لیست وزن

   

  قیمت ورق استنلس استیل

  Ξ قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ304

  تاریخ به روز رسانی :10:001402/09/09
  کدشرحقیمتضخامتابعادآلیاژحالتواحد
  1ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.3 186,1840.31000304Lرولکیلوگرم
  2ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.3 186,1840.31250304Lرولکیلوگرم
  3ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4186,1840.42000*1000304Lرولکیلوگرم
  4ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4186,1840.42500*1250304Lرولکیلوگرم
  5ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4186,1840.41250304Lرولکیلوگرم
  6ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4186,1840.41000304Lرولکیلوگرم
  7ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.5186,2210.51000304Lرولکیلوگرم
  8ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.5186,2210.51250304Lرولکیلوگرم
  9ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.5186,2210.52000*1000304Lرولکیلوگرم
  10ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6176,8630.62000*1000304Lرولکیلوگرم
  11ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6176,8630.62500*1250304Lرولکیلوگرم
  12ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6176,8630.61250304Lرولکیلوگرم
  13ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6176,8630.61000304Lرولکیلوگرم
  14ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7176,8630.71250304Lرولکیلوگرم
  15ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7176,8630.71000304Lرولکیلوگرم
  16ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7176,8630.72440*1220304Lرولکیلوگرم
  17ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7176,8630.72000*1000304Lرولکیلوگرم
  18ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8176,8630.82000*1000304Lرولکیلوگرم
  19ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8176,8630.81000304Lرولکیلوگرم
  20ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8176,8630.82500*1250304Lرولکیلوگرم
  21ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8176,8630.81250304Lرولکیلوگرم
  22ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.9176,8630.91000304Lرولکیلوگرم
  23ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.9176,8630.92500*1250304Lرولکیلوگرم
  24ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1166,07311000304Lرولکیلوگرم
  25ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1166,07312000*1000304Lرولکیلوگرم
  26ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1166,07312500*1250304Lرولکیلوگرم
  27ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1166,07313000*1500304Lرولکیلوگرم
  28ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25166,0731.251000304Lرولکیلوگرم
  29ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25165,9891.252000*1000304Lرولکیلوگرم
  30ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25165,9891.252500*1250304Lرولکیلوگرم
  31ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25تماس1.251250304Lرولکیلوگرم
  32ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5166,0731.52000*1000304Lرولکیلوگرم
  33ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5166,0551.53000*1500304Lرولکیلوگرم
  34ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5166,0731.51250304Lرولکیلوگرم
  35ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5170,7341.56000*1500304Lرولکیلوگرم
  36ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2162,91021000304Lرولکیلوگرم
  37ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2162,91022000*1000304Lرولکیلوگرم
  38ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2163,21922500*1250304Lرولکیلوگرم
  39ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2162,91023000*1500304Lرولکیلوگرم
  40ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5162,9102.56000*1500304Lرولکیلوگرم
  41ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5162,9102.53000*1500304Lرولکیلوگرم
  42ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5162,9102.51000304Lرولکیلوگرم
  43ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5162,9102.52000*1000304Lرولکیلوگرم
  44ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5162,8452.52500*1250304Lرولکیلوگرم
  45ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5162,8452.51250304Lرولکیلوگرم
  46ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3162,91031000304Lرولکیلوگرم
  47ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3162,92031500304Lرولکیلوگرم
  48ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3162,92036000*1500304Lرولکیلوگرم
  49ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3162,91032000*1000304Lرولکیلوگرم
  50ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3163,78132500*1250304Lرولکیلوگرم
  51ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3162,92033000*1500304Lرولکیلوگرم
  52ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4165,13842500*1250304Lرولکیلوگرم
  53ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4165,13841000304Lرولکیلوگرم
  54ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4165,13842000*1000304Lرولکیلوگرم
  55ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4163,30343000*1500304Lرولکیلوگرم
  56ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4165,13841250304Lرولکیلوگرم
  57ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4163,30341500304Lرولکیلوگرم
  58ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4163,30346000*1500304Lرولکیلوگرم
  59ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5163,30351500304Lرولکیلوگرم
  60ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5165,13951250304Lرولکیلوگرم
  61ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5تماس51000304Lرولکیلوگرم
  62ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5165,13852000*1000304Lرولکیلوگرم
  63ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5تماس53000*1500304Lرولکیلوگرم
  64ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5163,30356000*1500304Lرولکیلوگرم
  65ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6163,30366000*1500304Lرولکیلوگرم
  66ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6163,30363000*1500304Lرولکیلوگرم
  67ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6165,13861000304Lرولکیلوگرم
  68ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6163,30361500304Lرولکیلوگرم
  69ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6165,13862500*1250304Lرولکیلوگرم
  70ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6165,13861250304Lرولکیلوگرم
  71ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6165,13862000*1000304Lرولکیلوگرم
  72ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8166,97381000304Lرولکیلوگرم
  73ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8164,22181500304Lرولکیلوگرم
  74ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8166,97382000*1000304Lرولکیلوگرم
  75ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8166,97381250304Lرولکیلوگرم
  76ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8164,22186000*1500304Lرولکیلوگرم
  77ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10168,422102500*1250304Lرولکیلوگرم
  78ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10165,558106000*1500304Lرولکیلوگرم
  79ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10165,558103000*1500304Lرولکیلوگرم
  80ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10167,468102000*1000304Lرولکیلوگرم
  81ورق استنلس استیل 304L ضخامت 12173,120122000*1000304Lرولکیلوگرم
  82ورق استنلس استیل 304L ضخامت 12165,166123000*1500304Lرولکیلوگرم
  83ورق استنلس استیل 304L ضخامت 12168,459126000*1500304Lرولکیلوگرم
  84ورق استنلس استیل 304L ضخامت 15168,459156000*1500304Lرولکیلوگرم
  85ورق استنلس استیل 304L ضخامت 15173,120152000*1000304Lرولکیلوگرم


  Ξ قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316

  تاریخ به روز رسانی :10:011402/09/09
  کدشرحقیمتضخامتابعادآلیاژحالتواحدمحل بارگیری
  1ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1 277,98211000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  2ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1277,98211250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  3ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1277,98211500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  4ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1277,98212000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  5ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1277,98212500*1250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  6ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1.5277,9821.51000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  7ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1.5277,9821.52500*1250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  8ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1.5277,9821.52000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  9ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1.5277,9821.53000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  10ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1.5277,9821.53000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  11ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2260,55122000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  12ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2260,55122500*1250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  13ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2260,55123000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  14ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2.5260,5512.53000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  15ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2.5260,5512.56000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  16ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2.5260,5512.52000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  17ورق استنلس استیل 316L ضخامت 3260,55132000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  18ورق استنلس استیل 316L ضخامت 3260,55136000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  19ورق استنلس استیل 316L ضخامت 3260,55132500*1250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  20ورق استنلس استیل 316L ضخامت 3260,55133000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  21ورق استنلس استیل 316L ضخامت 4260,55143000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  22ورق استنلس استیل 316L ضخامت 4262,38642000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  23ورق استنلس استیل 316L ضخامت 4262,38642500*1250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  24ورق استنلس استیل 316L ضخامت 4260,55146000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  25ورق استنلس استیل 316L ضخامت 5262,38652000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  26ورق استنلس استیل 316L ضخامت 5262,38652500*1250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  27ورق استنلس استیل 316L ضخامت 5260,64351500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  28ورق استنلس استیل 316L ضخامت 5260,64353000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  29ورق استنلس استیل 316L ضخامت 5260,64356000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  30ورق استنلس استیل 316L ضخامت 6تماس62000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  31ورق استنلس استیل 316L ضخامت 6262,38661250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  32ورق استنلس استیل 316L ضخامت 6260,64366000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  33ورق استنلس استیل 316L ضخامت 6260,55161500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  34ورق استنلس استیل 316L ضخامت 6262,38662500*1250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  35ورق استنلس استیل 316L ضخامت 8262,38682000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  36ورق استنلس استیل 316L ضخامت 8262,38682500*1250316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  37ورق استنلس استیل 316L ضخامت 8260,55183000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  38ورق استنلس استیل 316L ضخامت 8260,55186000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  39ورق استنلس استیل 316L ضخامت 10266,056101000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  40ورق استنلس استیل 316L ضخامت 10266,056102000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  41ورق استنلس استیل 316L ضخامت 10262,386103000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  42ورق استنلس استیل 316L ضخامت 10262,386106000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  43ورق استنلس استیل 316L ضخامت 12267,890126000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  44ورق استنلس استیل 316L ضخامت 12267,890123000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  45ورق استنلس استیل 316L ضخامت 15272,478152000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  46ورق استنلس استیل 316L ضخامت 15267,890153000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  47ورق استنلس استیل 316L ضخامت 15267,890156000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  48ورق استنلس استیل 316L ضخامت 20267,890206000*1500316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  49ورق استنلس استیل 316L ضخامت 20271,597202000*6000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران
  50ورق استنلس استیل 316L ضخامت 20272,478202000*1000316Lرولکیلوگرمبنگاه تهران


  Ξ قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 310

  تاریخ به روز رسانی :10:021402/09/09
  کدشرحقیمتضخامتابعادآلیاژحالتواحد
  1ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 1تماس110001.4841رولکیلوگرم
  2ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 2تماس26000*15001.4841شیتکیلوگرم
  3ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 2تماس212501.4841رولکیلوگرم
  4ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 2تماس22000*10001.4841شیتکیلوگرم
  5ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 3تماس32000*10001.4841رولکیلوگرم
  6ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 3تماس36000*15001.4841رولکیلوگرم
  7ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 3تماس312501.4841رولکیلوگرم
  8ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 4تماس415001.4841رولکیلوگرم
  9ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 4تماس46000*15001.4841شیتکیلوگرم
  10ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 4تماس43000*15001.4841شیتکیلوگرم
  11ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 4تماس42000*10001.4841شیتکیلوگرم
  12ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 5تماس52000*10001.4841شیتکیلوگرم
  13ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 5تماس56000*15001.4841شیتکیلوگرم
  14ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 5تماس53000*15001.4841شیتکیلوگرم
  15ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 6تماس63000*15001.4841شیتکیلوگرم
  16ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 6تماس66000*15001.4841شیتکیلوگرم
  17ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 6تماس62000*10001.4841شیتکیلوگرم
  18ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 8559,634815001.4841رولکیلوگرم
  19ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 8تماس86000*15001.4841شیتکیلوگرم
  20ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 10تماس1012501.4841رولکیلوگرم
  21ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 10تماس1015001.4841رولکیلوگرم
  22ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 10تماس103000*15001.4841شیتکیلوگرم
  23ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 10تماس106000*15001.4841شیتکیلوگرم
  24ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 12تماس1212501.4841رولکیلوگرم
  25ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 12تماس1215001.4841رولکیلوگرم
  26ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 12577,983123000*15001.4841شیتکیلوگرم
  27ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 12تماس126000*15001.4841شیتکیلوگرم
  28ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 15تماس1515001.4841رولکیلوگرم
  29ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 15تماس153000*15001.4841شیتکیلوگرم
  30ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 15تماس156000*15001.4841شیتکیلوگرم
  31ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 20تماس206000*15001.4841شیتکیلوگرم
  32ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 20تماس203000*15001.4841شیتکیلوگرم


  Ξ قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 309

  تاریخ به روز رسانی :10:53-
  کدشرحقیمتضخامتابعادآلیاژحالتواحد
  1ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 2تماس22000*10001.4828شیتکیلوگرم
  2ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 2تماس22500*12501.4828شیتکیلوگرم
  3ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 2تماس23000*15001.4828شیتکیلوگرم
  4ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 3تماس32000*10001.4828شیتکیلوگرم
  5ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 3تماس33000*15001.4828شیتکیلوگرم
  6ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 6تماس66000*15001.4828شیتکیلوگرم
  7ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 10تماس106000*15001.4828شیتکیلوگرم
  8ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 12تماس126000*15001.4828شیتکیلوگرم


  Ξ قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 321

  تاریخ به روز رسانی :10:031402/09/09
  کدشرحقیمتضخامتابعادآلیاژحالتواحدمحل بارگیری
  1ورق استنلس استیل 321 ضخامت 1.5247,7071.52500*1250321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
  2ورق استنلس استیل 321 ضخامت 1.5247,7071.53000*1500321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
  3ورق استنلس استیل 321 ضخامت 3247,70732000*1000321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
  4ورق استنلس استیل 321 ضخامت 5247,70752000*1000321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
  5ورق استنلس استیل 321 ضخامت 5247,70756000*1500321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
  6ورق استنلس استیل 321 ضخامت 6247,70766000*1500321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
  7ورق استنلس استیل 321 ضخامت 8247,70786000*1500321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
  8ورق استنلس استیل 321 ضخامت 10256,881106000*1500321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
  9ورق استنلس استیل 321 ضخامت 12256,881126000*1500321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران
  10ورق استنلس استیل 321 ضخامت 14256,881146000*1500321Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران


  Ξ قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ430  

  تاریخ به روز رسانی :10:041402/09/09
  کدشرحقیمتضخامتابعادآلیاژحالتواحد
  1ورق استنلس استیل 430 ضخامت 0.497,2480.41000430رولکیلوگرم
  2ورق استنلس استیل 430 ضخامت 0.696,3310.62440*1220430شیتکیلوگرم
  3ورق استنلس استیل 430 ضخامت 0.796,3310.71000430رولکیلوگرم
  4ورق استنلس استیل 430 ضخامت 0.796,3310.72500*1250430شیتکیلوگرم
  5ورق استنلس استیل 430 ضخامت 196,33112000*1000430شیتکیلوگرم
  6ورق استنلس استیل 430 ضخامت 1.298,1661.22000*1000430شیتکیلوگرم
  7ورق استنلس استیل 430 ضخامت 1.598,1751.52000*1000430شیتکیلوگرم
  8ورق استنلس استیل 430 ضخامت 298,16621000430رولکیلوگرم
  9ورق استنلس استیل 430 ضخامت 298,16622000*1000430شیتکیلوگرم
  10ورق استنلس استیل 430 ضخامت 298,16622500*1250430شیتکیلوگرم
  11ورق استنلس استیل 430 ضخامت 298,16623000*1500430شیتکیلوگرم
  12ورق استنلس استیل 430 ضخامت 298,16622440*1220430شیتکیلوگرم
  13ورق استنلس استیل 430 ضخامت 298,16623000*1500430شیتکیلوگرم
  14ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2.5تماس2.51500430رولکیلوگرم
  15ورق استنلس استیل 430 ضخامت 3101,83531500430رولکیلوگرم
  16ورق استنلس استیل 430 ضخامت 3101,83533000*1500430شیتکیلوگرم
  17ورق استنلس استیل 430 ضخامت 3101,83532000*1000430شیتکیلوگرم
  18ورق استنلس استیل 430 ضخامت 4تماس42000*1000430شیتکیلوگرم
  19ورق استنلس استیل 430 ضخامت 5تماس53000*1500430شیتکیلوگرم
  20ورق استنلس استیل 430 ضخامت 8تماس83000*1500430شیتکیلوگرم
  21ورق استنلس استیل 430 ضخامت 10تماس103000*1500430شیتکیلوگرم


  ورق استنلس استیل چیست؟

  ورق استنلس استیل یا فولاد ضدزنگ در دسته مصالح مقاوم در برابر خوردگی می باشد، ورق استنلس استیل از قدرت کشسانی و ماندگاری بالایی برخوردار می باشد. از خواص ورق استنلس استیل ضدزنگ، ضد میکروبی و زیبایی بودن این ورق‌ها باعث شده از ورق استنلس استیل برای تولید تجهیزات پزشکی و دستگاه‌های پردازش مواد خوراکی نیز استفاده شود. علاوه بر این از ورق استنلس استیل در ساخت‌وساز نمای داخلی ساختمان و تجهیزات آشپزخانه نیز استفاده می‌شود.

  ماده اولیه به کار رفته در ساخت ورق استنلس استیل با توجه به درصد کربن، نیکل و کروم موجود در آن انواع مختلفی دارد، اما ورق استنلس استیل موجود در بازار معمولا از یکی از استیل‌های 304، 316، 420، 310، 321، 309 و 430 تولید شده است.

  یکی از عواملی که باعث اختلاف قیمت ورق استنلس استیل شده است گسترده بودن بازه ضخامت ورق‌های تولیدی است که از 0.3 تا 50 میلی‌متر متغیر است. ورق استنلس استیل 430 در دسته ورق های استیل بگیر بوده و دارای درصد کربن پایینی می باشد و به دو صورت مات و براق تولید و روانه بازار مصرف می شود. ورق استنلس استیل 430 دارای مقاومت بالایی در برابر خوردگی بوده و از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است از این رو کاربردهای فراوانی در صنعت دارد. ورق استنلس استیل 430 از کشورهای چین، تایوان، هند و روسیه وارد شده و به دو صورت شیت و رول در ضخامت های 3 تا 50 میلی متر و عرض 100، 125 و 150 سانتی متر ارائه می گردد،

  ورق استنلس استیل 304 در دسته استیل های نگیر قرار داشته و با دو جنس ساده کربنی و زنگ نزن تولید می شوند، مهم ترین خصوصیات ورق استنلس استیل 304 عدم زنگ زدگی و مقاومت بالا نسبت به زنگ زدگی اشاره کرد. ورق استنلس استیل 304 در صنعت به نام استیل 18-8 نیز معروف بوده از این نظر که دارای 18 درصد کروم و 8 درصد نیکل می باشند.

  ورق استنلس استیل 316 پرکاربردترین نوع ورق های استیل به شمار آورد که در ساخت ابزار و وسایل پزشکی به وفور یافت می شود. ضخامت این ورق ها 3 تا 50 میلی متر بوده و در عرض های 100، 125 و 150 سانتی متری موجود می باشند. خرید ورق استنلس استیل 316 به صورت کویل یا برش خورده و برحسب کیلوگرم بوده و دارای قیمتی بیشتر از ورق استیل 304 می باشد. کشور تولیدکننده ورق استنلس استیل 316  نیز به طور عمده تایوان است.

  قیمت ورق استنلس استیل

   

   قیمت ورق استنلس استیل

  قیمت ورق استنلس استیل به دلیل وارداتی بودن، وابستگی بسیار زیادی به قیمت ارز و دلار دارد. مقاطع ورق استنلس استیل موجود در بازار آهن آلات با استفاده از شمش آلیاژی استیل ساخته می‌شود. نیاز به تجهیزات مخصوص از یک سو و نبودن این امکانات در داخل کشور از سوی دیگر، سبب می شود تا برای تامین مقاطع استیلی به واردات روی آوریم. تمام محصولات وارداتی بر پایه دلار معامله می‌شود، از این رو در خرید و فروش ورق استنلس استیل نیز نرخ دلار دخالت دارد. نوسانات نرخ دلار در این حالت باعث تغییر قیمت استیل و مقاطع ساخته شده از آن می‌شود.

  جهت آگاهی از قیمت و خرید ورق استنلس استیل از منابع معتبر استعلام قیمت کنید، همچنین می توانید جهت آگاهی از لیست قیمت به جداول درج شده در این صفحه مراجعه کنید و جهت اطلاع از شرایط خرید و کسب مشاوره رایگان با کارشناسان فروش تماس بگیرید.

  راهنمای خرید و فروش ورق استنلس استیل

  ورق استنلس استیل دارای سطحی صاف و تمیزی هستند و از مقاومت بالایی نسبت به خوردگی برخوردار هستند و به همین دلیل در صنعت کاربرد بسیاری دارند. ورق استنلس استیل دارای انواع 304، 316، 310، 309، 420، 430 و 321 بوده که در میزان کربن، نیکل و کروم با یکدیگر متفاوت می باشند. در میان انواع ورق استنلس استیل ذکر شده دو نوع 304 و 316 به دلیل درصد کربن پایین دارای قابلیت جوشکاری، فرم دهی و سخت کاری خوبی بوده و از این رو از محبوبیت بالایی نیز برخوردار هستند. ورق استنلس استیل به صورت کویل و شیت از کارخانجات مختلف در این مجموعه ثبت شده است.

  این مجموعه مشخصات و قیمت روز ورق استنلس استیل، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند، و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوی مشتری، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .