لیست وزن

   

  قیمت ورق رنگی

  Ξ قیمت ورق رنگی چین 

  تاریخ به روز رسانی :9:291402/07/03
  کدشرحقیمتضخامتحالتکارخانهمحل بارگیری
  1ورق رنگی 0.3 سفال 8004 چینتماس0.3رولچینبنگاه تهران
  2ورق رنگی 0.4 نارنجی 2004 چین46,3500.4رولچینبنگاه تهران
  3ورق رنگی 0.4 قرمز 3000 چین46,3500.4رولچینبنگاه تهران
  4ورق رنگی 0.4 آبی 5015 چین46,3500.4رولچینبنگاه تهران
  5ورق رنگی 0.4 بنفش 4005 چینتماس0.4رولچینبنگاه تهران
  6ورق رنگی 0.4 سفال 8004 چینتماس0.4رولچینبنگاه تهران
  7ورق رنگی 0.4 قهوه ای سوخته 8017 چینتماس0.4رولچینبنگاه تهران
  8ورق رنگی 0.4 سفید 9016 چینتماس0.4رولچینبنگاه تهران
  9ورق رنگی 0.4 پرتقالی 1028 چینتماس0.4رولچینبنگاه تهران
  10ورق رنگی 0.4 سبز 6024 چینتماس0.4رولچینبنگاه تهران
  11ورق رنگی 0.4 صورتی 4003 چینتماس0.4رولچینبنگاه تهران
  12ورق رنگی 0.16 قرمز 3000 چینتماس0.16رولچینبنگاه تهران
  13ورق رنگی 0.16 سفال 8004 چینتماس0.16رولچینبنگاه تهران
  14ورق رنگی 0.16 قهوه ای سوخته 8017 چینتماس بگیرید0.16رولچینبنگاه تهران
  15ورق رنگی 0.18 صورتی 4003 چینتماس0.18رولچینبنگاه تهران
  16ورق رنگی 0.18 بنفش 4004 چینتماس0.18رولچینبنگاه تهران
  17ورق رنگی 0.18 سفال 8004 چینتماس0.18رولچینبنگاه تهران
  18ورق رنگی 0.18 قهوه ای سوخته 8017 چینتماس0.18رولچینبنگاه تهران
  19ورق رنگی 0.23 قرمز 3000 چینتماس0.23رولچینبنگاه تهران
  20ورق رنگی 0.23 آبی 5015 چینتماس0.23رولچینبنگاه تهران
  21ورق رنگی 0.23 سفال 8004 چینتماس0.23رولچینبنگاه تهران
  22ورق رنگی 0.23 قهوه ای سوخته 8017 چینتماس0.23رولچینبنگاه تهران
  23ورق رنگی 0.23 سفید 9016 چینتماس0.23رولچینبنگاه تهران
  24ورق رنگی 0.23 پرتقالی 1028 چینتماس0.23رولچینبنگاه تهران
  25ورق رنگی 0.23 نارنجی 2004 چینتماس0.23رولچینبنگاه تهران
  26ورق رنگی 0.25 بنفش 4004 چینتماس0.25رولچینبنگاه تهران
  27ورق رنگی 0.25 سفال 8004 چینتماس0.25رولچینبنگاه تهران
  28ورق رنگی 0.28 آبی 5015 چینتماس0.28رولچینبنگاه تهران
  29ورق رنگی 0.28 سفال 8004 چینتماس0.28رولچینبنگاه تهران
  30ورق رنگی 0.28 قهوه ای سوخته 8017 چینتماس0.28رولچینبنگاه تهران
  31ورق رنگی 0.28 سفید 9016 چینتماس0.28رولچینبنگاه تهران
  32ورق رنگی 0.28 نارنجی 2004 چینتماس0.28رولچینبنگاه تهران
  33ورق رنگی 0.28 قرمز3000 چینتماس0.28رولچینبنگاه تهران
  34ورق رنگی 0.35 پرتقالی 1028 چینتماس0.35رولچینبنگاه تهران
  35ورق رنگی 0.35 نارنجی 2004 چینتماس0.35رولچینبنگاه تهران
  36ورق رنگی 0.35 آبی 5015 چینتماس0.35رولچینبنگاه تهران
  37ورق رنگی 0.35 سبز 6024 چینتماس0.35رولچینبنگاه تهران
  38ورق رنگی 0.35 سفال 8004 چینتماس0.35رولچینبنگاه تهران
  39ورق رنگی 0.35 قهوه ای سوخته 8017 چینتماس0.35رولچینبنگاه تهران
  40ورق رنگی 0.35 سفید 9016 چینتماس0.35رولچینبنگاه تهران
  41ورق رنگی 0.45 سفید 9016 چینتماس0.45رولچینبنگاه تهران
  42ورق رنگی 0.45 پرتقالی 1028 چینتماس0.45رولچینبنگاه تهران
  43ورق رنگی 0.45 سفال 8004 چینتماس0.45رولچینبنگاه تهران
  44ورق رنگی 0.45 آبی 5015 چینتماس0.45رولچینبنگاه تهران
  45ورق رنگی 0.45 صورتی 4003 چینتماس0.45رولچینبنگاه تهران
  46ورق رنگی 0.45 بنفش 4004 چینتماس0.45رولچینبنگاه تهران
  47ورق رنگی 0.45 سبز 4005 چینتماس0.45رولچینبنگاه تهران
  48ورق رنگی 0.47 پرتقالی 1028 چینتماس0.47رولچینبنگاه تهران
  49ورق رنگی 0.47 کرم 9001 چینتماس0.47رولچینبنگاه اصفهان
  50ورق رنگی 0.47 قهوه ای سوخته 8017 چینتماس0.47رولچینبنگاه اصفهان
  51ورق رنگی 0.47 سبز چینتماس48رولچینبنگاه اصفهان
  52ورق رنگی 0.47 پرتقالی چینتماس48رولچینبنگاه اصفهان
  53ورق رنگی 0.47 قرمز 3000 چینتماس0.47رولچینبنگاه اصفهان
  54ورق رنگی 0.47 سفال 8004 چینتماس0.47رولچینبنگاه اصفهان
  55ورق رنگی 0.47 آبی 5015 چینتماس0.47رولچینبنگاه اصفهان
  56ورق رنگی 0.47 سفید 9016 چینتماس0.47رولچینبنگاه اصفهان
  57ورق رنگی 0.47 نارنجی 2004 چینتماس0.47رولچینبنگاه اصفهان
  58ورق رنگی 0.47 سبز 6024 چینتماس0.47رولچینبنگاه اصفهان
  59ورق رنگی 0.47 آبی چینتماس48رولچینبنگاه اصفهان
  60ورق رنگی 0.47 نارنجی چینتماس48رولچینبنگاه اصفهان
  61ورق رنگی 0.47 قهوه ای چینتماس48رولچینبنگاه اصفهان
  62ورق رنگی 0.47 سفید چینتماس48رولچینبنگاه اصفهان
  63ورق رنگی 0.47 قرمز چینتماس48رولچینبنگاه اصفهان
  64ورق رنگی 0.47 صورتی 4003 چینتماس0.47رولچینبنگاه تهران


  Ξ قیمت ورق رنگی فولاد 

  تاریخ به روز رسانی :9:301402/07/03
  کدشرحقیمتضخامتحالتکارخانهمحل بارگیری
  1ورق رنگی 0.4 سبز فولاد مبارکهتماس0.4رولفولادمبارکهبنگاه تهران
  2ورق رنگی 0.4 نارنجی فولاد مبارکهتماس0.4رولفولادمبارکهبنگاه تهران
  3ورق رنگی 0.5 قرمز(3000) فولاد مبارکه49,5500.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
  4ورق رنگی 0.5 آبی(5015) فولاد مبارکه49,5500.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
  5ورق رنگی 0.5 سفید (9016) فولاد مبارکه49,5500.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
  6ورق رنگی 0.5 نارنجی (2004) فولاد مبارکه49,5500.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
  7ورق رنگی 0.5 پرتقالی (1028) فولاد مبارکه50,0500.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
  8ورق رنگی 0.5 سبز(6024) فولاد مبارکه53,1500.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
  9ورق رنگی 0.5 کرم (9001) فولاد مبارکهتماس0.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
  10ورق رنگی 0.5 نارنجی فولاد مبارکهتماس0.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
  11ورق رنگی 0.5 قهوه ای فولاد مبارکهتماس0.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
  12ورق رنگی 0.5 قهوه ای سوخته (8017) فولاد مبارکهتماس0.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
  13ورق رنگی 0.5 سفید فولاد مبارکهتماس0.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
  14ورق رنگی 0.5 آبی فولاد مبارکهتماس0.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
  15ورق رنگی 0.5 قرمز فولاد مبارکهتماس0.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
  16ورق رنگی 0.5 سبز فولاد مبارکهتماس0.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
  17ورق رنگی 0.6 سفید (9016) فولاد مبارکهتماس0.6رولفولادمبارکهبنگاه تهران
  18ورق رنگی 0.6 آبی (5015) فولاد مبارکهتماس0.6رولفولادمبارکهبنگاه تهران
  19ورق رنگی 0.6 قرمز (3000) فولاد مبارکهتماس0.6رولفولادمبارکهبنگاه تهران
  20ورق رنگی 0.6 نارنجی (1028) فولاد مبارکهتماس0.6رولفولادمبارکهبنگاه تهران
  21ورق رنگی 0.6 قرمز(3000) فولاد مبارکهتماس0.6رولفولادمبارکهبنگاه تهران
  22ورق رنگی 0.6 قهوه ای فولاد مبارکهتماس0.6رولفولادمبارکهبنگاه تهران
  23ورق رنگی 0.6 پرتقالی فولاد مبارکهتماس0.6رولفولادمبارکهبنگاه تهران
  24ورق رنگی 0.6 سفید فولاد مبارکهتماس0.6رولفولادمبارکهبنگاه تهران
  25ورق رنگی 0.6 نارنجی فولاد مبارکهتماس0.6رولفولادمبارکهبنگاه تهران
  26ورق رنگی 0.6 سبز فولاد مبارکهتماس0.6رولفولادمبارکهبنگاه تهران
  27ورق رنگی 0.6 آبی فولاد مبارکهتماس0.6رولفولادمبارکهبنگاه تهران


  Ξ قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان

  تاریخ به روز رسانی :9:321402/07/03
  کدشرحقیمتضخامتسایزاستانداردواحدحالتمحل بارگیری
  1ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 مبارکه66,6700.512503000کیلوگرمرولانبار اصفهان
  2ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 مبارکه66,6700.512509016کیلوگرمرولانبار اصفهان
  3ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 مبارکه66,6700.512502004کیلوگرمرولانبار اصفهان
  4ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 مبارکهتماس0.512501028کیلوگرمرولانبار اصفهان
  5ورق رنگی قهوه ای 0.5 رول 1250 مبارکه66,6700.512508004کیلوگرمرولانبار اصفهان


  Ξ قیمت ورق رنگی فولاد بهمن 

  تاریخ به روز رسانی :9:311402/07/03
  کدشرحقیمتضخامتحالتکارخانهمحل بارگیری
  1ورق رنگی نارنجی 2004 فولاد بهمنتماس40رولفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمن
  2ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمنتماس40رولفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمن
  3ورق رنگی نارنجی 2004 فولاد بهمنتماس40رولفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمن
  4ورق رنگی سفید 9016 فولاد بهمنتماس40رولفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمن
  5ورق رنگی قهوه ای سوخته 8017 فولاد بهمنتماس40رولفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمن
  6ورق رنگی سفید 9016 فولاد بهمنتماس45رولفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمن
  7ورق رنگی آبی 5015 فولاد بهمنتماس45رولفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمن
  8ورق رنگی نارنجی 2004 فولاد بهمنتماس45رولفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمن
  9ورق رنگی قهوه ای سوخته 8017 فولاد بهمنتماس45رولفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمن
  10ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمنتماس45رولفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمن
  11ورق رنگی نارنجی 2004 فولاد بهمن46,35048رولفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمن
  12ورق رنگی آبی 5015 فولاد بهمن46,35048رولفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمن
  13ورق رنگی پرتقالی 1028 فولاد بهمن46,35048رولفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمن
  14ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمن46,35048رولفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمن
  15ورق رنگی قهوه ای سوخته 8017 فولاد بهمن46,35048رولفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمن
  16ورق رنگی سفید 9016 فولاد بهمن46,35048رولفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمن
  17ورق رنگی سبز 6024 فولاد بهمنتماس48رولفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمن
  18ورق رنگی بنفش 5004 فولاد بهمنتماس48رولفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمن
  19ورق رنگی سفال 8004 فولاد بهمنتماس48رولفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمن
  20ورق رنگی آبی 5015 فولاد بهمنتماس60رولفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمن
  21ورق رنگی سفید 9016 فولاد بهمنتماس60رولفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمن
  22ورق رنگی سفید 9016 فولاد بهمنتماس70رولفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمن


  Ξ قیمت ورق رنگی صنایع هفت الماس

  تاریخ به روز رسانی :9:331402/07/03
  کدشرحقیمتضخامتسایزاستانداردواحدحالتمحل بارگیری
  1ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 هفت الماس46,8500.512505015کیلوگرمرولکارخانه
  2ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 هفت الماس46,8500.512503000کیلوگرمرولکارخانه
  3ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 هفت الماس46,8500.512509016کیلوگرمرولکارخانه
  4ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 هفت الماس46,8500.512502004کیلوگرمرولکارخانه
  5ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 هفت الماس46,8500.512501028کیلوگرمرولکارخانه


  Ξ قیمت ورق رنگی گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان

  تاریخ به روز رسانی :9:341402/07/03
  کدشرحقیمتضخامتسایزاستانداردواحدحالتمحل بارگیری
  1ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 سمنان41,1000.512503000کیلوگرمرولکارخانه
  2ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 سمنان41,1000.512509016کیلوگرمرولکارخانه
  3ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 سمنان41,1000.512502004کیلوگرمرولکارخانه


  ورق رنگی چیست؟

  یکی دیگر از محصولات تولید شده در صنایع فولادی ورق رنگی می باشد، کلاف گالوانیزه وارد سیستم تولید ورق رنگی می شود و روال آماده سازی ورق 0.4 رنگی شروع می شود. البته ابتدا ورق گالوانیزه با محلول چربی زدا شست و شو داده می شود و بعد از پولیش سطح آن این فرآیند دو مرتبه تکرار می شود تا سطح ورق گالوانیزه از هرگونه غبار و آلودگی احتمالی پاک شود. پس از پخت کامل، ورق سرد شده و آماده دریافت لایه نهایی رنگ توسط غلتک میشود و مجددا پخت می گردد. Top Coat استفاده شده در کار بسته به کارخانه تولید کننده یکی از انواع Polyester، Epoxy، Polyurethane، PVDF، Acrylic و Polyamide است. Back Coat نیز عموماً Epoxy یا Polyester می باشد.

  ورق رنگی در برابر خوردگی و زنگ زدگی و همچنین قابلیت پرس و شکل پذیری مقاومت بالایی دارد. لذا در صنایع لوازم خانگی، ساخت سوله و سقف کاذب، نمای داخلی و خارجی ساختمان ها، تجهیزات اداری، فلزات صنایع کامپیوتری، تولید انواع مخازن و بشکه ها، کانکس و کانتینر، سردخانه استفاده می شود.

  قیمت ورق رنگی

  قیمت ورق رنگی نسبت به جزئیات انجام شده در فرآیند تولید و ضخامت و ابعاد آن مختلف می باشد. ورق رنگی در بیش از 16 رنگ تولید می شود و میتوانید بنا بر نیاز به صورت رول، برش خورده یا کرکره ای سفارش خود را دریافت کنید. دوام و ماندگاری ورق رنگی بسیار بالاست و در برابر خط خش و آسیب های فیزیکی مقاومت بیشتری نسبت به سایر ورق های فولادی دارد و می توان از آن ها در شرایط مرطوب و در معرض گرما بهره برد. تمامی این فاکتورها بر روی قیمت ورق رنگی موثر است.

  از موارد موثر در قیمت روز ورق رنگی، تقاضای بالای بازار می باشد، البته همانطور که گفته شد قیمت بر اساس رنگ های مختلف نیز متغیر می باشد، از تولیدکننده های معروف ورق رنگی می توان به کارخانه فولاد مبارکه، فولاد بهمن و هفت الماس اشاره کرد. ورق رنگی وارداتی نیز از کشورهای چین، هند، امارات متحده عربی، قزاقستان، اوکراین و .. تامین می باشد. برای اطلاع از قیمت ورق رنگی و نوسان های لحظه ای و تغییرات روزانه می توانید از طریق تماس با کارشناسان و جداول قیمت از آخرین جزئیات بازار آگاه شوید.

  راهنمای خرید و فروش ورق رنگی

  این مجموعه قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند، و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

  رنگ های  ورق های رنگی به علت آنکه در کوره و تحت گرما به آن ها اضافه می شود ، در بطن ورق نفوذ کرده و جزوی از آن می شود. ضخامت پوشش رنگی که به  ورق رنگی گالوانیزه اضافه می شود  35 میکرون است که تحت عنوان پوشش روی، جذب ورق می گردد. نمای ورق رنگی‌ جذاب بر روی سقف ویلا، منازل و سوله کاربرد دارد. ورق رنگی نوعی ورق فلزی است که با پوشش الکترواستاتیک پوشانده شده است. ورق رنگی به عنوان یکی از پرکاربردترین ورق‌ها در صنایع مختلف است که به دلیل زیبایی، قیمت مناسب و سایر ویژگی‌ها، طرفداران زیادی در بین مصرف کنندگان مقاطع فولادی دارد.

  ورق رنگی حدود 15 نوع تنوع رنگی دارد و در ضخامت‌های  مختلف تولید می‌شود. ورق رنگی سبز، ورق رنگی قرمز و ورق رنگی نارنجی از جمله طیف رنگی این نوع ورق هستند. البته رنگ‌های سفید، آبی و پرتغالی هم در این دسته بندی جای دارند. مزایای ورق رنگی عبارتند از:

  • ضد زنگ بودن
  • سبک و مقاوم در برابر رطوبت
  • زیبایی و قیمت مناسب
  • نصب سریع به دلیل داشتن ضخامت کم

  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .