تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

قیمت تبدیل

 

تاریخ به روز رسانی :1403/04/028:30
کدشرحقیمتسایزمحل بارگیری
1تبدیل چسبی 63*50 UPVCتماس63*50بنگاه تهران
2تبدیل "4*"8 درزدارتماس4*8بنگاه تهران
3تبدیل "5*"6*"8 مانسمانتماس5*6*"8بنگاه تهران
4تبدیل "6*"10 درزدارتماس6*10بنگاه تهران
5تبدیل "2*"3 مکتماس2*3بنگاه تهران
6تبدیل "4*"3 مانسمانتماس4*3بنگاه تهران
7تبدیل "11/2*"1 درزدارتماس11/2*1بنگاه تهران
8تبدیل "1*"11/4 درزدارتماس1*11/4بنگاه تهران
9تبدیل "11/2*"11/4 درزدارتماس11/2*11/4بنگاه تهران
10تبدیل "1*"1/2 مانسمانتماس1*1/2بنگاه تهران
11تبدیل "1/2*"3/4 درزدارتماس1/2*3/4بنگاه تهران
12تبدیل "21/2*"11/2 مانسمانتماس21/2*11/2بنگاه تهران
13تبدیل "1/2*"3/4 مانسمانتماس1/2*3/4بنگاه تهران
14تبدیل "3*"11/4 مانسمانتماس3*11/4بنگاه تهران
15تبدیل "4*"6 درزدارتماس4*6بنگاه تهران
16تبدیل "21/2*"11/2 درزدارتماس21/2*11/2بنگاه تهران
17تبدیل "4*"11/4 مانسمانتماس4*11/4بنگاه تهران
18تبدیل "2*"11/4 مانسمانتماس2*11/4بنگاه تهران
19تبدیل "4*"2 مانسمانتماس4*2بنگاه تهران
20تبدیل "4*"3 مکتماس4*3بنگاه تهران
21تبدیل "4*"8 مانسمانتماس4*8بنگاه تهران
22تبدیل "8*"10 مانسمانتماس8*10بنگاه تهران
23تبدیل چسبی 50*75 UPVCتماس50*75بنگاه تهران
24تبدیل چسبی 63*75 UPVCتماس63*75بنگاه تهران
25تبدیل چسبی 40*75 UPVCتماس40*75بنگاه تهران
26تبدیل "11/2*"3/4 مانسمانتماس11/2*3/4بنگاه تهران
27تبدیل "2*"3/4 مانسمانتماس2*3/4بنگاه تهران
28تبدیل "21/2*"2 مانسمانتماس21/2*2بنگاه تهران
29تبدیل "21/2*"1 مانسمانتماس21/2*1بنگاه تهران
30تبدیل "3*"2 مانسمانتماس3*2بنگاه تهران
31تبدیل "4*"21/2 مانسمانتماس4*21/2بنگاه تهران
32تبدیل "4*"11/2 مانسمانتماس4*11/2بنگاه تهران
33تبدیل "4*"5 مانسمانتماس"4*"5بنگاه تهران
34تبدیل "4*"6 مانسمانتماس4*6بنگاه تهران
35تبدیل "21/2*"5 مانسمانتماس21/2*5بنگاه تهران
36تبدیل "10*"12 مانسمانتماس10*12بنگاه تهران
37تبدیل "6*"12 مانسمانتماس6*12بنگاه تهران
38تبدیل "1*"11/4 مانسمانتماس1*11/4بنگاه تهران
39تبدیل "6*"12 درزدارتماس6*12بنگاه تهران
40تبدیل "8*"12 درزدارتماس8*12بنگاه تهران
41تبدیل "1/2*"3/4 مکتماس1/2*3/4بنگاه تهران
42تبدیل "11/2*"1/2 مانسمانتماس11/2*1/2بنگاه تهران
43تبدیل "11/4*"1/2 درزدارتماس11/4*1/2بنگاه تهران
44تبدیل "1*"3 مکتماس1*3بنگاه تهران
45تبدیل "2*"11/2 درزدارتماس2*11/2بنگاه تهران
46تبدیل "11/2*"1 مانسمانتماس11/2*1بنگاه تهران
47تبدیل "11/4*"1/2 مانسمانتماس11/4*1/2بنگاه تهران
48تبدیل "11/4*"3/4 مانسمانتماس11/4*3/4بنگاه تهران
49تبدیل "1/2*"1 مکتماس1/2*1بنگاه تهران
50تبدیل "1/2*"2 مکتماس1/2*2بنگاه تهران
51تبدیل "1*"3/4 مانسمانتماس1*3/4بنگاه تهران
52تبدیل "2*"11/2 مانسمانتماس2*11/2بنگاه تهران
53تبدیل "21/2*"2 درزدارتماس21/2*2بنگاه تهران
54تبدیل "4*"5 درزدارتماس4*5بنگاه تهران
55تبدیل "1*"3/4 درزدارتماس1*3/4بنگاه تهران
56تبدیل "1*"1/2 درزدارتماس1*1/2بنگاه تهران
57تبدیل "2*"4 مکتماس2*4بنگاه تهران
58تبدیل "2*"1/2 مانسمانتماس2*1/2بنگاه تهران
59تبدیل "11/4*"3/4 درزدارتماس11/4*3/4بنگاه تهران
60تبدیل "2*"21/2 مکتماس2*21/2بنگاه تهران
61تبدیل "2*"1 مانسمانتماس2*1بنگاه تهران
62تبدیل "2*"3/4 درزدارتماس2*3/4بنگاه تهران
63تبدیل "3*"11/4 درزدارتماس3*11/4بنگاه تهران
64تبدیل "3*"1 درزدارتماس3*1بنگاه تهران
65تبدیل "11/2*"1/2 درزدارتماس11/2*1/2بنگاه تهران
66تبدیل "11/2*"3/4 درزدارتماس11/2*3/4بنگاه تهران
67تبدیل "2*"11/4 درزدارتماس2*11/4بنگاه تهران
68تبدیل "2*"1 درزدارتماس2*1بنگاه تهران
69تبدیل "2*"1/2 درزدارتماس2*1/2بنگاه تهران
70تبدیل "21/2*"11/4 درزدارتماس21/2*11/4بنگاه تهران
71تبدیل "21/2*"1 درزدارتماس21/2*1بنگاه تهران
72تبدیل "3*"11/2 درزدارتماس3*11/2بنگاه تهران
73تبدیل "3*"1 مانسمانتماس3*1بنگاه تهران
74تبدیل "3*"21/2 درزدارتماس3*21/2بنگاه تهران
75تبدیل "21/2*"5 درزدارتماس"21/2*"5بنگاه تهران
76تبدیل "4*"11/4 درزدارتماس4*11/4بنگاه تهران
77تبدیل "3*"21/2 مانسمانتماس3*21/2بنگاه تهران
78تبدیل "3/4*"1/2 گالوانیزهتماس3/4*1/2بنگاه تهران
79تبدیل "3*"5 درزدارتماس3*5بنگاه تهران
80تبدیل "3*"2 درزدارتماس3*5بنگاه تهران
81تبدیل "3*"5 مانسمانتماس3*5بنگاه تهران
82تبدیل "4*"11/2 درزدارتماس4*11/2بنگاه تهران
83تبدیل "4*"2 درزدارتماس4*2بنگاه تهران
84تبدیل "4*"21/2 درزدارتماس4*21/2بنگاه تهران
85تبدیل "4*"3 درزدارتماس4*3بنگاه تهران
86تبدیل "6*"10 مانسمانتماس6*10بنگاه تهران
87تبدیل "5*"6 درزدارتماس5*6بنگاه تهران
88تبدیل "5*"6 مانسمانتماس5*6بنگاه تهران
89تبدیل "6*"21/2 مانسمانتماس6*21/2بنگاه تهران
90تبدیل "6*"3 درزدارتماس6*3بنگاه تهران
91تبدیل "8*"10 درزدارتماس8*10بنگاه تهران
92تبدیل "8*"12 مانسمانتماس8*12بنگاه تهران
93تبدیل "10*"12 درزدارتماس10*12بنگاه تهران
94تبدیل "6*"21/2 درزدارتماس6*21/2بنگاه تهران


تبدیل چیست؟

اتصال تبدیل در دو نوع تبدیل هم مرکز و تبدیل غیر هم مرکز تولید می گردد و به منظور کاهش نرخ جریان و همچنین تغییر سایز در خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرد. تبدیل یکی از انواع اتصالات است که دو لوله با قطر های مختلف را به یکدیگر متصل می کند. میزان انحراف در تبدیل غیر هم مرکز برابر با نصف اختلاف قطر داخلی بزرگ و قطر داخلی  کوچک است. تبدیل در دو نوع تبدیل هم مرکز CONCENTRIC که بصورت مخفف CC و تبدیل غیر هم مرکز ECCENTRICکه به صورت مختصر ECC تولید می شود. انواع تبدیل از نظر متریال عبارتند از:

  • کربن استیل
  • استنلس استیل
  • پلیمری
  • غیر آهنی

انواع تبدیل از نظر نوع اتصال عبارتند از:

استنلس استیل ترکیبی از آهن و کروم می باشد که مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی فوق العاده به فولاد می دهد. از این نوع اتصالات بیشتر در صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع غذایی، صنعت ساختمان و غیره مورد استفاده قرار می گیرند.

قیمت تبدیل

تبدیل کربن استیل نوعی فولاد است که حداکثر درصد کربن آن حدود 2 درصد می باشد. همین امر سبب افزایش استحکام و سختی و کاهش شکل پذیری و جوشکاری در این نوع اتصالات می شود.

تبدیل پلی اتیلن، اتصالات  پلی اتیلن دارای انعطاف پذیری، مقاومت و طول عمر بسیار بالایی می باشد و به دلیل مسطح بودن قسمت داخلی دچار رسوب نمی شوند. بیشترین کاربرد اتصالات در صنعت کشاورزی و ساختمان می باشد.

تبدیل پلی پروپیلن، از جنس پلی پروپیلن می باشد. از مهم ترین ویژگی این پلیمر مقاومت، سبک بودن وزن و عمر بالای آن می باشد. این اتصالات در دمای 20 درجه سانتی گراد تا 20 بار و در دمای 85 درجه سانتی گراد 10 بار فشار را تحمل می کنند. این جنس از اتصالات پرکاربرد ترین نوع در تاسیسات ساختمانی می باشند.

 

قیمت تبدیل

این مجموعه با ارائه لیست قیمت تبدیل و موجودی کارخانه تولید کننده تبدیل، به مشتریان خود این امکان را می دهد که با اطمینان خاطر و اشراف کامل بر قیمت بازار اقدام به خرید تبدیل با کیفیت کنند. علاوه بر وب سایت، می توانید با کارشناسان فروش آهن آنیل تملس بگیرید و قیمت روز تبدیل روز را دریافت کنید.

راهنمای خرید تبدیل

کارشناسان فروش آهن آنیل، مشخصات و ویژگی تبدیل اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل، واحد، قیمت هر واحد و همچنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی را در لیست قیمت جمع آوری کرده اند.

تبدیل قطعه ای است که برای اتصال بین یک قطعه بزرگتر به قطعه کوچکتر و بالعکس استفاده می شود. قیمت دقیق تبدیل در لوله و اتصالات آبی و گازی، تبدیل، لوله سایز بالا را به لوله اسپیرال و یا بالعکس متصل می کند. تبدیل، لوله سایز ۴ اینچ را به ۲ اینچ متصل می کند.

تبدیل و سایر اتصالات، اصولاً از محصولات بدون درز تولید می شوند. یعنی در تولید تبدیل از یک پارچه سازی و بدون جوشی استفاده می شود. استحکام و مقاومت بالای اتصالات با اهمیت زیادی برخوردار است.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .