تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

جدول وزن نبشی و ناودانی

تمامی مشخصات و جداول مربوطه به انواع نبشی و ناودانی را در این لینک می توانید مشاهده کنید . 

برای مشاهده جدول جامع وزن نبشی و ناودانی روی دکمه زیر کلیک کنید .

قیمت ناودانی ساختمانی

 Ξ قیمت ناودانی ناب تبریز

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:04
کدشرحقیمتسایزطول شاخهواحدمحل بارگیری
1ناودانی 8 ناب تبریزتماس812متریکیلوگرمکارخانه
2ناودانی 8 ناب تبریز27,00086متریکیلوگرمکارخانه
3ناودانی 10 ناب تبریزتماس1012متریکیلوگرمکارخانه
4ناودانی 10 ناب تبریز27,000106متریکیلوگرمکارخانه
5ناودانی 12 ناب تبریزتماس1212متریکیلوگرمکارخانه
6ناودانی 12 ناب تبریز27,090126متریکیلوگرمکارخانه
7ناودانی 14 ناب تبریزتماس1412متریکیلوگرمکارخانه
8ناودانی 14 ناب تبریز27,000146متریکیلوگرمکارخانه
9ناودانی 16 ناب تبریزتماس1612متریکیلوگرمکارخانه


Ξ قیمت ناودانی شکفته یزد

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:03
کدشرحقیمتسایزحالتواحدمحل بارگیری
1ناودانی 6 شکفته28,64066متریکیلوگرمبنگاه تهران
2ناودانی 6 شکفته 26,73066متریکیلوگرمکارخانه
3ناودانی 8 شکفته26,73086متریکیلوگرمکارخانه
4ناودانی 8 شکفته 28,18086متریکیلوگرمبنگاه تهران
5ناودانی 10 شکفته26,7301012متریکیلوگرمکارخانه
6ناودانی 10 شکفته 26,730106متریکیلوگرمکارخانه
7ناودانی 10 شکفته28,180106متریکیلوگرمبنگاه تهران
8ناودانی 12 شکفته تماس1212متریکیلوگرمکارخانه
9ناودانی 12 شکفته27,140126متریکیلوگرمکارخانه
10ناودانی 12 شکفته 28,640126متریکیلوگرمبنگاه تهران
11ناودانی 14 شکفته27,1401412متریکیلوگرمکارخانه
12ناودانی 14 شکفته 28,640146متریکیلوگرمبنگاه تهران
13ناودانی 14 شکفتهتماس146متریکیلوگرمکارخانه
14ناودانی 16 شکفته 25,860166متریکیلوگرمکارخانه


Ξ قیمت ناودانی ابهر

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:02
کدشرحقیمتسایزوزن هر شاخهبرندطولواحدمحل بارگیری
1ناودانی 12000*80 ابهرتماس12000*80105ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
2ناودانی 12000*100 ابهرتماس12000*100128ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
3ناودانی 12000*120 ابهر26,63012000*120160ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
4ناودانی 12000*140 ابهرتماس12000*140195ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
5ناودانی 12000*160 ابهر23,48012000*160225ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
6ناودانی 12000*180 ابهرتماس12000*180165ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
7ناودانی 12000*180 ابهر38,63012000*180265ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
8ناودانی 12000*200 ابهرتماس12000*200225ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر


Ξ قیمت ناودانی انباراصفهان

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:01
کدشرحقیمتسایزوزن(kg)آنالیزطولواحدمحل بارگیری
1ناودانی 6000*60 انبار اصفهان26,8406000*6024-30st376کیلوگرمبنگاه اصفهان
2ناودانی 6000*80 انبار اصفهان26,8406000*8030-40st376کیلوگرمبنگاه اصفهان
3ناودانی 6000*100 انبار اصفهان26,8406000*10040-50st376کیلوگرمبنگاه اصفهان
4ناودانی 6000*120 انبار اصفهان27,2006000*12050-65st376کیلوگرمبنگاه اصفهان
5ناودانی 6000*140 انبار اصفهان27,2006000*14068-75st376کیلوگرمبنگاه اصفهان
6ناودانی 6000*160 انبار اصفهان27,2006000*160170st376کیلوگرمبنگاه اصفهان
7ناودانی 6000*180 انبار اصفهانتماس6000*180196st3712کیلوگرمبنگاه اصفهان
8ناودانی 6000*200 انبار اصفهانتماس6000*200221st3712کیلوگرمبنگاه اصفهان
9ناودانی 6000*220 انبار اصفهانتماس6000*220252st3712کیلوگرمبنگاه اصفهان


 Ξ قیمت ناودانی اسپیرال

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:05
کدشرحقیمتسایزوزن هر شاخه(kg)برندطولواحد محل بارگیری
1ناودانی 6000*50 اسپیرال26,7006000*5022اسپیرال6متریکیلوگرمکارخانه اصفهان
2ناودانی 6000*50 اسپیرال26,7006000*5024اسپیرال6متریکیلوگرمکارخانه اصفهان
3ناودانی 6000*60 اسپیرالتماس6000*6026اسپیرال6متریکیلوگرمکارخانه اصفهان


 Ξ قیمت ناودانی فایکو

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:12
کدشرحقیمتسایزطول شاخهواحدمحل بارگیری
1ناودانی 14 فایکو27,0231412متریکیلوگرمبنگاه تهران
2ناودانی 18 فایکو28,2671812متریکیلوگرمبنگاه تهران


 Ξ قیمت ناودانی هموزن اروپا

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:00
کدشرحقیمتسایزطول شاخهواحدمحل بارگیری
1ناودانی 8 هموزن اروپا29,550812متریکیلوگرمبنگاه تهران
2ناودانی 10 هموزن اروپا29,5501012متریکیلوگرمبنگاه تهران
3ناودانی 12 هموزن اروپا29,5501212متریکیلوگرمبنگاه تهران
4ناودانی 14 هموزن اروپا29,5501412متریکیلوگرمبنگاه تهران
5ناودانی 16 هموزن اروپا29,5501612متریکیلوگرمبنگاه تهران
6ناودانی 18 هموزن اروپا36,8201812متریکیلوگرمبنگاه تهران
7ناودانی 20 هموزن اروپا29,0902012متریکیلوگرمبنگاه تهران
8ناودانی 22 هموزن اروپا36,3602212متریکیلوگرمبنگاه تهران


 Ξ قیمت ناودانی اروپا

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:01
کدشرحقیمتسایزطول شاخهواحدمحل بارگیری
1ناودانی 4 اروپا50,45046متریکیلوگرمبنگاه تهران
2ناودانی 5 اروپا61,36056متریکیلوگرمبنگاه تهران
3ناودانی 8 اروپا63,180812متریکیلوگرمبنگاه تهران
4ناودانی 10 اروپا63,1801012متریکیلوگرمبنگاه تهران
5ناودانی 12 اروپا63,1801212متریکیلوگرمبنگاه تهران
6ناودانی 14 اروپا63,1801412متریکیلوگرمبنگاه تهران
7ناودانی 16 اروپا59,5501612متریکیلوگرمبنگاه تهران
8ناودانی 16 اروپاتماس1612متریشاخهبنگاه تهران
9ناودانی 18 اروپا62,7301812متریکیلوگرمبنگاه تهران
10ناودانی 20 اروپا62,7302012متریکیلوگرمبنگاه تهران
11ناودانی 22 اروپا62,7302212متریکیلوگرمبنگاه تهران
12ناودانی 24 اروپا59,5502412متریکیلوگرمبنگاه تهران
13ناودانی 26 اروپا63,1802612متریکیلوگرم-
14ناودانی 28 اروپا60,0002812متریکیلوگرمبنگاه تهران
15ناودانی 30 اروپا61,3603012متریکیلوگرم-
16ناودانی 32 اروپا65,9103212متریکیلوگرمبنگاه تهران
17ناودانی 35 اروپا69,5503512متریکیلوگرمبنگاه تهران
18ناودانی 38 اروپا69,5503812متریکیلوگرمبنگاه تهران
19ناودانی 40 اروپا64,0904012متریکیلوگرمبنگاه تهران


 Ξ قیمت ناودانی سپهرایرانیان

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:02
کدشرحقیمتسایزحالتواحدمحل بارگیری
1ناودانی 6 سپهر ایرانیانتماس66متریکیلوگرمکارخانه
2ناودانی 8 سپهر ایرانیان28,50086متریکیلوگرمکارخانه
3ناودانی 10 سپهر ایرانیان28,500106متریکیلوگرمکارخانه


 Ξ قیمت ناودانی فولاد تهران

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:01
کدشرحقیمتسایزحالتبرندواحدمحل بارگیری
1ناودانی 6 نورد فولاد تهران27,55066مترینورد فولاد تهرانکیلوگرمکارخانه
2ناودانی 6 نورد فولاد تهران28,09066مترینورد فولاد تهرانکیلوگرمبنگاه تهران
3ناودانی 8 نورد فولاد تهران27,27086مترینورد فولاد تهرانکیلوگرمکارخانه
4ناودانی 8 نورد فولاد تهران27,82086مترینورد فولاد تهرانکیلوگرمبنگاه تهران
5ناودانی 10 نورد فولاد تهران27,270106مترینورد فولاد تهرانکیلوگرمکارخانه


 Ξ قیمت ناودانی آریان

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:10
کدشرحقیمتسایزبرندحالتواحدمحل بارگیری
1ناودانی 8 آریان فولادتماس8آریان فولاد6متریکیلوگرمکارخانه
2ناودانی 10 آریان فولاد20,95010آریان فولاد6متریکیلوگرمکارخانه


 Ξ قیمت ناودانی نورد گرم تهران

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:02
کدشرحقیمتسایزوزن هر شاخهبرندطولواحدمحل بارگیری
1ناودانی 6000*60 تهران24,6006000*6027نورد گرم تهران6کیلوگرمکارخانه فولاد
2ناودانی 6000*80 تهران24,6006000*8039نورد گرم تهران6کیلوگرمکارخانه فولاد


 Ξ قیمت ناودانی مگا استیل

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:56
کدشرحقیمتسایزبرندطولواحدمحل بارگیری
1ناودانی 6000*60 مگا استیلتماس6000*60مگا استیل6کیلوگرمکارخانه اصفهان
2ناودانی 12000*100 مگا استیلتماس12000*100مگا استیل12کیلوگرمکارخانه اصفهان
3ناودانی 6000*100 مگا استیلتماس6000*100مگا استیل6کیلوگرمکارخانه اصفهان
4ناودانی 12000*120 مگا استیلتماس12000*100مگا استیل12کیلوگرمکارخانه اصفهان
5ناودانی 6000*120 مگا استیل25,6806000*120مگا استیل6کیلوگرمکارخانه اصفهان
6ناودانی 12000*140 مگا استیلتماس12000*140مگا استیل12کیلوگرمکارخانه اصفهان
7ناودانی 12000*140 مگا استیل25,65012000*140مگا استیل12کیلوگرمکارخانه اصفهان
8ناودانی 6000*140 مگا استیل25,6506000*140مگا استیل6کیلوگرمکارخانه اصفهان


 ناودانی ساختمانی چیست؟

ناودانی ساختمانی نوعی پروفیل باز با سطح مقطع U شکل است که عنصر پایه آنها، بیلت هایی از جنس فولاد کربنی است. تولید ناودانی ساختمانی به سه حالت صورت می گیرد: حالت اول و دوم که در کارخانه انجام می پذیرد، نورد سرد و گرم است که با نام فابریک عرضه می گردند و از همان ابتدا در کارخانه، شکل U گرفته و استخراج می گردد. حالت سوم پرسی است که تحت فشار و از طریق پرس شکل مورد نظر را به فولاد می دهند. پروفیل ناودانی، در صنعت و ساختمان بسیار پرکاربرد می باشد.قیمت ناودانی ساختمانی

ناودانی ساختمانی ساده: ناودانی ساختمانی ساده در سایزهای 8 , 10 , 12 , 14 , 16 تولید و به بازار عرضه می شود. ماده پایه آنها ورق گرم هستند که برای افزایش مقاومت و جلوگیری از خوردگی از روش سرد یا گرم با گالوانیزه آنها را پوشش می دهند. قیمت ناودانی ساختمانی بر اساس سایز آن متغیر است. ارتفاع ناودانی ساختمانی بین 30 تا 400 میلی متر متغیر است. باتوجه به ارتفاع و سایز ناودانی ساختمانی مصارف مختلفی دارد ولی در ساخت پل های باربر پرکاربرد هستند.

ناودانی ساختمانی مشبک: ماده پایه این ناودانی ساختمانی نیز ورق گرم گالوانیزه شده است که به دو روش سرد و گرم پوشش دهی ورق ها انجام می پذیرد. ناودانی ساختمانی مشبک نیز مصارف گوناگونی دارند از جمله آنها می توان به ساختمان سبک فولادی، نصب سنگ به صورت خشک، تولید قفسه های فولادی مستحکم و ..... اشاره نمود. کاربرد ناودانی ساختمانی سطح مقطع خاص ناودانی ها که یو شکل هستند موجب گردیده ساختاری مفید و پرکاربرد را در سازه ها تشکیل دهند.

کاربرد ناودانی ساختمانی، استفاده در بخش مختلف ساختمان ، ساخت اسکلت کامیون ، ترمیم بناهای معماری ، تجهیزات ساخت و ساز ، چهارچوب ها ، تشکیلات دریایی ، پایه های بکاررفته در ساخت ماشین آلات و .... بخشی از مصارف ناودانی ها می باشند. برای اطلاع از  قیمت ناودانی ساختمانی , مشخصات ناودانی ,استاندارد ناودانی,قیمت ناودانی اروپایی,انواع ناودانی, قیمت ناودانی ساختمانی سنگین,قیمت ناودانی سبک,قیمت ناودانی سنگین,قیمت ناودانی و قیمت ناودانی ساختمانی به جداول سایت مراجعه کنید.

قیمت ناودانی ساختمانی

قیمت ناودانی ساختمانی، قیمت روز ناودانی ساختمانی، قیمت انواع ناودانی ساختمانی، خرید ناودانی ساختمانی، فروش ناودانی ساختمانی، قیمت ناودانی ساختمانی در تهران را در جداول سایت بروز رسانی کرده ایم همچنین می توانید با کارشناسان فروش آهن آنیل در ارتباط باشید.

قیمت ناودانی ساختمانی با توجه به ضخامت و ابعاد آن، قیمت های متفاوتی در بازار دارند. قیمت ناودانی ساختمانی سوراخ دار را می توانید در سایت مشاهده کنید. برای اطلاع از قیمت ناودانی ساختمانی با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل فرمایید.

جهت قیمت روز ناودانی ساختمانی یکی از بزرگترین معضلات در خرید و فروش ناودانی ساختمانی، نوسان قیمت آنها می‌باشد. افرادی که می‌خواهند این مقاطع ناودانی ساختمانی را تهیه کنند باید از قیمت روز آنها و روند بازار به طور مطلع باشند. قیمت ناودانی ساختمانی با توجه به ابعاد آن در بازار متغیر می باشد . شاخص مهم در قیمت ناودانی ساختمانی طول و ضخامت بال ها می باشد .

قیمت ناودانی ساختمانی در این مجموعه بسیار اقتصادی می باشد . قیمت ناودانی ساختمانی در واحد تولیدکننده و بازار عرضه کننده بر طبق کیفیت مواد و عملیاتی که روی آن انجام می شود متفاوت می باشد، با توجه به اینکه هر روز قیمت ناودانی ساختمانی متغیر می باشد بنابراین با استعلام قیمت از کارشناسان امری ضروری محسوب می شود.

راهنمای خرید ناودانی ساختمانی

کارشناسان فروش آهن آنیل، مشخصات و ویژگی‌ ناودانی ساختمانی، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل، واحد، قیمت هر واحد و همچنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی را در لیست قیمت‌ها جمع آوری کرده اند.

قیمت ناودانی ساختمانی مانند سایر مقاطع فولادی از قیمت آهن و فولاد تاثیر می‌پذیرد. از مهمترین کارخانه‌های تولید کننده ناودانی، ناودانی کارخانه شکفته یزد، ناودانی کارخانه آریان، ناودانی کارخانه فولاد تهران، ناودانی کارخانه فولاد توس، ناودانی مجتمع فولاد البرز غرب می باشد.

صنایع فولاد کوهپایه قیمت روزانه ناودانی ساختمانی به صورت لحظه‌ای در جدولی جداگانه در صفحه قیمت ناودانی ساختمانی برای کاربران قابل دسترسی است. شما به راحتی می‌توانید از قیمت ناودانی ساختمانی در سایز و ابعاد مختلف مطلع شوید و بعد برای خرید تصمیم بگیرید.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .