لیست وزن

 

قیمت میلگرد ساده

 

قیمت میلگرد ساده خلیج

تاریخ به روز رسانی :8:461401/11/10
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد 10 ساده خلیج24,00010شاخه 12 متریA1کارخانهخلیج فارسکیلوگرم
2میلگرد 12 ساده خلیج24,00012شاخه 12 متریA1کارخانهخلیج فارسکیلوگرم
3میلگرد 14 ساده خلیج24,00014شاخه 12 متریA1کارخانهخلیج فارسکیلوگرم
4میلگرد 16 ساده خلیج24,00016شاخه 12 متریA1کارخانهخلیج فارسکیلوگرم
5میلگرد 18 ساده خلیج24,00018شاخه 12 متریA1کارخانهخلیج فارسکیلوگرم
6میلگرد 20 ساده خلیج24,00020شاخه 12 متریA1کارخانهخلیج فارسکیلوگرم
7میلگرد 22 ساده خلیج24,00022شاخه 12 متریA1کارخانهخلیج فارسکیلوگرم
8میلگرد 25 ساده خلیج24,00025شاخه 12 متریA1کارخانهخلیج فارسکیلوگرم
9میلگرد 28 ساده خلیج24,00028شاخه 12 متریA1کارخانهخلیج فارسکیلوگرم
10میلگرد 32 ساده خلیج24,00032شاخه 12 متریA1کارخانهخلیج فارسکیلوگرم
11میلگرد 36 ساده خلیج24,00036شاخه 12 متریA1کارخانهخلیج فارسکیلوگرم
12میلگرد 40 ساده خلیج24,00040شاخه 12 متریA1کارخانهخلیج فارسکیلوگرم


 

قیمت میلگرد ساده کویرکاشان

تاریخ به روز رسانی :8:451401/11/10
کدشرحقیمتسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد 12ساده A1 فولاد کویر کاشان23,02512شاخه 12 متریA1کارخانهکویر کاشانکیلوگرم
2میلگرد 14ساده A1 فولاد کویر کاشان23,02514شاخه 12 متریA1کارخانهکویر کاشانکیلوگرم
3میلگرد 16ساده A1 فولاد کویر کاشان23,02516شاخه 12 متریA1کارخانهکویر کاشانکیلوگرم
4میلگرد 18ساده A1 فولاد کویر کاشان23,02518شاخه 12 متریA1کارخانهکویر کاشانکیلوگرم
5میلگرد 20ساده A1 فولاد کویر کاشان23,02520شاخه 12 متریA1کارخانهکویر کاشانکیلوگرم
6میلگرد 22ساده A1 فولاد کویر کاشان23,02522شاخه 12 متریA1کارخانهکویر کاشانکیلوگرم
7میلگرد 25ساده A1 فولاد کویر کاشان23,02525شاخه 12 متریA1کارخانهکویر کاشانکیلوگرم
8میلگرد 28ساده A1 فولاد کویر کاشان23,02528شاخه 12 متریA1کارخانهکویر کاشانکیلوگرم
9میلگرد 30 ساده A1 فولاد کویر کاشان23,02530شاخه 12 متریA1کارخانهکویر کاشانکیلوگرم
10میلگرد 32ساده A1 فولاد کویر کاشان23,02532شاخه 12 متریA1کارخانهکویر کاشانکیلوگرم
11میلگرد 36 ساده A1 فولاد کویر کاشان23,02536شاخه 12 متریA1کارخانهکویر کاشانکیلوگرم
12میلگرد 40 ساده A1 فولاد کویر کاشان23,02540شاخه 12 متریA1کارخانهکویر کاشانکیلوگرم


 

قیمت میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین

تاریخ به روز رسانی :8:441401/11/10
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد 10 ساده A1 نوین متین19,00010شاخه 12 متریA1کارخانهنورد فولاد نوین متینکیلوگرم
2میلگرد 12 ساده A1 نوین متین19,00012شاخه 12 متریA1کارخانهنورد فولاد نوین متینکیلوگرم
3میلگرد 14 ساده A1 نوین متین19,00014شاخه 12 متریA1کارخانهنورد فولاد نوین متینکیلوگرم
4میلگرد 16 ساده A1 نوین متین19,00016شاخه 12 متریA1کارخانهنورد فولاد نوین متینکیلوگرم
5میلگرد 18 ساده A1 نوین متین19,00018شاخه 12 متریA1کارخانهنورد فولاد نوین متینکیلوگرم
6میلگرد 20 ساده A1 نوین متین19,00020شاخه 12 متریA1کارخانهنورد فولاد نوین متینکیلوگرم
7میلگرد 22 ساده A1 نوین متین19,00022شاخه 12 متریA1کارخانهنورد فولاد نوین متینکیلوگرم
8میلگرد 25 ساده A1 نوین متین19,00025شاخه 12 متریA1کارخانهنورد فولاد نوین متینکیلوگرم
9میلگرد 28 ساده A1 نوین متین19,00028شاخه 12 متریA1کارخانهنورد فولاد نوین متینکیلوگرم
10میلگرد 32 ساده A1 نوین متین19,00032شاخه 12 متریA1کارخانهنورد فولاد نوین متینکیلوگرم


 

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

تاریخ به روز رسانی :8:351401/11/10
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد 10 ساده A1 آذر گستر سدیدتماس بگیرید10شاخه 12 متریA1کارخانه آذر گستر سدیدکیلوگرم
2میلگرد 12 ساده A1 آذر گستر سدیدتماس بگیرید12شاخه 12 متریA1کارخانه آذر گستر سدیدکیلوگرم
3میلگرد 14 ساده A1 آذر گستر سدیدتماس بگیرید14شاخه 12 متریA1کارخانه آذر گستر سدیدکیلوگرم
4میلگرد 16 ساده A1 آذر گستر سدید19,20016شاخه 12 متریA1کارخانه آذر گستر سدیدکیلوگرم
5میلگرد 18 ساده A1 آذر گستر سدید19,20018شاخه 12 متریA1کارخانه آذر گستر سدیدکیلوگرم
6میلگرد 20 ساده A1 آذر گستر سدید19,20020شاخه 12 متریA1کارخانه آذر گستر سدیدکیلوگرم
7میلگرد 22 ساده A1 آذر گستر سدید19,20022شاخه 12 متریA1کارخانه آذر گستر سدیدکیلوگرم
8میلگرد 25 ساده A1 آذر گستر سدید19,20025شاخه 12 متریA1کارخانه آذر گستر سدیدکیلوگرم
9میلگرد 28 ساده A1 آذر گستر سدید19,20028شاخه 12 متریA1کارخانه آذر گستر سدیدکیلوگرم
10میلگرد 32 ساده A1 آذر گستر سدید19,20032شاخه 12 متریA1کارخانه آذر گستر سدیدکیلوگرم


 

قیمت میلگرد ساده نورد فولاد آیین صنعت

تاریخ به روز رسانی :8:431401/11/10
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد 12ساده A1 آیین صنعتتماس بگیرید12شاخه 12 متریA1کارخانه آیین صنعتکیلوگرم
2میلگرد14ساده A1 آیین صنعتتماس بگیرید14شاخه 12 متریA1کارخانه آیین صنعتکیلوگرم
3میلگرد 16ساده A1 آیین صنعتتماس بگیرید16شاخه 12 متریA1کارخانه آیین صنعتکیلوگرم
4میلگرد 18ساده A1 آیین صنعت19,20018شاخه 12 متریA1کارخانه آیین صنعتکیلوگرم
5میلگرد 20ساده A1 آیین صنعت19,20020شاخه 12 متریA1کارخانه آیین صنعتکیلوگرم
6میلگرد 22ساده A1 آیین صنعت19,20022شاخه 12 متریA1کارخانه آیین صنعتکیلوگرم
7میلگرد 25ساده A1 آیین صنعت19,20025شاخه 12 متریA1کارخانه آیین صنعتکیلوگرم
8میلگرد 28ساده A1 آیین صنعت19,20028شاخه 12 متریA1کارخانه آیین صنعتکیلوگرم
9میلگرد 30ساده A1 آیین صنعت19,20030شاخه 12 متریA1کارخانه آیین صنعتکیلوگرم
10میلگرد 32ساده A1 آیین صنعت19,20032شاخه 12 متریA1کارخانه آیین صنعتکیلوگرم
11میلگرد 36ساده A1 آیین صنعت19,20036شاخه 12 متریA1کارخانه آیین صنعتکیلوگرم


 

قیمت میلگرد ساده میلگرد شمس گل آذین

تاریخ به روز رسانی :8:441401/11/10
کدبرند کارخانهقیمتسایزآنالیزطولحالت واحدمحل بارگیری
1شمس گل آذین19,80035A112شاخه سادهکیلوگرمتهران
2شمس گل آذین19,80040A112شاخه سادهکیلوگرمتهران
3شمس گل آذین19,80045A112شاخه سادهکیلوگرمتهران
4شمس گل آذین19,80050A112شاخه سادهکیلوگرمتهران
5شمس گل آذین19,80055A112شاخه سادهکیلوگرمتهران
6شمس گل آذین19,80060A112شاخه سادهکیلوگرمتهران
7شمس گل آذین19,80065A112شاخه سادهکیلوگرمتهران
8شمس گل آذین19,80070A112شاخه سادهکیلوگرمتهران
9شمس گل آذین19,80075A112شاخه سادهکیلوگرمتهران
10شمس گل آذین19,80080A112شاخه سادهکیلوگرمتهران
11شمس گل آذین19,80090A112شاخه سادهکیلوگرمتهران


 

قیمت میلگرد ساده a1 ذوب آهن

تاریخ به روز رسانی :9:40-
کدشرحقیمت آنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحد
1میلگرد 10 ذوب آهن اصفهانتماس بگیرید A1کارخانهشاخه 12 متری10سادهکیلوگرم
2میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانتماس بگیرید A1کارخانهشاخه 12 متری12سادهکیلوگرم
3میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانتماس بگیرید A1کارخانهشاخه 12 متری14سادهکیلوگرم
4میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانتماس بگیرید A1کارخانهشاخه 12 متری16سادهکیلوگرم
5میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانتماس بگیرید A1کارخانهشاخه 12 متری18سادهکیلوگرم
6میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانتماس بگیرید A1کارخانهشاخه 12 متری20سادهکیلوگرم
7میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانتماس بگیرید A1کارخانهشاخه 12 متری22سادهکیلوگرم
8میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانتماس بگیرید A1کارخانهشاخه 12 متری25سادهکیلوگرم
9میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانتماس بگیرید A1کارخانهشاخه 12 متری28سادهکیلوگرم
10میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانتماس بگیرید A1کارخانهشاخه 12 متری32سادهکیلوگرم
11میلگرد 36 ذوب آهن اصفهانتماس بگیرید A1کارخانهشاخه 12 متری36سادهکیلوگرم


 

قیمت میلگرد ساده فولاد آلیاژی ایران

تاریخ به روز رسانی :9:02-
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد 12 ساده A1 فولاد آلیاژی ایرانتماس بگیرید 12شاخه 12 متریA1کارخانهفولاد آلیاژی ایرانکیلوگرم
2میلگرد 14 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران تماس بگیرید 14شاخه 12 متریA1کارخانهفولاد آلیاژی ایرانکیلوگرم
3میلگرد 16 ساده A1 فولاد آلیاژی ایرانتماس بگیرید 16شاخه 12 متریA1کارخانهفولاد آلیاژی ایرانکیلوگرم
4میلگرد 18 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران تماس بگیرید 18شاخه 12 متریA1کارخانهفولاد آلیاژی ایرانکیلوگرم
5میلگرد 20 ساده A1 فولاد آلیاژی ایرانتماس بگیرید 20شاخه 12 متریA1کارخانهفولاد آلیاژی ایرانکیلوگرم
6میلگرد 22 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران تماس بگیرید 22شاخه 12 متریA1کارخانهفولاد آلیاژی ایرانکیلوگرم
7میلگرد 25 ساده A1 فولاد آلیاژی ایرانتماس بگیرید 25شاخه 12 متریA1کارخانهفولاد آلیاژی ایرانکیلوگرم
8میلگرد 28 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران تماس بگیرید 28شاخه 12 متریA1کارخانهفولاد آلیاژی ایرانکیلوگرم
9میلگرد 32 ساده A1 فولاد آلیاژی ایرانتماس بگیرید 32شاخه 12 متریA1کارخانهفولاد آلیاژی ایرانکیلوگرم


  

قیمت میلگرد ساده نورد گرم جهان

تاریخ به روز رسانی :9:13-
کدشرحقیمت سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحد
1میلگرد 8ساده A1 نورد گرم جهانتماس بگیرید 8شاخهA1کارخانهنورد گرم جهانکیلوگرم
2میلگرد 10 ساده A1 نورد گرم جهانتماس بگیرید 10شاخهA1کارخانهنورد گرم جهانکیلوگرم


 

قیمت میلگرد ساده

میلگرد چیست؟

میلگرد یکی از مصالحی است که در ساخت سازه ها استفاده می شود، کاربرد میلگرد جزء اصلی ساخت سازه ها است، از این رو افزایش قیمت میلگرد در هزینه ساخت و ساز موثر می باشد، میلگرد نوعی میله فولادی است که در سایزهای متفاوتی ساخته می ‌شود و برای بتن‌ ریزی مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

در بسیاری از سازه ها از بتن به منظور استحکام بنا استفاده می شود. اگرچه بتن  مقاومت بالایی در برابر نیرو فشاری دارد و برای خرد کردن این ماده به نیروی فشاری فوق العاده نیاز است، ولی یک نقطه ضعف نیز دارد. بتن مقاومت چندانی در برابر نیروهای کششی و چرخشی ندارد، همین جا است که میلگرد پا به میدان میگذارد و از سازه ها در مقابل نیروهای کششی محافظت میکند. در واقع از این محصول فولادی برای تقویت بتن استفاده میشود.

به طور عامیانه میلگردی که دارای آج نباشد را میلگرد ساده می نامند مانند میلگرد ساده کاشان، میلگرد ساده آذر گستر سدید، میلگرد ساده خلیج و .. . که در پروژه های ساختمانی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. همان طور که می دانید میلگردهای موجود در بازار در دو دسته میلگرد آجدار و میلگرد ساده قرار می گیرند که از لحاظ خصوصیات با یکدیگر متفاوت می باشند. میلگردهای آجدار به سه صورت آج مارپیچی، جناغی و مرکب در بازار موجود می باشند. همچنین به طور کلی میلگردها به دو دسته شاخه ای و کلاف تقسیم شده اند. یکی از زمان هایی که افزایش مقاومت کششی بتن به لطف میلگرد ها، از ما محافظت میکند، هنگام وقوع زلزله است. در این مواقع آنچه مانع از ترک خوردن و شکستن بتن می شود، میلگردهای به کار رفته در آن است. آنها همچون محافظان سازه ها عمل میکنند تا ساکنان در امنیت باشند.

میلگرد ساده و کاربرد آن  چیست؟ 

میلگرد ساده در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین بتن کاربرد دارد. اکثر میلگردهای ساده برگ شناسنامه دارند که در آن آنالیز محصول آورده شده است. از موارد مصرف میلگرد ساده نیز می توان در صنعت و ساختمان سازی نام برد.  این محصول به عنوان میلگرد ساده دورپیچ در اعضای سازه ای بتن آرمه یا ساختمان های بتن آرمه مورد استفاده قرار می گیرد.

در برخی موارد نیز مشاهده می شود که از این نوع میلگرد به عنوان میلگرد حرارتی در ساختمان استفاده می شود که یک اشتباه رایج در ساختمان سازی است. همچنین از دیگر مصارف این محصول می توان به شفت های صنعتی و نما اشاره کرد در حالی که موارد مصرف میلگرد آجدار در موارد ساختمانی و سازه های بتنی می باشد.

قیمت میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده خیلی راحت با یک استعلام ساده از  مراکز فروش بدست می آید. لازم است بدانید که عوامل زیادی بر قیمت میلگرد ساده تاثیرگذار است. عمده مصرف این محصول در صنایع ساختمان سازی می باشد بنابراین نتیجه می گیریم که بهبود بازار مسکن و یا رکود آن می تواند تاثیر زیادی بر افزایش تقاضای مقاطع ساختمانی و قیمت آرماتور داشته باشد. همچنین هزینه های حمل و نقل نیز تاثیر مستقیمی بر قیمت میلگرد ساده خواهد گذاشت.

در حال حاضر بالاترین نرخ را می توان قیمت میلگرد ساده a1 ذوب آهن اصفهان دانست که در عین حال با کیفیت ترین نوع موجود نیز می باشد. از جمله کارخانجات دیگر تولیدکننده این محصول نیز می توان به کارخانجات زاگرس، میانه، ابهر و … اشاره کرد. علاوه بر میزان تقاضای این محصول، مسائل سیاسی و اقتصادی و عوامل بین المللی نیز بر نرخ آن تاثیر می گذارد. قیمت میلگرد ساده در اصل براساس قیمت مواد تشکیل دهنده به اضافه هزینه تولید آن تعیین می گردد.

مراحل تولید میلگرد ساده

برای تولید میلگرد ساده ابتدا شمش را با استفاده از جک هیدرولیک در ردیف های مشخص در کوره هایی با دمای 1100 درجه سانتی گراد قرار می دهند ، مرحله رافینگ در سه مرحله از قطر شمش ها کاسته و به طول آن ها می افزاید البته ابتدا شمش ها داخل کوره گذاشته می شوند و به وسیله جریانات گردابی در دمای بالا جهت نورد آماده می شوند. شمش ها پس از رسیدن به دمای مورد نظر جهت نورد به خط تولید ارسال می شوند سپس شمش های پخته شده روی رول ها قرار گرفته و به طرف مرحله بعد هدایت می شوند.

حال پس از مرحله رافینگ بدون گذراندن مراحل استندها که برای آجدار کردن میلگرد استفاده می شود به مرحله قیچی متراژ جهت برش میلگردهای تولید شده در طول های مشخص می روند. میلگردهای تولیدی در زیر گیوتین های بسته بندی طبق استاندارد ISIRI ایران برش داده شده و در مرحله آخر به صورت بندیل بسته بندی می شوند.

استاندارد میلگرد ساده

میلگرد ساده براساس استاندارد قدیم میلگرد A1 و براساس استانداردهای جدید میلگرد ساده 240 گفته می شود. میلگرد ساده از قطر 6 تا 200 میلی متر تولید می شود. برای جوشکاری میلگرد ساده بایستی شرایط پیش گرم طبق استاندارد ملی ایران ISIRI 3131 رعایت شود.

مشخصات مکانیکی میلگرد ساده (بدون عاج) چیست؟

مقاومت کششی میلگرد بدون آج در حدود 360 نیوتن بر میلی متر مربع و مقاومت تسلیم آن نیز 240 نیوتن بر میلی متر مربع می باشد. از نظر سختی نیز میلگرد ساده در رده نرم قرار می گیرد.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .