لیست وزن

   

  قیمت نبشی ساختمانی

  Ξ قیمت نبشی آریان فولاد

  تاریخ به روز رسانی :9:001402/09/09
  کدشرحقیمتسایزحالتضخامتواحدبرندمحل بارگیری
  1نبشی 3*40*40 آریان فولاد25,87240*406متری3کیلوگرمآریان فولادکارخانه
  2نبشی 4*40*40 آریان فولاد24,88340*406متری4کیلوگرمآریان فولادکارخانه
  3نبشی 4*50*50 آریان فولاد24,90650*506متری4کیلوگرمآریان فولادکارخانه
  4نبشی 5*50*50 آریان فولاد24,90650*506متری5کیلوگرمآریان فولادکارخانه
  5نبشی 6*60*60 آریان فولاد24,90960*606متری6کیلوگرمآریان فولادکارخانه
  6نبشی 8*80*80 آریان فولاد24,86380*806متری8کیلوگرمآریان فولادکارخانه
  7نبشی 8*80*80 آریان فولادتماس80*8012متری8کیلوگرمآریان فولادکارخانه
  8نبشی 10*100*100 آریان فولادتماس100*10012متری10کیلوگرمآریان فولادکارخانه
  9نبشی 10*100*100 آریان فولاد25,638100*1006متری10کیلوگرمآریان فولادکارخانه
  10نبشی 12*120*120 آریان فولادتماس120*12012متری12کیلوگرمآریان فولادکارخانه


   Ξ قیمت نبشی آونگان

  تاریخ به روز رسانی :9:051402/09/09
  کدشرحقیمتسایزضخامتحالتواحدمحل بارگیری
  1نبشی 6*60*60 آونگان23,30360*60*666متریکیلوگرمکارخانه
  2نبشی 8*80*80 آونگان23,30380*80*886متریکیلوگرمکارخانه
  3نبشی 10*100*100 آونگان24,037100*100*10106متریکیلوگرمکارخانه


   Ξ قیمت نبشی شکفته کارخانه مشهد

  تاریخ به روز رسانی :9:041402/09/09
  کدشرحقیمتسایزوزن هر شاخهضخامتطول شاخهواحدمحل بارگیری
  1نبشی 2.5*30*30 شکفته مشهد27,5702.5*30*3072.56کیلوگرمکارخانه مشهد
  2نبشی 3*40*40 شکفته مشهد27,5703*40*4010.536کیلوگرمکارخانه مشهد
  3نبشی 4*50*50 شکفته مشهدتماس4*50*501846کیلوگرمکارخانه مشهد
  4نبشی 4*40*40 شکفته مشهد27,4304*40*401446کیلوگرمکارخانه مشهد
  5نبشی 5*50*50 شکفته مشهد18,6255*50*502356کیلوگرمکارخانه مشهد
  6نبشی 5*60*60 شکفته مشهد19,8155*60*602256کیلوگرمکارخانه مشهد
  7نبشی 6*60*60 شکفته مشهد15,7806*60*603266کیلوگرمکارخانه مشهد
  8نبشی 7*80*80 شکفته مشهد27,4307*80*805276کیلوگرمکارخانه مشهد


  Ξ قیمت نبشی ظهوریان

  تاریخ به روز رسانی :9:001402/09/09
  کدشرحقیمتسایزحالتضخامتواحدمحل بارگیری
  1نبشی3*30*30 ظهوریان23,21030*306متری3کیلوگرمکارخانه
  2نبشی 3*30*30 ظهوریان24,55130*306متری3کیلوگرمبنگاه تهران
  3نبشی 4*40*40 ظهوریان23,57840*406متری4کیلوگرمکارخانه
  4نبشی 4*40*40 ظهوریان24,55140*406متری4کیلوگرمبنگاه تهران
  5نبشی 5*50*50 ظهوریان23,40550*506متری5کیلوگرمکارخانه
  6نبشی 5*50* 50ظهوریان24,55150*506متری5کیلوگرمبنگاه تهران
  7نبشی 6*60*60 ظهوریان23,21660*606متری6کیلوگرمکارخانه
  8نبشی 6*60*60 ظهوریان24,55160*606متری6کیلوگرمبنگاه تهران
  9نبشی 8*80*80 ظهوریان23,12180*806متری8کیلوگرمکارخانه
  10نبشی 8*80*80 ظهوریان24,55180*806متری8کیلوگرمبنگاه تهران


  Ξقیمت نبشی فولاد ابهر

  تاریخ به روز رسانی :9:001402/09/09
  کدشرحقیمتسایزضخامتطول شاخهواحدمحل بارگیری
  1نبشی 4*40*40 ابهر23,85040*40*446کیلوگرمکارخانه ابهر
  2نبشی 10*100*100 ابهرتماس100*100*10106کیلوگرمکارخانه ابهر
  3نبشی 10*100*100 ابهرتماس100*100*101012کیلوگرمکارخانه ابهر
  4نبشی 12*120*120 ابهرتماس120*120*121212کیلوگرمکارخانه ابهر


  Ξ قیمت نبشی انباراصفهان

  تاریخ به روز رسانی :9:021402/09/09
  کدشرحقیمتسایزوزن(kg)آنالیزطولضخامتواحدمحل بارگیری
  1نبشی 3*50*50 انبار اصفهان25,4103*50*5015st3736کیلوگرمبنگاه اصفهان
  2نبشی 3*30*30 انبار اصفهان25,41030*30*38st3736کیلوگرمبنگاه اصفهان
  3نبشی 3*40*40 انبار اصفهان25,41040*40*311st3736کیلوگرمبنگاه اصفهان
  4نبشی 4*50*50 انبار اصفهان24,22050*50*418st3746کیلوگرمبنگاه اصفهان
  5نبشی 4*40*40 انبار اصفهان24,31040*40*415st3746کیلوگرمبنگاه اصفهان
  6نبشی 5*50*50 انبار اصفهان24,22050*50*523st3756کیلوگرمبنگاه اصفهان
  7نبشی 5*60*60 انبار اصفهان24,22060*60*527st3756کیلوگرمبنگاه اصفهان
  8نبشی 6*60*60 انبار اصفهان24,22060*60*633st3766کیلوگرمبنگاه اصفهان
  9نبشی 7*80*80 انبار اصفهان24,77080*80*752st3776کیلوگرمبنگاه اصفهان
  10نبشی 8*80*80 انبار اصفهان24,22080*80*858st3786کیلوگرمبنگاه اصفهان
  11نبشی 10*100*100 انبار اصفهان24,220100*100*1090st37106کیلوگرمبنگاه اصفهان
  12نبشی 11*120*120 انبار اصفهانتماس11*120*120120st37116کیلوگرمبنگاه اصفهان
  13نبشی 12*120*120 انبار اصفهان25,23012*120*120130st37126کیلوگرمبنگاه اصفهان


  Ξ قیمت نبشی بناب

  تاریخ به روز رسانی :9:041402/09/09
  کدشرحقیمتسایزوزن هر شاخهضخامتطول شاخهواحدمحل بارگیری
  1نبشی 2.5*40*40 جاوید بناب24,95540*409.52.56کیلوگرمکارخانه بناب
  2نبشی 2.5*50*50 جاوید بناب23,13050*50122.56کیلوگرمکارخانه بناب
  3نبشی 3*40*40 جاوید بناب23,85540*401136کیلوگرمکارخانه بناب
  4نبشی 3*60*60 جاوید بناب23,59060*601739کیلوگرمکارخانه بناب
  5نبشی 3*50*50 جاوید بناب23,85550*501436کیلوگرمکارخانه بناب
  6نبشی 3.5*40*40 جاوید بناب23,13040*40123.56کیلوگرمکارخانه بناب
  7نبشی 3.5*50*50 جاوید بناب23,59050*50163.56کیلوگرمکارخانه بناب
  8نبشی 4*60*60 جاوید بناب23,23060*6022410کیلوگرمکارخانه بناب
  9نبشی 40.40.4 جاوید بناب25,23040*4013.546کیلوگرمکارخانه بناب
  10نبشی 4*50*50 جاوید بناب23,03550*501846کیلوگرمکارخانه بناب
  11نبشی 4.5*50*50 جاوید بناب23,03550*50204.57کیلوگرمکارخانه بناب
  12نبشی 5*60*60 جاوید بناب23,12060*6027511کیلوگرمکارخانه بناب


  Ξ قیمت نبشی فولاد ناب تبریز

  تاریخ به روز رسانی :9:011402/09/09
  کدشرحقیمتسایزضخامتطول شاخهوزن هر شاخهواحدمحل بارگیری
  1نبشی 3*50*50 ناب27,5203*50*503614کیلوگرمکارخانه تبریز
  2نبشی 3*40*40 ناب28,4403*40*403611کیلوگرمکارخانه تبریز
  3نبشی 4*40*40 ناب23,1104*40*404614.5کیلوگرمکارخانه تبریز
  4نبشی 4*50*50 ناب23,11050*50*44618کیلوگرمکارخانه تبریز
  5نبشی 4*60*60 ناب23,390 4*60*60 4622کیلوگرمکارخانه تبریز
  6نبشی 5*60*60 ناب23,110 5*60*605627.5کیلوگرمکارخانه تبریز
  7نبشی 5*50*50 ناب23,02050*50*55622.5کیلوگرمکارخانه تبریز
  8نبشی 5*45*45 ناب25,2305*45*455619کیلوگرمکارخانه تبریز
  9نبشی 6*70*70 ناب23,1106*70*706638کیلوگرمکارخانه تبریز


  Ξ قیمت نبشی ماهان

  تاریخ به روز رسانی :9:041402/09/09
  کدشرحقیمتسایزضخامتطول شاخهوزن هر شاخه(kg)واحدمحل بارگیری


  Ξ قیمت نبشی منظومه

  تاریخ به روز رسانی :9:011402/09/09
  کدشرحقیمتسایزضخامتحالتبرندواحدمحل بارگیری
  1نبشی 4*40*40 منظومه24,28740*40*446متریمنظومهکیلوگرمبنگاه تهران
  2نبشی 5*50*50 منظومه24,28750*50*556متریمنظومهکیلوگرمبنگاه تهران
  3نبشی 5*50*50 منظومه23,21250*50*556متریمنظومهکیلوگرمکارخانه
  4نبشی 6*60*60 منظومه24,28760*60*666متریمنظومهکیلوگرمبنگاه تهران
  5نبشی 6*60*60 منظومه23,21260*60*666متریمنظومهکیلوگرمکارخانه


  Ξ قیمت نبشی نورد فولاد تهران

  تاریخ به روز رسانی :9:011402/09/09
  کدشرحقیمتسایزحالتضخامتواحدبرندمحل بارگیری
  1نبشی 4*40*40 نورد فولاد تهرانتماس40*406متری4کیلوگرمنورد فولاد تهرانکارخانه
  2نبشی 3*50*50 نورد فولاد تهرانتماس50*506متری3کیلوگرمنورد فولاد تهرانکارخانه
  3نبشی 4*50*50 نورد فولاد تهران30,87050*506متری4کیلوگرمنورد فولاد تهرانکارخانه
  4نبشی 5*50*50 نورد فولاد تهرانتماس50*506متری5کیلوگرمنورد فولاد تهرانکارخانه
  5نبشی 4*60*60 نورد فولاد تهرانتماس60*606متری4کیلوگرمنورد فولاد تهرانکارخانه
  6نبشی 4*70*70 نورد فولاد تهرانتماس70*706متری4کیلوگرمنورد فولاد تهرانکارخانه
  7نبشی 5*70*70 نورد فولاد تهرانتماس70*706متری5کیلوگرمنورد فولاد تهرانکارخانه
  8نبشی 6*70*70 نورد فولاد تهرانتماس70*706متری6کیلوگرمنورد فولاد تهرانکارخانه
  9نبشی 7*70*70 نورد فولاد تهرانتماس70*706متری7کیلوگرمنورد فولاد تهرانکارخانه
  10نبشی 7*80*80 نورد فولاد تهرانتماس80*806متری7کیلوگرمنورد فولاد تهرانکارخانه
  11نبشی 8*80*80 نورد فولاد تهرانتماس80*806متری8کیلوگرمنورد فولاد تهرانکارخانه
  12نبشی 8*100*100 نورد فولاد تهرانتماس100*1006متری8کیلوگرمنورد فولاد تهرانکارخانه


  Ξ قیمت نبشی کارخانه اشتهارد

  تاریخ به روز رسانی :9:041402/09/09
  کدشرحقیمتسایزحالتضخامتواحدمحل بارگیری


  Ξ قیمت نبشی سدید

  تاریخ به روز رسانی :9:051402/09/09
  کدشرحقیمتسایزوزن هر شاخه(kg)ضخامتطول شاخهواحدمحل بارگیری


  Ξ قیمت نبشی فولاد اسپیرال

  تاریخ به روز رسانی :9:041402/09/09
  کدشرحقیمتسایزوزن هر شاخهضخامتطول شاخهواحدمحل بارگیری
  1نبشی 2*30*30 اسپیرال24,3502*30*306.526کیلوگرمکارخانه اسپیرال
  2نبشی 2*40*40 اسپیرال24,3502*40*409.526کیلوگرمکارخانه اسپیرال
  3نبشی 2*25*25 اسپیرال26,15025.*25*25.526کیلوگرمکارخانه اسپیرال
  4نبشی 3*25*25 اسپیرالتماس25.25*3736کیلوگرمکارخانه اسپیرال
  5نبشی 3*30*30 اسپیرال24,15030*30*38.536کیلوگرمکارخانه اسپیرال
  6نبشی 3*40*40 اسپیرال23,9003*40*401236کیلوگرمکارخانه اسپیرال
  7نبشی 4*25*25 اسپیرالتماس25*25*49.546کیلوگرمکارخانه اسپیرال


  Ξقیمت نبشی فولاد سپهر

  تاریخ به روز رسانی :9:011402/09/09
  کدشرحقیمتسایزضخامتحالتواحدمحل بارگیری
  1نبشی 2*30*30 سپهر ایرانیانتماس30*3026متریکیلوگرمکارخانه
  2نبشی 2.5*30*30 سپهر ایرانیان25,23030*302.56متریکیلوگرمکارخانه
  3نبشی 3*40*40 سپهر ایرانیانتماس40*4036متریکیلوگرمکارخانه
  4نبشی 4*40*40 سپهر ایرانیان25,78040*4046متریکیلوگرمکارخانه
  5نبشی 5*50*50 سپهر ایرانیان26,69850*5056متریکیلوگرمکارخانه


  Ξ قیمت نبشی نستا

  تاریخ به روز رسانی :9:011402/09/09
  کدشرحقیمتسایزضخامتطول شاخهواحدمحل بارگیری
  1نبشی 2*40*40 نستاتماس40*40*226کیلوگرمکارخانه تهران
  2نبشی 2.5*40*40 نستا27,70040*40*2.52.56کیلوگرمکارخانه تهران
  3نبشی 3*40*40 نستا27,50040*40*336کیلوگرمکارخانه تهران


  Ξ قیمت نبشی سپاهان

  تاریخ به روز رسانی :8:44-
  کدشرحقیمتسایزضخامتطول شاخهواحدمحل بارگیری
  1نبشی 8*80*80 سپاهانتماس80*80*886کیلوگرمکارخانه سپاهان
  2نبشی 10*100*100 سپاهانتماس100*100*10106کیلوگرمکارخانه سپاهان
  3نبشی 10*100*100 سپاهانتماس100*100*101012کیلوگرمکارخانه سپاهان
  4نبشی 12*120*120 سپاهانتماس120*120*12126کیلوگرمکارخانه سپاهان
  5نبشی 12*120*120 سپاهانتماس120*120*121212کیلوگرمکارخانه سپاهان
  6نبشی 15*150*150 سپاهانتماس150*150*14146کیلوگرمکارخانه سپاهان


  Ξ قیمت نبشی مگا استیل

  تاریخ به روز رسانی :9:101402/09/09
  کدشرحقیمتسایزضخامتطول شاخهواحدمحل بارگیری
  1نبشی 4*50*50 مگااستیلتماس4*50*5046کیلوگرمکارخانه اصفهان
  2نبشی 7*100*100 مگااستیلتماس100*100*776کیلوگرمکارخانه اصفهان
  3نبشی 8*100*100 مگااستیل24,770100*100*886کیلوگرمکارخانه اصفهان
  4نبشی 8*80*80 مگااستیل23,67080*80*886کیلوگرمکارخانه اصفهان
  5نبشی 8*80*80 مگااستیل24,77080*80*8812کیلوگرمکارخانه اصفهان
  6نبشی 9*100*100 مگااستیل24,495100*100*996کیلوگرمکارخانه اصفهان
  7نبشی 10*100*100 مگااستیل24,220100*100*10106کیلوگرمکارخانه اصفهان
  8نبشی 10*100*100 مگااستیلتماس100*100*101012کیلوگرمکارخانه اصفهان
  9نبشی 12*120*120 مگااستیلتماس120*120*12126کیلوگرمکارخانه اصفهان


  Ξ قیمت نبشی صنعتی

  تاریخ به روز رسانی :9:031402/09/09
  کدشرحقیمتسایزضخامتطول شاخهبرندواحدمحل بارگیری
  1نبشی 6*100*100 صنعتی اصفهانتماس100*100*6612سپاهان اصفهانکیلوگرمکارخانه
  2نبشی 6*80*80 صنعتی اصفهانتماس80*80*6612سپاهان اصفهانکیلوگرمکارخانه
  3نبشی 6*90*90 صنعتی اصفهانتماس6*90*90612سپاهان اصفهانکیلوگرمکارخانه
  4نبشی 7*90*90 صنعتی اصفهان30,2757*90*90712سپاهان اصفهانکیلوگرمکارخانه
  5نبشی 7*100*100 صنعتی اصفهانتماس100*100*7712سپاهان اصفهانکیلوگرمکارخانه
  6نبشی 8*100*100 صنعتی اصفهانتماس100*100*8812سپاهان اصفهانکیلوگرمکارخانه
  7نبشی 8*80*80 صنعتی اصفهانتماس80*80*8812سپاهان اصفهانکیلوگرمکارخانه
  8نبشی 8*120*120 صنعتی اصفهانتماس120*120*8812سپاهان اصفهانکیلوگرمکارخانه
  9نبشی 8*110*110 صنعتی اصفهان31,835110*110*8812سپاهان اصفهانکیلوگرمکارخانه
  10نبشی 10*120*120 صنعتی اصفهانتماس120*120*101012سپاهان اصفهانکیلوگرمکارخانه
  11نبشی 10*110*110 صنعتی اصفهان31,835110*110*101012سپاهان اصفهانکیلوگرمکارخانه


  نبشی ساختمانی چیست؟

  نبشی ساختمانی مقطعی است که در دو حالت مرکب و منفرد در سازه مورد استفاده قرار می گیرد. نقش اصلی نبشی ساختمانی، اتصال عناصر به یکدیگر می باشد. نبشی ساختمانی در اتصال تیرآهن ها به بیم باربر، اتصال پل به ستون ها، اتصال ستون به فونداسیون و همچنین برای ساخت خرپا و ستون نیز مورد استفاده  قرار می گیرد. نبشی ساختمانی لقمه نوعی از نبشی است که در سازه های آسانسور به صورت نبشی خرد شده استفاده می گردد.

  قیمت نبشی ساختمانی 

  دیواره بیرونی ساختمان که اصولا به وسیله آجر ساخته می شود، بارگذاری خاصی بر روی آن قرار ندارد عملا با فاصله ای نسبت به استراکچر اصلی ساخته می شود. در دیوارهایی که طول آن ها بیش از 9 متر باشد، این دیواره آجری می بایست به وسیله نگهدارنده ای ساپورت گردد. از طرفی ساپورت می بایست به بخشی از استراکچر که به فونداسیون تکیه دارد متصل گردد تا عملا از فروریزی دیوار خارجی جلوگیری به عمل آید. نبشی ساختمانی یکی از مهمترین و پرکاربردترین پروفیل های ساختمانی می باشد که در نقشه های مهندسی با حرف بزرگ " "Lنمایش داده می شوند. همچنین اگر جان و بال  نبشی با یکدیگر برابر باشد مقدار آن ها را بعد از L ذکر می کنند مانند L200 که به معنی آن است که نبشی ساختمانی مورد نظر بال و جان مساوی 200 میلی متر دارند. انواع نبشی ساختمان عبارتند از:

  • نبشی پرسی: از پایه یک ورق 6 متری بوده و در اثر خمش ورق از وسط عرض آن ، خم شده و به شکل نبشی در می آید.
  • نبشی فابریک: از پایه در کارخانه به صورت نبشی تولید می گردد.

   

  قیمت نبشی ساختمانی

  جهت اطلاع از قیمت نبشی ساختمانی، قیمت روز نبشی ساختمانی ، قیمت انواع نبشی ساختمانی ، خرید نبشی ساختمانی ، فروش نبشی ساختمانی، قیمت نبشی ساختمانی در تهران ، قیمت نبشی ساختمانی با کارشناسان فروش آهن آنیل در ارتباط باشید.

  قیمت نبشی ساختمانی با توجه به ضخامت و ابعاد آن، قیمت های متفاوتی در بازار دارند. قیمت نبشی سوراخ دار را می توانید در سایت مشاهده کنید. برای اطلاع از قیمت نبشی ساختمانی با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل فرمایید.

  جهت قیمت روز نبشی ساختمانی یکی از بزرگترین معضلات در خرید و فروش نبشی ساختمانی، نوسان قیمت آنها می‌باشد. افرادی که می‌خواهند این مقاطع نبشی ساختمانی را تهیه کنند باید از قیمت روز آنها و روند بازار به طور مطلع باشند. قیمت نبشی ساختمانی با توجه به ابعاد آن در بازار آهن متغیر می باشد . شاخص مهم در قیمت نبشی ساختمانی طول و ضخامت بال ها می باشد .

  قیمت نبشی ساختمانی در این مجموعه بسیار اقتصادی می باشد . قیمت نبشی ساختمانی در واحد تولیدکننده و بازار عرضه کننده بر طبق کیفیت مواد و عملیاتی که روی آن انجام می شود متفاوت می باشد .

  با توجه به اینکه هر روز قیمت نبشی ساختمانی متغیر می باشد بنابراین با استعلام قیمت از کارشناسان امری ضروری محسوب می شود .

  راهنمای خرید نبشی ساختمانی

  کارشناسان فروش آهن آنیل، مشخصات و ویژگی‌ نبشی ساختمانی ، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل، واحد، قیمت هر واحد و همچنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی را در لیست قیمت‌ها جمع آوری کرده اند.

  نبشی ساختمانی یکی از مهمترین مقاطعی است که در ساختمان سازی و صنعت نبشی کاربرد گسترده ای دارند. نبشی ساختمانی به دو حالت شاخه و خردشده در قالب و سازه های فلزی مورد استفاده قرار می گیرند. شاخص مهم در سنجش نبشی ساختمانی ، طول و ضخامت بال ها می باشد. به عنوان مثال نبشی ساختمانی 4×40×40 بدین معنی است که طول بال و جان آن هر کدام 40 میلی متر و ضخامت آن 4 میلی متر می باشد. برای اطلاع از قیمت نبشی ساختمان، لیست قیمت انواع نبشی ساختمانی، قیمت نبشی ساختمانی، لیست قیمت نبشی ساختمانی به  جداول سایت مراجعه کنید.


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .