لیست وزن

 

قیمت ورق استنلس استیل

 

قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ304

تاریخ به روز رسانی :10:51-
کدشرحقیمت (ریال)ضخامتابعادآلیاژحالتواحد
1ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.3 تماس بگیرید0.31000304Lرولکیلوگرم
2ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.3 تماس بگیرید0.31250304Lرولکیلوگرم
3ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4تماس بگیرید0.42000*1000304Lرولکیلوگرم
4ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4تماس بگیرید0.42500*1250304Lرولکیلوگرم
5ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4تماس بگیرید0.41250304Lرولکیلوگرم
6ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4تماس بگیرید0.41000304Lرولکیلوگرم
7ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.5تماس بگیرید0.51000304Lرولکیلوگرم
8ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.5تماس بگیرید0.51250304Lرولکیلوگرم
9ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.5تماس بگیرید0.52000*1000304Lرولکیلوگرم
10ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6تماس بگیرید0.62000*1000304Lرولکیلوگرم
11ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6تماس بگیرید0.62500*1250304Lرولکیلوگرم
12ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6تماس بگیرید0.61250304Lرولکیلوگرم
13ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6تماس بگیرید0.61000304Lرولکیلوگرم
14ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7تماس بگیرید0.71250304Lرولکیلوگرم
15ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7تماس بگیرید0.71000304Lرولکیلوگرم
16ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7تماس بگیرید0.72440*1220304Lرولکیلوگرم
17ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7تماس بگیرید0.72000*1000304Lرولکیلوگرم
18ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8تماس بگیرید0.82000*1000304Lرولکیلوگرم
19ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8تماس بگیرید0.81000304Lرولکیلوگرم
20ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8تماس بگیرید0.82500*1250304Lرولکیلوگرم
21ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8تماس بگیرید0.81250304Lرولکیلوگرم
22ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.9تماس بگیرید0.91000304Lرولکیلوگرم
23ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.9تماس بگیرید0.92500*1250304Lرولکیلوگرم
24ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1تماس بگیرید11000304Lرولکیلوگرم
25ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1تماس بگیرید12000*1000304Lرولکیلوگرم
26ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1تماس بگیرید12500*1250304Lرولکیلوگرم
27ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1تماس بگیرید13000*1500304Lرولکیلوگرم
28ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25تماس بگیرید1.251000304Lرولکیلوگرم
29ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25تماس بگیرید1.252000*1000304Lرولکیلوگرم
30ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25تماس بگیرید1.252500*1250304Lرولکیلوگرم
31ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25تماس بگیرید1.251250304Lرولکیلوگرم
32ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5تماس بگیرید1.52000*1000304Lرولکیلوگرم
33ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5تماس بگیرید1.53000*1500304Lرولکیلوگرم
34ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5تماس بگیرید1.51250304Lرولکیلوگرم
35ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5تماس بگیرید1.56000*1500304Lرولکیلوگرم
36ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2تماس بگیرید21000304Lرولکیلوگرم
37ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2تماس بگیرید22000*1000304Lرولکیلوگرم
38ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2تماس بگیرید22500*1250304Lرولکیلوگرم
39ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2تماس بگیرید23000*1500304Lرولکیلوگرم
40ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5تماس بگیرید2.56000*1500304Lرولکیلوگرم
41ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5تماس بگیرید2.53000*1500304Lرولکیلوگرم
42ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5تماس بگیرید2.51000304Lرولکیلوگرم
43ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5تماس بگیرید2.52000*1000304Lرولکیلوگرم
44ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5تماس بگیرید2.52500*1250304Lرولکیلوگرم
45ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5تماس بگیرید2.51250304Lرولکیلوگرم
46ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3تماس بگیرید31000304Lرولکیلوگرم
47ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3تماس بگیرید31500304Lرولکیلوگرم
48ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3تماس بگیرید36000*1500304Lرولکیلوگرم
49ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3تماس بگیرید32000*1000304Lرولکیلوگرم
50ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3تماس بگیرید32500*1250304Lرولکیلوگرم
51ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3تماس بگیرید33000*1500304Lرولکیلوگرم
52ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4تماس بگیرید42500*1250304Lرولکیلوگرم
53ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4تماس بگیرید41000304Lرولکیلوگرم
54ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4تماس بگیرید42000*1000304Lرولکیلوگرم
55ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4تماس بگیرید43000*1500304Lرولکیلوگرم
56ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4تماس بگیرید41250304Lرولکیلوگرم
57ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4تماس بگیرید41500304Lرولکیلوگرم
58ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4تماس بگیرید46000*1500304Lرولکیلوگرم
59ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5تماس بگیرید51500304Lرولکیلوگرم
60ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5تماس بگیرید51250304Lرولکیلوگرم
61ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5تماس بگیرید51000304Lرولکیلوگرم
62ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5تماس بگیرید52000*1000304Lرولکیلوگرم
63ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5تماس بگیرید53000*1500304Lرولکیلوگرم
64ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5تماس بگیرید56000*1500304Lرولکیلوگرم
65ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6تماس بگیرید66000*1500304Lرولکیلوگرم
66ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6تماس بگیرید63000*1500304Lرولکیلوگرم
67ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6تماس بگیرید61000304Lرولکیلوگرم
68ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6تماس بگیرید61500304Lرولکیلوگرم
69ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6تماس بگیرید62500*1250304Lرولکیلوگرم
70ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6تماس بگیرید61250304Lرولکیلوگرم
71ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6تماس بگیرید62000*1000304Lرولکیلوگرم
72ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8تماس بگیرید81000304Lرولکیلوگرم
73ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8تماس بگیرید81500304Lرولکیلوگرم
74ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8تماس بگیرید82000*1000304Lرولکیلوگرم
75ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8تماس بگیرید81250304Lرولکیلوگرم
76ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8تماس بگیرید86000*1500304Lرولکیلوگرم
77ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10تماس بگیرید102500*1250304Lرولکیلوگرم
78ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10تماس بگیرید106000*1500304Lرولکیلوگرم
79ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10تماس بگیرید103000*1500304Lرولکیلوگرم
80ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10تماس بگیرید102000*1000304Lرولکیلوگرم
81ورق استنلس استیل 304L ضخامت 12تماس بگیرید122000*1000304Lرولکیلوگرم
82ورق استنلس استیل 304L ضخامت 12تماس بگیرید123000*1500304Lرولکیلوگرم
83ورق استنلس استیل 304L ضخامت 12تماس بگیرید126000*1500304Lرولکیلوگرم
84ورق استنلس استیل 304L ضخامت 15تماس بگیرید156000*1500304Lرولکیلوگرم
85ورق استنلس استیل 304L ضخامت 15تماس بگیرید152000*1000304Lرولکیلوگرم
86ورق استنلس استیل 304L ضخامت 20تماس بگیرید203000*1500304Lرولکیلوگرم


 

قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316

تاریخ به روز رسانی :10:52-
کدشرحقیمت (ریال)ضخامتابعادآلیاژحالتواحدمحل بارگیری
1ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1 تماس بگیرید11000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
2ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1تماس بگیرید11250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
3ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1تماس بگیرید11500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
4ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1تماس بگیرید12000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
5ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1تماس بگیرید12500*1250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
6ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1.5تماس بگیرید1.51000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
7ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1.5تماس بگیرید1.52500*1250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
8ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1.5تماس بگیرید1.52000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
9ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1.5تماس بگیرید1.53000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
10ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1.5تماس بگیرید1.53000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
11ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2تماس بگیرید22000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
12ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2تماس بگیرید22500*1250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
13ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2تماس بگیرید23000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
14ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2.5تماس بگیرید2.53000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
15ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2.5تماس بگیرید2.56000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
16ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2.5تماس بگیرید2.52000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
17ورق استنلس استیل 316L ضخامت 3تماس بگیرید32000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
18ورق استنلس استیل 316L ضخامت 3تماس بگیرید36000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
19ورق استنلس استیل 316L ضخامت 3تماس بگیرید32500*1250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
20ورق استنلس استیل 316L ضخامت 3تماس بگیرید33000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
21ورق استنلس استیل 316L ضخامت 4تماس بگیرید43000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
22ورق استنلس استیل 316L ضخامت 4تماس بگیرید42000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
23ورق استنلس استیل 316L ضخامت 4تماس بگیرید42500*1250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
24ورق استنلس استیل 316L ضخامت 4تماس بگیرید46000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
25ورق استنلس استیل 316L ضخامت 5تماس بگیرید52000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
26ورق استنلس استیل 316L ضخامت 5تماس بگیرید52500*1250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
27ورق استنلس استیل 316L ضخامت 5تماس بگیرید51500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
28ورق استنلس استیل 316L ضخامت 5تماس بگیرید53000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
29ورق استنلس استیل 316L ضخامت 5تماس بگیرید56000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
30ورق استنلس استیل 316L ضخامت 6تماس بگیرید62000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
31ورق استنلس استیل 316L ضخامت 6تماس بگیرید61250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
32ورق استنلس استیل 316L ضخامت 6تماس بگیرید66000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
33ورق استنلس استیل 316L ضخامت 6تماس بگیرید61500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
34ورق استنلس استیل 316L ضخامت 6تماس بگیرید62500*1250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
35ورق استنلس استیل 316L ضخامت 8تماس بگیرید82000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
36ورق استنلس استیل 316L ضخامت 8تماس بگیرید82500*1250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
37ورق استنلس استیل 316L ضخامت 8تماس بگیرید83000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
38ورق استنلس استیل 316L ضخامت 8تماس بگیرید86000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
39ورق استنلس استیل 316L ضخامت 10تماس بگیرید101000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
40ورق استنلس استیل 316L ضخامت 10تماس بگیرید102000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
41ورق استنلس استیل 316L ضخامت 10تماس بگیرید103000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
42ورق استنلس استیل 316L ضخامت 10تماس بگیرید106000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
43ورق استنلس استیل 316L ضخامت 12تماس بگیرید126000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
44ورق استنلس استیل 316L ضخامت 12تماس بگیرید123000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
45ورق استنلس استیل 316L ضخامت 15تماس بگیرید152000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
46ورق استنلس استیل 316L ضخامت 15تماس بگیرید153000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
47ورق استنلس استیل 316L ضخامت 15تماس بگیرید156000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
48ورق استنلس استیل 316L ضخامت 20تماس بگیرید206000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
49ورق استنلس استیل 316L ضخامت 20تماس بگیرید202000*6000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
50ورق استنلس استیل 316L ضخامت 20تماس بگیرید202000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
51ورق استنلس استیل 316L ضخامت 30تماس بگیرید302000*6000316Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران


 

قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 310

تاریخ به روز رسانی :10:52-
کدشرحقیمتضخامتابعادآلیاژحالتواحد
1ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 1تماس بگیرید110001.4841رولکیلوگرم
2ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 2تماس بگیرید26000*15001.4841شیتکیلوگرم
3ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 2تماس بگیرید212501.4841رولکیلوگرم
4ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 2تماس بگیرید22000*10001.4841شیتکیلوگرم
5ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 3تماس بگیرید32000*10001.4841رولکیلوگرم
6ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 3تماس بگیرید36000*15001.4841رولکیلوگرم
7ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 3تماس بگیرید312501.4841رولکیلوگرم
8ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 4تماس بگیرید415001.4841رولکیلوگرم
9ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 4تماس بگیرید46000*15001.4841شیتکیلوگرم
10ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 4تماس بگیرید43000*15001.4841شیتکیلوگرم
11ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 4تماس بگیرید42000*10001.4841شیتکیلوگرم
12ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 5تماس بگیرید52000*10001.4841شیتکیلوگرم
13ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 5تماس بگیرید56000*15001.4841شیتکیلوگرم
14ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 5تماس بگیرید53000*15001.4841شیتکیلوگرم
15ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 6تماس بگیرید63000*15001.4841شیتکیلوگرم
16ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 6تماس بگیرید66000*15001.4841شیتکیلوگرم
17ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 6تماس بگیرید62000*10001.4841شیتکیلوگرم
18ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 8تماس بگیرید815001.4841رولکیلوگرم
19ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 8تماس بگیرید86000*15001.4841شیتکیلوگرم
20ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 10تماس بگیرید1012501.4841رولکیلوگرم
21ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 10تماس بگیرید1015001.4841رولکیلوگرم
22ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 10تماس بگیرید103000*15001.4841شیتکیلوگرم
23ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 10تماس بگیرید106000*15001.4841شیتکیلوگرم
24ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 12تماس بگیرید1212501.4841رولکیلوگرم
25ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 12تماس بگیرید1215001.4841رولکیلوگرم
26ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 12تماس بگیرید123000*15001.4841شیتکیلوگرم
27ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 12تماس بگیرید126000*15001.4841شیتکیلوگرم
28ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 15تماس بگیرید1515001.4841رولکیلوگرم
29ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 15تماس بگیرید153000*15001.4841شیتکیلوگرم
30ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 15تماس بگیرید156000*15001.4841شیتکیلوگرم
31ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 20تماس بگیرید206000*15001.4841شیتکیلوگرم
32ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 20تماس بگیرید203000*15001.4841شیتکیلوگرم
33ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 20تماس بگیرید2015001.4841رولکیلوگرم


 

قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 309

تاریخ به روز رسانی :10:53-
کدشرحقیمت (ریال)ضخامتابعادآلیاژحالتواحد
1ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 2تماس بگیرید22000*10001.4828شیتکیلوگرم
2ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 2تماس بگیرید22500*12501.4828شیتکیلوگرم
3ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 2تماس بگیرید23000*15001.4828شیتکیلوگرم
4ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 3تماس بگیرید32000*10001.4828شیتکیلوگرم
5ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 3تماس بگیرید33000*15001.4828شیتکیلوگرم
6ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 6تماس بگیرید66000*15001.4828شیتکیلوگرم
7ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 10تماس بگیرید106000*15001.4828شیتکیلوگرم
8ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 12تماس بگیرید126000*15001.4828شیتکیلوگرم
9ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 30تماس بگیرید306000*15001.4828شیتکیلوگرم


 

قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 321

تاریخ به روز رسانی :10:55-
کدشرحقیمت (ریال)ضخامتابعادآلیاژحالتواحدمحل بارگیری
1ورق استنلس استیل 321 ضخامت 1.5تماس بگیرید1.52500*1250321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
2ورق استنلس استیل 321 ضخامت 1.5تماس بگیرید1.53000*1500321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
3ورق استنلس استیل 321 ضخامت 3تماس بگیرید32000*1000321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
4ورق استنلس استیل 321 ضخامت 5تماس بگیرید52000*1000321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
5ورق استنلس استیل 321 ضخامت 5تماس بگیرید56000*1500321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
6ورق استنلس استیل 321 ضخامت 6تماس بگیرید66000*1500321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
7ورق استنلس استیل 321 ضخامت 8تماس بگیرید86000*1500321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
8ورق استنلس استیل 321 ضخامت 10تماس بگیرید106000*1500321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
9ورق استنلس استیل 321 ضخامت 12تماس بگیرید126000*1500321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
10ورق استنلس استیل 321 ضخامت 14تماس بگیرید146000*1500321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
11ورق استنلس استیل 321 ضخامت 20تماس بگیرید206000*1500321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران


 

قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 430

تاریخ به روز رسانی :10:56-
کدشرحقیمت ( ریال )ضخامتابعادآلیاژحالتواحد
1ورق استنلس استیل 430 ضخامت 0.4تماس بگیرید0.41000430رولکیلوگرم
2ورق استنلس استیل 430 ضخامت 0.6تماس بگیرید0.62440*1220430شیتکیلوگرم
3ورق استنلس استیل 430 ضخامت 0.7تماس بگیرید0.71000430رولکیلوگرم
4ورق استنلس استیل 430 ضخامت 0.7تماس بگیرید0.72500*1250430شیتکیلوگرم
5ورق استنلس استیل 430 ضخامت 1تماس بگیرید12000*1000430شیتکیلوگرم
6ورق استنلس استیل 430 ضخامت 1.2تماس بگیرید1.22000*1000430شیتکیلوگرم
7ورق استنلس استیل 430 ضخامت 1.5تماس بگیرید1.52000*1000430شیتکیلوگرم
8ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2تماس بگیرید21000430رولکیلوگرم
9ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2تماس بگیرید22000*1000430شیتکیلوگرم
10ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2تماس بگیرید22500*1250430شیتکیلوگرم
11ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2تماس بگیرید23000*1500430شیتکیلوگرم
12ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2تماس بگیرید22440*1220430شیتکیلوگرم
13ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2تماس بگیرید23000*1500430شیتکیلوگرم
14ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2.5تماس بگیرید2.51500430رولکیلوگرم
15ورق استنلس استیل 430 ضخامت 3تماس بگیرید31500430رولکیلوگرم
16ورق استنلس استیل 430 ضخامت 3تماس بگیرید33000*1500430شیتکیلوگرم
17ورق استنلس استیل 430 ضخامت 3تماس بگیرید32000*1000430شیتکیلوگرم
18ورق استنلس استیل 430 ضخامت 4تماس بگیرید42000*1000430شیتکیلوگرم
19ورق استنلس استیل 430 ضخامت 5تماس بگیرید53000*1500430شیتکیلوگرم
20ورق استنلس استیل 430 ضخامت 8تماس بگیرید83000*1500430شیتکیلوگرم
21ورق استنلس استیل 430 ضخامت 10تماس بگیرید103000*1500430شیتکیلوگرم
22ورق استنلس استیل 430 ضخامت 12تماس بگیرید123000*1500430شیتکیلوگرم


ورق استنلس استیل چیست؟

ورق استنلس استیل یا فولاد ضدزنگ در دسته مصالح مقاوم در برابر خوردگی می باشد، ورق استنلس استیل از قدرت کشسانی و ماندگاری بالایی برخوردار می باشد. از خواص ورق استنلس استیل ضدزنگ، ضد میکروبی و زیبایی بودن این ورق‌ها باعث شده از ورق استنلس استیل برای تولید تجهیزات پزشکی و دستگاه‌های پردازش مواد خوراکی نیز استفاده شود. علاوه بر این از ورق استنلس استیل در ساخت‌وساز نمای داخلی ساختمان و تجهیزات آشپزخانه نیز استفاده می‌شود.

ماده اولیه به کار رفته در ساخت ورق استنلس استیل با توجه به درصد کربن، نیکل و کروم موجود در آن انواع مختلفی دارد، اما ورق استنلس استیل موجود در بازار معمولا از یکی از استیل‌های 304، 316، 420، 310، 321، 309 و 430 تولید شده است.

یکی از عواملی که باعث اختلاف قیمت ورق استنلس استیل شده است گسترده بودن بازه ضخامت ورق‌های تولیدی است که از 0.3 تا 50 میلی‌متر متغیر است. ورق استنلس استیل 430 در دسته ورق های استیل بگیر بوده و دارای درصد کربن پایینی می باشد و به دو صورت مات و براق تولید و روانه بازار مصرف می شود. ورق استنلس استیل 430 دارای مقاومت بالایی در برابر خوردگی بوده و از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است از این رو کاربردهای فراوانی در صنعت دارد. ورق استنلس استیل 430 از کشورهای چین، تایوان، هند و روسیه وارد شده و به دو صورت شیت و رول در ضخامت های 3 تا 50 میلی متر و عرض 100، 125 و 150 سانتی متر ارائه می گردد،

ورق استنلس استیل 304 در دسته استیل های نگیر قرار داشته و با دو جنس ساده کربنی و زنگ نزن تولید می شوند، مهم ترین خصوصیات ورق استنلس استیل 304 عدم زنگ زدگی و مقاومت بالا نسبت به زنگ زدگی اشاره کرد. ورق استنلس استیل 304 در صنعت به نام استیل 18-8 نیز معروف بوده از این نظر که دارای 18 درصد کروم و 8 درصد نیکل می باشند.

ورق استنلس استیل 316 پرکاربردترین نوع ورق های استیل به شمار آورد که در ساخت ابزار و وسایل پزشکی به وفور یافت می شود. ضخامت این ورق ها 3 تا 50 میلی متر بوده و در عرض های 100، 125 و 150 سانتی متری موجود می باشند. خرید ورق استنلس استیل 316 به صورت کویل یا برش خورده و برحسب کیلوگرم بوده و دارای قیمتی بیشتر از ورق استیل 304 می باشد. کشور تولیدکننده ورق استنلس استیل 316  نیز به طور عمده تایوان است.

قیمت ورق استنلس استیل

 

 قیمت ورق استنلس استیل

قیمت ورق استنلس استیل به دلیل وارداتی بودن، وابستگی بسیار زیادی به قیمت ارز و دلار دارد. مقاطع ورق استنلس استیل موجود در بازار آهن آلات با استفاده از شمش آلیاژی استیل ساخته می‌شود. نیاز به تجهیزات مخصوص از یک سو و نبودن این امکانات در داخل کشور از سوی دیگر، سبب می شود تا برای تامین مقاطع استیلی به واردات روی آوریم. تمام محصولات وارداتی بر پایه دلار معامله می‌شود، از این رو در خرید و فروش ورق استنلس استیل نیز نرخ دلار دخالت دارد. نوسانات نرخ دلار در این حالت باعث تغییر قیمت استیل و مقاطع ساخته شده از آن می‌شود.

جهت خرید و آگاهی از قیمت ورق استنلس استیل از منابع معتبر استعلام قیمت کنید، همچنین می توانید جهت آگاهی از لیست قیمت به جداول درج شده در این صفحه مراجعه کنید و جهت اطلاع از شرایط خرید و کسب مشاوره رایگان با کارشناسان فروش تماس بگیرید.

راهنمای خرید و فروش ورق استنلس استیل

ورق استنلس استیل دارای سطحی صاف و تمیزی هستند و از مقاومت بالایی نسبت به خوردگی برخوردار هستند و به همین دلیل در صنعت کاربرد بسیاری دارند. ورق استنلس استیل دارای انواع 304، 316، 310، 309، 420، 430 و 321 بوده که در میزان کربن، نیکل و کروم با یکدیگر متفاوت می باشند. در میان انواع ورق استنلس استیل ذکر شده دو نوع 304 و 316 به دلیل درصد کربن پایین دارای قابلیت جوشکاری، فرم دهی و سخت کاری خوبی بوده و از این رو از محبوبیت بالایی نیز برخوردار هستند. ورق استنلس استیل به صورت کویل و شیت از کارخانجات مختلف در این مجموعه ثبت شده است.

این مجموعه مشخصات و قیمت ورق استنلس استیل، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند، و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوی مشتری، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .