لیست وزن

   

  قیمت ناودانی ساختمانی

   

  Ξ قیمت ناودانی ناب تبریز

   

  تاریخ به روز رسانی :9:041402/03/11
  کدشرحقیمتسایزطول شاخهواحدمحل بارگیری
  1ناودانی 8 ناب تبریزتماس بگیرید812متریکیلوگرمکارخانه
  2ناودانی 8 ناب تبریز25,90486متریکیلوگرمکارخانه
  3ناودانی 10 ناب تبریزتماس بگیرید1012متریکیلوگرمکارخانه
  4ناودانی 10 ناب تبریز25,721106متریکیلوگرمکارخانه
  5ناودانی 12 ناب تبریزتماس بگیرید1212متریکیلوگرمکارخانه
  6ناودانی 12 ناب تبریز25,721126متریکیلوگرمکارخانه
  7ناودانی 14 ناب تبریزتماس بگیرید1412متریکیلوگرمکارخانه
  8ناودانی 14 ناب تبریز25,923146متریکیلوگرمکارخانه
  9ناودانی 16 ناب تبریزتماس بگیرید1612متریکیلوگرمکارخانه


  Ξ قیمت ناودانی شکفته یزد 

   

  تاریخ به روز رسانی :9:031402/03/11
  کدشرحقیمتسایزحالتواحدمحل بارگیری
  1ناودانی 6 شکفته27,73966متریکیلوگرمبنگاه تهران
  2ناودانی 6 شکفته 27,43066متریکیلوگرمکارخانه
  3ناودانی 8 شکفته27,43086متریکیلوگرمکارخانه
  4ناودانی 8 شکفته 27,73986متریکیلوگرمبنگاه تهران
  5ناودانی 10 شکفته27,3931012متریکیلوگرمکارخانه
  6ناودانی 10 شکفته 27,340106متریکیلوگرمکارخانه
  7ناودانی 10 شکفته27,739106متریکیلوگرمبنگاه تهران
  8ناودانی 12 شکفته تماس بگیرید1212متریکیلوگرمکارخانه
  9ناودانی 12 شکفتهتماس بگیرید126متریکیلوگرمکارخانه
  10ناودانی 12 شکفته 28,014126متریکیلوگرمبنگاه تهران
  11ناودانی 14 شکفتهتماس بگیرید1412متریکیلوگرمکارخانه
  12ناودانی 14 شکفته 28,055146متریکیلوگرمبنگاه تهران
  13ناودانی 14 شکفتهتماس بگیرید146متریکیلوگرمکارخانه
  14ناودانی 16 شکفته تماس بگیرید166متریکیلوگرمکارخانه


  Ξ قیمت ناودانی ابهر 

   

  تاریخ به روز رسانی :9:001402/03/11
  کدشرحقیمتسایزوزن هر شاخهبرندطولواحدمحل بارگیری
  1ناودانی 12000*80 ابهر29,81512000*80105ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
  2ناودانی 12000*100 ابهرتماس بگیرید12000*100128ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
  3ناودانی 12000*120 ابهرتماس بگیرید12000*120160ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
  4ناودانی 12000*140 ابهر30,73012000*140195ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
  5ناودانی 12000*160 ابهر30,73012000*160225ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
  6ناودانی 12000*180 ابهر30,73012000*180165ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
  7ناودانی 12000*180 ابهر31,19012000*180265ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر
  8ناودانی 12000*200 ابهرتماس بگیرید12000*200225ابهر12کیلوگرمکارخانه ابهر


  Ξ قیمت ناودانی انباراصفهان

   

  تاریخ به روز رسانی :9:011402/03/11
  کدشرحقیمتسایزوزن(kg)آنالیزطولواحدمحل بارگیری
  1ناودانی 6000*60 انبار اصفهان27,5206000*6024-30st376کیلوگرمبنگاه اصفهان
  2ناودانی 6000*80 انبار اصفهان27,5206000*8030-40st376کیلوگرمبنگاه اصفهان
  3ناودانی 6000*100 انبار اصفهان27,5206000*10040-50st376کیلوگرمبنگاه اصفهان
  4ناودانی 6000*120 انبار اصفهان27,5206000*12050-65st376کیلوگرمبنگاه اصفهان
  5ناودانی 6000*140 انبار اصفهان27,5206000*14068-75st376کیلوگرمبنگاه اصفهان
  6ناودانی 6000*160 انبار اصفهان27,5206000*160170st376کیلوگرمبنگاه اصفهان
  7ناودانی 6000*180 انبار اصفهانتماس بگیرید6000*180196st3712کیلوگرمبنگاه اصفهان
  8ناودانی 6000*200 انبار اصفهانتماس بگیرید6000*200221st3712کیلوگرمبنگاه اصفهان
  9ناودانی 6000*220 انبار اصفهانتماس بگیرید6000*220252st3712کیلوگرمبنگاه اصفهان


   

  Ξ قیمت ناودانی اسپیرال

   

  تاریخ به روز رسانی :9:051402/03/11
  کدشرحقیمتسایزوزن هر شاخه(kg)برندطولواحد محل بارگیری
  1ناودانی 6000*50 اسپیرال28,0706000*5022اسپیرال6متریکیلوگرمکارخانه اصفهان
  2ناودانی 6000*50 اسپیرالتماس بگیرید6000*5024اسپیرال6متریکیلوگرمکارخانه اصفهان
  3ناودانی 6000*60 اسپیرال27,2456000*6026اسپیرال6متریکیلوگرمکارخانه اصفهان


   

  Ξ قیمت ناودانی فایکو

   

  تاریخ به روز رسانی :9:001402/03/11
  کدشرحقیمتسایزطول شاخهواحدمحل بارگیری
  1ناودانی 14 فایکو29,1751412متریکیلوگرمبنگاه تهران
  2ناودانی 18 فایکو31,4681812متریکیلوگرمبنگاه تهران


   

  Ξ قیمت ناودانی هموزن اروپا

   

  تاریخ به روز رسانی :9:001402/03/11
  کدشرحقیمتسایزطول شاخهواحدمحل بارگیری
  1ناودانی 8 هموزن اروپا29,221812متریکیلوگرمبنگاه تهران
  2ناودانی 10 هموزن اروپا29,2391012متریکیلوگرمبنگاه تهران
  3ناودانی 12 هموزن اروپا29,2441212متریکیلوگرمبنگاه تهران
  4ناودانی 14 هموزن اروپا29,2341412متریکیلوگرمبنگاه تهران
  5ناودانی 16 هموزن اروپا29,1751612متریکیلوگرمبنگاه تهران
  6ناودانی 18 هموزن اروپا31,4981812متریکیلوگرمبنگاه تهران
  7ناودانی 20 هموزن اروپا32,3862012متریکیلوگرمبنگاه تهران
  8ناودانی 22 هموزن اروپا31,4682212متریکیلوگرمبنگاه تهران


   

  Ξ قیمت ناودانی اروپا

   

  تاریخ به روز رسانی :9:011402/03/11
  کدشرحقیمتسایزطول شاخهواحدمحل بارگیری
  1ناودانی 4 اروپا64,67946متریکیلوگرمبنگاه تهران
  2ناودانی 5 اروپا64,67956متریکیلوگرمبنگاه تهران
  3ناودانی 8 اروپا64,679812متریکیلوگرمبنگاه تهران
  4ناودانی 10 اروپا64,6791012متریکیلوگرمبنگاه تهران
  5ناودانی 12 اروپا64,6791212متریکیلوگرمبنگاه تهران
  6ناودانی 14 اروپا64,6791412متریکیلوگرمبنگاه تهران
  7ناودانی 16 اروپا64,6791612متریکیلوگرمبنگاه تهران
  8ناودانی 16 اروپا64,6791612متریشاخهبنگاه تهران
  9ناودانی 18 اروپا64,6791812متریکیلوگرمبنگاه تهران
  10ناودانی 20 اروپا64,6792012متریکیلوگرمبنگاه تهران
  11ناودانی 22 اروپا64,6792212متریکیلوگرمبنگاه تهران
  12ناودانی 24 اروپا64,6792412متریکیلوگرمبنگاه تهران
  13ناودانی 26 اروپا64,6792612متریکیلوگرم-
  14ناودانی 28 اروپا64,6792812متریکیلوگرمبنگاه تهران
  15ناودانی 30 اروپا72,4783012متریکیلوگرم-
  16ناودانی 32 اروپا72,4783212متریکیلوگرمبنگاه تهران
  17ناودانی 35 اروپا72,4783512متریکیلوگرمبنگاه تهران
  18ناودانی 38 اروپا72,4783812متریکیلوگرمبنگاه تهران
  19ناودانی 40 اروپا72,4784012متریکیلوگرمبنگاه تهران


   

  Ξ قیمت ناودانی سپهرایرانیان

   

  تاریخ به روز رسانی :9:021402/03/11
  کدشرحقیمتسایزحالتواحدمحل بارگیری
  1ناودانی 6 سپهر ایرانیانتماس بگیرید66متریکیلوگرمکارخانه
  2ناودانی 8 سپهر ایرانیان24,17086متریکیلوگرمکارخانه
  3ناودانی 10 سپهر ایرانیان24,170106متریکیلوگرمکارخانه


   

  Ξ قیمت ناودانی فولاد تهران

   

  تاریخ به روز رسانی :9:011402/03/11
  کدشرحقیمتسایزحالتبرندواحدمحل بارگیری
  1ناودانی 6 نورد فولاد تهران27,24866مترینورد فولاد تهرانکیلوگرمکارخانه
  2ناودانی 6 نورد فولاد تهران27,43866مترینورد فولاد تهرانکیلوگرمبنگاه تهران
  3ناودانی 8 نورد فولاد تهران27,24886مترینورد فولاد تهرانکیلوگرمکارخانه
  4ناودانی 8 نورد فولاد تهران27,06086مترینورد فولاد تهرانکیلوگرمبنگاه تهران
  5ناودانی 10 نورد فولاد تهران27,248106مترینورد فولاد تهرانکیلوگرمکارخانه


   

  Ξ قیمت ناودانی آریان

   

  تاریخ به روز رسانی :9:001402/03/11
  کدشرحقیمتسایزبرندحالتواحدمحل بارگیری
  1ناودانی 8 آریان فولادتماس بگیرید8آریان فولاد6متریکیلوگرمکارخانه
  2ناودانی 10 آریان فولاد18,95010آریان فولاد6متریکیلوگرمکارخانه


   

  Ξ قیمت ناودانی نورد گرم تهران

   

  تاریخ به روز رسانی :9:021402/03/11
  کدشرحقیمتسایزوزن هر شاخهبرندطولواحدمحل بارگیری
  1ناودانی 6000*60 تهران26,7806000*6027نورد گرم تهران6کیلوگرمکارخانه فولاد
  2ناودانی 6000*80 تهران26,7806000*8039نورد گرم تهران6کیلوگرمکارخانه فولاد


   

  Ξ قیمت ناودانی مگا استیل

   

  تاریخ به روز رسانی :9:56-
  کدشرحقیمتسایزبرندطولواحدمحل بارگیری
  1ناودانی 6000*60 مگا استیلتماس بگیرید6000*60مگا استیل6کیلوگرمکارخانه اصفهان
  2ناودانی 12000*100 مگا استیلتماس بگیرید12000*100مگا استیل12کیلوگرمکارخانه اصفهان
  3ناودانی 6000*100 مگا استیلتماس بگیرید6000*100مگا استیل6کیلوگرمکارخانه اصفهان
  4ناودانی 12000*120 مگا استیلتماس بگیرید12000*100مگا استیل12کیلوگرمکارخانه اصفهان
  5ناودانی 6000*120 مگا استیلتماس بگیرید6000*120مگا استیل6کیلوگرمکارخانه اصفهان
  6ناودانی 12000*140 مگا استیلتماس بگیرید12000*140مگا استیل12کیلوگرمکارخانه اصفهان
  7ناودانی 12000*140 مگا استیلتماس بگیرید12000*140مگا استیل12کیلوگرمکارخانه اصفهان
  8ناودانی 6000*140 مگا استیلتماس بگیرید6000*140مگا استیل6کیلوگرمکارخانه اصفهان


   ناودانی ساختمانی چیست؟

  ناودانی ساختمانی نوعی پروفیل باز با سطح مقطع U شکل است که عنصر پایه آنها، بیلت هایی از جنس فولاد کربنی است. تولید ناودانی ساختمانی به سه حالت صورت می گیرد: حالت اول و دوم که در کارخانه انجام می پذیرد، نورد سرد و گرم است که با نام فابریک عرضه می گردند و از همان ابتدا در کارخانه، شکل U گرفته و استخراج می گردد. حالت سوم پرسی است که تحت فشار و از طریق پرس شکل مورد نظر را به فولاد می دهند. پروفیل ناودانی، در صنعت و ساختمان بسیار پرکاربرد می باشد.قیمت ناودانی ساختمانی

  ناودانی ساختمانی ساده: ناودانی ساختمانی ساده در سایزهای 8 , 10 , 12 , 14 , 16 تولید و به بازار عرضه می شود. ماده پایه آنها ورق گرم هستند که برای افزایش مقاومت و جلوگیری از خوردگی از روش سرد یا گرم با گالوانیزه آنها را پوشش می دهند. قیمت ناودانی ساختمانی بر اساس سایز آن متغیر است. ارتفاع ناودانی ساختمانی بین 30 تا 400 میلی متر متغیر است. باتوجه به ارتفاع و سایز ناودانی ساختمانی مصارف مختلفی دارد ولی در ساخت پل های باربر پرکاربرد هستند.

  ناودانی ساختمانی مشبک: ماده پایه این ناودانی ساختمانی نیز ورق گرم گالوانیزه شده است که به دو روش سرد و گرم پوشش دهی ورق ها انجام می پذیرد. ناودانی ساختمانی مشبک نیز مصارف گوناگونی دارند از جمله آنها می توان به ساختمان سبک فولادی، نصب سنگ به صورت خشک، تولید قفسه های فولادی مستحکم و ..... اشاره نمود. کاربرد ناودانی ساختمانی سطح مقطع خاص ناودانی ها که یو شکل هستند موجب گردیده ساختاری مفید و پرکاربرد را در سازه ها تشکیل دهند.

  کاربرد ناودانی ساختمانی، استفاده در بخش مختلف ساختمان ، ساخت اسکلت کامیون ، ترمیم بناهای معماری ، تجهیزات ساخت و ساز ، چهارچوب ها ، تشکیلات دریایی ، پایه های بکاررفته در ساخت ماشین آلات و .... بخشی از مصارف ناودانی ها می باشند. برای اطلاع از  قیمت ناودانی ساختمانی , مشخصات ناودانی ,استاندارد ناودانی,قیمت ناودانی اروپایی,انواع ناودانی, قیمت ناودانی ساختمانی سنگین,قیمت ناودانی سبک,قیمت ناودانی سنگین,قیمت ناودانی و قیمت ناودانی ساختمانی به جداول سایت مراجعه کنید.

  قیمت ناودانی ساختمانی

  قیمت ناودانی ساختمانی، قیمت روز ناودانی ساختمانی، قیمت انواع ناودانی ساختمانی، خرید ناودانی ساختمانی، فروش ناودانی ساختمانی، قیمت ناودانی ساختمانی در تهران را در جداول سایت بروز رسانی کرده ایم همچنین می توانید با کارشناسان فروش آهن آنیل در ارتباط باشید.

  قیمت ناودانی ساختمانی با توجه به ضخامت و ابعاد آن، قیمت های متفاوتی در بازار دارند. قیمت ناودانی ساختمانی سوراخ دار را می توانید در سایت مشاهده کنید. برای اطلاع از قیمت ناودانی ساختمانی با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل فرمایید.

  جهت قیمت روز ناودانی ساختمانی یکی از بزرگترین معضلات در خرید و فروش ناودانی ساختمانی، نوسان قیمت آنها می‌باشد. افرادی که می‌خواهند این مقاطع ناودانی ساختمانی را تهیه کنند باید از قیمت روز آنها و روند بازار به طور مطلع باشند. قیمت ناودانی ساختمانی با توجه به ابعاد آن در بازار متغیر می باشد . شاخص مهم در قیمت ناودانی ساختمانی طول و ضخامت بال ها می باشد .

  قیمت ناودانی ساختمانی در این مجموعه بسیار اقتصادی می باشد . قیمت ناودانی ساختمانی در واحد تولیدکننده و بازار عرضه کننده بر طبق کیفیت مواد و عملیاتی که روی آن انجام می شود متفاوت می باشد، با توجه به اینکه هر روز قیمت ناودانی ساختمانی متغیر می باشد بنابراین با استعلام قیمت از کارشناسان امری ضروری محسوب می شود.

  راهنمای خرید ناودانی ساختمانی

  کارشناسان فروش آهن آنیل، مشخصات و ویژگی‌ ناودانی ساختمانی، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل، واحد، قیمت هر واحد و همچنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی را در لیست قیمت‌ها جمع آوری کرده اند.

  قیمت ناودانی ساختمانی مانند سایر مقاطع فولادی از قیمت آهن و فولاد تاثیر می‌پذیرد. از مهمترین کارخانه‌های تولید کننده ناودانی، ناودانی کارخانه شکفته یزد، ناودانی کارخانه آریان، ناودانی کارخانه فولاد تهران، ناودانی کارخانه فولاد توس، ناودانی مجتمع فولاد البرز غرب می باشد.

  صنایع فولاد کوهپایه قیمت روزانه ناودانی ساختمانی به صورت لحظه‌ای در جدولی جداگانه در صفحه قیمت ناودانی ساختمانی برای کاربران قابل دسترسی است. شما به راحتی می‌توانید از قیمت ناودانی ساختمانی در سایز و ابعاد مختلف مطلع شوید و بعد برای خرید تصمیم بگیرید.


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .