لیست وزن

   

  قیمت تبدیل

   

  تاریخ به روز رسانی :8:501402/03/11
  کدشرحقیمتسایزمحل بارگیری
  1تبدیل چسبی 63*50 UPVC29,52063*50بنگاه تهران
  2تبدیل "4*"8 درزدار219,6004*8بنگاه تهران
  3تبدیل "5*"6*"8 مانسمان497,7605*6*"8بنگاه تهران
  4تبدیل "6*"10 درزدار480,0006*10بنگاه تهران
  5تبدیل "2*"3 مک288,0002*3بنگاه تهران
  6تبدیل "4*"3 مانسمان126,0004*3بنگاه تهران
  7تبدیل "11/2*"1 درزدار12,36011/2*1بنگاه تهران
  8تبدیل "1*"11/4 درزدار9,9601*11/4بنگاه تهران
  9تبدیل "11/2*"11/4 درزدار12,36011/2*11/4بنگاه تهران
  10تبدیل "1*"1/2 مانسمان16,2001*1/2بنگاه تهران
  11تبدیل "1/2*"3/4 درزدار5,6401/2*3/4بنگاه تهران
  12تبدیل "21/2*"11/2 مانسمان64,80021/2*11/2بنگاه تهران
  13تبدیل "1/2*"3/4 مانسمان9,3601/2*3/4بنگاه تهران
  14تبدیل "3*"11/4 مانسمان88,8003*11/4بنگاه تهران
  15تبدیل "4*"6 درزدار138,0004*6بنگاه تهران
  16تبدیل "21/2*"11/2 درزدار31,44021/2*11/2بنگاه تهران
  17تبدیل "4*"11/4 مانسمان163,8004*11/4بنگاه تهران
  18تبدیل "2*"11/4 مانسمان360,0002*11/4بنگاه تهران
  19تبدیل "4*"2 مانسمان122,4004*2بنگاه تهران
  20تبدیل "4*"3 مک37,2004*3بنگاه تهران
  21تبدیل "4*"8 مانسمان497,7604*8بنگاه تهران
  22تبدیل "8*"10 مانسمان674,1608*10بنگاه تهران
  23تبدیل چسبی 50*75 UPVC53,40050*75بنگاه تهران
  24تبدیل چسبی 63*75 UPVC46,44063*75بنگاه تهران
  25تبدیل چسبی 40*75 UPVC58,20040*75بنگاه تهران
  26تبدیل "11/2*"3/4 مانسمان31,20011/2*3/4بنگاه تهران
  27تبدیل "2*"3/4 مانسمان42,0002*3/4بنگاه تهران
  28تبدیل "21/2*"2 مانسمان64,80021/2*2بنگاه تهران
  29تبدیل "21/2*"1 مانسمان696,00021/2*1بنگاه تهران
  30تبدیل "3*"2 مانسمان81,6003*2بنگاه تهران
  31تبدیل "4*"21/2 مانسمان126,0004*21/2بنگاه تهران
  32تبدیل "4*"11/2 مانسمان163,8004*11/2بنگاه تهران
  33تبدیل "4*"5 مانسمان214,200"4*"5بنگاه تهران
  34تبدیل "4*"6 مانسمان277,2004*6بنگاه تهران
  35تبدیل "21/2*"5 مانسمان245,76021/2*5بنگاه تهران
  36تبدیل "10*"12 مانسمان1,268,40010*12بنگاه تهران
  37تبدیل "6*"12 مانسمان1,630,8006*12بنگاه تهران
  38تبدیل "1*"11/4 مانسمان22,2001*11/4بنگاه تهران
  39تبدیل "6*"12 درزدار1,440,0006*12بنگاه تهران
  40تبدیل "8*"12 درزدار1,140,0008*12بنگاه تهران
  41تبدیل "1/2*"3/4 مک16,5601/2*3/4بنگاه تهران
  42تبدیل "11/2*"1/2 مانسمان31,20011/2*1/2بنگاه تهران
  43تبدیل "11/4*"1/2 درزدار10,32011/4*1/2بنگاه تهران
  44تبدیل "1*"3 مک288,0001*3بنگاه تهران
  45تبدیل "2*"11/2 درزدار20,4002*11/2بنگاه تهران
  46تبدیل "11/2*"1 مانسمان28,20011/2*1بنگاه تهران
  47تبدیل "11/4*"1/2 مانسمان22,80011/4*1/2بنگاه تهران
  48تبدیل "11/4*"3/4 مانسمان22,80011/4*3/4بنگاه تهران
  49تبدیل "1/2*"1 مک31,8001/2*1بنگاه تهران
  50تبدیل "1/2*"2 مک102,0001/2*2بنگاه تهران
  51تبدیل "1*"3/4 مانسمان16,2001*3/4بنگاه تهران
  52تبدیل "2*"11/2 مانسمان36,0002*11/2بنگاه تهران
  53تبدیل "21/2*"2 درزدار31,44021/2*2بنگاه تهران
  54تبدیل "4*"5 درزدار96,0004*5بنگاه تهران
  55تبدیل "1*"3/4 درزدار7,4401*3/4بنگاه تهران
  56تبدیل "1*"1/2 درزدار7,4401*1/2بنگاه تهران
  57تبدیل "2*"4 مک37,2002*4بنگاه تهران
  58تبدیل "2*"1/2 مانسمان42,0002*1/2بنگاه تهران
  59تبدیل "11/4*"3/4 درزدار10,32011/4*3/4بنگاه تهران
  60تبدیل "2*"21/2 مک168,0002*21/2بنگاه تهران
  61تبدیل "2*"1 مانسمان38,4002*1بنگاه تهران
  62تبدیل "2*"3/4 درزدار24,0002*3/4بنگاه تهران
  63تبدیل "3*"11/4 درزدار41,6403*11/4بنگاه تهران
  64تبدیل "3*"1 درزدار41,6403*1بنگاه تهران
  65تبدیل "11/2*"1/2 درزدار13,92011/2*1/2بنگاه تهران
  66تبدیل "11/2*"3/4 درزدار13,92011/2*3/4بنگاه تهران
  67تبدیل "2*"11/4 درزدار20,4002*11/4بنگاه تهران
  68تبدیل "2*"1 درزدار21,4802*1بنگاه تهران
  69تبدیل "2*"1/2 درزدار24,0002*1/2بنگاه تهران
  70تبدیل "21/2*"11/4 درزدار36,60021/2*11/4بنگاه تهران
  71تبدیل "21/2*"1 درزدار36,60021/2*1بنگاه تهران
  72تبدیل "3*"11/2 درزدار36,6003*11/2بنگاه تهران
  73تبدیل "3*"1 مانسمان88,8003*1بنگاه تهران
  74تبدیل "3*"21/2 درزدار36,6003*21/2بنگاه تهران
  75تبدیل "21/2*"5 درزدار108,000"21/2*"5بنگاه تهران
  76تبدیل "4*"11/4 درزدار69,3604*11/4بنگاه تهران
  77تبدیل "3*"21/2 مانسمان81,6003*21/2بنگاه تهران
  78تبدیل "3/4*"1/2 گالوانیزه5,1603/4*1/2بنگاه تهران
  79تبدیل "3*"5 درزدار102,0003*5بنگاه تهران
  80تبدیل "3*"2 درزدار36,6003*5بنگاه تهران
  81تبدیل "3*"5 مانسمان226,8003*5بنگاه تهران
  82تبدیل "4*"11/2 درزدار69,3604*11/2بنگاه تهران
  83تبدیل "4*"2 درزدار56,4004*2بنگاه تهران
  84تبدیل "4*"21/2 درزدار54,0004*21/2بنگاه تهران
  85تبدیل "4*"3 درزدار54,0004*3بنگاه تهران
  86تبدیل "6*"10 مانسمان892,0806*10بنگاه تهران
  87تبدیل "5*"6 درزدار138,0005*6بنگاه تهران
  88تبدیل "5*"6 مانسمان277,2005*6بنگاه تهران
  89تبدیل "6*"21/2 مانسمان289,8006*21/2بنگاه تهران
  90تبدیل "6*"3 درزدار156,0006*3بنگاه تهران
  91تبدیل "8*"10 درزدار414,0008*10بنگاه تهران
  92تبدیل "8*"12 مانسمان1,440,0008*12بنگاه تهران
  93تبدیل "10*"12 درزدار1,044,00010*12بنگاه تهران
  94تبدیل "6*"21/2 درزدار156,0006*21/2بنگاه تهران


  تبدیل چیست؟

  اتصال تبدیل در دو نوع تبدیل هم مرکز و تبدیل غیر هم مرکز تولید می گردد و به منظور کاهش نرخ جریان و همچنین تغییر سایز در خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرد. تبدیل یکی از انواع اتصالات است که دو لوله با قطر های مختلف را به یکدیگر متصل می کند. میزان انحراف در تبدیل غیر هم مرکز برابر با نصف اختلاف قطر داخلی بزرگ و قطر داخلی  کوچک است. تبدیل در دو نوع تبدیل هم مرکز CONCENTRIC که بصورت مخفف CC و تبدیل غیر هم مرکز ECCENTRICکه به صورت مختصر ECC تولید می شود. انواع تبدیل از نظر متریال عبارتند از:

  • کربن استیل
  • استنلس استیل
  • پلیمری
  • غیر آهنی

  انواع تبدیل از نظر نوع اتصال عبارتند از:

  استنلس استیل ترکیبی از آهن و کروم می باشد که مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی فوق العاده به فولاد می دهد. از این نوع اتصالات بیشتر در صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع غذایی، صنعت ساختمان و غیره مورد استفاده قرار می گیرند.

  قیمت تبدیل

  تبدیل کربن استیل نوعی فولاد است که حداکثر درصد کربن آن حدود 2 درصد می باشد. همین امر سبب افزایش استحکام و سختی و کاهش شکل پذیری و جوشکاری در این نوع اتصالات می شود.

  تبدیل پلی اتیلن، اتصالات  پلی اتیلن دارای انعطاف پذیری، مقاومت و طول عمر بسیار بالایی می باشد و به دلیل مسطح بودن قسمت داخلی دچار رسوب نمی شوند. بیشترین کاربرد اتصالات در صنعت کشاورزی و ساختمان می باشد.

  تبدیل پلی پروپیلن، از جنس پلی پروپیلن می باشد. از مهم ترین ویژگی این پلیمر مقاومت، سبک بودن وزن و عمر بالای آن می باشد. این اتصالات در دمای 20 درجه سانتی گراد تا 20 بار و در دمای 85 درجه سانتی گراد 10 بار فشار را تحمل می کنند. این جنس از اتصالات پرکاربرد ترین نوع در تاسیسات ساختمانی می باشند.

   

  قیمت تبدیل

  این مجموعه با ارائه لیست قیمت تبدیل و موجودی کارخانه تولید کننده تبدیل، به مشتریان خود این امکان را می دهد که با اطمینان خاطر و اشراف کامل بر قیمت بازار اقدام به خرید تبدیل با کیفیت کنند. علاوه بر وب سایت، می توانید با کارشناسان فروش آهن آنیل تملس بگیرید و قیمت روز تبدیل روز را دریافت کنید.

  راهنمای خرید تبدیل

  کارشناسان فروش آهن آنیل، مشخصات و ویژگی تبدیل اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل، واحد، قیمت هر واحد و همچنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی را در لیست قیمت جمع آوری کرده اند.

  تبدیل قطعه ای است که برای اتصال بین یک قطعه بزرگتر به قطعه کوچکتر و بالعکس استفاده می شود. قیمت تبدیل در لوله و اتصالات آبی و گازی، تبدیل، لوله سایز بالا را به لوله اسپیرال و یا بالعکس متصل می کند. تبدیل، لوله سایز ۴ اینچ را به ۲ اینچ متصل می کند.

  تبدیل و سایر اتصالات، اصولاً از محصولات بدون درز تولید می شوند. یعنی در تولید تبدیل از یک پارچه سازی و بدون جوشی استفاده می شود. استحکام و مقاومت بالای اتصالات با اهمیت زیادی برخوردار است.


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .