لیست وزن

   

  قیمت ناودانی ساختمانی

   Ξ قیمت ناودانی ناب تبریز

  تاریخ به روز رسانی :9:041402/09/09
  کدشرحقیمتسایزطول شاخهواحدمحل بارگیری
  1ناودانی 8 ناب تبریزتماس812متریکیلوگرمکارخانه
  2ناودانی 8 ناب تبریز23,97886متریکیلوگرمکارخانه
  3ناودانی 10 ناب تبریزتماس1012متریکیلوگرمکارخانه
  4ناودانی 10 ناب تبریز23,978106متریکیلوگرمکارخانه
  5ناودانی 12 ناب تبریز27,0001212متریکیلوگرمکارخانه
  6ناودانی 12 ناب تبریز23,978126متریکیلوگرمکارخانه
  7ناودانی 14 ناب تبریز27,2001412متریکیلوگرمکارخانه
  8ناودانی 14 ناب تبریز24,179146متریکیلوگرمکارخانه
  9ناودانی 16 ناب تبریز27,2001612متریکیلوگرمکارخانه


  Ξ قیمت ناودانی شکفته یزد

  تاریخ به روز رسانی :9:031402/09/09
  کدشرحقیمتسایزحالتواحدمحل بارگیری
  1ناودانی 6 شکفته25,49766متریکیلوگرمبنگاه تهران
  2ناودانی 6 شکفته 24,30766متریکیلوگرمکارخانه
  3ناودانی 8 شکفته24,76686متریکیلوگرمکارخانه
  4ناودانی 8 شکفته 25,49786متریکیلوگرمبنگاه تهران
  5ناودانی 10 شکفته24,2171012متریکیلوگرمکارخانه
  6ناودانی 10 شکفته 24,124106متریکیلوگرمکارخانه
  7ناودانی 10 شکفته25,497106متریکیلوگرمبنگاه تهران
  8ناودانی 12 شکفته تماس1212متریکیلوگرمکارخانه
  9ناودانی 12 شکفتهتماس126متریکیلوگرمکارخانه
  10ناودانی 12 شکفته 25,497126متریکیلوگرمبنگاه تهران
  11ناودانی 14 شکفتهتماس1412متریکیلوگرمکارخانه
  12ناودانی 14 شکفته 25,445146متریکیلوگرمبنگاه تهران
  13ناودانی 14 شکفتهتماس146متریکیلوگرمکارخانه
  14ناودانی 16 شکفته تماس166متریکیلوگرمکارخانه


  Ξ قیمت ناودانی ابهر

  تاریخ به روز رسانی :9:001402/09/09
  کدشرحقیمتسایزوزن هر شاخهبرندطولواحدمحل بارگیری
  1ناودانی 12000*80 ابهر29,81512000*80105ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
  2ناودانی 12000*100 ابهر25,96012000*100128ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
  3ناودانی 12000*120 ابهر24,77012000*120160ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
  4ناودانی 12000*140 ابهر25,04512000*140195ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
  5ناودانی 12000*160 ابهرتماس12000*160225ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
  6ناودانی 12000*180 ابهرتماس12000*180165ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
  7ناودانی 12000*180 ابهرتماس12000*180265ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
  8ناودانی 12000*200 ابهرتماس12000*200225ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر


  Ξ قیمت ناودانی انباراصفهان

  تاریخ به روز رسانی :9:011402/09/09
  کدشرحقیمتسایزوزن(kg)آنالیزطولواحدمحل بارگیری
  1ناودانی 6000*60 انبار اصفهان25,8706000*6024-30st376کیلوگرمبنگاه اصفهان
  2ناودانی 6000*80 انبار اصفهان23,9456000*8030-40st376کیلوگرمبنگاه اصفهان
  3ناودانی 6000*100 انبار اصفهان25,0456000*10040-50st376کیلوگرمبنگاه اصفهان
  4ناودانی 6000*120 انبار اصفهان25,2306000*12050-65st376کیلوگرمبنگاه اصفهان
  5ناودانی 6000*140 انبار اصفهان25,2306000*14068-75st376کیلوگرمبنگاه اصفهان
  6ناودانی 6000*160 انبار اصفهان26,1456000*160170st376کیلوگرمبنگاه اصفهان
  7ناودانی 6000*180 انبار اصفهانتماس6000*180196st3712کیلوگرمبنگاه اصفهان
  8ناودانی 6000*200 انبار اصفهانتماس6000*200221st3712کیلوگرمبنگاه اصفهان
  9ناودانی 6000*220 انبار اصفهانتماس6000*220252st3712کیلوگرمبنگاه اصفهان


   Ξ قیمت ناودانی اسپیرال

  تاریخ به روز رسانی :9:051402/09/09
  کدشرحقیمتسایزوزن هر شاخه(kg)برندطولواحد محل بارگیری
  1ناودانی 6000*50 اسپیرال25,9006000*5022اسپیرال6متریکیلوگرمکارخانه اصفهان
  2ناودانی 6000*50 اسپیرال26,0006000*5024اسپیرال6متریکیلوگرمکارخانه اصفهان
  3ناودانی 6000*60 اسپیرال24,5506000*6026اسپیرال6متریکیلوگرمکارخانه اصفهان


   Ξ قیمت ناودانی فایکو

  تاریخ به روز رسانی :9:001402/09/09
  کدشرحقیمتسایزطول شاخهواحدمحل بارگیری
  1ناودانی 14 فایکو27,52321412متریکیلوگرمبنگاه تهران
  2ناودانی 18 فایکو29,2671812متریکیلوگرمبنگاه تهران


   Ξ قیمت ناودانی هموزن اروپا

  تاریخ به روز رسانی :9:001402/09/09
  کدشرحقیمتسایزطول شاخهواحدمحل بارگیری
  1ناودانی 8 هموزن اروپا27,799812متریکیلوگرمبنگاه تهران
  2ناودانی 10 هموزن اروپا25,1381012متریکیلوگرمبنگاه تهران
  3ناودانی 12 هموزن اروپا24,9551212متریکیلوگرمبنگاه تهران
  4ناودانی 14 هموزن اروپا24,9551412متریکیلوگرمبنگاه تهران
  5ناودانی 16 هموزن اروپا24,8631612متریکیلوگرمبنگاه تهران
  6ناودانی 18 هموزن اروپا27,7991812متریکیلوگرمبنگاه تهران
  7ناودانی 20 هموزن اروپا29,1752012متریکیلوگرمبنگاه تهران
  8ناودانی 22 هموزن اروپا27,2482212متریکیلوگرمبنگاه تهران


   Ξ قیمت ناودانی اروپا

  تاریخ به روز رسانی :9:011402/09/09
  کدشرحقیمتسایزطول شاخهواحدمحل بارگیری
  1ناودانی 4 اروپا57,79946متریکیلوگرمبنگاه تهران
  2ناودانی 5 اروپا57,79956متریکیلوگرمبنگاه تهران
  3ناودانی 8 اروپا57,799812متریکیلوگرمبنگاه تهران
  4ناودانی 10 اروپا57,7991012متریکیلوگرمبنگاه تهران
  5ناودانی 12 اروپا57,7991212متریکیلوگرمبنگاه تهران
  6ناودانی 14 اروپا57,7991412متریکیلوگرمبنگاه تهران
  7ناودانی 16 اروپا54,1291612متریکیلوگرمبنگاه تهران
  8ناودانی 16 اروپاتماس1612متریشاخهبنگاه تهران
  9ناودانی 18 اروپا57,7991812متریکیلوگرمبنگاه تهران
  10ناودانی 20 اروپا57,7992012متریکیلوگرمبنگاه تهران
  11ناودانی 22 اروپا57,7992212متریکیلوگرمبنگاه تهران
  12ناودانی 24 اروپا54,1292412متریکیلوگرمبنگاه تهران
  13ناودانی 26 اروپا57,7992612متریکیلوگرم-
  14ناودانی 28 اروپا56,8812812متریکیلوگرمبنگاه تهران
  15ناودانی 30 اروپا58,7163012متریکیلوگرم-
  16ناودانی 32 اروپا64,2213212متریکیلوگرمبنگاه تهران
  17ناودانی 35 اروپا64,2213512متریکیلوگرمبنگاه تهران
  18ناودانی 38 اروپا64,2213812متریکیلوگرمبنگاه تهران
  19ناودانی 40 اروپا64,2214012متریکیلوگرمبنگاه تهران


   Ξ قیمت ناودانی سپهرایرانیان

  تاریخ به روز رسانی :9:021402/09/09
  کدشرحقیمتسایزحالتواحدمحل بارگیری
  1ناودانی 6 سپهر ایرانیانتماس66متریکیلوگرمکارخانه
  2ناودانی 8 سپهر ایرانیان28,50086متریکیلوگرمکارخانه
  3ناودانی 10 سپهر ایرانیان28,500106متریکیلوگرمکارخانه


   Ξ قیمت ناودانی فولاد تهران

  تاریخ به روز رسانی :9:011402/09/09
  کدشرحقیمتسایزحالتبرندواحدمحل بارگیری
  1ناودانی 6 نورد فولاد تهران24,49666مترینورد فولاد تهرانکیلوگرمکارخانه
  2ناودانی 6 نورد فولاد تهران25,47566مترینورد فولاد تهرانکیلوگرمبنگاه تهران
  3ناودانی 8 نورد فولاد تهران24,49686مترینورد فولاد تهرانکیلوگرمکارخانه
  4ناودانی 8 نورد فولاد تهران25,32286مترینورد فولاد تهرانکیلوگرمبنگاه تهران
  5ناودانی 10 نورد فولاد تهران24,496106مترینورد فولاد تهرانکیلوگرمکارخانه


   Ξ قیمت ناودانی آریان

  تاریخ به روز رسانی :9:001402/09/09
  کدشرحقیمتسایزبرندحالتواحدمحل بارگیری
  1ناودانی 8 آریان فولادتماس8آریان فولاد6متریکیلوگرمکارخانه
  2ناودانی 10 آریان فولاد18,95010آریان فولاد6متریکیلوگرمکارخانه


   Ξ قیمت ناودانی نورد گرم تهران

  تاریخ به روز رسانی :9:021402/09/09
  کدشرحقیمتسایزوزن هر شاخهبرندطولواحدمحل بارگیری
  1ناودانی 6000*60 تهران23,3006000*6027نورد گرم تهران6کیلوگرمکارخانه فولاد
  2ناودانی 6000*80 تهران23,3006000*8039نورد گرم تهران6کیلوگرمکارخانه فولاد


   Ξ قیمت ناودانی مگا استیل

  تاریخ به روز رسانی :9:56-
  کدشرحقیمتسایزبرندطولواحدمحل بارگیری
  1ناودانی 6000*60 مگا استیلتماس6000*60مگا استیل6کیلوگرمکارخانه اصفهان
  2ناودانی 12000*100 مگا استیلتماس12000*100مگا استیل12کیلوگرمکارخانه اصفهان
  3ناودانی 6000*100 مگا استیلتماس6000*100مگا استیل6کیلوگرمکارخانه اصفهان
  4ناودانی 12000*120 مگا استیلتماس12000*100مگا استیل12کیلوگرمکارخانه اصفهان
  5ناودانی 6000*120 مگا استیلتماس6000*120مگا استیل6کیلوگرمکارخانه اصفهان
  6ناودانی 12000*140 مگا استیلتماس12000*140مگا استیل12کیلوگرمکارخانه اصفهان
  7ناودانی 12000*140 مگا استیلتماس12000*140مگا استیل12کیلوگرمکارخانه اصفهان
  8ناودانی 6000*140 مگا استیلتماس6000*140مگا استیل6کیلوگرمکارخانه اصفهان


   ناودانی ساختمانی چیست؟

  ناودانی ساختمانی نوعی پروفیل باز با سطح مقطع U شکل است که عنصر پایه آنها، بیلت هایی از جنس فولاد کربنی است. تولید ناودانی ساختمانی به سه حالت صورت می گیرد: حالت اول و دوم که در کارخانه انجام می پذیرد، نورد سرد و گرم است که با نام فابریک عرضه می گردند و از همان ابتدا در کارخانه، شکل U گرفته و استخراج می گردد. حالت سوم پرسی است که تحت فشار و از طریق پرس شکل مورد نظر را به فولاد می دهند. پروفیل ناودانی، در صنعت و ساختمان بسیار پرکاربرد می باشد.قیمت ناودانی ساختمانی

  ناودانی ساختمانی ساده: ناودانی ساختمانی ساده در سایزهای 8 , 10 , 12 , 14 , 16 تولید و به بازار عرضه می شود. ماده پایه آنها ورق گرم هستند که برای افزایش مقاومت و جلوگیری از خوردگی از روش سرد یا گرم با گالوانیزه آنها را پوشش می دهند. قیمت ناودانی ساختمانی بر اساس سایز آن متغیر است. ارتفاع ناودانی ساختمانی بین 30 تا 400 میلی متر متغیر است. باتوجه به ارتفاع و سایز ناودانی ساختمانی مصارف مختلفی دارد ولی در ساخت پل های باربر پرکاربرد هستند.

  ناودانی ساختمانی مشبک: ماده پایه این ناودانی ساختمانی نیز ورق گرم گالوانیزه شده است که به دو روش سرد و گرم پوشش دهی ورق ها انجام می پذیرد. ناودانی ساختمانی مشبک نیز مصارف گوناگونی دارند از جمله آنها می توان به ساختمان سبک فولادی، نصب سنگ به صورت خشک، تولید قفسه های فولادی مستحکم و ..... اشاره نمود. کاربرد ناودانی ساختمانی سطح مقطع خاص ناودانی ها که یو شکل هستند موجب گردیده ساختاری مفید و پرکاربرد را در سازه ها تشکیل دهند.

  کاربرد ناودانی ساختمانی، استفاده در بخش مختلف ساختمان ، ساخت اسکلت کامیون ، ترمیم بناهای معماری ، تجهیزات ساخت و ساز ، چهارچوب ها ، تشکیلات دریایی ، پایه های بکاررفته در ساخت ماشین آلات و .... بخشی از مصارف ناودانی ها می باشند. برای اطلاع از  قیمت ناودانی ساختمانی , مشخصات ناودانی ,استاندارد ناودانی,قیمت ناودانی اروپایی,انواع ناودانی, قیمت ناودانی ساختمانی سنگین,قیمت ناودانی سبک,قیمت ناودانی سنگین,قیمت ناودانی و قیمت ناودانی ساختمانی به جداول سایت مراجعه کنید.

  قیمت ناودانی ساختمانی

  قیمت ناودانی ساختمانی، قیمت روز ناودانی ساختمانی، قیمت انواع ناودانی ساختمانی، خرید ناودانی ساختمانی، فروش ناودانی ساختمانی، قیمت ناودانی ساختمانی در تهران را در جداول سایت بروز رسانی کرده ایم همچنین می توانید با کارشناسان فروش آهن آنیل در ارتباط باشید.

  قیمت ناودانی ساختمانی با توجه به ضخامت و ابعاد آن، قیمت های متفاوتی در بازار دارند. قیمت ناودانی ساختمانی سوراخ دار را می توانید در سایت مشاهده کنید. برای اطلاع از قیمت ناودانی ساختمانی با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل فرمایید.

  جهت قیمت روز ناودانی ساختمانی یکی از بزرگترین معضلات در خرید و فروش ناودانی ساختمانی، نوسان قیمت آنها می‌باشد. افرادی که می‌خواهند این مقاطع ناودانی ساختمانی را تهیه کنند باید از قیمت روز آنها و روند بازار به طور مطلع باشند. قیمت ناودانی ساختمانی با توجه به ابعاد آن در بازار متغیر می باشد . شاخص مهم در قیمت ناودانی ساختمانی طول و ضخامت بال ها می باشد .

  قیمت ناودانی ساختمانی در این مجموعه بسیار اقتصادی می باشد . قیمت ناودانی ساختمانی در واحد تولیدکننده و بازار عرضه کننده بر طبق کیفیت مواد و عملیاتی که روی آن انجام می شود متفاوت می باشد، با توجه به اینکه هر روز قیمت ناودانی ساختمانی متغیر می باشد بنابراین با استعلام قیمت از کارشناسان امری ضروری محسوب می شود.

  راهنمای خرید ناودانی ساختمانی

  کارشناسان فروش آهن آنیل، مشخصات و ویژگی‌ ناودانی ساختمانی، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل، واحد، قیمت هر واحد و همچنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی را در لیست قیمت‌ها جمع آوری کرده اند.

  قیمت ناودانی ساختمانی مانند سایر مقاطع فولادی از قیمت آهن و فولاد تاثیر می‌پذیرد. از مهمترین کارخانه‌های تولید کننده ناودانی، ناودانی کارخانه شکفته یزد، ناودانی کارخانه آریان، ناودانی کارخانه فولاد تهران، ناودانی کارخانه فولاد توس، ناودانی مجتمع فولاد البرز غرب می باشد.

  صنایع فولاد کوهپایه قیمت روزانه ناودانی ساختمانی به صورت لحظه‌ای در جدولی جداگانه در صفحه قیمت ناودانی ساختمانی برای کاربران قابل دسترسی است. شما به راحتی می‌توانید از قیمت ناودانی ساختمانی در سایز و ابعاد مختلف مطلع شوید و بعد برای خرید تصمیم بگیرید.


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .