تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

جدول وزن ورق

تمامی مشخصات و جداول مربوطه به انواع ورق را در این لینک می توانید مشاهده کنید . 

برای مشاهده جدول جامع وزن ورق روی دکمه زیر کلیک کنید .

قیمت ورق استنلس استیل

Ξ قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ304

تاریخ به روز رسانی :1403/03/1010:00
کدشرحقیمتضخامتابعادآلیاژحالتواحد
1ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.3 213,2700.31000304Lرولکیلوگرم
2ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.3 213,2700.31250304Lرولکیلوگرم
3ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4208,1800.42000*1000304Lرولکیلوگرم
4ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4208,1800.42500*1250304Lرولکیلوگرم
5ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4208,1800.41250304Lرولکیلوگرم
6ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4208,1800.41000304Lرولکیلوگرم
7ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.5186,2200.51000304Lرولکیلوگرم
8ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.5193,7100.51250304Lرولکیلوگرم
9ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.5186,4400.52000*1000304Lرولکیلوگرم
10ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6194,6400.62000*1000304Lرولکیلوگرم
11ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6194,6400.62500*1250304Lرولکیلوگرم
12ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6194,6400.61250304Lرولکیلوگرم
13ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6194,6400.61000304Lرولکیلوگرم
14ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7194,6400.71250304Lرولکیلوگرم
15ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7194,6400.71000304Lرولکیلوگرم
16ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7194,6400.72440*1220304Lرولکیلوگرم
17ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7194,6400.72000*1000304Lرولکیلوگرم
18ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8194,6400.82000*1000304Lرولکیلوگرم
19ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8194,6400.81000304Lرولکیلوگرم
20ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8194,6400.82500*1250304Lرولکیلوگرم
21ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8194,6400.81250304Lرولکیلوگرم
22ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.9تماس0.91000304Lرولکیلوگرم
23ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.9تماس0.92500*1250304Lرولکیلوگرم
24ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1199,11011000304Lرولکیلوگرم
25ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1199,11012000*1000304Lرولکیلوگرم
26ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1199,29012500*1250304Lرولکیلوگرم
27ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1199,56013000*1500304Lرولکیلوگرم
28ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25199,5601.251000304Lرولکیلوگرم
29ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25199,4801.252000*1000304Lرولکیلوگرم
30ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25199,3001.252500*1250304Lرولکیلوگرم
31ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25199,3001.251250304Lرولکیلوگرم
32ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5199,5601.52000*1000304Lرولکیلوگرم
33ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5166,0551.53000*1500304Lرولکیلوگرم
34ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5تماس1.51250304Lرولکیلوگرم
35ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5تماس1.56000*1500304Lرولکیلوگرم
36ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2190,25021000304Lرولکیلوگرم
37ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2190,25022000*1000304Lرولکیلوگرم
38ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2190,01022500*1250304Lرولکیلوگرم
39ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2تماس23000*1500304Lرولکیلوگرم
40ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5202,3402.56000*1500304Lرولکیلوگرم
41ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5202,3402.53000*1500304Lرولکیلوگرم
42ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5190,0702.51000304Lرولکیلوگرم
43ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5190,0702.52000*1000304Lرولکیلوگرم
44ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5تماس2.52500*1250304Lرولکیلوگرم
45ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5تماس2.51250304Lرولکیلوگرم
46ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3190,34031000304Lرولکیلوگرم
47ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3199,35031500304Lرولکیلوگرم
48ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3199,35036000*1500304Lرولکیلوگرم
49ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3تماس32000*1000304Lرولکیلوگرم
50ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3195,02032500*1250304Lرولکیلوگرم
51ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3199,35033000*1500304Lرولکیلوگرم
52ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4193,91042500*1250304Lرولکیلوگرم
53ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4190,27041000304Lرولکیلوگرم
54ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4190,27042000*1000304Lرولکیلوگرم
55ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4200,27043000*1500304Lرولکیلوگرم
56ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4193,91041250304Lرولکیلوگرم
57ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4202,09041500304Lرولکیلوگرم
58ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4200,27046000*1500304Lرولکیلوگرم
59ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5199,27051500304Lرولکیلوگرم
60ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5تماس51250304Lرولکیلوگرم
61ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5189,55051000304Lرولکیلوگرم
62ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5189,55052000*1000304Lرولکیلوگرم
63ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5203,82053000*1500304Lرولکیلوگرم
64ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5203,82056000*1500304Lرولکیلوگرم
65ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6199,27066000*1500304Lرولکیلوگرم
66ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6199,27063000*1500304Lرولکیلوگرم
67ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6190,27061000304Lرولکیلوگرم
68ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6199,55061500304Lرولکیلوگرم
69ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6197,64062500*1250304Lرولکیلوگرم
70ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6195,73061250304Lرولکیلوگرم
71ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6190,27062000*1000304Lرولکیلوگرم
72ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8199,09081000304Lرولکیلوگرم
73ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8194,82081500304Lرولکیلوگرم
74ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8199,09082000*1000304Lرولکیلوگرم
75ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8201,82081250304Lرولکیلوگرم
76ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8194,64086000*1500304Lرولکیلوگرم
77ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10199,890102500*1250304Lرولکیلوگرم
78ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10191,140106000*1500304Lرولکیلوگرم
79ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10تماس103000*1500304Lرولکیلوگرم
80ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10199,950102000*1000304Lرولکیلوگرم
81ورق استنلس استیل 304L ضخامت 12213,360122000*1000304Lرولکیلوگرم
82ورق استنلس استیل 304L ضخامت 12195,030123000*1500304Lرولکیلوگرم
83ورق استنلس استیل 304L ضخامت 12194,470126000*1500304Lرولکیلوگرم
84ورق استنلس استیل 304L ضخامت 15196,930156000*1500304Lرولکیلوگرم
85ورق استنلس استیل 304L ضخامت 15194,730152000*1000304Lرولکیلوگرم


Ξ قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316

تاریخ به روز رسانی :1403/03/1010:01
کدشرحقیمتضخامتابعادآلیاژحالتواحدمحل بارگیری
1ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1 310,49011000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
2ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1310,49011250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
3ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1310,22011500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
4ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1310,49012000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
5ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1310,49012500*1250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
6ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1.5311,5801.51000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
7ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1.5311,5801.52500*1250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
8ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1.5311,5801.52000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
9ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1.5311,5801.53000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
10ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1.5311,5801.53000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
11ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2308,64022000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
12ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2310,45022500*1250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
13ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2313,64023000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
14ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2.5313,6402.53000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
15ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2.5308,1802.51000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
16ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2.5308,1802.52000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
17ورق استنلس استیل 316L ضخامت 3310,45032000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
18ورق استنلس استیل 316L ضخامت 3310,51031000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
19ورق استنلس استیل 316L ضخامت 3305,64031500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
20ورق استنلس استیل 316L ضخامت 3305,64033000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
21ورق استنلس استیل 316L ضخامت 4310,45043000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
22ورق استنلس استیل 316L ضخامت 4307,73042000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
23ورق استنلس استیل 316L ضخامت 4310,45042500*1250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
24ورق استنلس استیل 316L ضخامت 4310,45046000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
25ورق استنلس استیل 316L ضخامت 5310,00051250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
26ورق استنلس استیل 316L ضخامت 5310,00052500*1250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
27ورق استنلس استیل 316L ضخامت 5310,09051500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
28ورق استنلس استیل 316L ضخامت 5310,09053000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
29ورق استنلس استیل 316L ضخامت 5310,09056000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
30ورق استنلس استیل 316L ضخامت 6314,55062000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
31ورق استنلس استیل 316L ضخامت 6314,55061250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
32ورق استنلس استیل 316L ضخامت 6314,64066000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
33ورق استنلس استیل 316L ضخامت 6315,45061000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
34ورق استنلس استیل 316L ضخامت 6315,45062500*1250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
35ورق استنلس استیل 316L ضخامت 8316,36082000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
36ورق استنلس استیل 316L ضخامت 8314,55082500*1250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
37ورق استنلس استیل 316L ضخامت 8316,82083000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
38ورق استنلس استیل 316L ضخامت 8316,82086000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
39ورق استنلس استیل 316L ضخامت 10331,730101000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
40ورق استنلس استیل 316L ضخامت 10290,820102000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
41ورق استنلس استیل 316L ضخامت 10312,000103000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
42ورق استنلس استیل 316L ضخامت 10262,386106000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
43ورق استنلس استیل 316L ضخامت 12327,640126000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
44ورق استنلس استیل 316L ضخامت 12327,050123000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
45ورق استنلس استیل 316L ضخامت 15تماس152000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
46ورق استنلس استیل 316L ضخامت 15327,640153000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
47ورق استنلس استیل 316L ضخامت 15327,640156000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
48ورق استنلس استیل 316L ضخامت 20تماس206000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
49ورق استنلس استیل 316L ضخامت 20271,597202000*6000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
50ورق استنلس استیل 316L ضخامت 20295,820202000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران


Ξ قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 310

تاریخ به روز رسانی :1403/03/1010:02
کدشرحقیمتضخامتابعادآلیاژحالتواحد
1ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 1608,310110001.4841رولکیلوگرم
2ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 2608,31026000*15001.4841شیتکیلوگرم
3ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 2608,310212501.4841رولکیلوگرم
4ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 2608,31022000*10001.4841شیتکیلوگرم
5ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 3608,31032000*10001.4841رولکیلوگرم
6ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 3608,31036000*15001.4841رولکیلوگرم
7ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 3608,310312501.4841رولکیلوگرم
8ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 4603,640415001.4841رولکیلوگرم
9ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 4603,64046000*15001.4841شیتکیلوگرم
10ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 4603,64043000*15001.4841شیتکیلوگرم
11ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 4603,64042000*10001.4841شیتکیلوگرم
12ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 5603,64052000*10001.4841شیتکیلوگرم
13ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 5603,64056000*15001.4841شیتکیلوگرم
14ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 5603,64053000*15001.4841شیتکیلوگرم
15ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 6603,64063000*15001.4841شیتکیلوگرم
16ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 6603,64066000*15001.4841شیتکیلوگرم
17ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 6603,64062000*10001.4841شیتکیلوگرم
18ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 8603,640815001.4841رولکیلوگرم
19ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 8603,64086000*15001.4841شیتکیلوگرم
20ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 10613,0001012501.4841رولکیلوگرم
21ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 10613,0001015001.4841رولکیلوگرم
22ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 10613,000103000*15001.4841شیتکیلوگرم
23ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 10613,000106000*15001.4841شیتکیلوگرم
24ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 12613,0001212501.4841رولکیلوگرم
25ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 12613,0001215001.4841رولکیلوگرم
26ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 12613,000123000*15001.4841شیتکیلوگرم
27ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 12613,000126000*15001.4841شیتکیلوگرم
28ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 15613,0001515001.4841رولکیلوگرم
29ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 15613,000153000*15001.4841شیتکیلوگرم
30ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 15613,000156000*15001.4841شیتکیلوگرم
31ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 20612,930206000*15001.4841شیتکیلوگرم
32ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 20612,930203000*15001.4841شیتکیلوگرم


Ξ قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 309

تاریخ به روز رسانی :1403/03/1010:03
کدشرحقیمتضخامتابعادآلیاژحالتواحد
1ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 2368,18022000*10001.4828شیتکیلوگرم
2ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 2تماس22500*12501.4828شیتکیلوگرم
3ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 2372,45023000*15001.4828شیتکیلوگرم
4ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 3370,64032000*10001.4828شیتکیلوگرم
5ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 3370,64033000*15001.4828شیتکیلوگرم
6ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 6370,64066000*15001.4828شیتکیلوگرم
7ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 10383,640106000*15001.4828شیتکیلوگرم
8ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 12383,730126000*15001.4828شیتکیلوگرم


Ξ قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 321

تاریخ به روز رسانی :1403/03/1010:03
کدشرحقیمتضخامتابعادآلیاژحالتواحدمحل بارگیری
1ورق استنلس استیل 321 ضخامت 1.5327,5501.52500*1250321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
2ورق استنلس استیل 321 ضخامت 1.5327,5501.53000*1500321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
3ورق استنلس استیل 321 ضخامت 3328,00032000*1000321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
4ورق استنلس استیل 321 ضخامت 5318,45052000*1000321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
5ورق استنلس استیل 321 ضخامت 5318,45056000*1500321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
6ورق استنلس استیل 321 ضخامت 6318,45066000*1500321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
7ورق استنلس استیل 321 ضخامت 8318,45086000*1500321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
8ورق استنلس استیل 321 ضخامت 10336,910106000*1500321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
9ورق استنلس استیل 321 ضخامت 12336,910126000*1500321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
10ورق استنلس استیل 321 ضخامت 14336,910146000*1500321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران


Ξ قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ430  

تاریخ به روز رسانی :1403/03/1010:04
کدشرحقیمتضخامتابعادآلیاژحالتواحد
1ورق استنلس استیل 430 ضخامت 0.4116,4200.41000430رولکیلوگرم
2ورق استنلس استیل 430 ضخامت 0.6114,5600.62440*1220430شیتکیلوگرم
3ورق استنلس استیل 430 ضخامت 0.7114,5600.71000430رولکیلوگرم
4ورق استنلس استیل 430 ضخامت 0.7114,5600.72500*1250430شیتکیلوگرم
5ورق استنلس استیل 430 ضخامت 1113,65012000*1000430شیتکیلوگرم
6ورق استنلس استیل 430 ضخامت 1.2115,5501.22000*1000430شیتکیلوگرم
7ورق استنلس استیل 430 ضخامت 1.5115,5501.52000*1000430شیتکیلوگرم
8ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2115,56021000430رولکیلوگرم
9ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2115,56022000*1000430شیتکیلوگرم
10ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2115,56022500*1250430شیتکیلوگرم
11ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2115,56023000*1500430شیتکیلوگرم
12ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2115,56022440*1220430شیتکیلوگرم
13ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2115,56023000*1500430شیتکیلوگرم
14ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2.5115,5602.51500430رولکیلوگرم
15ورق استنلس استیل 430 ضخامت 3115,56031500430رولکیلوگرم
16ورق استنلس استیل 430 ضخامت 3115,56033000*1500430شیتکیلوگرم
17ورق استنلس استیل 430 ضخامت 3115,56032000*1000430شیتکیلوگرم
18ورق استنلس استیل 430 ضخامت 4تماس42000*1000430شیتکیلوگرم
19ورق استنلس استیل 430 ضخامت 5تماس53000*1500430شیتکیلوگرم
20ورق استنلس استیل 430 ضخامت 8تماس83000*1500430شیتکیلوگرم
21ورق استنلس استیل 430 ضخامت 10تماس103000*1500430شیتکیلوگرم


ورق استنلس استیل چیست؟

ورق استنلس استیل یا فولاد ضدزنگ در دسته مصالح مقاوم در برابر خوردگی می باشد، ورق استنلس استیل از قدرت کشسانی و ماندگاری بالایی برخوردار می باشد. از خواص ورق استنلس استیل ضدزنگ، ضد میکروبی و زیبایی بودن این ورق‌ها باعث شده از ورق استنلس استیل برای تولید تجهیزات پزشکی و دستگاه‌های پردازش مواد خوراکی نیز استفاده شود. علاوه بر این از ورق استنلس استیل در ساخت‌وساز نمای داخلی ساختمان و تجهیزات آشپزخانه نیز استفاده می‌شود.

ماده اولیه به کار رفته در ساخت ورق استنلس استیل با توجه به درصد کربن، نیکل و کروم موجود در آن انواع مختلفی دارد، اما ورق استنلس استیل موجود در بازار معمولا از یکی از استیل‌های 304، 316، 420، 310، 321، 309 و 430 تولید شده است.

یکی از عواملی که باعث اختلاف قیمت ورق استنلس استیل شده است گسترده بودن بازه ضخامت ورق‌های تولیدی است که از 0.3 تا 50 میلی‌متر متغیر است. ورق استنلس استیل 430 در دسته ورق های استیل بگیر بوده و دارای درصد کربن پایینی می باشد و به دو صورت مات و براق تولید و روانه بازار مصرف می شود. ورق استنلس استیل 430 دارای مقاومت بالایی در برابر خوردگی بوده و از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است از این رو کاربردهای فراوانی در صنعت دارد. ورق استنلس استیل 430 از کشورهای چین، تایوان، هند و روسیه وارد شده و به دو صورت شیت و رول در ضخامت های 3 تا 50 میلی متر و عرض 100، 125 و 150 سانتی متر ارائه می گردد،

ورق استنلس استیل 304 در دسته استیل های نگیر قرار داشته و با دو جنس ساده کربنی و زنگ نزن تولید می شوند، مهم ترین خصوصیات ورق استنلس استیل 304 عدم زنگ زدگی و مقاومت بالا نسبت به زنگ زدگی اشاره کرد. ورق استنلس استیل 304 در صنعت به نام استیل 18-8 نیز معروف بوده از این نظر که دارای 18 درصد کروم و 8 درصد نیکل می باشند.

ورق استنلس استیل 316 پرکاربردترین نوع ورق های استیل به شمار آورد که در ساخت ابزار و وسایل پزشکی به وفور یافت می شود. ضخامت این ورق ها 3 تا 50 میلی متر بوده و در عرض های 100، 125 و 150 سانتی متری موجود می باشند. خرید ورق استنلس استیل 316 به صورت کویل یا برش خورده و برحسب کیلوگرم بوده و دارای قیمتی بیشتر از ورق استیل 304 می باشد. کشور تولیدکننده ورق استنلس استیل 316  نیز به طور عمده تایوان است.

قیمت ورق استنلس استیل

 

 قیمت ورق استنلس استیل

قیمت ورق استنلس استیل به دلیل وارداتی بودن، وابستگی بسیار زیادی به قیمت ارز و دلار دارد. مقاطع ورق استنلس استیل موجود در بازار آهن آلات با استفاده از شمش آلیاژی استیل ساخته می‌شود. نیاز به تجهیزات مخصوص از یک سو و نبودن این امکانات در داخل کشور از سوی دیگر، سبب می شود تا برای تامین مقاطع استیلی به واردات روی آوریم. تمام محصولات وارداتی بر پایه دلار معامله می‌شود، از این رو در خرید و فروش ورق استنلس استیل نیز نرخ دلار دخالت دارد. نوسانات نرخ دلار در این حالت باعث تغییر قیمت استیل و مقاطع ساخته شده از آن می‌شود.

جهت آگاهی از قیمت و خرید ورق استنلس استیل از منابع معتبر استعلام قیمت کنید، همچنین می توانید جهت آگاهی از لیست قیمت به جداول درج شده در این صفحه مراجعه کنید و جهت اطلاع از شرایط خرید و کسب مشاوره رایگان با کارشناسان فروش تماس بگیرید.

راهنمای خرید و فروش ورق استنلس استیل

ورق استنلس استیل دارای سطحی صاف و تمیزی هستند و از مقاومت بالایی نسبت به خوردگی برخوردار هستند و به همین دلیل در صنعت کاربرد بسیاری دارند. ورق استنلس استیل دارای انواع 304، 316، 310، 309، 420، 430 و 321 بوده که در میزان کربن، نیکل و کروم با یکدیگر متفاوت می باشند. در میان انواع ورق استنلس استیل ذکر شده دو نوع 304 و 316 به دلیل درصد کربن پایین دارای قابلیت جوشکاری، فرم دهی و سخت کاری خوبی بوده و از این رو از محبوبیت بالایی نیز برخوردار هستند. ورق استنلس استیل به صورت کویل و شیت از کارخانجات مختلف در این مجموعه ثبت شده است.

این مجموعه مشخصات و قیمت روز ورق استنلس استیل، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند، و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوی مشتری، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .