
  5میلگرد 14 آجدار آذر فولاد امین24,43614شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
  6میلگرد 16 آجدار آذر فولاد امین24,43616شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
  7میلگرد 18 آجدار آذر فولاد امین24,43618شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
  8میلگرد 20 آجدار آذر فولاد امین24,43620شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
  9میلگرد 22 آجدار آذر فولاد امین24,43622شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
  10میلگرد 25 آجدار آذر فولاد امین24,43625شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
  11میلگرد 28 آجدار آذر فولاد امین24,43628شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار ابهر 

  تاریخ به روز رسانی :9:081402/03/11
  کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد 8 آجدار ابهر25,5568شاخه 12 متریA2کارخانه ابهرکیلوگرم
  2میلگرد 10 آجدار ابهر24,24010شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
  3میلگرد 10 آجدار ابهر24,67810شاخه 12 متریA2کارخانه ابهرکیلوگرم
  4میلگرد 12 آجدار ابهر24,23612شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
  5میلگرد 12 آجدار ابهر24,67312شاخه 12 متریA2کارخانه ابهرکیلوگرم
  6میلگرد 14 آجدار ابهر23,99014شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
  7میلگرد 16 آجدار ابهر23,99116شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
  8میلگرد 18 آجدار ابهر23,99118شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
  9میلگرد 20 آجدار ابهر23,99120شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
  10میلگرد 22 آجدار ابهر23,99122شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
  11میلگرد 25 آجدار ابهر23,99125شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم


    Ξ قیمت میلگرد آجدارقزوین

  تاریخ به روز رسانی :9:49-
  کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 8 قزوینتماس بگیرید8شاخه 12 متریA2کارخانهفولاد قزوینکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 10 قزوینتماس بگیرید10شاخه 12 متریA2کارخانهفولاد قزوینکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار معراج کرد کوی 

  تاریخ به روز رسانی :9:19-
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 12 معراج کردکویتماس بگیرید12شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کردکویکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 14 معراج کردکویتماس بگیرید14شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کردکویکیلوگرم
  3میلگرد آجدار 16 معراج کردکویتماس بگیرید16شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کردکویکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 18 معراج کردکویتماس بگیرید18شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کردکویکیلوگرم


   میلگرد آجدار چیست؟

  میلگرد آجدار برای انواع ساختمان‌ سازی از قبیل ساختمان‌ های صنعتی، تجاری و پل‌ ها کاربرد دارد. برای اینکه میلگرد درون بتن بتواند به خوبی با بتن چسبندگی داشته باشد و با بتن درگیر شود باید سطح آن دارای برجستگی هایی باشد که به آن آج گفته می شود. آج میلگرد مانع از بیرون کشیده شدن آن از داخل بتن می شود. میلگرد آجدار مقاومت بالا، دارای خاصیت جوش‌ پذیری صد درصد هستند.

  میلگرد آجدار در دمای بسیار بالا تولید شده و دارای استحکام زیادی است. بتن ‌های تهیه ‌شده با این میلگردها نیز بسیار مستحکم و مقاوم ‌هستند. میلگرد آجدار با ویژگی‌ هایی همچون استحکام، انعطاف‌پذیری، جوش‌پذیری، خمش ‌پذیری و همچنین دارای استانداردهای بالای بین ‌المللی تولید می شوند.

  از دیگر ویژگی‌ میلگرد آجدار مقاومت به زنگ ‌زدگی، ضد زلزله و دمای بالا است. مقاطع آجدار در مقاطع ۶ تا ۵۰ میلی ‌متر تولید می گردد. میلگرد آجدار خود شامل دو نوع مختلف میلگرد آجدار و میلگردهای آجدار مقاومت بالا HSD می شوند. دانستن ویژگی‌ های هر نوع میلگرد به بررسی نقش میلگرد در بتن کمک می‌ کند.

  قیمت میلگرد آجدار

  ویژگی‌های میلگرد آجدار

  همان‌طور که اشاره شد میلگرد آجدار A3 ، میلگرد آجدار A2 و میلگرد آجدار A4 تولید می‌شود که هریک مشخصات و ویژگی‌های خاص خود را دارد.

  میلگرد آجدار A2 جزء میلگردهای نیمه‌سخت به حساب می‌آید. کم بودن کربن در ساختار این میلگرد قابلیت خم‌پذیری آن را افزایش می‌دهد. معمولا از این میلگرد در ساخت خاموت استفاده می‌شود. تنش سیلان در میلگرد آجدار A2 برابر با 3000 کیلوگرم و تنش گسیختگی آن 5000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است.

  میلگرد آجدار A3 نیز مانند A2 جزء میلگردهای نیمه سخت است. آج‌های این میلگرد به‌صورت جناغی یا هفت و هشتی است و نسبت به گروه A2 مقاومت بالاتری دارد. تنش سیلان در این میلگرد آجدار 4000 و تنش گسیختگی آن 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. علاوه بر متمایز بودن شکل آج‌ها‌، تفاوت میلگرد آجدار A2 و میلگرد آجدار A3 در عملکرد و کابرد آن‌ها نیز مشهود است. به‌ این صورت که میلگرد آجدار A2 به عنوان میلگرد عرضی و A3 به عنوان میلکرد طولی قابل استفاده است. همچنین میلگرد آجدار A2 انعطاف‌پذیر تر از A3 می‌باشد و جوشکاری روی هر دو گروه مجاز نمی‌باشد.

  میلگرد آجدار A4 از دسته محصولات سخت بوده و شکل آج‌های آن به‌صورت مرکب است و همین شکل ظاهری آج‌ها موجب تمایز این میلگرد از سایر رده‌ها شده است. سازه‌های  ساخته شده با این میلگرد سبک‌تر و مستحکم‌تر از گروه‌های دیگر است، از این رو قیمت میلگرد A4 از گروه‌های A2 و A3 بالاتر است.

  نحوه ساخت و تولید میلگرد آجدار

  تولید میلگردها معمولا با فرایند نورد گرم انجام می‌شود. شمش‌های فولادی در کوره‌ها با حرارت 1100 درجه سانتی‌گراد به حالت مذاب در آمده و سپس به‌وسیله یک جک هیدرولیکی به ترتیب در ردیف‌های مشخص به داخل کوره هدایت و برای نورد آماده می‌شود. غلتک‌های تعبیه شده در دستگاه نورد، طی سه مرحله با اعمال فشار و کشش، موجب رسیدن فولاد به قطر استاندارد می‌شود. بعد از اتمام نورد، میلگردها به قفسه‌های نورد منتقل و در نهایت به استندهای آج‌زنی فرستاده می‌شوند. آج‌زنی فولادهای A2 در همان مرحله نورد انجام می‌پذیرد ولی مابقی بعد از خنک شدن وقرار گرفتن در دمای معمولی آج‌زنی می‌شود. نهایتا میلگردها با طول استاندارد 12 متر برش داده شده و بعد از بسته‌بندی روانه بازار می‌شوند.

  موارد مصرف و کاربرد میلگرد آجدار

  بیشترین مورد مصرف میلگرد آجدار معمولا در صنعت ساختمان‌سازی است. از کاربردهای میلگرد آجدار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کاربرد میلگرد آجدار در بتن‌ریزی دیوارها
  • تقویت فونداسیون و افزایش مقاومت بتن با استفاده از میلگرد آجدار
  • افزایش نیروی برشی با کمک میلگرد آجدار
  • استفاده میلگرد آجدار در بتن‌ریزی کف سازه‌ها

  محصولات میانی که از میلگرد آجدار تولید می گردد و از این محصولات در مراحل مختلف مسلح کردن بتن کاربرد دارند. از جمله این محصولات می توان به محصولات زیر اشاره نمود:

  • زیگزاگ
  • خاموت
  • رکابی
  • عصایی
  • سنجاقی

   

  مشخصات میلگرد آجدار

  میلگرد ها در انواع گوناگون تولید می‌شود. این محصولات در چهار گروه A1 تا A4 شناخته می شوند. میلگرد آجدار A1 آجدار نیست و از آن‌ها با عنوان میلگرد ساده یاد می‌کنند که معمولا برای جوشکاری و خمکاری مناسب می‌باشد. میلگرد آجدار یکی از مهم‌ترین مصالح مورد نیاز در صنعت ساختمان سازی است. تصویر شماره 1 به صورت گرافیکی استفاده از میلگرد آجدار در تقویت بتن را نشان می دهد.  قیمت میلگرد آجدار نقش به سزائی در هزینه های تمام شده ی پروژه های ساختمانی دارد.

  در مورد میلگرد آجدار منابع مختلفی مورد استناد قرار میگیرد. با توجه به اینکه میلگردهای تولید شده توسط کارخانه ذوب آهن بر اساس استانداردهای روسیه هستند استاندارد 2590 GOST از مهمترین منابع محسوب می گردد. جدول وزنی ذکر شده در استاندارد گوست روسیه دقیقا همان جدول وزنی میلگردهای ذوب آهن می باشد. یکی دیگر از استاندارد های مرجع در تولید میلگردهای آجدار استاندارد اروپایی BS EN ISO 15630  می باشد. در این استاندارد نیز در مورد روش های تست میگردهایی که برای فولادهای مسلح کننده بتن صحبت شده است. اما در میان منابع داخلی نیز دو استاندارد مهم مورد استناد قرار می گیرند. برای کسانی که در صنعت و ساختمان سازی فعالیت می نمایند و به نوعی با میلگرد آجدار سر و کار دارند این استانداردها بسیار آشنا هستند. لازم به ذکر است قیمت میلگرد به نوعی تابع استاندارد آن نیز می باشد. قیمت روز میلگرد آجدار تولید شده بر اساس استاندارد های قابل قبول بیش از قیمت میلگرد متفرقه اعلام می شود. استاندارد های ملی مورد استناد برای میلگرد آجدار عبارتند از:

  - استاندارد ملی 3132 (ویرایش دوم تیرماه 92) با عنوان : میلگرد های فولادی گرم نوردیده برای تسلیح بتن - ویژگی ها و آزمون ها

  • استاندارد ملی 8103 -1 (تجدید نظر اول 1392) با عنوان : فولاد برای تسلیح و پیش تنیدن بتن - روش های آزمون - قسمت اول، میلگرد ، مفتول و سیم های تسلیح کننده.

  میلگرد آجدار مقاومت بالا HSD

  میلگرد آجدار مقاومت بالا HSD دارای سطح آجدار مارپیچی و پیچیده میباشد. این مقاطع منحصراً و اساساً برای انواع بتن تهیه می ‌شوند. میلگرد آجدار مقاومت بالا در مقاطع ۴ تا ۵۰ میلی‌متر وجود دارند، این نوع میلگرد آجدار سطح کربن پایین که باعث انعطاف‌ پذیری و جوش‌ پذیری مقاطع آجدار می ‌شود را مقاوم میکند. به هنگام استفاده با بتن، این مقاطع خاصیت خمشی بسیار بالایی دارند که کار با آنها را در عین استحکام آسان می‌ کند.

  قیمت میلگرد آجدار 

  همچنین کارشناسان مجرب این مجموعه، همواره آماده مشاوره و پاسخگویی به شما مشتریان عزیز می‌باشند. برای اطلاع از قیمت‌ میلگرد آجدار کوثر، قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر، قیمت میلگرد آجدار نیشابور، قیمت میلگرد آجدار پرشین، قیمت میلگرد آجدار میانه، قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان، قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب، قیمت میلگرد آجدار ظفربناب، قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان و ... با ما تماس بگیرید یا به صفحه قیمت محصولات مراجعه نمایید.


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .