لیست وزن

   

  قیمت ضایعات

  Ξ قیمت ضایعات آهن،ورق گالوانیزه،آلومینیوم،مس پرس شده

  تاریخ به روز رسانی :8:45-
  کدشرحقیمتحالتردهمحل بارگیری
  1ضایعات فلزی پرس شده روغنی بالای یک میلتماس بگیریدپرس شدهروغنی بالای یک میلبنگاه تهران
  2ضایعات فلزی پرس شده روغنی زیر یک میلتماس بگیریدپرس شدهروغنی زیر یک میلبنگاه تهران
  3ضایعات فلزی پرس شده آلومینیوم تماس بگیریدپرس شدهآلومینیومبنگاه تهران
  4ضایعات فلزی پرس شده پرس بدنه تمیز و مرغوبتماس بگیریدپرس شدهپرس بدنه تمیز و مرغوببنگاه تهران
  5ضایعات فلزی پرس شده چدن تماس بگیریدپرس شدهچدنبنگاه تهران
  6ضایعات فلزی پرس شده حلبتماس بگیریدپرس شدهحلبکارخانه


  Ξ قیمت ضایعات آهن، ورق گالوانیزه،آلومینیوم،مس پرس نشده

  تاریخ به روز رسانی :8:46-
  کدشرحقیمتحالتردهمحل بارگیری
  1ضایعات فلزی پرس نشده سوپر ویژهتماس بگیریدپرس نشدهسوپر ویژه.
  2ضایعات فلزی پرس نشده آلومینیومتماس بگیریدپرس نشدهآلومینیومبنگاه تهران
  3ضایعات فلزی پرس نشده آلیاژی تماس بگیریدپرس نشدهآلیاژیبنگاه تهران
  4ضایعات فلزی پرس نشده پلیسه پوشالتماس بگیریدپرس نشدهپلیسه پوشالبنگاه تهران
  5ضایعات فلزی پرس نشده پلیسه ناخنیتماس بگیریدپرس نشدهپلیسه ناخنیبنگاه تهران
  6ضایعات فلزی پرس نشده چدنتماس بگیریدپرس نشدهچدنبنگاه تهران
  7ضایعات فلزی پرس نشده چدنتماس بگیریدپرس نشدهچدنبنگاه تهران
  8ضایعات فلزی پرس نشده حلبتماس بگیریدپرس نشدهحلببنگاه تهران
  9ضایعات فلزی پرس نشده درجه دوتماس بگیریدپرس نشدهدرجه دوبنگاه تهران
  10ضایعات فلزی پرس نشده درجه سهتماس بگیریدپرس نشدهدرجه سهبنگاه تهران
  11ضایعات فلزی پرس نشده درجه یکتماس بگیریدپرس نشدهدرجه یکبنگاه تهران
  12ضایعات فلزی پرس نشده بالای یک میلتماس بگیریدپرس نشدهروغنی بالای یک میلبنگاه تهران
  13ضایعات فلزی پرس نشده زیر یک میلتماس بگیریدپرس نشدهروغنی زیر یک میلبنگاه تهران
  14ضایعات فلزی پرس نشده روکش و گالوانیزهتماس بگیریدپرس نشدهروکشدار و گالوانیزهبنگاه تهران
  15قراضه سوپر ویژهتماس بگیریدپرس نشدهمسیبنگاه تهران


   قیمت ضایعات آهن


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .