لیست وزن

   

  قیمت میلگرد ساده

  Ξ قیمت میلگرد ساده خلیج

  تاریخ به روز رسانی :8:401402/03/11
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد 10 ساده خلیج30,00010شاخه 12 متریA1کارخانهخلیج فارسکیلوگرم
  2میلگرد 12 ساده خلیج28,00012شاخه 12 متریA1کارخانهخلیج فارسکیلوگرم
  3میلگرد 14 ساده خلیج28,00014شاخه 12 متریA1کارخانهخلیج فارسکیلوگرم
  4میلگرد 16 ساده خلیج28,00016شاخه 12 متریA1کارخانهخلیج فارسکیلوگرم
  5میلگرد 18 ساده خلیج28,00018شاخه 12 متریA1کارخانهخلیج فارسکیلوگرم
  6میلگرد 20 ساده خلیج28,00020شاخه 12 متریA1کارخانهخلیج فارسکیلوگرم
  7میلگرد 22 ساده خلیج28,00022شاخه 12 متریA1کارخانهخلیج فارسکیلوگرم
  8میلگرد 25 ساده خلیج28,00025شاخه 12 متریA1کارخانهخلیج فارسکیلوگرم
  9میلگرد 28 ساده خلیج28,00028شاخه 12 متریA1کارخانهخلیج فارسکیلوگرم
  10میلگرد 32 ساده خلیج28,00032شاخه 12 متریA1کارخانهخلیج فارسکیلوگرم
  11میلگرد 36 ساده خلیج30,00036شاخه 12 متریA1کارخانهخلیج فارسکیلوگرم


  Ξ قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

  0تاریخ به روز رسانی :8:451402/03/11
  کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد 12ساده A1 فولاد کویر کاشان29,45012شاخه 12 متریA1کارخانهکویر کاشانکیلوگرم
  2میلگرد 14ساده A1 فولاد کویر کاشان29,45014شاخه 12 متریA1کارخانهکویر کاشانکیلوگرم
  3میلگرد 16ساده A1 فولاد کویر کاشان29,45016شاخه 12 متریA1کارخانهکویر کاشانکیلوگرم
  4میلگرد 18ساده A1 فولاد کویر کاشان29,45018شاخه 12 متریA1کارخانهکویر کاشانکیلوگرم
  5میلگرد 20ساده A1 فولاد کویر کاشان29,45020شاخه 12 متریA1کارخانهکویر کاشانکیلوگرم
  6میلگرد 22ساده A1 فولاد کویر کاشان29,45022شاخه 12 متریA1کارخانهکویر کاشانکیلوگرم
  7میلگرد 25ساده A1 فولاد کویر کاشان29,45025شاخه 12 متریA1کارخانهکویر کاشانکیلوگرم
  8میلگرد 28ساده A1 فولاد کویر کاشان29,45028شاخه 12 متریA1کارخانهکویر کاشانکیلوگرم
  9میلگرد 30 ساده A1 فولاد کویر کاشان29,45030شاخه 12 متریA1کارخانهکویر کاشانکیلوگرم
  10میلگرد 32ساده A1 فولاد کویر کاشان29,45032شاخه 12 متریA1کارخانهکویر کاشانکیلوگرم
  11میلگرد 36 ساده A1 فولاد کویر کاشان29,45036شاخه 12 متریA1کارخانهکویر کاشانکیلوگرم


   

  Ξ قیمت میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین

  0تاریخ به روز رسانی :8:441402/03/11
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد 10 ساده A1 نوین متین29,97010شاخه 12 متریA1کارخانهنورد فولاد نوین متینکیلوگرم
  2میلگرد 12 ساده A1 نوین متین29,97012شاخه 12 متریA1کارخانهنورد فولاد نوین متینکیلوگرم
  3میلگرد 14 ساده A1 نوین متین29,97014شاخه 12 متریA1کارخانهنورد فولاد نوین متینکیلوگرم
  4میلگرد 16 ساده A1 نوین متین39,97016شاخه 12 متریA1کارخانهنورد فولاد نوین متینکیلوگرم
  5میلگرد 18 ساده A1 نوین متین29,47018شاخه 12 متریA1کارخانهنورد فولاد نوین متینکیلوگرم
  6میلگرد 20 ساده A1 نوین متین29,47020شاخه 12 متریA1کارخانهنورد فولاد نوین متینکیلوگرم
  7میلگرد 22 ساده A1 نوین متین29,47022شاخه 12 متریA1کارخانهنورد فولاد نوین متینکیلوگرم
  8میلگرد 25 ساده A1 نوین متین29,47025شاخه 12 متریA1کارخانهنورد فولاد نوین متینکیلوگرم
  9میلگرد 28 ساده A1 نوین متین29,47028شاخه 12 متریA1کارخانهنورد فولاد نوین متینکیلوگرم


  Ξ قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید  

  تاریخ به روز رسانی :8:401402/03/11
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد 12 ساده A1 آذر گستر سدید26,10012شاخه 12 متریA1کارخانه آذر گستر سدیدکیلوگرم
  2میلگرد 14 ساده A1 آذر گستر سدید26,10014شاخه 12 متریA1کارخانه آذر گستر سدیدکیلوگرم
  3میلگرد 16 ساده A1 آذر گستر سدید26,10016شاخه 12 متریA1کارخانه آذر گستر سدیدکیلوگرم
  4میلگرد 18 ساده A1 آذر گستر سدید26,10018شاخه 12 متریA1کارخانه آذر گستر سدیدکیلوگرم
  5میلگرد 18 ساده A1 آذر گستر سدید26,10018شاخه 12 متریA1کارخانه آذر گستر سدیدکیلوگرم
  6میلگرد 20 ساده A1 آذر گستر سدید26,10020شاخه 12 متریA1کارخانه آذر گستر سدیدکیلوگرم
  7میلگرد 22 ساده A1 آذر گستر سدید26,10022شاخه 12 متریA1کارخانه آذر گستر سدیدکیلوگرم
  8میلگرد 25 ساده A1 آذر گستر سدید26,10025شاخه 12 متریA1کارخانه آذر گستر سدیدکیلوگرم
  9میلگرد 28 ساده A1 آذر گستر سدید26,10028شاخه 12 متریA1کارخانه آذر گستر سدیدکیلوگرم


  Ξ قیمت میلگرد ساده نورد فولاد آیین صنعت

  0تاریخ به روز رسانی :8:431402/03/11
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد 12ساده A1 آیین صنعت26,43012شاخه 12 متریA1کارخانه آیین صنعتکیلوگرم
  2میلگرد14ساده A1 آیین صنعت26,43014شاخه 12 متریA1کارخانه آیین صنعتکیلوگرم
  3میلگرد 16ساده A1 آیین صنعت26,43016شاخه 12 متریA1کارخانه آیین صنعتکیلوگرم
  4میلگرد 18ساده A1 آیین صنعت26,43018شاخه 12 متریA1کارخانه آیین صنعتکیلوگرم
  5میلگرد 20ساده A1 آیین صنعت26,43020شاخه 12 متریA1کارخانه آیین صنعتکیلوگرم
  6میلگرد 22ساده A1 آیین صنعت26,43022شاخه 12 متریA1کارخانه آیین صنعتکیلوگرم
  7میلگرد 25ساده A1 آیین صنعت26,43025شاخه 12 متریA1کارخانه آیین صنعتکیلوگرم
  8میلگرد 28ساده A1 آیین صنعت26,43028شاخه 12 متریA1کارخانه آیین صنعتکیلوگرم
  9میلگرد 30ساده A1 آیین صنعت26,43030شاخه 12 متریA1کارخانه آیین صنعتکیلوگرم
  10میلگرد 32ساده A1 آیین صنعت26,43032شاخه 12 متریA1کارخانه آیین صنعتکیلوگرم


  Ξ قیمت میلگرد ساده شمس گل آذین

  0تاریخ به روز رسانی :8:441402/03/11
  کدبرند کارخانهقیمتسایزآنالیزطولحالت واحدمحل بارگیری
  1شمس گل آذین26,20035A112شاخه سادهکیلوگرمتهران
  2شمس گل آذین26,20040A112شاخه سادهکیلوگرمتهران
  3شمس گل آذین26,20045A112شاخه سادهکیلوگرمتهران
  4شمس گل آذین26,20050A112شاخه سادهکیلوگرمتهران
  5شمس گل آذین26,20055A112شاخه سادهکیلوگرمتهران
  6شمس گل آذین26,20060A112شاخه سادهکیلوگرمتهران
  7شمس گل آذین26,20065A112شاخه سادهکیلوگرمتهران
  8شمس گل آذین26,20070A112شاخه سادهکیلوگرمتهران
  9شمس گل آذین26,20075A112شاخه سادهکیلوگرمتهران
  10شمس گل آذین26,20080A112شاخه سادهکیلوگرمتهران


   

  Ξ قیمت میلگرد ساده a1 ذوب آهن

  0تاریخ به روز رسانی :9:40-
  کدشرحقیمتآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحد
  1میلگرد 10 ذوب آهن اصفهانتماسبگیریدA1کارخانهشاخه 12 متری10سادهکیلوگرم
  2میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانتماسبگیریدA1کارخانهشاخه 12 متری12سادهکیلوگرم
  3میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانتماسبگیریدA1کارخانهشاخه 12 متری14سادهکیلوگرم
  4میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانتماسبگیریدA1کارخانهشاخه 12 متری16سادهکیلوگرم
  5میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانتماسبگیریدA1کارخانهشاخه 12 متری18سادهکیلوگرم
  6میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانتماسبگیریدA1کارخانهشاخه 12 متری20سادهکیلوگرم
  7میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانتماسبگیریدA1کارخانهشاخه 12 متری22سادهکیلوگرم
  8میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانتماسبگیریدA1کارخانهشاخه 12 متری25سادهکیلوگرم
  9میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانتماسبگیریدA1کارخانهشاخه 12 متری28سادهکیلوگرم
  10میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانتماسبگیریدA1کارخانهشاخه 12 متری32سادهکیلوگرم


  Ξ قیمت میلگرد ساده فولاد آلیاژی ایران

  0تاریخ به روز رسانی :9:02-
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد 12 ساده A1 فولاد آلیاژی ایرانتماس بگیرید 12شاخه 12 متریA1کارخانهفولاد آلیاژی ایرانکیلوگرم
  2میلگرد 14 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران تماس بگیرید 14شاخه 12 متریA1کارخانهفولاد آلیاژی ایرانکیلوگرم
  3میلگرد 16 ساده A1 فولاد آلیاژی ایرانتماس بگیرید 16شاخه 12 متریA1کارخانهفولاد آلیاژی ایرانکیلوگرم
  4میلگرد 18 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران تماس بگیرید 18شاخه 12 متریA1کارخانهفولاد آلیاژی ایرانکیلوگرم
  5میلگرد 20 ساده A1 فولاد آلیاژی ایرانتماس بگیرید 20شاخه 12 متریA1کارخانهفولاد آلیاژی ایرانکیلوگرم
  6میلگرد 22 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران تماس بگیرید 22شاخه 12 متریA1کارخانهفولاد آلیاژی ایرانکیلوگرم
  7میلگرد 25 ساده A1 فولاد آلیاژی ایرانتماس بگیرید 25شاخه 12 متریA1کارخانهفولاد آلیاژی ایرانکیلوگرم
  8میلگرد 28 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران تماس بگیرید 28شاخه 12 متریA1کارخانهفولاد آلیاژی ایرانکیلوگرم


  Ξ قیمت میلگرد ساده نورد گرم جهان

  0تاریخ به روز رسانی :9:13-
  کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
  1میلگرد 8ساده A1 نورد گرم جهانتماس بگیرید 8شاخهA1کارخانهنورد گرم جهانکیلوگرم


   

  قیمت میلگرد ساده

  میلگرد چیست؟

  میلگرد یکی از مصالحی است که در ساخت سازه ها استفاده می شود، کاربرد میلگرد جزء اصلی ساخت سازه ها است، از این رو افزایش قیمت میلگرد در هزینه ساخت و ساز موثر می باشد، میلگرد نوعی میله فولادی است که در سایزهای متفاوتی ساخته می ‌شود و برای بتن‌ ریزی مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

  در بسیاری از سازه ها از بتن به منظور استحکام بنا استفاده می شود. اگرچه بتن  مقاومت بالایی در برابر نیرو فشاری دارد و برای خرد کردن این ماده به نیروی فشاری فوق العاده نیاز است، ولی یک نقطه ضعف نیز دارد. بتن مقاومت چندانی در برابر نیروهای کششی و چرخشی ندارد، همین جا است که میلگرد پا به میدان میگذارد و از سازه ها در مقابل نیروهای کششی محافظت میکند. در واقع از این محصول فولادی برای تقویت بتن استفاده میشود.

  به طور عامیانه میلگردی که دارای آج نباشد را میلگرد ساده می نامند مانند میلگرد ساده کاشان، میلگرد ساده آذر گستر سدید، میلگرد ساده خلیج و .. . که در پروژه های ساختمانی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. همان طور که می دانید میلگردهای موجود در بازار در دو دسته میلگرد 18 آجدار و میلگرد ساده قرار می گیرند که از لحاظ خصوصیات با یکدیگر متفاوت می باشند. میلگردهای آجدار به سه صورت آج مارپیچی، جناغی و مرکب در بازار موجود می باشند. همچنین به طور کلی میلگردها به دو دسته شاخه ای و کلاف تقسیم شده اند. یکی از زمان هایی که افزایش مقاومت کششی بتن به لطف میلگرد ها، از ما محافظت میکند، هنگام وقوع زلزله است. در این مواقع آنچه مانع از ترک خوردن و شکستن بتن می شود، میلگردهای به کار رفته در آن است. آنها همچون محافظان سازه ها عمل میکنند تا ساکنان در امنیت باشند.

  میلگرد ساده و کاربرد آن  چیست؟ 

  میلگرد ساده در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین بتن کاربرد دارد. اکثر میلگردهای ساده برگ شناسنامه دارند که در آن آنالیز محصول آورده شده است. از موارد مصرف میلگرد ساده نیز می توان در صنعت و ساختمان سازی نام برد.  این محصول به عنوان میلگرد ساده دورپیچ در اعضای سازه ای بتن آرمه یا ساختمان های بتن آرمه مورد استفاده قرار می گیرد.

  در برخی موارد نیز مشاهده می شود که از این نوع میلگرد به عنوان میلگرد کلاف حرارتی در ساختمان استفاده می شود که یک اشتباه رایج در ساختمان سازی است. همچنین از دیگر مصارف این محصول می توان به شفت های صنعتی و نما اشاره کرد در حالی که موارد مصرف میلگرد آجدار در موارد ساختمانی و سازه های بتنی می باشد.

  قیمت میلگرد ساده

  قیمت میلگرد ساده خیلی راحت با یک استعلام ساده از  مراکز فروش بدست می آید. لازم است بدانید که عوامل زیادی برقیمت میلگرد 28 ساده تاثیرگذار است. عمده مصرف این محصول در صنایع ساختمان سازی می باشد بنابراین نتیجه می گیریم که بهبود بازار مسکن و یا رکود آن می تواند تاثیر زیادی بر افزایش تقاضای مقاطع ساختمانی و قیمت آرماتور داشته باشد. همچنین هزینه های حمل و نقل نیز تاثیر مستقیمی بر قیمت میلگرد ساده خواهد گذاشت.

  در حال حاضر بالاترین نرخ را می توان قیمت میلگرد ساده a1 ذوب آهن اصفهان دانست که در عین حال با کیفیت ترین نوع موجود نیز می باشد. از جمله کارخانجات دیگر تولیدکننده این محصول نیز می توان به کارخانجات زاگرس، میانه، ابهر و … اشاره کرد. علاوه بر میزان تقاضای این محصول، مسائل سیاسی و اقتصادی و عوامل بین المللی نیز بر نرخ آن تاثیر می گذارد. قیمت میلگرد ساده در اصل براساس قیمت مواد تشکیل دهنده به اضافه هزینه تولید آن تعیین می گردد.

  مراحل تولید میلگرد ساده

  برای تولید میلگرد ساده ابتدا شمش را با استفاده از جک هیدرولیک در ردیف های مشخص در کوره هایی با دمای 1100 درجه سانتی گراد قرار می دهند ، مرحله رافینگ در سه مرحله از قطر شمش ها کاسته و به طول آن ها می افزاید البته ابتدا شمش ها داخل کوره گذاشته می شوند و به وسیله جریانات گردابی در دمای بالا جهت نورد آماده می شوند. شمش ها پس از رسیدن به دمای مورد نظر جهت نورد به خط تولید ارسال می شوند سپس شمش های پخته شده روی رول ها قرار گرفته و به طرف مرحله بعد هدایت می شوند.

  حال پس از مرحله رافینگ بدون گذراندن مراحل استندها که برای آجدار کردن میلگرد استفاده می شود به مرحله قیچی متراژ جهت برش میلگردهای تولید شده در طول های مشخص می روند. میلگردهای تولیدی در زیر گیوتین های بسته بندی طبق استاندارد ISIRI ایران برش داده شده و در مرحله آخر به صورت بندیل بسته بندی می شوند.

  استاندارد میلگرد ساده

  میلگرد ساده براساس استاندارد قدیم میلگرد A1 و براساس استانداردهای جدید میلگرد ساده 240 گفته می شود. میلگرد ساده از قطر 6 تا 200 میلی متر تولید می شود. برای جوشکاری میلگرد ساده بایستی شرایط پیش گرم طبق استاندارد ملی ایران ISIRI 3131 رعایت شود.

   

  مشخصات مکانیکی میلگرد ساده (بدون عاج) چیست؟

  مقاومت کششی میلگرد بدون آج در حدود 360 نیوتن بر میلی متر مربع و مقاومت تسلیم آن نیز 240 نیوتن بر میلی متر مربع می باشد. از نظر سختی نیز میلگرد ساده در رده نرم قرار می گیرد.


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .