تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

جدول وزن ورق

تمامی مشخصات و جداول مربوطه به انواع ورق را در این لینک می توانید مشاهده کنید . 

برای مشاهده جدول جامع وزن ورق روی دکمه زیر کلیک کنید .

قیمت ورق آلیاژی

 Ξ قیمت a 516 گرید 70

تاریخ به روز رسانی :1403/03/1010:07
کدشرحقیمتگریدضخامتابعادحالتمحل بارگیری
1ورق A516 گرید 70 ضخامت 6تماس6شیت6*1/5فولادمبارکهکارخانه تهران
2ورق A516 گرید 70 ضخامت 6تماس6رول6*1/5فولادمبارکهکارخانه تهران
3ورق A516 گرید 70 ضخامت 6تماس6شیت6*2فولادمبارکهکارخانه تهران
4ورق A516 گرید 70 ضخامت 849,4008شیت6*1/5فولادمبارکهکارخانه تهران
5ورق A516 گرید 70 ضخامت 8تماس8شیت2*6کره- نرمالکارخانه تهران
6ورق A516 گرید 70 ضخامت 8تماس8شیت6*2بلژیککارخانه تهران
7ورق A516 گرید 70 ضخامت 8تماس8شیت6*2فولادمبارکهکارخانه تهران
8ورق A516 گرید 70 ضخامت 8تماس8شیت2*6اکسینکارخانه تهران
9ورق A516 گرید 70 ضخامت 8تماس8رول6*1/5فولادمبارکهکارخانه تهران
10ورق A516 گرید 70 ضخامت 10تماس10شیت6*2بلژیککارخانه تهران
11ورق A516 گرید 70 ضخامت 10تماس10شیت2*6کره- نرمالکارخانه تهران
12ورق A516 گرید 70 ضخامت 1049,20010شیت6*1/5فولادمبارکهکارخانه تهران
13ورق A516 گرید 70 ضخامت 10تماس10شیت12*2اکسینکارخانه تهران
14ورق A516 گرید 70 ضخامت 10تماس10شیت6*2فولادمبارکهکارخانه تهران
15ورق A516 گرید 70 ضخامت 10تماس10شیت2*6اکسینکارخانه تهران
16ورق A516 گرید 70 ضخامت 10تماس10شیت2*6کرهکارخانه تهران
17ورق A516 گرید 70 ضخامت 10تماس10رول6*1/5فولادمبارکهکارخانه تهران
18ورق A516 گرید 70 ضخامت 12تماس12شیت2*6کره- نرمالکارخانه تهران
19ورق A516 گرید 70 ضخامت 1249,20012شیت6*1/5فولادمبارکهکارخانه تهران
20ورق A516 گرید 70 ضخامت 12تماس12شیت12*2اکسینکارخانه تهران
21ورق A516 گرید 70 ضخامت 12تماس12شیت6*2فولادمبارکهکارخانه تهران
22ورق A516 گرید 70 ضخامت 12تماس12شیت2*6اکسینکارخانه تهران
23ورق A516 گرید 70 ضخامت 12تماس12شیت2*6کرهکارخانه تهران
24ورق A516 گرید 70 ضخامت 12تماس12رول6*1/5فولادمبارکهکارخانه تهران
25ورق A516 گرید 70 ضخامت 15تماس15شیت2*6کره- نرمالکارخانه تهران
26ورق A516 گرید 70 ضخامت 15تماس15شیت6*2بلژیککارخانه تهران
27ورق A516 گرید 70 ضخامت 1549,20015شیت6*1/5فولادمبارکهکارخانه تهران
28ورق A516 گرید 70 ضخامت 15تماس15شیت12*2اکسینکارخانه تهران
29ورق A516 گرید 70 ضخامت 15تماس15شیت2*6اکسینکارخانه تهران
30ورق A516 گرید 70 ضخامت 15تماس15شیت6*2فولادمبارکهکارخانه تهران
31ورق A516 گرید 70 ضخامت 15تماس15شیت2*6کرهکارخانه تهران
32ورق A516 گرید 70 ضخامت 15تماس15رول6*1/5فولادمبارکهکارخانه تهران
33ورق A516 گرید 70 ضخامت 20تماس20شیت2*6کره- نرمالکارخانه تهران
34ورق A516 گرید 70 ضخامت 20تماس20شیت6*2بلژیککارخانه تهران
35ورق A516 گرید 70 ضخامت 20تماس20شیت12*2اکسینکارخانه تهران
36ورق A516 گرید 70 ضخامت 20تماس20شیت2*6کرهکارخانه تهران
37ورق A516 گرید 70 ضخامت 25تماس25شیت12*2اکسینکارخانه تهران
38ورق A516 گرید 70 ضخامت 25تماس25شیت2*6کرهکارخانه تهران
39ورق A516 گرید 70 ضخامت 30تماس30شیت2*6کره- نرمالکارخانه تهران
40ورق A516 گرید 70 ضخامت 30تماس30شیت12*2اکسینکارخانه تهران
41ورق A516 گرید 70 ضخامت 30تماس30شیت2*6کرهکارخانه تهران
42ورق A516 گرید 70 ضخامت 35تماس35شیت12*2اکسینکارخانه تهران
43ورق A516 گرید 70 ضخامت 40تماس40شیت2*6کره- نرمالکارخانه تهران
44ورق A516 گرید 70 ضخامت 40تماس40شیت2*6کرهکارخانه تهران


 Ξ قیمت A283 فولاد

تاریخ به روز رسانی :1403/03/1010:04
کدشرحقیمتگریدضخامتابعادحالتبرندمحل بارگیری
1ورق 6 میل 1500 فولاد مبارکه A283-Gr CتماسGr C61500رولفولاد مبارکهکارخانه
2ورق 6 میل 1500*6000 فولاد مبارکه A283-Gr C44,900Gr C61500*6000شیتفولاد مبارکهبنگاه تهران
3ورق 8 میل 1500 فولاد مبارکه A283-Gr CتماسGr C81500رولفولاد مبارکهکارخانه
4ورق 8 میل 1500*6000 فولاد مبارکه A283-Gr C44,900Gr C81500*6000شیتفولاد مبارکهبنگاه تهران
5ورق 10 میل 1500 فولاد مبارکه A283-Gr CتماسGr C101500رولفولاد مبارکهکارخانه
6ورق 10 میل 1500*6000 فولاد مبارکه A283-Gr C43,700Gr C101500*6000شیتفولاد مبارکهبنگاه تهران
7ورق 12 میل 1500 فولاد مبارکه A283-Gr CتماسGr C121500رولفولاد مبارکهکارخانه


 Ξ قیمت ورق آتشخوار 

تاریخ به روز رسانی :1403/03/1010:06
کدشرحقیمتضخامتابعادحالتمحل بارگیریبرند
1ورق آلیاژی mn4 ضخامت 6تماس66*1/5شیتبنگاه تهرانفولادمبارکه
2ورق آلیاژی mn4 ضخامت 8تماس86*1/5شیتبنگاه تهرانفولادمبارکه
3ورق آلیاژی mn4 ضخامت 1248,300126*1/5شیتبنگاه تهرانفولادمبارکه
4ورق آلیاژی mn4 ضخامت 1548,300156*1/5شیتبنگاه تهرانفولادمبارکه


 Ξ قیمت ورق ck45

تاریخ به روز رسانی :1403/03/1010:05
کدشرحقیمتابعادحالتمحل بارگیریبرند
1ورق CK45 ضخامت 8 میلیمتر62,2002*6شیتبنگاه تهرانروس
2ورق CK45 ضخامت 8 میلیمترتماس2*6شیتبنگاه تهراناکسین
3ورق CK45 ضخامت 8 میلیمترتماس2*6شیتبنگاه تهرانکره
4ورق CK45 ضخامت 10 میلیمترتماس2*6شیتبنگاه تهراناکسین
5ورق CK45 ضخامت 10 میلیمتر62,2002*6شیتبنگاه تهرانروس
6ورق CK45 ضخامت 10 میلیمترتماس2*6شیتبنگاه تهرانکره
7ورق CK45 ضخامت 12 میلیمتر62,000به طول*2شیتبنگاه تهراناکسین
8ورق CK45 ضخامت 12 میلیمتر62,2002*6شیتبنگاه تهرانروس
9ورق CK45 ضخامت 12 میلیمترتماس2*6شیتبنگاه تهرانکره
10ورق CK45 ضخامت 15 میلیمتر62,2002*6شیتبنگاه تهرانروس
11ورق CK45 ضخامت 15 میلیمترتماس2*6شیتبنگاه تهراناکسین
12ورق CK45 ضخامت 20 میلیمتر62,000به طول*2شیتبنگاه تهراناکسین
13ورق CK45 ضخامت 20 میلیمتر62,2002*6شیتبنگاه تهرانروس
14ورق CK45 ضخامت 20 میلیمترتماس2*6شیتبنگاه تهراناکسین
15ورق CK45 ضخامت 25 میلیمترتماس2*6شیتبنگاه تهرانروس
16ورق CK45 ضخامت 25 میلیمتر62,2002*6شیتبنگاه تهرانروس
17ورق CK45 ضخامت 25 میلیمتر62,000به طول*2شیتبنگاه تهراناکسین
18ورق CK45 ضخامت 30 میلیمتر62,2002*6شیتبنگاه تهرانروس
19ورق CK45 ضخامت 30 میلیمترتماس2*6شیتبنگاه تهراناکسین
20ورق CK45 ضخامت 30 میلیمترتماسبه طول*2شیتبنگاه تهراناکسین
21ورق CK45 ضخامت 35 میلیمترتماسبه طول*2شیتبنگاه تهراناکسین
22ورق CK45 ضخامت 35 میلیمترتماس2*6شیتبنگاه تهرانروس
23ورق CK45 ضخامت 35 میلیمترتماس2*6شیتبنگاه تهرانکره
24ورق CK45 ضخامت 40 میلیمتر62,2002*6شیتبنگاه تهرانروس
25ورق CK45 ضخامت 40 میلیمترتماسبه طول*2شیتبنگاه تهراناکسین
26ورق CK45 ضخامت 40 میلیمترتماس2*6شیتبنگاه تهرانکره
27ورق CK45 ضخامت 45 میلیمترتماس2*به طولشیتبنگاه تهراناکسین
28ورق CK45 ضخامت 45 میلیمترتماس2*6شیتبنگاه تهرانروس
29ورق CK45 ضخامت 45 میلیمترتماس2*6شیتبنگاه تهرانکره
30ورق CK45 ضخامت 50 میلیمترتماس2*6شیتبنگاه تهرانروس
31ورق CK45 ضخامت 50 میلیمترتماسبه طول*2شیتبنگاه تهراناکسین
32ورق CK45 ضخامت 50 میلیمتر62,2002*6شیتبنگاه تهرانروس
33ورق CK45 ضخامت 55 میلیمترتماس2*به طولشیتبنگاه تهراناکسین
34ورق CK45 ضخامت 55 میلیمترتماس2*6شیتبنگاه تهرانروس
35ورق CK45 ضخامت 60 میلیمترتماس2*به طولشیتبنگاه تهراناکسین
36ورق CK45 ضخامت 60 میلیمترتماس2*6شیتبنگاه تهرانروس


ورق‌ آلیاژی چیست؟

ورق‌ آلیاژی از فولاد (آهن + کربن) تولید می شود و همچنین از عناصری مانند منگنز، کروم، کربن، ..... می‌باشند، از این رو آن‌ها را ورق‌ آلیاژی می‌نامند. در ورق آلیاژی عناصر مختلف به فولاد اضافه می شود و در نتیجه دست‌کاری در ساختار مولکولی آن، ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی فولاد تغییر خواهد کرد، ورق‌ آلیاژی تولید خواهد شد.این نکته نیز قابل اهمیت است که بدانید ورق آلیاژی قابل بازیافت بوده و آسیبی به محیط زیست نمی رساند و حتی استفاده مجدد از آن مشکلی ندارد مگر اینکه خاصیت مکانیکی خود را از دست داده باشند.

البته بسته به نوع عناصر اضافه‌شده و نوع تغییر در ساختار مولکولی، میتوان ورق‌ آلیاژی متفاوت بدست آورد، برخی از این ورق های آلیاژی در برابر دماهای پایین، برخی در برابر دماهای بالا بسیار مقاوم هستند. استحکام و سختی بی‌نظیر از دیگر ویژگی های دارند.

به طورکلی می توان گفت ورق آلیاژی نوعی فولاد آلیاژی است که دارای عناصر منگنز، نیکل، کربن، کروم، مولیبدن می باشد. ترکیب این عناصر باعث مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر دمای بالا، سخت شدگی می شود. البته برای رسیدن به برخی از ویژگی ذکر شده نیاز است که عملیات دیگری مانند عملیات حرارتی نیز روی ورق آلیاژی انجام شود.

ورق آلیاژی در صنایع قطعه سازی، صنایع ساخت ابزار، صنایع هواپیمایی، راه سازی، پل سازی، شهرسازی، در مواردی که نیاز به مقاوت دربرابر زنگ زدگی، خورندگی هوا و مخازن تحت فشار در جاهایی که نیاز به استحکام بالا دارد و ... کاربرد فراوان دارد. ورق آلیاژی در واقع فولادی است که توسط عناصر مختلف به صورت آلیاژ در آمده است.

برای اینکه ویژگی های مکانیکی فولاد بهبود یابد می توان از 1 تا 50 درصد وزن فولاد را آلیاژ کرد. ورق آلیاژی از نظر آلیاژ به 4 دسته تقسیم می شوند. که شامل فولادهای ساده کربنی، فولادهای با آلیاژکم ، فولادهای با آلیاژ متوسط و فولادهای با آلیاژ زیاد می باشند. در فولادهای ساده کربنی، اصلی ترین عنصر آلیاژی کربن می باشد و سایر عناصر مانند منگنز، سیلیسیوم و آلومینیوم به مقدار جزئی و برای گاز زدایی می باشند.میزان کربن به کار رفته در ورق آلیاژی نقش اصلی را در استحکام ورق آلیاژی پس از فرایند عملیات حرارتی دارد.

قیمت ورق‌ آلیاژی

قیمت ورق آلیاژی به طور مداوم در جداول قیمت سایت بروز می شود. قیمت ورق آلیاژی با ضخامت متفاوت که توسط تولیدکنندگان داخلی مانند فولاد مبارکه اصفهان، فولاد اکسین خوزستان، تولیدکنندگان خارجی مانند کره، اکراین تولید می شود در لیست محصولات زیر موجود می باشد. قیمت ورق آلیاژی نسبت به قیمت ورق آهنی گران تر است به همین دلیل بازار محدودتری دارد.

انواع ورق‌های آلیاژی عبارتند از: این ورق‌ها در برابر حرارت و دماهای بالا مقاومت شگفت‌انگیزی دارند و به همین دلیل است که به ورق‌های آتش‌خوار نیز معروف هستند. ورق‌هایA516  در چهار گرید 55، 60، 65 و 70 تولید می‌شوند. از دیگر انواع ورق های آلیاژی میتوان به ورق آلیاژی A283، ورق آلیاژی A36، ورق آلیاژی ضد سایش، ورق ck45، قیمت ورق آلیاژی CK45، ورق st52 اشاره کرد.

این ورق‌ها حاوی عناصر کربن، سیلیسیم، منگنز، گوگرد و فسفر هستند. تفاوت این چهار گرید در میزان درصد این عناصر اضافه‌شده می‌باشد که درنتیجه ورق‌های آلیاژی با خواص فیزیکی متفاوتی حاصل می‌شود. مثلا گرید 55 دارای کمترین میزان استحکام تسلیمی 30 KSI و گرید 70  دارای بیشترین میزان استحکام تسلیمی38 KSI می‌باشد. از آنجایی ‌که این ورق آلیاژی در مقابل حرارت مقاومت زیادی دارند بیشترین کاربرد آن‌ها در ساخت مخازن حرارتی است. کارخانه‌ تولیدکننده این نوع ورق‌ها عبارتند از

  • فولاد کاویان
  • فولاد مبارکه اصفهان
  • فولاد اکسیژن اهواز

ورق آلیاژی از کشورهای روسیه، اکراین و کره نیز وارد می‌شوند، جهت قیمت بروز ورق آلیاژی می توانید به جداول قیمت نگاهی بیاندازید و یا تماس با کارشناسان فروش این مجموعه از قیمت روز آگاه شوید. آهن آنیل یکی از عمده ترین تامین کنندگان ورق آلیاژی در ابعاد مختلف و کارخانجات تولیدی مختلف بوده و به صورت روزانه قیمت روز ورق آلیاژی در سایت مجموعه به روزرسانی می گردد.

راهنمای خرید و فروش ورق‌ آلیاژی

بورس ورق آلیاژی شامل خرید و فروش ورق آلیاژی در بازار است البته از دیگر خدمات این مجموعه عرضه این کالا صورت آنلاین می باشد. لیست قیمت ورق آلیاژی با ضخامت متفاوت و تولیدکنندگان مختلف اعم از خارجی و داخلی را در سایت می توانید مطالعه کنید. فروش ورق آلیاژی از دیگر خدمات این مجموعه می باشد. ورق آلیاژی با استانداردهای متنوع از تولیدکنندگان داخلی و خارجی در این سایت به فروش می رسد.

این مجموعه تامین کننده ورق آلیاژی در ایران و  انواع ورق های ضد سایش، ورق های آتشخوار، ورق های فنری، ورق های با استحکام بالا، ورق های استیل ضد زنگ، ورق های اسیدشویی، ورق های ck45، ورق های ST52 را تامین و در بازار عرضه می کند.قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .