تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

جدول وزن نبشی و ناودانی

تمامی مشخصات و جداول مربوطه به انواع نبشی و ناودانی را در این لینک می توانید مشاهده کنید . 

برای مشاهده جدول جامع وزن نبشی و ناودانی روی دکمه زیر کلیک کنید .

قیمت نبشی ساختمانی

Ξ قیمت نبشی آریان فولاد

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:02
کدشرحقیمتسایزحالتضخامتواحدبرندمحل بارگیری
1نبشی 3*40*40 آریان فولاد25,27240*406متری3کیلوگرمآریان فولادکارخانه
2نبشی 4*40*40 آریان فولاد24,88340*406متری4کیلوگرمآریان فولادکارخانه
3نبشی 4*50*50 آریان فولاد24,90650*506متری4کیلوگرمآریان فولادکارخانه
4نبشی 5*50*50 آریان فولاد24,90650*506متری5کیلوگرمآریان فولادکارخانه
5نبشی 6*60*60 آریان فولاد24,90960*606متری6کیلوگرمآریان فولادکارخانه
6نبشی 8*80*80 آریان فولاد24,86380*806متری8کیلوگرمآریان فولادکارخانه
7نبشی 8*80*80 آریان فولادتماس80*8012متری8کیلوگرمآریان فولادکارخانه
8نبشی 10*100*100 آریان فولادتماس100*10012متری10کیلوگرمآریان فولادکارخانه
9نبشی 10*100*100 آریان فولاد25,638100*1006متری10کیلوگرمآریان فولادکارخانه
10نبشی 12*120*120 آریان فولادتماس120*12012متری12کیلوگرمآریان فولادکارخانه


 Ξ قیمت نبشی آونگان

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:05
کدشرحقیمتسایزضخامتحالتواحدمحل بارگیری
1نبشی 6*60*60 آونگان25,45060*60*666متریکیلوگرمکارخانه
2نبشی 8*80*80 آونگان25,73080*80*886متریکیلوگرمکارخانه
3نبشی 10*100*100 آونگان25,730100*100*10106متریکیلوگرمکارخانه


 Ξ قیمت نبشی شکفته کارخانه مشهد

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:06
کدشرحقیمتسایزوزن هر شاخهضخامتطول شاخهواحدمحل بارگیری
1نبشی 2.5*30*30 شکفته مشهدتماس2.5*30*3072.56کیلوگرمکارخانه مشهد
2نبشی 3*40*40 شکفته مشهد27,5703*40*4010.536کیلوگرمکارخانه مشهد
3نبشی 4*50*50 شکفته مشهدتماس4*50*501746کیلوگرمکارخانه مشهد
4نبشی 4*40*40 شکفته مشهد27,4304*40*401446کیلوگرمکارخانه مشهد
5نبشی 5*50*50 شکفته مشهد22,0005*50*502256کیلوگرمکارخانه مشهد
6نبشی 5*60*60 شکفته مشهد22,1005*60*602756کیلوگرمکارخانه مشهد
7نبشی 6*60*60 شکفته مشهدتماس6*60*603266کیلوگرمکارخانه مشهد
8نبشی 7*80*80 شکفته مشهد27,4307*80*805076کیلوگرمکارخانه مشهد


Ξ قیمت نبشی ظهوریان

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:00
کدشرحقیمتسایزحالتضخامتواحدمحل بارگیری
1نبشی3*30*30 ظهوریان26,50030*306متری3کیلوگرمکارخانه
2نبشی 3*30*30 ظهوریان27,00030*306متری3کیلوگرمبنگاه تهران
3نبشی 4*40*40 ظهوریان26,27040*406متری4کیلوگرمکارخانه
4نبشی 4*40*40 ظهوریان27,00040*406متری4کیلوگرمبنگاه تهران
5نبشی 5*50*50 ظهوریان26,27050*506متری5کیلوگرمکارخانه
6نبشی 5*50* 50ظهوریان27,00050*506متری5کیلوگرمبنگاه تهران
7نبشی 6*60*60 ظهوریان26,27060*606متری6کیلوگرمکارخانه
8نبشی 6*60*60 ظهوریان27,00060*606متری6کیلوگرمبنگاه تهران
9نبشی 8*80*80 ظهوریان26,27080*806متری8کیلوگرمکارخانه
10نبشی 8*80*80 ظهوریان27,00080*806متری8کیلوگرمبنگاه تهران


Ξقیمت نبشی فولاد ابهر

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:06
کدشرحقیمتسایزضخامتطول شاخهواحدمحل بارگیری
1نبشی 4*40*40 ابهر23,35040*40*446کیلوگرمکارخانه ابهر
2نبشی 4*40*40 ابهر25,06040*40*4106کیلوگرمبنگاه تهران
3نبشی 10*100*100 ابهرتماس100*100*101012کیلوگرمکارخانه
4نبشی 12*120*120 ابهرتماس120*120*121212کیلوگرمکارخانه


Ξ قیمت نبشی انباراصفهان

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:00
کدشرحقیمتسایزوزن(kg)آنالیزطولضخامتواحدمحل بارگیری
1نبشی 3*50*50 انبار اصفهان25,4103*50*5015st3736کیلوگرمبنگاه اصفهان
2نبشی 3*30*30 انبار اصفهان25,41030*30*38st3736کیلوگرمبنگاه اصفهان
3نبشی 3*40*40 انبار اصفهان25,41040*40*311st3736کیلوگرمبنگاه اصفهان
4نبشی 4*50*50 انبار اصفهان24,22050*50*418st3746کیلوگرمبنگاه اصفهان
5نبشی 4*40*40 انبار اصفهان24,31040*40*415st3746کیلوگرمبنگاه اصفهان
6نبشی 5*50*50 انبار اصفهان24,22050*50*523st3756کیلوگرمبنگاه اصفهان
7نبشی 5*60*60 انبار اصفهان24,22060*60*527st3756کیلوگرمبنگاه اصفهان
8نبشی 6*60*60 انبار اصفهان24,22060*60*633st3766کیلوگرمبنگاه اصفهان
9نبشی 7*80*80 انبار اصفهان24,77080*80*752st3776کیلوگرمبنگاه اصفهان
10نبشی 8*80*80 انبار اصفهان24,22080*80*858st3786کیلوگرمبنگاه اصفهان
11نبشی 10*100*100 انبار اصفهان24,220100*100*1090st37106کیلوگرمبنگاه اصفهان
12نبشی 11*120*120 انبار اصفهانتماس11*120*120120st37116کیلوگرمبنگاه اصفهان
13نبشی 12*120*120 انبار اصفهان25,23012*120*120130st37126کیلوگرمبنگاه اصفهان


Ξ قیمت نبشی بناب

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:04
کدشرحقیمتسایزوزن هر شاخهضخامتطول شاخهواحدمحل بارگیری
1نبشی 2.5*40*40 جاوید بناب24,95540*409.52.56کیلوگرمکارخانه بناب
2نبشی 2.5*50*50 جاوید بناب23,13050*50122.56کیلوگرمکارخانه بناب
3نبشی 3*40*40 جاوید بناب23,85540*401136کیلوگرمکارخانه بناب
4نبشی 3*60*60 جاوید بناب23,59060*601739کیلوگرمکارخانه بناب
5نبشی 3*50*50 جاوید بناب23,85550*501436کیلوگرمکارخانه بناب
6نبشی 3.5*40*40 جاوید بناب23,13040*40123.56کیلوگرمکارخانه بناب
7نبشی 3.5*50*50 جاوید بناب23,59050*50163.56کیلوگرمکارخانه بناب
8نبشی 4*60*60 جاوید بناب23,23060*6022410کیلوگرمکارخانه بناب
9نبشی 40.40.4 جاوید بناب25,23040*4013.546کیلوگرمکارخانه بناب
10نبشی 4*50*50 جاوید بناب23,03550*501846کیلوگرمکارخانه بناب
11نبشی 4.5*50*50 جاوید بناب23,03550*50204.57کیلوگرمکارخانه بناب
12نبشی 5*60*60 جاوید بناب23,12060*6027511کیلوگرمکارخانه بناب


Ξ قیمت نبشی فولاد ناب تبریز

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:02
کدشرحقیمتسایزضخامتطول شاخهوزن هر شاخهواحدمحل بارگیری
1نبشی 3*50*50 ناب27,5203*50*503614کیلوگرمکارخانه تبریز
2نبشی 3*40*40 ناب28,4403*40*403611کیلوگرمکارخانه تبریز
3نبشی 4*40*40 ناب23,1104*40*404614.5کیلوگرمکارخانه تبریز
4نبشی 4*50*50 ناب23,11050*50*44619کیلوگرمکارخانه تبریز
5نبشی 6*60*60 ناب23,3906*60*6046631کیلوگرمکارخانه تبریز
6نبشی 5*60*60 ناب23,110 5*60*605627.5کیلوگرمکارخانه تبریز
7نبشی 5*50*50 ناب23,02050*50*55622.5کیلوگرمکارخانه تبریز
8نبشی 5*45*45 ناب25,2305*45*455620کیلوگرمکارخانه تبریز
9نبشی 6*70*70 نابتماس6*70*706637کیلوگرمکارخانه تبریز


Ξ قیمت نبشی ماهان

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:04
کدشرحقیمتسایزضخامتطول شاخهوزن هر شاخه(kg)واحدمحل بارگیری


Ξ قیمت نبشی منظومه

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:01
کدشرحقیمتسایزضخامتحالتبرندواحدمحل بارگیری
1نبشی 4*40*40 منظومه26,09040*40*446متریمنظومهکیلوگرمبنگاه تهران
2نبشی 5*50*50 منظومه26,09050*50*556متریمنظومهکیلوگرمبنگاه تهران
3نبشی 5*50*50 منظومه25,59050*50*556متریمنظومهکیلوگرمکارخانه
4نبشی 6*60*60 منظومه26,09060*60*666متریمنظومهکیلوگرمبنگاه تهران
5نبشی 6*60*60 منظومه25,59060*60*666متریمنظومهکیلوگرمکارخانه


Ξ قیمت نبشی نورد فولاد تهران

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:01
کدشرحقیمتسایزحالتضخامتواحدبرندمحل بارگیری
1نبشی 4*40*40 نورد فولاد تهرانتماس40*406متری4کیلوگرمنورد فولاد تهرانکارخانه
2نبشی 3*50*50 نورد فولاد تهرانتماس50*506متری3کیلوگرمنورد فولاد تهرانکارخانه
3نبشی 4*50*50 نورد فولاد تهران30,87050*506متری4کیلوگرمنورد فولاد تهرانکارخانه
4نبشی 5*50*50 نورد فولاد تهرانتماس50*506متری5کیلوگرمنورد فولاد تهرانکارخانه
5نبشی 4*60*60 نورد فولاد تهرانتماس60*606متری4کیلوگرمنورد فولاد تهرانکارخانه
6نبشی 4*70*70 نورد فولاد تهرانتماس70*706متری4کیلوگرمنورد فولاد تهرانکارخانه
7نبشی 5*70*70 نورد فولاد تهرانتماس70*706متری5کیلوگرمنورد فولاد تهرانکارخانه
8نبشی 6*70*70 نورد فولاد تهرانتماس70*706متری6کیلوگرمنورد فولاد تهرانکارخانه
9نبشی 7*70*70 نورد فولاد تهرانتماس70*706متری7کیلوگرمنورد فولاد تهرانکارخانه
10نبشی 7*80*80 نورد فولاد تهرانتماس80*806متری7کیلوگرمنورد فولاد تهرانکارخانه
11نبشی 8*80*80 نورد فولاد تهرانتماس80*806متری8کیلوگرمنورد فولاد تهرانکارخانه
12نبشی 8*100*100 نورد فولاد تهرانتماس100*1006متری8کیلوگرمنورد فولاد تهرانکارخانه


Ξ قیمت نبشی کارخانه اشتهارد

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:04
کدشرحقیمتسایزحالتضخامتواحدمحل بارگیری


Ξ قیمت نبشی سدید

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:05
کدشرحقیمتسایزوزن هر شاخه(kg)ضخامتطول شاخهواحدمحل بارگیری


Ξ قیمت نبشی فولاد اسپیرال

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:08
کدشرحقیمتسایزوزن هر شاخهضخامتطول شاخهواحدمحل بارگیری
1نبشی 2*30*30 اسپیرال24,3502*30*306.526کیلوگرمکارخانه اسپیرال
2نبشی 2*40*40 اسپیرال24,3502*40*409.526کیلوگرمکارخانه اسپیرال
3نبشی 2*25*25 اسپیرال26,15025.*25*25.526کیلوگرمکارخانه اسپیرال
4نبشی 3*25*25 اسپیرالتماس25.25*3736کیلوگرمکارخانه اسپیرال
5نبشی 3*30*30 اسپیرال24,15030*30*38.536کیلوگرمکارخانه اسپیرال
6نبشی 3*40*40 اسپیرال23,9003*40*401236کیلوگرمکارخانه اسپیرال
7نبشی 4*25*25 اسپیرالتماس25*25*49.546کیلوگرمکارخانه اسپیرال


Ξقیمت نبشی فولاد سپهر

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:05
کدشرحقیمتسایزضخامتحالتواحدمحل بارگیری
1نبشی 2*30*30 سپهر ایرانیان27,64030*3026متریکیلوگرمکارخانه
2نبشی 2.5*40*40 سپهر ایرانیان27,00040*402.56متریکیلوگرمکارخانه
3نبشی 3*40*40 سپهر ایرانیان27,00040*4036متریکیلوگرمکارخانه
4نبشی 4*40*40 سپهر ایرانیان26,82040*4046متریکیلوگرمکارخانه
5نبشی 5*50*50 سپهر ایرانیانتماس50*5056متریکیلوگرمکارخانه


Ξ قیمت نبشی نستا

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:01
کدشرحقیمتسایزضخامتطول شاخهواحدمحل بارگیری
1نبشی 2*30*30 نستا26,82030*30*226کیلوگرمبنگاه تهران
2نبشی 3*30*30 نستا26,64030*30*336کیلوگرمبنگاه تهران
3نبشی 3*40*40 نستا26,82040*40*336کیلوگرمبنگاه تهران


Ξ قیمت نبشی سپاهان

تاریخ به روز رسانی :-9:44
کدشرحقیمتسایزضخامتطول شاخهواحدمحل بارگیری
1نبشی 8*80*80 سپاهانتماس80*80*886کیلوگرمکارخانه سپاهان
2نبشی 10*100*100 سپاهانتماس100*100*10106کیلوگرمکارخانه سپاهان
3نبشی 10*100*100 سپاهانتماس100*100*101012کیلوگرمکارخانه سپاهان
4نبشی 12*120*120 سپاهانتماس120*120*12126کیلوگرمکارخانه سپاهان
5نبشی 12*120*120 سپاهانتماس120*120*121212کیلوگرمکارخانه سپاهان
6نبشی 15*150*150 سپاهانتماس150*150*14146کیلوگرمکارخانه سپاهان


Ξ قیمت نبشی مگا استیل

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:11
کدشرحقیمتسایزضخامتطول شاخهواحدمحل بارگیری
1نبشی 4*50*50 مگااستیلتماس4*50*5046کیلوگرمکارخانه اصفهان
2نبشی 7*100*100 مگااستیلتماس100*100*776کیلوگرمکارخانه اصفهان
3نبشی 8*100*100 مگااستیل24,770100*100*886کیلوگرمکارخانه اصفهان
4نبشی 8*80*80 مگااستیل23,67080*80*886کیلوگرمکارخانه اصفهان
5نبشی 8*80*80 مگااستیل24,77080*80*8812کیلوگرمکارخانه اصفهان
6نبشی 9*100*100 مگااستیل24,495100*100*996کیلوگرمکارخانه اصفهان
7نبشی 10*100*100 مگااستیل24,220100*100*10106کیلوگرمکارخانه اصفهان
8نبشی 10*100*100 مگااستیلتماس100*100*101012کیلوگرمکارخانه اصفهان
9نبشی 12*120*120 مگااستیلتماس120*120*12126کیلوگرمکارخانه اصفهان


Ξ قیمت نبشی صنعتی

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:04
کدشرحقیمتسایزضخامتطول شاخهبرندواحدمحل بارگیری
1نبشی 6*100*100 صنعتی اصفهانتماس100*100*6612سپاهان اصفهانکیلوگرمکارخانه
2نبشی 6*80*80 صنعتی اصفهانتماس80*80*6612سپاهان اصفهانکیلوگرمکارخانه
3نبشی 6*90*90 صنعتی اصفهانتماس6*90*90612سپاهان اصفهانکیلوگرمکارخانه
4نبشی 7*90*90 صنعتی اصفهان30,2757*90*90712سپاهان اصفهانکیلوگرمکارخانه
5نبشی 7*100*100 صنعتی اصفهانتماس100*100*7712سپاهان اصفهانکیلوگرمکارخانه
6نبشی 8*100*100 صنعتی اصفهانتماس100*100*8812سپاهان اصفهانکیلوگرمکارخانه
7نبشی 8*80*80 صنعتی اصفهانتماس80*80*8812سپاهان اصفهانکیلوگرمکارخانه
8نبشی 8*120*120 صنعتی اصفهانتماس120*120*8812سپاهان اصفهانکیلوگرمکارخانه
9نبشی 8*110*110 صنعتی اصفهان31,835110*110*8812سپاهان اصفهانکیلوگرمکارخانه
10نبشی 10*120*120 صنعتی اصفهانتماس120*120*101012سپاهان اصفهانکیلوگرمکارخانه
11نبشی 10*110*110 صنعتی اصفهان31,835110*110*101012سپاهان اصفهانکیلوگرمکارخانه


نبشی ساختمانی چیست؟

نبشی ساختمانی مقطعی است که در دو حالت مرکب و منفرد در سازه مورد استفاده قرار می گیرد. نقش اصلی نبشی ساختمانی، اتصال عناصر به یکدیگر می باشد. نبشی ساختمانی در اتصال تیرآهن ها به بیم باربر، اتصال پل به ستون ها، اتصال ستون به فونداسیون و همچنین برای ساخت خرپا و ستون نیز مورد استفاده  قرار می گیرد. نبشی ساختمانی لقمه نوعی از نبشی است که در سازه های آسانسور به صورت نبشی خرد شده استفاده می گردد.

قیمت نبشی ساختمانی 

دیواره بیرونی ساختمان که اصولا به وسیله آجر ساخته می شود، بارگذاری خاصی بر روی آن قرار ندارد عملا با فاصله ای نسبت به استراکچر اصلی ساخته می شود. در دیوارهایی که طول آن ها بیش از 9 متر باشد، این دیواره آجری می بایست به وسیله نگهدارنده ای ساپورت گردد. از طرفی ساپورت می بایست به بخشی از استراکچر که به فونداسیون تکیه دارد متصل گردد تا عملا از فروریزی دیوار خارجی جلوگیری به عمل آید. نبشی ساختمانی یکی از مهمترین و پرکاربردترین پروفیل های ساختمانی می باشد که در نقشه های مهندسی با حرف بزرگ " "Lنمایش داده می شوند. همچنین اگر جان و بال  نبشی با یکدیگر برابر باشد مقدار آن ها را بعد از L ذکر می کنند مانند L200 که به معنی آن است که نبشی ساختمانی مورد نظر بال و جان مساوی 200 میلی متر دارند. انواع نبشی ساختمان عبارتند از:

  • نبشی پرسی: از پایه یک ورق 6 متری بوده و در اثر خمش ورق از وسط عرض آن ، خم شده و به شکل نبشی در می آید.
  • نبشی فابریک: از پایه در کارخانه به صورت نبشی تولید می گردد.

 

قیمت نبشی ساختمانی

جهت اطلاع از قیمت نبشی ساختمانی، قیمت روز نبشی ساختمانی ، قیمت انواع نبشی ساختمانی ، خرید نبشی ساختمانی ، فروش نبشی ساختمانی، قیمت نبشی ساختمانی در تهران ، قیمت نبشی ساختمانی با کارشناسان فروش آهن آنیل در ارتباط باشید.

قیمت نبشی ساختمانی با توجه به ضخامت و ابعاد آن، قیمت های متفاوتی در بازار دارند. قیمت نبشی سوراخ دار را می توانید در سایت مشاهده کنید. برای اطلاع از قیمت نبشی ساختمانی با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل فرمایید.

جهت قیمت روز نبشی ساختمانی یکی از بزرگترین معضلات در خرید و فروش نبشی ساختمانی، نوسان قیمت آنها می‌باشد. افرادی که می‌خواهند این مقاطع نبشی ساختمانی را تهیه کنند باید از قیمت روز آنها و روند بازار به طور مطلع باشند. قیمت نبشی ساختمانی با توجه به ابعاد آن در بازار آهن متغیر می باشد . شاخص مهم در قیمت نبشی ساختمانی طول و ضخامت بال ها می باشد .

قیمت نبشی ساختمانی در این مجموعه بسیار اقتصادی می باشد . قیمت نبشی ساختمانی در واحد تولیدکننده و بازار عرضه کننده بر طبق کیفیت مواد و عملیاتی که روی آن انجام می شود متفاوت می باشد .

با توجه به اینکه هر روز قیمت نبشی ساختمانی متغیر می باشد بنابراین با استعلام قیمت از کارشناسان امری ضروری محسوب می شود .

 

راهنمای خرید نبشی ساختمانی

کارشناسان فروش آهن آنیل، مشخصات و ویژگی‌ نبشی ساختمانی ، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل، واحد، قیمت هر واحد و همچنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی را در لیست قیمت‌ها جمع آوری کرده اند.

نبشی ساختمانی یکی از مهمترین مقاطعی است که در ساختمان سازی و صنعت نبشی کاربرد گسترده ای دارند. نبشی ساختمانی به دو حالت شاخه و خردشده در قالب و سازه های فلزی مورد استفاده قرار می گیرند. شاخص مهم در سنجش نبشی ساختمانی ، طول و ضخامت بال ها می باشد. به عنوان مثال نبشی ساختمانی 4×40×40 بدین معنی است که طول بال و جان آن هر کدام 40 میلی متر و ضخامت آن 4 میلی متر می باشد. برای اطلاع از قیمت نبشی ساختمان، لیست قیمت انواع نبشی ساختمانی، قیمت نبشی ساختمانی، لیست قیمت نبشی ساختمانی به  جداول سایت مراجعه کنید.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .