تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

جدول وزن ورق

تمامی مشخصات و جداول مربوطه به انواع ورق را در این لینک می توانید مشاهده کنید . 

برای مشاهده جدول جامع وزن ورق روی دکمه زیر کلیک کنید .

قیمت ورق رنگی

Ξ قیمت ورق رنگی چین 

تاریخ به روز رسانی :1403/03/249:29
کدشرحقیمتضخامتحالتکارخانهمحل بارگیری
1ورق رنگی 0.3 سفال 8004 چینتماس0.3رولچینبنگاه تهران
2ورق رنگی 0.4 نارنجی 2004 چین47,2500.4رولچینبنگاه تهران
3ورق رنگی 0.4 قرمز 3000 چین47,2500.4رولچینبنگاه تهران
4ورق رنگی 0.4 آبی 5015 چین47,2500.4رولچینبنگاه تهران
5ورق رنگی 0.4 بنفش 4005 چینتماس0.4رولچینبنگاه تهران
6ورق رنگی 0.4 سفال 8004 چینتماس0.4رولچینبنگاه تهران
7ورق رنگی 0.4 قهوه ای سوخته 8017 چینتماس0.4رولچینبنگاه تهران
8ورق رنگی 0.4 سفید 9016 چینتماس0.4رولچینبنگاه تهران
9ورق رنگی 0.4 پرتقالی 1028 چینتماس0.4رولچینبنگاه تهران
10ورق رنگی 0.4 سبز 6024 چینتماس0.4رولچینبنگاه تهران
11ورق رنگی 0.4 صورتی 4003 چینتماس0.4رولچینبنگاه تهران
12ورق رنگی 0.16 قرمز 3000 چینتماس0.16رولچینبنگاه تهران
13ورق رنگی 0.16 سفال 8004 چینتماس0.16رولچینبنگاه تهران
14ورق رنگی 0.16 قهوه ای سوخته 8017 چینتماس بگیرید0.16رولچینبنگاه تهران
15ورق رنگی 0.18 صورتی 4003 چینتماس0.18رولچینبنگاه تهران
16ورق رنگی 0.18 بنفش 4004 چینتماس0.18رولچینبنگاه تهران
17ورق رنگی 0.18 سفال 8004 چینتماس0.18رولچینبنگاه تهران
18ورق رنگی 0.18 قهوه ای سوخته 8017 چینتماس0.18رولچینبنگاه تهران
19ورق رنگی 0.23 قرمز 3000 چینتماس0.23رولچینبنگاه تهران
20ورق رنگی 0.23 آبی 5015 چینتماس0.23رولچینبنگاه تهران
21ورق رنگی 0.23 سفال 8004 چینتماس0.23رولچینبنگاه تهران
22ورق رنگی 0.23 قهوه ای سوخته 8017 چینتماس0.23رولچینبنگاه تهران
23ورق رنگی 0.23 سفید 9016 چینتماس0.23رولچینبنگاه تهران
24ورق رنگی 0.23 پرتقالی 1028 چینتماس0.23رولچینبنگاه تهران
25ورق رنگی 0.23 نارنجی 2004 چینتماس0.23رولچینبنگاه تهران
26ورق رنگی 0.25 بنفش 4004 چینتماس0.25رولچینبنگاه تهران
27ورق رنگی 0.25 سفال 8004 چینتماس0.25رولچینبنگاه تهران
28ورق رنگی 0.28 آبی 5015 چینتماس0.28رولچینبنگاه تهران
29ورق رنگی 0.28 سفال 8004 چینتماس0.28رولچینبنگاه تهران
30ورق رنگی 0.28 قهوه ای سوخته 8017 چینتماس0.28رولچینبنگاه تهران
31ورق رنگی 0.28 سفید 9016 چینتماس0.28رولچینبنگاه تهران
32ورق رنگی 0.28 نارنجی 2004 چینتماس0.28رولچینبنگاه تهران
33ورق رنگی 0.28 قرمز3000 چینتماس0.28رولچینبنگاه تهران
34ورق رنگی 0.35 پرتقالی 1028 چینتماس0.35رولچینبنگاه تهران
35ورق رنگی 0.35 نارنجی 2004 چینتماس0.35رولچینبنگاه تهران
36ورق رنگی 0.35 آبی 5015 چینتماس0.35رولچینبنگاه تهران
37ورق رنگی 0.35 سبز 6024 چینتماس0.35رولچینبنگاه تهران
38ورق رنگی 0.35 سفال 8004 چینتماس0.35رولچینبنگاه تهران
39ورق رنگی 0.35 قهوه ای سوخته 8017 چینتماس0.35رولچینبنگاه تهران
40ورق رنگی 0.35 سفید 9016 چینتماس0.35رولچینبنگاه تهران
41ورق رنگی 0.45 سفید 9016 چینتماس0.45رولچینبنگاه تهران
42ورق رنگی 0.45 پرتقالی 1028 چینتماس0.45رولچینبنگاه تهران
43ورق رنگی 0.45 سفال 8004 چینتماس0.45رولچینبنگاه تهران
44ورق رنگی 0.45 آبی 5015 چینتماس0.45رولچینبنگاه تهران
45ورق رنگی 0.45 صورتی 4003 چینتماس0.45رولچینبنگاه تهران
46ورق رنگی 0.45 بنفش 4004 چینتماس0.45رولچینبنگاه تهران
47ورق رنگی 0.45 سبز 4005 چینتماس0.45رولچینبنگاه تهران
48ورق رنگی 0.47 پرتقالی 1028 چینتماس0.47رولچینبنگاه تهران
49ورق رنگی 0.47 کرم 9001 چینتماس0.47رولچینبنگاه اصفهان
50ورق رنگی 0.47 قهوه ای سوخته 8017 چینتماس0.47رولچینبنگاه اصفهان
51ورق رنگی 0.47 سبز چینتماس48رولچینبنگاه اصفهان
52ورق رنگی 0.47 پرتقالی چینتماس48رولچینبنگاه اصفهان
53ورق رنگی 0.47 قرمز 3000 چینتماس0.47رولچینبنگاه اصفهان
54ورق رنگی 0.47 سفال 8004 چینتماس0.47رولچینبنگاه اصفهان
55ورق رنگی 0.47 آبی 5015 چینتماس0.47رولچینبنگاه اصفهان
56ورق رنگی 0.47 سفید 9016 چینتماس0.47رولچینبنگاه اصفهان
57ورق رنگی 0.47 نارنجی 2004 چینتماس0.47رولچینبنگاه اصفهان
58ورق رنگی 0.47 سبز 6024 چینتماس0.47رولچینبنگاه اصفهان
59ورق رنگی 0.47 آبی چینتماس48رولچینبنگاه اصفهان
60ورق رنگی 0.47 نارنجی چینتماس48رولچینبنگاه اصفهان
61ورق رنگی 0.47 قهوه ای چینتماس48رولچینبنگاه اصفهان
62ورق رنگی 0.47 سفید چینتماس48رولچینبنگاه اصفهان
63ورق رنگی 0.47 قرمز چینتماس48رولچینبنگاه اصفهان
64ورق رنگی 0.47 صورتی 4003 چینتماس0.47رولچینبنگاه تهران


Ξ قیمت ورق رنگی فولاد 

تاریخ به روز رسانی :1403/03/249:30
کدشرحقیمتضخامتحالتکارخانهمحل بارگیری
1ورق رنگی 0.4 سبز فولاد مبارکهتماس0.4رولفولادمبارکهبنگاه تهران
2ورق رنگی 0.4 نارنجی فولاد مبارکهتماس0.4رولفولادمبارکهبنگاه تهران
3ورق رنگی 0.5 قرمز(3000) فولاد مبارکه50,4500.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
4ورق رنگی 0.5 آبی(5015) فولاد مبارکه50,4500.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
5ورق رنگی 0.5 سفید (9016) فولاد مبارکه50,4500.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
6ورق رنگی 0.5 نارنجی (2004) فولاد مبارکه50,4500.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
7ورق رنگی 0.5 پرتقالی (1028) فولاد مبارکه50,9500.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
8ورق رنگی 0.5 سبز(6024) فولاد مبارکه54,0500.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
9ورق رنگی 0.5 کرم (9001) فولاد مبارکهتماس0.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
10ورق رنگی 0.5 نارنجی فولاد مبارکهتماس0.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
11ورق رنگی 0.5 قهوه ای فولاد مبارکهتماس0.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
12ورق رنگی 0.5 قهوه ای سوخته (8017) فولاد مبارکهتماس0.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
13ورق رنگی 0.5 سفید فولاد مبارکهتماس0.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
14ورق رنگی 0.5 آبی فولاد مبارکهتماس0.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
15ورق رنگی 0.5 قرمز فولاد مبارکهتماس0.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
16ورق رنگی 0.5 سبز فولاد مبارکهتماس0.5رولفولادمبارکهبنگاه تهران
17ورق رنگی 0.6 سفید (9016) فولاد مبارکهتماس0.6رولفولادمبارکهبنگاه تهران
18ورق رنگی 0.6 آبی (5015) فولاد مبارکهتماس0.6رولفولادمبارکهبنگاه تهران
19ورق رنگی 0.6 قرمز (3000) فولاد مبارکهتماس0.6رولفولادمبارکهبنگاه تهران
20ورق رنگی 0.6 نارنجی (1028) فولاد مبارکهتماس0.6رولفولادمبارکهبنگاه تهران
21ورق رنگی 0.6 قرمز(3000) فولاد مبارکهتماس0.6رولفولادمبارکهبنگاه تهران
22ورق رنگی 0.6 قهوه ای فولاد مبارکهتماس0.6رولفولادمبارکهبنگاه تهران
23ورق رنگی 0.6 پرتقالی فولاد مبارکهتماس0.6رولفولادمبارکهبنگاه تهران
24ورق رنگی 0.6 سفید فولاد مبارکهتماس0.6رولفولادمبارکهبنگاه تهران
25ورق رنگی 0.6 نارنجی فولاد مبارکهتماس0.6رولفولادمبارکهبنگاه تهران
26ورق رنگی 0.6 سبز فولاد مبارکهتماس0.6رولفولادمبارکهبنگاه تهران
27ورق رنگی 0.6 آبی فولاد مبارکهتماس0.6رولفولادمبارکهبنگاه تهران


Ξ قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان

تاریخ به روز رسانی :1403/03/249:32
کدشرحقیمتضخامتسایزاستانداردواحدحالتمحل بارگیری
1ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 مبارکه55,5000.512503000کیلوگرمرولانبار اصفهان
2ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 مبارکه55,5000.512509016کیلوگرمرولانبار اصفهان
3ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 مبارکه55,5000.512502004کیلوگرمرولانبار اصفهان
4ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 مبارکهتماس0.512501028کیلوگرمرولانبار اصفهان
5ورق رنگی قهوه ای 0.5 رول 1250 مبارکه55,5000.512508004کیلوگرمرولانبار اصفهان


Ξ قیمت ورق رنگی فولاد بهمن 

تاریخ به روز رسانی :1403/03/249:30
کدشرحقیمتعرض (m)حالتکارخانه
1ورق رنگی نارنجی 2004 فولاد بهمنتماس1رولفولاد بهمن
2ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمنتماس1رولفولاد بهمن
3ورق رنگی نارنجی 2004 فولاد بهمن50,8001.25رولفولاد بهمن
4ورق رنگی سفید 9016 فولاد بهمن50,8001رولفولاد بهمن
5ورق رنگی قهوه ای سوخته 8017 فولاد بهمنتماس1رولفولاد بهمن
6ورق رنگی سفید 9016 فولاد بهمن50,8001.25رولفولاد بهمن
7ورق رنگی آبی 5015 فولاد بهمن50,8001.25رولفولاد بهمن
8ورق رنگی قهوه ای سوخته 8017 فولاد بهمن50,8001.25رولفولاد بهمن
9ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمنتماس1.25رولفولاد بهمن
10ورق رنگی آبی 5015 فولاد بهمنتماس1رولفولاد بهمن
11ورق رنگی پرتقالی 1028 فولاد بهمن50,8001.25رولفولاد بهمن
12ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمن50,8001.25رولفولاد بهمن
13ورق رنگی سبز 6024 فولاد بهمنتماس1.25رولفولاد بهمن
14ورق رنگی بنفش 5004 فولاد بهمنتماس1.25رولفولاد بهمن


Ξ قیمت ورق رنگی صنایع هفت الماس

تاریخ به روز رسانی :1403/03/249:33
کدشرحقیمتضخامتسایزاستانداردواحدحالتمحل بارگیری
1ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 هفت الماس53,0000.512505015کیلوگرمرولکارخانه
2ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 هفت الماس53,0000.512503000کیلوگرمرولکارخانه
3ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 هفت الماس53,0000.512509016کیلوگرمرولکارخانه
4ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 هفت الماس53,0000.512502004کیلوگرمرولکارخانه
5ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 هفت الماستماس0.512501028کیلوگرمرولکارخانه


Ξ قیمت ورق رنگی گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان

تاریخ به روز رسانی :1403/03/249:34
کدشرحقیمتضخامتسایزاستانداردواحدحالتمحل بارگیری
1ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 سمنان51,1000.512503000کیلوگرمرولکارخانه
2ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 سمنان51,1000.512509016کیلوگرمرولکارخانه
3ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 سمنان51,1000.512502004کیلوگرمرولکارخانه


ورق رنگی چیست؟

یکی دیگر از محصولات تولید شده در صنایع فولادی ورق رنگی می باشد، کلاف گالوانیزه وارد سیستم تولید ورق رنگی می شود و روال آماده سازی ورق 0.4 رنگی شروع می شود. البته ابتدا ورق گالوانیزه با محلول چربی زدا شست و شو داده می شود و بعد از پولیش سطح آن این فرآیند دو مرتبه تکرار می شود تا سطح ورق گالوانیزه از هرگونه غبار و آلودگی احتمالی پاک شود. پس از پخت کامل، ورق سرد شده و آماده دریافت لایه نهایی رنگ توسط غلتک میشود و مجددا پخت می گردد. Top Coat استفاده شده در کار بسته به کارخانه تولید کننده یکی از انواع Polyester، Epoxy، Polyurethane، PVDF، Acrylic و Polyamide است. Back Coat نیز عموماً Epoxy یا Polyester می باشد.

ورق رنگی در برابر خوردگی و زنگ زدگی و همچنین قابلیت پرس و شکل پذیری مقاومت بالایی دارد. لذا در صنایع لوازم خانگی، ساخت سوله و سقف کاذب، نمای داخلی و خارجی ساختمان ها، تجهیزات اداری، فلزات صنایع کامپیوتری، تولید انواع مخازن و بشکه ها، کانکس و کانتینر، سردخانه استفاده می شود.

قیمت ورق رنگی

قیمت ورق رنگی نسبت به جزئیات انجام شده در فرآیند تولید و ضخامت و ابعاد آن مختلف می باشد. ورق رنگی در بیش از 16 رنگ تولید می شود و میتوانید بنا بر نیاز به صورت رول، برش خورده یا کرکره ای سفارش خود را دریافت کنید. دوام و ماندگاری ورق رنگی بسیار بالاست و در برابر خط خش و آسیب های فیزیکی مقاومت بیشتری نسبت به سایر ورق های فولادی دارد و می توان از آن ها در شرایط مرطوب و در معرض گرما بهره برد. تمامی این فاکتورها بر روی قیمت ورق رنگی موثر است.

از موارد موثر در قیمت روز ورق رنگی، تقاضای بالای بازار می باشد، البته همانطور که گفته شد قیمت بر اساس رنگ های مختلف نیز متغیر می باشد، از تولیدکننده های معروف ورق رنگی می توان به کارخانه فولاد مبارکه، فولاد بهمن و هفت الماس اشاره کرد. ورق رنگی وارداتی نیز از کشورهای چین، هند، امارات متحده عربی، قزاقستان، اوکراین و .. تامین می باشد. برای اطلاع از قیمت ورق رنگی و نوسان های لحظه ای و تغییرات روزانه می توانید از طریق تماس با کارشناسان و جداول قیمت از آخرین جزئیات بازار آگاه شوید.

راهنمای خرید و فروش ورق رنگی

این مجموعه قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند، و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

رنگ های  ورق های رنگی به علت آنکه در کوره و تحت گرما به آن ها اضافه می شود ، در بطن ورق نفوذ کرده و جزوی از آن می شود. ضخامت پوشش رنگی که به  ورق رنگی گالوانیزه اضافه می شود  35 میکرون است که تحت عنوان پوشش روی، جذب ورق می گردد. نمای ورق رنگی‌ جذاب بر روی سقف ویلا، منازل و سوله کاربرد دارد. ورق رنگی نوعی ورق فلزی است که با پوشش الکترواستاتیک پوشانده شده است. ورق رنگی به عنوان یکی از پرکاربردترین ورق‌ها در صنایع مختلف است که به دلیل زیبایی، قیمت مناسب و سایر ویژگی‌ها، طرفداران زیادی در بین مصرف کنندگان مقاطع فولادی دارد.

ورق رنگی حدود 15 نوع تنوع رنگی دارد و در ضخامت‌های  مختلف تولید می‌شود. ورق رنگی سبز، ورق رنگی قرمز و ورق رنگی نارنجی از جمله طیف رنگی این نوع ورق هستند. البته رنگ‌های سفید، آبی و پرتغالی هم در این دسته بندی جای دارند. مزایای ورق رنگی عبارتند از:

  • ضد زنگ بودن
  • سبک و مقاوم در برابر رطوبت
  • زیبایی و قیمت مناسب
  • نصب سریع به دلیل داشتن ضخامت کم

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .