لیست وزن

 

قیمت میلگرد آجدار

 

قیمت میلگرد آجدار میانه

تاریخ به روز رسانی :10:111401/11/06
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد 10 میانه18,53510شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
2میلگرد 12 میانه18,48912شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
3میلگرد 14 میانه18,53514شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
4میلگرد 16 میانه18,53516شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
5میلگرد 18 میانه18,53518شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
6میلگرد 20 میانه18,53520شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
7میلگرد 22 میانه18,53522شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
8میلگرد 25 میانه18,53525شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
9میلگرد 28 میانه18,53528شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
10میلگرد 32 میانه18,53532شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم


 

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

تاریخ به روز رسانی :10:121401/11/06
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانتماس بگیرید12شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
2میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان19,91614شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
3میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان20,83816شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
4میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان19,73118شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
5میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان19,73020شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
6میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان19,73122شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
7میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان19,94125شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
8میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان19,27028شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
9میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان19,27032شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم


 

قیمت میلگرد آجدار راد همدان

تاریخ به روز رسانی :10:001401/11/06
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 8 راد همدان20,7518شاخه 12 متریA2کارخانهراد همدانکیلوگرم
2میلگرد آجدار 10 راد همدان20,61010شاخه 12 متریA2کارخانهراد همدانکیلوگرم
3میلگرد آجدار 12 راد همدان20,19612شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
4میلگرد آجدار 14 راد همدان20,15114شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
5میلگرد آجدار 16 راد همدان20,15116شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
6میلگرد آجدار 18 راد همدان20,15118شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
7میلگرد آجدار 20 راد همدان20,15120شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
8میلگرد آجدار 22 راد همدان20,15122شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
9میلگرد آجدار 25 راد همدان20,15125شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
10میلگرد آجدار 28 راد همدان20,15128شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
11میلگرد آجدار 32 راد همدانتماس بگیرید32شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم


 

قیمت میلگرد آجدار نیشابور

تاریخ به روز رسانی :10:301401/11/06
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد 10آجدار نیشابور تماس بگیرید10شاخهA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
2میلگرد 12آجدار نیشابور 19,31912شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
3میلگرد 14 آجدار نیشابور 19,45714شاخهA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
4میلگرد 14 آجدار نیشابور 18,81114شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
5میلگرد16 آجدار نیشابور 19,45716شاخهA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
6میلگرد 16 آجدار نیشابور 18,81116شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
7میلگرد 18 آجدار نیشابور 18,81118شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
8میلگرد 18 آجدار نیشابور 19,45718شاخهA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
9میلگرد 20 آجدار نیشابور 18,81120شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
10میلگرد 20 آجدار نیشابور 19,45720شاخه A3کارخانهنیشابورکیلوگرم
11میلگرد 22 آجدار نیشابور 18,81122شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
12میلگرد 22 آجدار نیشابور 19,45722شاخه A3کارخانهنیشابورکیلوگرم
13میلگرد 25 آجدار نیشابور 18,81125شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
14میلگرد 25 آجدار نیشابور 19,45725شاخهA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
15میلگرد 28 آجدار نیشابور 18,81128شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
16میلگرد 28 آجدار نیشابور 19,45728شاخهA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
17میلگرد 32 آجدار نیشابور 18,95132شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم


 

قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر

تاریخ به روز رسانی :10:311401/11/06
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1 میلگرد 10 آجدار امیرکبیر 19,59110شاخه 12 متریA2کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
2میلگرد 10 آجدار امیرکبیر19,72910شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
3 میلگرد 12 آجدار امیرکبیر 19,59112شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
4 میلگرد 14 آجدار امیرکبیر 19,36114شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
5 میلگرد 14 آجدار امیرکبیر 19,17914شاخه A3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم
6 میلگرد 16 آجدار امیرکبیر 19,36116شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
7 میلگرد 16 آجدار امیرکبیر 19,17916شاخهA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم
8 میلگرد 18 آجدار امیرکبیر 19,36118شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
9 میلگرد 18 آجدار امیرکبیر 19,17918شاخهA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم
10 میلگرد 20 آجدار امیرکبیر 19,36120شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
11 میلگرد 20 آجدار امیرکبیر 19,17920شاخهA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم
12 میلگرد 22 آجدار امیرکبیر 19,36122شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
13 میلگرد 22 آجدار امیرکبیر 19,17922شاخهA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم
14 میلگرد 25 آجدار امیرکبیر 19,36125شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
15 میلگرد 25 آجدار امیرکبیر 19,17925شاخهA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم
16 میلگرد 28 آجدار امیرکبیر 19,54528شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
17 میلگرد 32 آجدار امیرکبیر 19,54532شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم


 

قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد

تاریخ به روز رسانی :10:211401/11/06
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 10 آریان فولاد18,71510شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
2میلگرد آجدار 10 آریان فولاد19,26010شاخه 12 متریA2کارخانهآریان فولادکیلوگرم
3میلگرد آجدار 12 آریان فولاد19,08012شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
4میلگرد آجدار 12 آریان فولاد18,99012شاخه 12 متریA2کارخانهآریان فولادکیلوگرم
5میلگرد آجدار 14 آریان فولاد18,90014شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
6میلگرد آجدار 16 آریان فولاد18,90016شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
7میلگرد آجدار 18 آریان فولاد18,90018شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
8میلگرد آجدار 20 آریان فولاد18,90020شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
9میلگرد آجدار 22 آریان فولاد18,90022شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
10میلگرد آجدار 25 آریان فولاد18,90025شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
11میلگرد آجدار 28 آریان فولادتماس بگیرید28شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم


 

قیمت میلگرد هیربد زرندیه

تاریخ به روز رسانی :10:121401/11/06
کدشرحقیمتسایزواحد فروشاستانداردمحل بارگیریبرند
1میلگرد 8 فولاد هیربد19,5648کیلوگرمA2کارخانههیربد زرندیه
2میلگرد 10 فولاد هیربدتماس بگیرید10کیلوگرمA2کارخانههیربد زرندیه
3میلگرد 12 فولاد هیربد19,26912کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
4میلگرد 14 فولاد هیربد19,05714کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
5میلگرد 16 فولاد هیربد19,05716کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
6میلگرد 18 فولاد هیربد19,01118کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
7میلگرد 20 فولاد هیربد19,01120کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
8میلگرد 22 فولاد هیربد19,01122کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
9میلگرد 25 فولاد هیربد19,01125کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
10میلگرد 28 فولاد هیربد19,05728کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
11میلگرد 32 فولاد هیربد19,05732کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه


 

قیمت میلگرد آجدار کوثر اهواز

تاریخ به روز رسانی :10:211401/11/06
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 14 کوثر اهواز18,21114شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم
2میلگرد آجدار 16 کوثر اهواز18,21116شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم
3میلگرد آجدار 18 کوثر اهواز18,25618شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم
4میلگرد آجدار 20 کوثر اهواز18,25620شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم
5میلگرد آجدار 22 کوثر اهواز18,25622شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم
6میلگرد آجدار 25 کوثر اهواز18,25625شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم
7میلگرد آجدار 28 کوثر اهواز18,25628شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم
8میلگرد آجدار 32 کوثر اهواز18,25632شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم


 

قیمت میلگرد آجدار فایکو

تاریخ به روز رسانی :10:151401/11/06
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد 10 آجدار فایکو 19,93210شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
2میلگرد 12 آجدار فایکو19,80412شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
3میلگرد 14 آجدار فایکو 19,36314شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
4میلگرد 16 آجدار فایکو19,36316شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
5میلگرد 18 آجدار فایکو 19,36318شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
6میلگرد 20 آجدار فایکو 19,36320شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
7میلگرد 22 آجدار فایکو 19,36322شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
8میلگرد 25 آجدار فایکو 20,10625شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
9میلگرد 28 آجدار فایکو تماس بگیرید28شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
10میلگرد 32 آجدار فایکو 20,01532شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم


 

قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

تاریخ به روز رسانی :10:251401/11/06
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 10 جهان فولاد سیرجانتماس بگیرید10شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
2میلگرد آجدار 12 جهان فولاد سیرجان18,71912شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
3میلگرد آجدار 14 جهان فولاد سیرجان18,71814شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
4میلگرد آجدار 16 جهان فولاد سیرجان18,71816شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
5میلگرد آجدار 18 جهان فولاد سیرجان18,53418شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
6میلگرد آجدار 20 جهان فولاد سیرجان18,53420شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
7میلگرد آجدار 22 جهان فولاد سیرجان18,53422شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
8میلگرد آجدار 25 جهان فولاد سیرجان18,53425شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
9میلگرد آجدار 28 جهان فولاد سیرجان18,53428شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم


 

قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب

تاریخ به روز رسانی :10:081401/11/06
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 8 شاهین بناب19,9168شاخه 12 متریA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
2میلگرد آجدار 8 شاهین بنابتماس بگیرید8شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
3میلگرد آجدار 10 شاهین بناب19,63910شاخه 12 متریA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
4میلگرد آجدار 10 شاهین بنابتماس بگیرید10شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
5میلگرد آجدار 12 شاهین بناب19,63912شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
6میلگرد آجدار 14 شاهین بناب19,36314شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
7میلگرد آجدار 16 شاهین بناب19,36316شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
8میلگرد آجدار 18 شاهین بناب19,36318شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
9میلگرد آجدار 20 شاهین بناب19,36320شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
10میلگرد آجدار 22 شاهین بناب19,36322شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
11میلگرد آجدار 25 شاهین بناب19,36325شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
12میلگرد آجدار 28 شاهین بناب19,36328شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
13میلگرد آجدار 32 شاهین بناب19,36332شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم


 

قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

تاریخ به روز رسانی :10:351401/11/06
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد 14 صبا فولاد زاگرس18,90014شاخه 12 متریA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم
2میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس18,90016شاخه 12 متریA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم
3میلگرد 18 صبا فولاد زاگرس18,90018شاخه 12 متریA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم
4میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس18,90020شاخه 12 متریA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم
5میلگرد 22 صبا فولاد زاگرس18,90022شاخه 12 متریA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم
6میلگرد 25 صبا فولاد زاگرس18,90025شاخه 12 متریA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم


 

قیمت میلگرد آجدار حدید سیرجان

تاریخ به روز رسانی :10:101401/11/06
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار حدید سیرجان 820,2828شاخه 12 متریA2کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
2میلگرد آجدار حدید سیرجان 1020,09810شاخه 12 متریA2کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
3میلگرد آجدار حدید سیرجان 1220,09812شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
4میلگرد آجدار حدید سیرجان 1419,72914شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
5میلگرد آجدار حدید سیرجان 1619,72916شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
6میلگرد آجدار حدید سیرجان 1819,72918شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
7میلگرد آجدار حدید سیرجان 2019,72920شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
8میلگرد آجدار حدید سیرجان 2219,72922شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
9میلگرد آجدار حدید سیرجان 2519,72925شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم


 

قیمت میلگرد آجدار قائم

تاریخ به روز رسانی :10:101401/11/06
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 12 قائم18,97712شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
2میلگرد آجدار 14 قائم18,93114شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
3میلگرد آجدار 16 قائم18,93116شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
4میلگرد آجدار 18 قائم18,93118شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
5میلگرد آجدار 20 قائم18,93120شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
6میلگرد آجدار 22 قائم18,93122شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
7میلگرد آجدار 25 قائم18,93125شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
8میلگرد آجدار 28 قائم18,93128شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
9میلگرد آجدار 32 قائم18,93132شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم


 

قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

 

تاریخ به روز رسانی :10:201401/11/06
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 8 نورد گرم سمنان20,3778شاخه 12 متریA3کارخانه نورد گرم سمنانکیلوگرم
2میلگرد آجدار 10 نورد گرم سمنان19,45510شاخه 12 متریA3کارخانه نورد گرم سمنانکیلوگرم
3میلگرد آجدار 12 نورد گرم سمنان19,36312شاخه 12 متریA3کارخانه نورد گرم سمنانکیلوگرم


 

قیمت میلگرد آریا ذوب

تاریخ به روز رسانی :9:121401/11/06
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 10 آریا ذوب16,20010شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
2میلگرد آجدار 12 آریا ذوب16,20012شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
3میلگرد آجدار 14 آریا ذوب15,90014شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
4میلگرد آجدار 16 آریا ذوب15,90016شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
5میلگرد آجدار 18 آریا ذوب15,90018شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
6میلگرد آجدار 20 آریا ذوب15,90020شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
7میلگرد آجدار 22 آریا ذوبتماس بگیرید22شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
8میلگرد آجدار 25 آریا ذوبتماس بگیرید25شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
9میلگرد آجدار 28 آریا ذوبتماس بگیرید28شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم


 

قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

تاریخ به روز رسانی :10:151401/11/06
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داش19,4558شاخه 12 متریA2کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
2میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داش19,8248شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
3میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داش19,40910شاخه 12 متریA2کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
4میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داش19,77610شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
5میلگرد آجدار 12 کاوه تیکمه داش19,40812شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
6میلگرد آجدار 14 کاوه تیکمه داش19,36314شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
7میلگرد آجدار 16 کاوه تیکمه داش19,36316شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
8میلگرد آجدار 18 کاوه تیکمه داش19,36318شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
9میلگرد آجدار 20 کاوه تیکمه داش19,36320شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
10میلگرد آجدار 22 کاوه تیکمه داش19,36322شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
11میلگرد آجدار 25 کاوه تیکمه داش19,36325شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
12میلگرد آجدار 28 کاوه تیکمه داش19,36328شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
13میلگرد آجدار 32 کاوه تیکمه داش19,36332شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم


 

قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز

تاریخ به روز رسانی :10:111401/11/06
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار14 درپاد تبریز19,54614شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم
2میلگرد آجدار 16 درپاد تبریز19,54616شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم
3میلگرد آجدار18درپاد تبریز19,54618شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم
4میلگرد آجدار 20 درپاد تبریز19,54620شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم
5میلگرد آجدار22 درپاد تبریز19,54622شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم
6میلگرد آجدار 25درپاد تبریز19,54625شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم


 

قیمت میلگرد آجدار ابرکوه

تاریخ به روز رسانی :10:001401/11/06
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 10 ابرکوه 18,62510شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
2میلگرد آجدار 12 ابرکوه 18,62512شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
3میلگرد آجدار 14 ابرکوه 18,62514شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
4میلگرد آجدار 16 ابرکوه 18,62516شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
5میلگرد آجدار 18 ابرکوه 18,62518شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
6میلگرد آجدار 20 ابرکوه 18,62520شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
7میلگرد آجدار 22 ابرکوه 18,62522شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
8میلگرد آجدار 25 ابرکوه 18,62525شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
9میلگرد آجدار 28 ابرکوه 18,62528شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
10میلگرد آجدار 32 ابرکوه 18,62532شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم


 

قیمت میلگرد آجدار حسن رود

تاریخ به روز رسانی :10:001401/11/06
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 8 حسن رود20,6528شاخه 12 متریA2کارخانهحسن رودکیلوگرم
2میلگرد آجدار 10 حسن رود20,32910شاخه 12 متریA2کارخانهحسن رودکیلوگرم
3میلگرد آجدار 12 حسن رود20,09912شاخه 12 متریA2کارخانهحسن رودکیلوگرم
4میلگرد آجدار 14 حسن رود19,54614شاخه 12 متریA3کارخانهحسن رودکیلوگرم
5میلگرد آجدار 16 حسن رود19,54616شاخه 12 متریA3کارخانهحسن رودکیلوگرم
6میلگرد آجدار 18 حسن رود19,54618شاخه 12 متریA3کارخانهحسن رودکیلوگرم
7میلگرد آجدار 20 حسن رود19,54620شاخه 12 متریA3کارخانهحسن رودکیلوگرم


قیمت میلگرد آجدار ظفربناب

تاریخ به روز رسانی :10:201401/11/06
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 8 ظفر بناب19,9168شاخه 12 متریA2کارخانهظفر بنابکیلوگرم
2میلگرد آجدار 10 ظفر بناب19,73210شاخه 12 متریA2کارخانهظفر بنابکیلوگرم
3میلگرد آجدار 12 ظفر بنابب19,73212شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم
4میلگرد آجدار 14 ظفر بناب19,45514شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم
5میلگرد آجدار 16 ظفر بناب19,45516شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم
6میلگرد آجدار 18 ظفر بناب19,45518شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم
7میلگرد آجدار 20 ظفر بناب19,45520شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم
8میلگرد آجدار 22 ظفر بناب19,45522شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم
9میلگرد آجدار 25 ظفر بناب19,45525شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم


 

قیمت میلگرد آجدار بافق یزد

تاریخ به روز رسانی :10:151401/11/06
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرند
1میلگرد آجدار 8 بافق یزد23,8558شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
2میلگرد آجدار 10 بافق یزد20,09710شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
3میلگرد آجدار 12 بافق یزد19,91312شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
4میلگرد آجدار 14 بافق یزد19,49914شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
5میلگرد آجدار 16 بافق یزد19,49916شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
6میلگرد آجدار 18 بافق یزد19,36318شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
7میلگرد آجدار 20 بافق یزد19,36320شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
8میلگرد آجدار 22 بافق یزد19,36322شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
9میلگرد آجدار 25 بافق یزد19,36325شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
10میلگرد آجدار 28 بافق یزد19,36328شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
11میلگرد آجدار 32 بافق یزد19,36332شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد


 

قیمت میلگرد آجدار شاهرود

تاریخ به روز رسانی :10:151401/11/06
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد 10 آجدار شاهرود20,69610شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم
2میلگرد 12 آجدار شاهرود20,74512شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم
3میلگرد 14 آجدار شاهرود20,00714شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم
4میلگرد 16 آجدار شاهرود20,00716شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم
5میلگرد 18 آجدار شاهرود20,00718شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم
6میلگرد 20 آجدار شاهرود20,00720شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم
7میلگرد 22 آجدار شاهرود20,14622شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم
8میلگرد 25 آجدار شاهرود20,14625شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم


 

قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

تاریخ به روز رسانی :10:201401/11/06
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 8 آناهیتا گیلان20,1018شاخه 12 متریA2کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
2میلگرد آجدار 10 آناهیتا گیلان19,91810شاخه 12 متریA2کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
3میلگرد آجدار 12 آناهیتا گیلان19,91812شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
4میلگرد آجدار 14 آناهیتا گیلان19,54614شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
5میلگرد آجدار 16 آناهیتا گیلان19,54616شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
6میلگرد آجدار 18 آناهیتا گیلان19,54618شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
7میلگرد آجدار 20 آناهیتا گیلان19,54620شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
8میلگرد آجدار 22 آناهیتا گیلان19,54622شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
9میلگرد آجدار 25 آناهیتا گیلان19,54625شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
10میلگرد آجدار 28 آناهیتا گیلان19,54628شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
11میلگرد آجدار 32 آناهیتا گیلان19,54632شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم


 

قیمت میلگرد آجدار کاشان

تاریخ به روز رسانی :9:111401/11/06
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 8 کاشانتماس بگیرید8شاخه 12 متریA2کارخانهکاشانکیلوگرم
2میلگرد آجدار 8 کاشان17,6808شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
3میلگرد آجدار 10 کاشانتماس بگیرید10شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
4میلگرد آجدار 10 کاشان17,75010شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
5میلگرد آجدار 10 کاشانتماس بگیرید10شاخه 12 متری.کارخانهکاشانکیلوگرم
6میلگرد آجدار 12 کاشان17,75012شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
7میلگرد آجدار 12 کاشانتماس بگیرید12شاخه 12 متریA2کارخانهکاشانکیلوگرم
8میلگرد آجدار 12 کاشانتماس بگیرید12شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
9میلگرد آجدار 14 کاشان17,37014شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
10میلگرد آجدار 14 کاشانتماس بگیرید14شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
11میلگرد آجدار 16 کاشان17,37016شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
12میلگرد آجدار 16 کاشانتماس بگیرید16شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
13میلگرد آجدار 18 کاشانتماس بگیرید18شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
14میلگرد آجدار 18 کاشان17,25018شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
15میلگرد آجدار 20 کاشانتماس بگیرید20شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
16میلگرد آجدار 20 کاشان17,25020شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
17میلگرد آجدار 22 کاشانتماس بگیرید22شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
18میلگرد آجدار 22 کاشان17,25022شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
98میلگرد آجدار 25 کاشانتماس بگیرید25شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
9میلگرد آجدار 25 کاشان17,25025شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
32میلگرد آجدار 28 کاشانتماس بگیرید28شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
13میلگرد آجدار 28 کاشان17,25028شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
987میلگرد آجدار 30 کاشانتماس بگیرید30شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
67میلگرد آجدار 30 کاشانتماس بگیرید30شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
45میلگرد آجدار 32 کاشانتماس بگیرید32شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
58میلگرد آجدار 32 کاشان17,25032شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
43میلگرد آجدار 36 کاشانتماس بگیرید36شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
43میلگرد آجدار 36 کاشانتماس بگیرید36شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
432میلگرد آجدار 40 کاشانتماس بگیرید40شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم


 

قیمت میلگرد آجدار فولاد سپهرایرانیان

تاریخ به روز رسانی :10:321401/11/06
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 8 فولاد سپهر ایرانیان19,7208شاخه 12 متریA2کارخانهفولاد سپهر ایرانیانکیلوگرم
2میلگرد آجدار 18 فولاد سپهر ایرانیانتماس بگیرید18شاخه 12 متریA2کارخانهفولاد سپهر ایرانیانکیلوگرم
3میلگرد آجدار 20 فولاد سپهر ایرانیانتماس بگیرید20شاخه 12 متریA2کارخانهفولاد سپهر ایرانیانکیلوگرم


 

قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین

تاریخ به روز رسانی :10:101401/11/06
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد 8 آجدار آذر فولاد امین19,9158شاخه 12 متریA2کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
2میلگرد 10 آجدار آذر فولاد امین20,10010شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
3میلگرد 10 آجدار آذر فولاد امین19,73210شاخه 12 متریA2کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
4میلگرد 12 آجدار آذر فولاد امین19,73112شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
5میلگرد 14 آجدار آذر فولاد امین19,54614شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
6میلگرد 16 آجدار آذر فولاد امین19,54616شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
7میلگرد 18 آجدار آذر فولاد امین19,54618شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
8میلگرد 20 آجدار آذر فولاد امین19,54620شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
9میلگرد 22 آجدار آذر فولاد امین19,54622شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
10میلگرد 25 آجدار آذر فولاد امین19,54625شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
11میلگرد 28 آجدار آذر فولاد امین19,54628شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
12میلگرد 32 آجدار آذر فولاد امین19,54632شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم


 

قیمت میلگرد آجدار ابهر

تاریخ به روز رسانی :10:181401/11/06
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد 8 آجدار ابهر19,6388شاخه 12 متریA2کارخانه ابهرکیلوگرم
2میلگرد 10 آجدار ابهر19,17310شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
3میلگرد 10 آجدار ابهر19,17710شاخه 12 متریA2کارخانه ابهرکیلوگرم
4میلگرد 12 آجدار ابهر19,26012شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
5میلگرد 12 آجدار ابهر19,17712شاخه 12 متریA2کارخانه ابهرکیلوگرم
6میلگرد 14 آجدار ابهر18,99314شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
7میلگرد 16 آجدار ابهر18,99516شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
8میلگرد 18 آجدار ابهر18,99518شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
9میلگرد 20 آجدار ابهر18,99520شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
10میلگرد 22 آجدار ابهر18,99522شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
11میلگرد 25 آجدار ابهر18,99525شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
12میلگرد 28 آجدار ابهر18,99528شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم


 

قیمت میلگرد آجدارقزوین

تاریخ به روز رسانی :9:49-
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 8 قزوینتماس بگیرید8شاخه 12 متریA2کارخانهفولاد قزوینکیلوگرم
2میلگرد آجدار 10 قزوینتماس بگیرید10شاخه 12 متریA2کارخانهفولاد قزوینکیلوگرم
3میلگرد آجدار 12 قزوینتماس بگیرید12شاخه 12 متریA2کارخانهفولاد قزوینکیلوگرم


قیمت میلگرد آجدار معراج کرد کوی

تاریخ به روز رسانی :9:19-
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد آجدار 12 معراج کردکویتماس بگیرید12شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کردکویکیلوگرم
2میلگرد آجدار 14 معراج کردکویتماس بگیرید14شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کردکویکیلوگرم
3میلگرد آجدار 16 معراج کردکویتماس بگیرید16شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کردکویکیلوگرم
4میلگرد آجدار 18 معراج کردکویتماس بگیرید18شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کردکویکیلوگرم
5میلگرد آجدار 20 معراج کردکویتماس بگیرید20شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کردکویکیلوگرم


 

میلگرد آجدار چیست؟

میلگرد آجدار برای انواع ساختمان‌ سازی از قبیل ساختمان‌ های صنعتی، تجاری و پل‌ ها کاربرد دارد. برای اینکه میلگرد درون بتن بتواند به خوبی با بتن چسبندگی داشته باشد و با بتن درگیر شود باید سطح آن دارای برجستگی هایی باشد که به آن آج گفته می شود. آج میلگرد مانع از بیرون کشیده شدن آن از داخل بتن می شود. میلگرد آجدار مقاومت بالا، دارای خاصیت جوش‌ پذیری صد درصد هستند.

میلگرد آجدار در دمای بسیار بالا تولید شده و دارای استحکام زیادی است. بتن ‌های تهیه ‌شده با این میلگردها نیز بسیار مستحکم و مقاوم ‌هستند. میلگرد آجدار با ویژگی‌ هایی همچون استحکام، انعطاف‌پذیری، جوش‌پذیری، خمش ‌پذیری و همچنین دارای استانداردهای بالای بین ‌المللی تولید می شوند.

از دیگر ویژگی‌ میلگرد آجدار مقاومت به زنگ ‌زدگی، ضد زلزله و دمای بالا است. مقاطع آجدار در مقاطع ۶ تا ۵۰ میلی ‌متر تولید می گردد. میلگرد آجدار خود شامل دو نوع مختلف میلگرد آجدار و میلگردهای آجدار مقاومت بالا HSD می شوند. دانستن ویژگی‌ های هر نوع میلگرد به بررسی نقش میلگرد در بتن کمک می‌ کند.

قیمت میلگرد آجدار

ویژگی‌های میلگرد آجدار

همان‌طور که اشاره شد میلگرد آجدار A3 ، میلگرد آجدار A2 و میلگرد آجدار A4 تولید می‌شود که هریک مشخصات و ویژگی‌های خاص خود را دارد.

میلگرد آجدار A2 جزء میلگردهای نیمه‌سخت به حساب می‌آید. کم بودن کربن در ساختار این میلگرد قابلیت خم‌پذیری آن را افزایش می‌دهد. معمولا از این میلگرد در ساخت خاموت استفاده می‌شود. تنش سیلان در میلگرد آجدار A2 برابر با 3000 کیلوگرم و تنش گسیختگی آن 5000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است.

میلگرد آجدار A3 نیز مانند A2 جزء میلگردهای نیمه سخت است. آج‌های این میلگرد به‌صورت جناغی یا هفت و هشتی است و نسبت به گروه A2 مقاومت بالاتری دارد. تنش سیلان در این میلگرد آجدار 4000 و تنش گسیختگی آن 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. علاوه بر متمایز بودن شکل آج‌ها‌، تفاوت میلگرد آجدار A2 و میلگرد آجدار A3 در عملکرد و کابرد آن‌ها نیز مشهود است. به‌ این صورت که میلگرد آجدار A2 به عنوان میلگرد عرضی و A3 به عنوان میلکرد طولی قابل استفاده است. همچنین میلگرد آجدار A2 انعطاف‌پذیر تر از A3 می‌باشد و جوشکاری روی هر دو گروه مجاز نمی‌باشد.

میلگرد آجدار A4 از دسته محصولات سخت بوده و شکل آج‌های آن به‌صورت مرکب است و همین شکل ظاهری آج‌ها موجب تمایز این میلگرد از سایر رده‌ها شده است. سازه‌های  ساخته شده با این میلگرد سبک‌تر و مستحکم‌تر از گروه‌های دیگر است، از این رو قیمت میلگرد A4 از گروه‌های A2 و A3 بالاتر است.

نحوه ساخت و تولید میلگرد آجدار

تولید میلگردها معمولا با فرایند نورد گرم انجام می‌شود. شمش‌های فولادی در کوره‌ها با حرارت 1100 درجه سانتی‌گراد به حالت مذاب در آمده و سپس به‌وسیله یک جک هیدرولیکی به ترتیب در ردیف‌های مشخص به داخل کوره هدایت و برای نورد آماده می‌شود. غلتک‌های تعبیه شده در دستگاه نورد، طی سه مرحله با اعمال فشار و کشش، موجب رسیدن فولاد به قطر استاندارد می‌شود. بعد از اتمام نورد، میلگردها به قفسه‌های نورد منتقل و در نهایت به استندهای آج‌زنی فرستاده می‌شوند. آج‌زنی فولادهای A2 در همان مرحله نورد انجام می‌پذیرد ولی مابقی بعد از خنک شدن وقرار گرفتن در دمای معمولی آج‌زنی می‌شود. نهایتا میلگردها با طول استاندارد 12 متر برش داده شده و بعد از بسته‌بندی روانه بازار می‌شوند.

موارد مصرف و کاربرد میلگرد آجدار

بیشترین مورد مصرف میلگرد آجدار معمولا در صنعت ساختمان‌سازی است. از کاربردهای میلگرد آجدار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کاربرد میلگرد آجدار در بتن‌ریزی دیوارها
  • تقویت فونداسیون و افزایش مقاومت بتن با استفاده از میلگرد آجدار
  • افزایش نیروی برشی با کمک میلگرد آجدار
  • استفاده میلگرد آجدار در بتن‌ریزی کف سازه‌ها

محصولات میانی که از میلگرد آجدار تولید می گردد و از این محصولات در مراحل مختلف مسلح کردن بتن کاربرد دارند. از جمله این محصولات می توان به محصولات زیر اشاره نمود:

  • زیگزاگ
  • خاموت
  • رکابی
  • عصایی
  • سنجاقی

 

مشخصات میلگرد آجدار

میلگرد ها در انواع گوناگون تولید می‌شود. این محصولات در چهار گروه A1 تا A4 شناخته می شوند. میلگرد آجدار A1 آجدار نیست و از آن‌ها با عنوان میلگرد ساده یاد می‌کنند که معمولا برای جوشکاری و خمکاری مناسب می‌باشد. میلگرد آجدار یکی از مهم‌ترین مصالح مورد نیاز در صنعت ساختمان سازی است. تصویر شماره 1 به صورت گرافیکی استفاده از میلگرد آجدار در تقویت بتن را نشان می دهد.  قیمت میلگرد آجدار نقش به سزائی در هزینه های تمام شده ی پروژه های ساختمانی دارد.

در مورد میلگرد آجدار منابع مختلفی مورد استناد قرار میگیرد. با توجه به اینکه میلگردهای تولید شده توسط کارخانه ذوب آهن بر اساس استانداردهای روسیه هستند استاندارد 2590 GOST از مهمترین منابع محسوب می گردد. جدول وزنی ذکر شده در استاندارد گوست روسیه دقیقا همان جدول وزنی میلگردهای ذوب آهن می باشد. یکی دیگر از استاندارد های مرجع در تولید میلگردهای آجدار استاندارد اروپایی BS EN ISO 15630  می باشد. در این استاندارد نیز در مورد روش های تست میگردهایی که برای فولادهای مسلح کننده بتن صحبت شده است. اما در میان منابع داخلی نیز دو استاندارد مهم مورد استناد قرار می گیرند. برای کسانی که در صنعت و ساختمان سازی فعالیت می نمایند و به نوعی با میلگرد آجدار سر و کار دارند این استانداردها بسیار آشنا هستند. لازم به ذکر است قیمت میلگرد به نوعی تابع استاندارد آن نیز می باشد. قیمت میلگرد آجدار تولید شده بر اساس استاندارد های قابل قبول بیش از قیمت میلگرد متفرقه اعلام می شود. استاندارد های ملی مورد استناد برای میلگرد آجدار عبارتند از:

- استاندارد ملی 3132 (ویرایش دوم تیرماه 92) با عنوان : میلگرد های فولادی گرم نوردیده برای تسلیح بتن - ویژگی ها و آزمون ها

  • استاندارد ملی 8103 -1 (تجدید نظر اول 1392) با عنوان : فولاد برای تسلیح و پیش تنیدن بتن - روش های آزمون - قسمت اول، میلگرد ، مفتول و سیم های تسلیح کننده.

میلگرد آجدار مقاومت بالا HSD

میلگرد آجدار مقاومت بالا HSD دارای سطح آجدار مارپیچی و پیچیده میباشد. این مقاطع منحصراً و اساساً برای انواع بتن تهیه می ‌شوند. میلگرد آجدار مقاومت بالا در مقاطع ۴ تا ۵۰ میلی‌متر وجود دارند، این نوع میلگرد آجدار سطح کربن پایین که باعث انعطاف‌ پذیری و جوش‌ پذیری مقاطع آجدار می ‌شود را مقاوم میکند. به هنگام استفاده با بتن، این مقاطع خاصیت خمشی بسیار بالایی دارند که کار با آنها را در عین استحکام آسان می‌ کند.

قیمت میلگرد آجدار 

همچنین کارشناسان مجرب این مجموعه، همواره آماده مشاوره و پاسخگویی به شما مشتریان عزیز می‌باشند. برای اطلاع از قیمت‌ میلگرد آجدار کوثر، قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر، قیمت میلگرد آجدار نیشابور، قیمت میلگرد آجدار پرشین، قیمت میلگرد آجدار میانه، قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان، قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب، قیمت میلگرد آجدار ظفربناب، قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان و ... با ما تماس بگیرید یا به صفحه قیمت محصولات مراجعه نمایید.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .