لیست وزن

   

  قیمت میلگرد آجدار

  Ξ قیمت میلگرد آجدار میانه 

  تاریخ به روز رسانی :9:111402/09/09
  کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد 10 میانه22,60110شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
  2میلگرد 12 میانه23,01412شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
  3میلگرد 14 میانه22,60114شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
  4میلگرد 16 میانه22,60116شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
  5میلگرد 18 میانه22,60118شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
  6میلگرد 20 میانه22,60120شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
  7میلگرد 22 میانه22,60122شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
  8میلگرد 25 میانه22,60125شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم
  9میلگرد 28 میانه22,60128شاخه 12 متریA3کارخانه آجدار میانهکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

  0تاریخ به روز رسانی :9:121402/09/09
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانتماس بگیرید12شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
  2میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان23,48714شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
  3میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان23,48716شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
  4میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان23,48718شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
  5میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان23,48720شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
  6میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان23,12022شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
  7میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان23,12025شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم
  8میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان23,12028شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار راد همدان 

  0تاریخ به روز رسانی :9:001402/09/09
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 8 راد همدان25,0068شاخه 12 متریA2کارخانهراد همدانکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 10 راد همدان24,73010شاخه 12 متریA2کارخانهراد همدانکیلوگرم
  3میلگرد آجدار 12 راد همدان24,19612شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 14 راد همدان23,87514شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
  5میلگرد آجدار 16 راد همدان23,87516شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
  6میلگرد آجدار 18 راد همدان23,87518شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
  7میلگرد آجدار 20 راد همدان23,87520شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
  8میلگرد آجدار 22 راد همدان23,87522شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
  9میلگرد آجدار 25 راد همدان23,92125شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم
  10میلگرد آجدار 28 راد همدان23,92128شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار نیشابور

  تاریخ به روز رسانی :9:001402/09/09
  کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد 10آجدار نیشابور تماس بگیرید10شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
  2میلگرد 12آجدار نیشابور 23,93412شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
  3میلگرد 14 آجدار نیشابور 22,54814شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
  4میلگرد 14 آجدار نیشابور 23,94514شاخه 12 متریA3بنگاه تهراننیشابورکیلوگرم
  5میلگرد16 آجدار نیشابور 22,54816شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
  6میلگرد 16 آجدار نیشابور 23,94516شاخه 12 متریA3بنگاه تهراننیشابورکیلوگرم
  7میلگرد 18 آجدار نیشابور 22,54818شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
  8میلگرد 18 آجدار نیشابور 23,94518شاخه 12 متریA3بنگاه تهراننیشابورکیلوگرم
  9میلگرد 20 آجدار نیشابور 22,54820شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
  10میلگرد 20 آجدار نیشابور 23,94520شاخه 12 متریA3بنگاه تهراننیشابورکیلوگرم
  11میلگرد 22 آجدار نیشابور 22,54822شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
  12میلگرد 22 آجدار نیشابور 23,94522شاخه 12 متریA3بنگاه تهراننیشابورکیلوگرم
  13میلگرد 25 آجدار نیشابور 22,54825شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
  14میلگرد 25 آجدار نیشابور 23,94525شاخه 12 متریA3بنگاه تهراننیشابورکیلوگرم
  15میلگرد 28 آجدار نیشابور 22,54828شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم
  16میلگرد 28 آجدار نیشابور 23,94528شاخه 12 متریA3بنگاه تهراننیشابورکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار امیر کبیر

  تاریخ به روز رسانی :9:111402/09/09
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1 میلگرد 10 آجدار امیرکبیر 23,39510شاخه 12 متریA2کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
  2میلگرد 10 آجدار امیرکبیر23,84510شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
  3 میلگرد 12 آجدار امیرکبیر 23,39512شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
  4 میلگرد 14 آجدار امیرکبیر 22,93614شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
  5 میلگرد 14 آجدار امیرکبیر 22,29414شاخه 12 متریA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم
  6 میلگرد 16 آجدار امیرکبیر 22,93616شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
  7 میلگرد 16 آجدار امیرکبیر 22,29416شاخه 12 متریA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم
  8 میلگرد 18 آجدار امیرکبیر 22,93618شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
  9 میلگرد 18 آجدار امیرکبیر 22,29418شاخه 12 متریA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم
  10 میلگرد 20 آجدار امیرکبیر 22,93620شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
  11 میلگرد 20 آجدار امیرکبیر 22,29420شاخه 12 متریA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم
  12 میلگرد 22 آجدار امیرکبیر 22,93622شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
  13 میلگرد 22 آجدار امیرکبیر 22,29422شاخه 12 متریA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم
  14 میلگرد 25 آجدار امیرکبیر 22,93625شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم
  15 میلگرد 25 آجدار امیرکبیر 22,29425شاخه 12 متریA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم
  16 میلگرد 28 آجدار امیرکبیر 22,93628شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد

  تاریخ به روز رسانی :9:211402/09/09
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 10 آریان فولاد23,32010شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 10 آریان فولاد22,86010شاخه 12 متریA2کارخانهآریان فولادکیلوگرم
  3میلگرد آجدار 12 آریان فولاد23,32012شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 12 آریان فولاد22,86012شاخه 12 متریA2کارخانهآریان فولادکیلوگرم
  5میلگرد آجدار 14 آریان فولاد22,45014شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
  6میلگرد آجدار 16 آریان فولاد22,45016شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
  7میلگرد آجدار 18 آریان فولاد22,45018شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
  8میلگرد آجدار 20 آریان فولاد22,45020شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
  9میلگرد آجدار 22 آریان فولاد22,45022شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم
  10میلگرد آجدار 25 آریان فولاد22,45025شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه

  تاریخ به روز رسانی :9:121402/09/09
  کدشرحقیمتسایزواحد فروشاستانداردمحل بارگیریبرند
  1میلگرد 8 فولاد هیربد23,1308کیلوگرمA2کارخانههیربد زرندیه
  2میلگرد 10 فولاد هیربد22,89410کیلوگرمA2کارخانههیربد زرندیه
  3میلگرد 12 فولاد هیربد22,83612کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
  4میلگرد 14 فولاد هیربد22,51014کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
  5میلگرد 16 فولاد هیربد22,51016کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
  6میلگرد 18 فولاد هیربد22,55518کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
  7میلگرد 20 فولاد هیربد22,55520کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
  8میلگرد 22 فولاد هیربد22,55522کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
  9میلگرد 25 فولاد هیربد22,55525کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه
  10میلگرد 28 فولاد هیربد22,52728کیلوگرمA3کارخانههیربد زرندیه


    Ξ قیمت میلگرد آجدار کوثر

  0تاریخ به روز رسانی :9:211402/09/09
  کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 14 کوثر اهواز21,88114شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 16 کوثر اهواز21,88116شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم
  3میلگرد آجدار 18 کوثر اهواز21,88118شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 20 کوثر اهواز21,88120شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم
  5میلگرد آجدار 22 کوثر اهواز21,88122شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم
  6میلگرد آجدار 25 کوثر اهواز21,88125شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم
  7میلگرد آجدار 28 کوثر اهواز21,88128شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم


    Ξ قیمت میلگرد آجدار فایکو

  تاریخ به روز رسانی :9:151402/09/09
  کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد 10 آجدار فایکو 23,67510شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
  2میلگرد 12 آجدار فایکو23,63812شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
  3میلگرد 14 آجدار فایکو 22,71614شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
  4میلگرد 16 آجدار فایکو22,71616شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
  5میلگرد 18 آجدار فایکو 22,71618شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
  6میلگرد 20 آجدار فایکو 22,71620شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
  7میلگرد 22 آجدار فایکو 22,71622شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
  8میلگرد 25 آجدار فایکو 22,71625شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم
  9میلگرد 28 آجدار فایکو تماس28شاخه 12 متریA3کارخانهفایکو کیلوگرم


    Ξ قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

  0تاریخ به روز رسانی :9:251402/09/09
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 10 جهان فولاد سیرجانتماس بگیرید10شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 12 جهان فولاد سیرجان24,23912شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
  3میلگرد آجدار 14 جهان فولاد سیرجان22,42514شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 16 جهان فولاد سیرجان22,42516شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
  5میلگرد آجدار 18 جهان فولاد سیرجان22,27018شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
  6میلگرد آجدار 20 جهان فولاد سیرجان22,27020شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
  7میلگرد آجدار 22 جهان فولاد سیرجان22,27022شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم
  8میلگرد آجدار 25 جهان فولاد سیرجان22,27025شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم


    Ξ قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب

  تاریخ به روز رسانی :9:081402/09/09
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 8 شاهین بناب23,4708شاخه 12 متریA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 8 شاهین بنابتماس8شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
  3میلگرد آجدار 10 شاهین بناب23,19010شاخه 12 متریA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 10 شاهین بنابتماس10شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
  5میلگرد آجدار 12 شاهین بناب23,19312شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
  6میلگرد آجدار 14 شاهین بناب23,00014شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
  7میلگرد آجدار 16 شاهین بناب23,00016شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
  8میلگرد آجدار 18 شاهین بناب23,00018شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
  9میلگرد آجدار 20 شاهین بناب23,00020شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
  10میلگرد آجدار 22 شاهین بناب23,00022شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
  11میلگرد آجدار 25 شاهین بناب23,00025شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم
  12میلگرد آجدار 28 شاهین بناب23,00028شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

  تاریخ به روز رسانی :9:051402/09/09
  کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد 14 صبا فولاد زاگرس22,43214شاخه 12 متریA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم
  2میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس22,43216شاخه 12 متریA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم
  3میلگرد 18 صبا فولاد زاگرس22,43218شاخه 12 متریA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم
  4میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس22,43220شاخه 12 متریA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم
  5میلگرد 22 صبا فولاد زاگرس22,43222شاخه 12 متریA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم


    Ξ قیمت میلگرد آجدار حدید سیرجان

  تاریخ به روز رسانی :9:101402/09/08
  کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار حدید سیرجان 824,0668شاخه 12 متریA2کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
  2میلگرد آجدار حدید سیرجان 1023,88610شاخه 12 متریA2کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
  3میلگرد آجدار حدید سیرجان 1223,88612شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
  4میلگرد آجدار حدید سیرجان 1423,51914شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
  5میلگرد آجدار حدید سیرجان 1623,51916شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
  6میلگرد آجدار حدید سیرجان 1823,51918شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
  7میلگرد آجدار حدید سیرجان 2023,51920شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم
  8میلگرد آجدار حدید سیرجان 2223,51922شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم


    Ξ قیمت میلگرد آجدار قائم

  تاریخ به روز رسانی :9:101402/09/09
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 12 قائم22,58812شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 14 قائم22,31214شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
  3میلگرد آجدار 16 قائم22,31216شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 18 قائم22,31218شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
  5میلگرد آجدار 20 قائم22,31220شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
  6میلگرد آجدار 22 قائم22,31222شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
  7میلگرد آجدار 25 قائم22,31225شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم
  8میلگرد آجدار 28 قائم22,31228شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم


    Ξ قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

  تاریخ به روز رسانی :9:201402/09/09
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 8 نورد گرم سمنان24,1538شاخه 12 متریA3کارخانه نورد گرم سمنانکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 10 نورد گرم سمنان23,61110شاخه 12 متریA3کارخانه نورد گرم سمنانکیلوگرم


    Ξ قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب

  0تاریخ به روز رسانی :8:121402/09/09
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 10 آریا ذوبتماس10شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 12 آریا ذوبتماس12شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
  3میلگرد آجدار 14 آریا ذوبتماس14شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 16 آریا ذوبتماس16شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
  5میلگرد آجدار 18 آریا ذوبتماس18شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
  6میلگرد آجدار 20 آریا ذوبتماس20شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
  7میلگرد آجدار 22 آریا ذوبتماس22شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم
  8میلگرد آجدار 25 آریا ذوبتماس25شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم


  Ξ  قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

  0تاریخ به روز رسانی :9:151402/09/09
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داش23,0538شاخه 12 متریA2کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داش23,9828شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
  3میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داش22,95710شاخه 12 متریA2کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داش23,92610شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
  5میلگرد آجدار 12 کاوه تیکمه داش23,00112شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
  6میلگرد آجدار 14 کاوه تیکمه داش22,90914شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
  7میلگرد آجدار 16 کاوه تیکمه داش22,90916شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
  8میلگرد آجدار 18 کاوه تیکمه داش22,90918شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
  9میلگرد آجدار 20 کاوه تیکمه داش22,90920شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
  10میلگرد آجدار 22 کاوه تیکمه داش22,90922شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
  11میلگرد آجدار 25 کاوه تیکمه داش22,90925شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم
  12میلگرد آجدار 28 کاوه تیکمه داش22,90928شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم


    Ξ قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز

  0تاریخ به روز رسانی :9:111402/09/09
  کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار14 درپاد تبریز23,85414شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 16 درپاد تبریز23,85416شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم
  3میلگرد آجدار18درپاد تبریز23,85418شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 20 درپاد تبریز23,85420شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم
  5میلگرد آجدار22 درپاد تبریز23,85422شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار ابرکوه

  0تاریخ به روز رسانی :9:001402/09/09
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 10 ابرکوه 23,37510شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
  2میلگرد آجدار 12 ابرکوه 22,85012شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
  3میلگرد آجدار 14 ابرکوه 22,27414شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
  4میلگرد آجدار 16 ابرکوه 22,27416شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
  5میلگرد آجدار 18 ابرکوه 22,27418شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
  6میلگرد آجدار 20 ابرکوه 22,27420شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
  7میلگرد آجدار 22 ابرکوه 22,23422شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
  8میلگرد آجدار 25 ابرکوه 22,27425شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم
  9میلگرد آجدار 28 ابرکوه 22,27428شاخه 12 متریA3کارخانهابر کوه کیلوگرم


    Ξ قیمت میلگرد آجدار حسن رود

  0تاریخ به روز رسانی :9:001402/09/09
  کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 8 حسن رود24,4518شاخه 12 متریA2کارخانهحسن رودکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 10 حسن رود24,08110شاخه 12 متریA2کارخانهحسن رودکیلوگرم
  3میلگرد آجدار 12 حسن رود23,80512شاخه 12 متریA2کارخانهحسن رودکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 14 حسن رود23,06714شاخه 12 متریA3کارخانهحسن رودکیلوگرم
  5میلگرد آجدار 16 حسن رود23,06716شاخه 12 متریA3کارخانهحسن رودکیلوگرم
  6میلگرد آجدار 18 حسن رود23,06718شاخه 12 متریA3کارخانهحسن رودکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار ظفربناب

  تاریخ به روز رسانی :9:201402/09/09
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 8 ظفر بناب23,6008شاخه 12 متریA2کارخانهظفر بنابکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 10 ظفر بناب23,32610شاخه 12 متریA2کارخانهظفر بنابکیلوگرم
  3میلگرد آجدار 12 ظفر بنابب23,32612شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 14 ظفر بناب23,01214شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم
  5میلگرد آجدار 16 ظفر بناب23,01216شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم
  6میلگرد آجدار 18 ظفر بناب22,57218شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم
  7میلگرد آجدار 20 ظفر بناب22,57220شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم
  8میلگرد آجدار 22 ظفر بناب23,01222شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار بافق یزد

  0تاریخ به روز رسانی :9:151402/09/09
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرند
  1میلگرد آجدار 8 بافق یزد26,2188شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
  2میلگرد آجدار 10 بافق یزد23,67010شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
  3میلگرد آجدار 12 بافق یزد23,48712شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
  4میلگرد آجدار 14 بافق یزد22,47814شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
  5میلگرد آجدار 16 بافق یزد22,47816شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
  6میلگرد آجدار 18 بافق یزد22,29418شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
  7میلگرد آجدار 20 بافق یزد22,29420شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
  8میلگرد آجدار 22 بافق یزد22,29422شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
  9میلگرد آجدار 25 بافق یزد22,29425شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد
  10میلگرد آجدار 28 بافق یزد22,29428شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزد


   Ξ  قیمت میلگرد آجدار شاهرود

  تاریخ به روز رسانی :9:151402/09/09
  کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد 10 آجدار شاهرود23,80810شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم
  2میلگرد 12 آجدار شاهرود23,71612شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم
  3میلگرد 14 آجدار شاهرود22,70714شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم
  4میلگرد 16 آجدار شاهرود22,70716شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم
  5میلگرد 18 آجدار شاهرود22,70718شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم
  6میلگرد 20 آجدار شاهرود22,70720شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم
  7میلگرد 22 آجدار شاهرود22,98222شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم


    Ξ قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 

  0تاریخ به روز رسانی :9:201402/09/09
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 8 آناهیتا گیلان24,3678شاخه 12 متریA2کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 10 آناهیتا گیلان24,16110شاخه 12 متریA2کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
  3میلگرد آجدار 12 آناهیتا گیلان24,06512شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 14 آناهیتا گیلان23,61114شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
  5میلگرد آجدار 16 آناهیتا گیلان23,61116شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
  6میلگرد آجدار 18 آناهیتا گیلان23,61118شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
  7میلگرد آجدار 20 آناهیتا گیلان23,61120شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
  8میلگرد آجدار 22 آناهیتا گیلان23,61122شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
  9میلگرد آجدار 25 آناهیتا گیلان23,97825شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
  10میلگرد آجدار 28 آناهیتا گیلان23,97828شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار کاشان 

  0تاریخ به روز رسانی :8:111402/09/09
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 8 کاشان26,5008شاخه 12 متریA2کارخانهکاشانکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 8 کاشانتماس8شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
  3میلگرد آجدار 10 کاشانتماس10شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 10 کاشان29,47010شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
  5میلگرد آجدار 10 کاشان26,40010شاخه 12 متریA2کارخانهکاشانکیلوگرم
  6میلگرد آجدار 12 کاشان28,47012شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
  7میلگرد آجدار 12 کاشان26,40012شاخه 12 متریA2کارخانهکاشانکیلوگرم
  8میلگرد آجدار 12 کاشانتماس12شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
  9میلگرد آجدار 14 کاشان28,07014شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
  10میلگرد آجدار 14 کاشانتماس14شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
  11میلگرد آجدار 16 کاشان28,07016شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
  12میلگرد آجدار 16 کاشانتماس16شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
  13میلگرد آجدار 18 کاشانتماس18شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
  14میلگرد آجدار 18 کاشان27,97018شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
  15میلگرد آجدار 20 کاشانتماس بگیرید20شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
  16میلگرد آجدار 20 کاشان27,97020شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
  17میلگرد آجدار 22 کاشانتماس22شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
  18میلگرد آجدار 22 کاشان27,97022شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
  98میلگرد آجدار 25 کاشانتماس25شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
  9میلگرد آجدار 25 کاشان27,97025شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
  32میلگرد آجدار 28 کاشانتماس28شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
  13میلگرد آجدار 28 کاشان27,97028شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
  987میلگرد آجدار 30 کاشانتماس30شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
  67میلگرد آجدار 30 کاشانتماس30شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
  45میلگرد آجدار 32 کاشانتماس32شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
  58میلگرد آجدار 32 کاشان27,97032شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم
  43میلگرد آجدار 36 کاشانتماس36شاخه 12 متریA4کارخانهکاشانکیلوگرم
  43میلگرد آجدار 36 کاشانتماس36شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار فولاد سپهرایرانیان 

  تاریخ به روز رسانی :9:021402/09/09
  کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 8 فولاد سپهر ایرانیان23,7608شاخه 12 متریA2کارخانهفولاد سپهر ایرانیانکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 10 فولاد سپهر ایرانیانتماس بگیرید10شاخه 12 متریA2کارخانهفولاد سپهر ایرانیانکیلوگرم


    Ξ قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین

  تاریخ به روز رسانی :9:101402/09/09
  کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد 8 آجدار آذر فولاد امین23,6028شاخه 12 متریA2کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
  2میلگرد 10 آجدار آذر فولاد امین23,60310شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
  3میلگرد 10 آجدار آذر فولاد امین23,14210شاخه 12 متریA2کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
  4میلگرد 12 آجدار آذر فولاد امین23,14212شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
  5میلگرد 14 آجدار آذر فولاد امین22,68214شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
  6میلگرد 16 آجدار آذر فولاد امین22,68216شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
  7میلگرد 18 آجدار آذر فولاد امین22,68218شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
  8میلگرد 20 آجدار آذر فولاد امین22,68220شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
  9میلگرد 22 آجدار آذر فولاد امین22,68222شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
  10میلگرد 25 آجدار آذر فولاد امین22,68225شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم
  11میلگرد 28 آجدار آذر فولاد امین22,68228شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار ابهر 

  تاریخ به روز رسانی :9:081402/09/09
  کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد 8 آجدار ابهر23,5088شاخه 12 متریA2کارخانه ابهرکیلوگرم
  2میلگرد 10 آجدار ابهر23,20210شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
  3میلگرد 10 آجدار ابهر23,27310شاخه 12 متریA2کارخانه ابهرکیلوگرم
  4میلگرد 12 آجدار ابهر23,19812شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
  5میلگرد 12 آجدار ابهر23,36012شاخه 12 متریA2کارخانه ابهرکیلوگرم
  6میلگرد 14 آجدار ابهر22,21814شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
  7میلگرد 16 آجدار ابهر22,21916شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
  8میلگرد 18 آجدار ابهر22,21918شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
  9میلگرد 20 آجدار ابهر22,21920شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
  10میلگرد 22 آجدار ابهر22,21922شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم
  11میلگرد 25 آجدار ابهر22,21925شاخه 12 متریA3کارخانه ابهرکیلوگرم


    Ξ قیمت میلگرد آجدارقزوین

  تاریخ به روز رسانی :9:49-
  کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 8 قزوینتماس8شاخه 12 متریA2کارخانهفولاد قزوینکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 10 قزوینتماس10شاخه 12 متریA2کارخانهفولاد قزوینکیلوگرم


   Ξ قیمت میلگرد آجدار معراج کرد کوی 

  تاریخ به روز رسانی :9:19-
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد آجدار 12 معراج کردکویتماس12شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کردکویکیلوگرم
  2میلگرد آجدار 14 معراج کردکویتماس14شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کردکویکیلوگرم
  3میلگرد آجدار 16 معراج کردکویتماس16شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کردکویکیلوگرم
  4میلگرد آجدار 18 معراج کردکویتماس18شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کردکویکیلوگرم


   میلگرد آجدار چیست؟

  میلگرد آجدار برای انواع ساختمان‌ سازی از قبیل ساختمان‌ های صنعتی، تجاری و پل‌ ها کاربرد دارد. برای اینکه میلگرد درون بتن بتواند به خوبی با بتن چسبندگی داشته باشد و با بتن درگیر شود باید سطح آن دارای برجستگی هایی باشد که به آن آج گفته می شود. آج میلگرد مانع از بیرون کشیده شدن آن از داخل بتن می شود. میلگرد آجدار مقاومت بالا، دارای خاصیت جوش‌ پذیری صد درصد هستند.

  میلگرد آجدار در دمای بسیار بالا تولید شده و دارای استحکام زیادی است. بتن ‌های تهیه ‌شده با این میلگردها نیز بسیار مستحکم و مقاوم ‌هستند. میلگرد آجدار با ویژگی‌ هایی همچون استحکام، انعطاف‌پذیری، جوش‌پذیری، خمش ‌پذیری و همچنین دارای استانداردهای بالای بین ‌المللی تولید می شوند.

  از دیگر ویژگی‌ میلگرد آجدار مقاومت به زنگ ‌زدگی، ضد زلزله و دمای بالا است. مقاطع آجدار در مقاطع ۶ تا ۵۰ میلی ‌متر تولید می گردد. میلگرد آجدار خود شامل دو نوع مختلف میلگرد آجدار و میلگردهای آجدار مقاومت بالا HSD می شوند. دانستن ویژگی‌ های هر نوع میلگرد به بررسی نقش میلگرد در بتن کمک می‌ کند.

  قیمت میلگرد آجدار

  ویژگی‌های میلگرد آجدار

  همان‌طور که اشاره شد میلگرد آجدار A3 ، میلگرد آجدار A2 و میلگرد آجدار A4 تولید می‌شود که هریک مشخصات و ویژگی‌های خاص خود را دارد.

  میلگرد آجدار A2 جزء میلگردهای نیمه‌سخت به حساب می‌آید. کم بودن کربن در ساختار این میلگرد قابلیت خم‌پذیری آن را افزایش می‌دهد. معمولا از این میلگرد در ساخت خاموت استفاده می‌شود. تنش سیلان در میلگرد آجدار A2 برابر با 3000 کیلوگرم و تنش گسیختگی آن 5000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است.

  میلگرد آجدار A3 نیز مانند A2 جزء میلگردهای نیمه سخت است. آج‌های این میلگرد به‌صورت جناغی یا هفت و هشتی است و نسبت به گروه A2 مقاومت بالاتری دارد. تنش سیلان در این میلگرد آجدار 4000 و تنش گسیختگی آن 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. علاوه بر متمایز بودن شکل آج‌ها‌، تفاوت میلگرد آجدار A2 و میلگرد آجدار A3 در عملکرد و کابرد آن‌ها نیز مشهود است. به‌ این صورت که میلگرد آجدار A2 به عنوان میلگرد عرضی و A3 به عنوان میلکرد طولی قابل استفاده است. همچنین میلگرد آجدار A2 انعطاف‌پذیر تر از A3 می‌باشد و جوشکاری روی هر دو گروه مجاز نمی‌باشد.

  میلگرد آجدار A4 از دسته محصولات سخت بوده و شکل آج‌های آن به‌صورت مرکب است و همین شکل ظاهری آج‌ها موجب تمایز این میلگرد از سایر رده‌ها شده است. سازه‌های  ساخته شده با این میلگرد سبک‌تر و مستحکم‌تر از گروه‌های دیگر است، از این رو قیمت میلگرد A4 از گروه‌های A2 و A3 بالاتر است.

  نحوه ساخت و تولید میلگرد آجدار

  تولید میلگردها معمولا با فرایند نورد گرم انجام می‌شود. شمش‌های فولادی در کوره‌ها با حرارت 1100 درجه سانتی‌گراد به حالت مذاب در آمده و سپس به‌وسیله یک جک هیدرولیکی به ترتیب در ردیف‌های مشخص به داخل کوره هدایت و برای نورد آماده می‌شود. غلتک‌های تعبیه شده در دستگاه نورد، طی سه مرحله با اعمال فشار و کشش، موجب رسیدن فولاد به قطر استاندارد می‌شود. بعد از اتمام نورد، میلگردها به قفسه‌های نورد منتقل و در نهایت به استندهای آج‌زنی فرستاده می‌شوند. آج‌زنی فولادهای A2 در همان مرحله نورد انجام می‌پذیرد ولی مابقی بعد از خنک شدن وقرار گرفتن در دمای معمولی آج‌زنی می‌شود. نهایتا میلگردها با طول استاندارد 12 متر برش داده شده و بعد از بسته‌بندی روانه بازار می‌شوند.

  موارد مصرف و کاربرد میلگرد آجدار

  بیشترین مورد مصرف میلگرد آجدار معمولا در صنعت ساختمان‌سازی است. از کاربردهای میلگرد آجدار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کاربرد میلگرد آجدار در بتن‌ریزی دیوارها
  • تقویت فونداسیون و افزایش مقاومت بتن با استفاده از میلگرد آجدار
  • افزایش نیروی برشی با کمک میلگرد آجدار
  • استفاده میلگرد آجدار در بتن‌ریزی کف سازه‌ها

  محصولات میانی که از میلگرد آجدار تولید می گردد و از این محصولات در مراحل مختلف مسلح کردن بتن کاربرد دارند. از جمله این محصولات می توان به محصولات زیر اشاره نمود:

  • زیگزاگ
  • خاموت
  • رکابی
  • عصایی
  • سنجاقی

   

  مشخصات میلگرد آجدار

  میلگرد ها در انواع گوناگون تولید می‌شود. این محصولات در چهار گروه A1 تا A4 شناخته می شوند. میلگرد آجدار A1 آجدار نیست و از آن‌ها با عنوان میلگرد ساده یاد می‌کنند که معمولا برای جوشکاری و خمکاری مناسب می‌باشد. میلگرد آجدار یکی از مهم‌ترین مصالح مورد نیاز در صنعت ساختمان سازی است. تصویر شماره 1 به صورت گرافیکی استفاده از میلگرد آجدار در تقویت بتن را نشان می دهد.  قیمت میلگرد آجدار نقش به سزائی در هزینه های تمام شده ی پروژه های ساختمانی دارد.

  در مورد میلگرد آجدار منابع مختلفی مورد استناد قرار میگیرد. با توجه به اینکه میلگردهای تولید شده توسط کارخانه ذوب آهن بر اساس استانداردهای روسیه هستند استاندارد 2590 GOST از مهمترین منابع محسوب می گردد. جدول وزنی ذکر شده در استاندارد گوست روسیه دقیقا همان جدول وزنی میلگردهای ذوب آهن می باشد. یکی دیگر از استاندارد های مرجع در تولید میلگردهای آجدار استاندارد اروپایی BS EN ISO 15630  می باشد. در این استاندارد نیز در مورد روش های تست میگردهایی که برای فولادهای مسلح کننده بتن صحبت شده است. اما در میان منابع داخلی نیز دو استاندارد مهم مورد استناد قرار می گیرند. برای کسانی که در صنعت و ساختمان سازی فعالیت می نمایند و به نوعی با میلگرد آجدار سر و کار دارند این استانداردها بسیار آشنا هستند. لازم به ذکر است قیمت میلگرد به نوعی تابع استاندارد آن نیز می باشد. قیمت روز میلگرد آجدار تولید شده بر اساس استاندارد های قابل قبول بیش از قیمت میلگرد متفرقه اعلام می شود. استاندارد های ملی مورد استناد برای میلگرد آجدار عبارتند از:

  - استاندارد ملی 3132 (ویرایش دوم تیرماه 92) با عنوان : میلگرد های فولادی گرم نوردیده برای تسلیح بتن - ویژگی ها و آزمون ها

  • استاندارد ملی 8103 -1 (تجدید نظر اول 1392) با عنوان : فولاد برای تسلیح و پیش تنیدن بتن - روش های آزمون - قسمت اول، میلگرد ، مفتول و سیم های تسلیح کننده.

  میلگرد آجدار مقاومت بالا HSD

  میلگرد آجدار مقاومت بالا HSD دارای سطح آجدار مارپیچی و پیچیده میباشد. این مقاطع منحصراً و اساساً برای انواع بتن تهیه می ‌شوند. میلگرد آجدار مقاومت بالا در مقاطع ۴ تا ۵۰ میلی‌متر وجود دارند، این نوع میلگرد آجدار سطح کربن پایین که باعث انعطاف‌ پذیری و جوش‌ پذیری مقاطع آجدار می ‌شود را مقاوم میکند. به هنگام استفاده با بتن، این مقاطع خاصیت خمشی بسیار بالایی دارند که کار با آنها را در عین استحکام آسان می‌ کند.

  قیمت میلگرد آجدار 

  همچنین کارشناسان مجرب این مجموعه، همواره آماده مشاوره و پاسخگویی به شما مشتریان عزیز می‌باشند. برای اطلاع از قیمت‌ میلگرد آجدار کوثر، قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر، قیمت میلگرد آجدار نیشابور، قیمت میلگرد آجدار پرشین، قیمت میلگرد آجدار میانه، قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان، قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب، قیمت میلگرد آجدار ظفربناب، قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان و ... با ما تماس بگیرید یا به صفحه قیمت محصولات مراجعه نمایید.


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .