تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

جدول وزن لوله

تمامی مشخصات و جداول مربوطه به انواع لوله را در این لینک می توانید مشاهده کنید . 

برای مشاهده جدول جامع وزن لوله روی دکمه زیر کلیک کنید .

قیمت لوله درز مستقیم صنعتی

Ξ قیمت لوله درز مستقیم صنعتی سایز 2 میلیمتر

تاریخ به روز رسانی :1403/01/299:20
کدشرحقیمتسایزضخامتطولواحداستانداردمحل بارگیری
1لوله درز مستقیم 1 اینچ تهران صنعتی249،1751 اینچ26شاخهصنعتیبنگاه تهران
2لوله درز مستقیم 3 1/2 اینچ تهران صنعتی802،3421/2 3 اینچ26شاخهصنعتیبنگاه تهران
3لوله درز مستقیم 2 1/2 اینچ تهران صنعتی511،6982 1/2 اینچ26شاخهصنعتیبنگاه تهران
4لوله درز مستقیم 1/2 اینچ تهران صنعتی 32,0191/2 اینچ26.صنعتیکارخانه
5لوله درز مستقیم 3/4 اینچ تهران صنعتی 32,0193/4 اینچ26کیلوگرمصنعتیکارخانه
6لوله درز مستقیم 1 اینچ تهران صنعتی 31,7441 اینچ26کیلوگرمصنعتیکارخانه
7لوله درز مستقیم 11/2 اینچ تهران صنعتی 31,74411/2 اینچ26کیلوگرمصنعتیکارخانه
8لوله درز مستقیم 11/4 اینچ تهران صنعتی 31,74411/4 اینچ26کیلوگرمصنعتیکارخانه
9لوله درز مستقیم 2 اینچ تهران صنعتی 31,7442 اینچ26کیلوگرمصنعتیکارخانه
10لوله درز مستقیم 21/2 اینچ تهران صنعتی 31,74421/2 اینچ26کیلوگرمصنعتیکارخانه
11لوله درز مستقیم 3 اینچ تهران صنعتی 31,7443 اینچ26کیلوگرمصنعتیکارخانه


Ξ قیمت لوله درز مستقیم صنعتی سایز 2.5 میلیمتر

تاریخ به روز رسانی :1403/01/299:21
کدشرحقیمتسایزضخامتحالتواحداستانداردمحل بارگیری
1لوله درز مستقیم 1 اینچ تهران صنعتی 299،0101 اینچ2.56متریشاخهصنعتیبنگاه تهران
2لوله درز مستقیم 4 اینچ تهران صنعتی 1،041،5494 اینچ2.56متریشاخهصنعتیبنگاه تهران
3لوله درز مستقیم 1/2 اینچ تهران صنعتی 32,0191/2 اینچ2.56متریکیلوگرمصنعتیکارخانه
4لوله درز مستقیم 3/4 اینچ تهران صنعتی 32,0193/4 اینچ2.56متریکیلوگرمصنعتیکارخانه
5لوله درز مستقیم 1 اینچ تهران صنعتی 30,8261 اینچ2.56متریکیلوگرمصنعتیکارخانه
6لوله درز مستقیم 11/2 اینچ تهران صنعتی 30,82611/2 اینچ2.56متریکیلوگرمصنعتیکارخانه
7لوله درز مستقیم 11/4 اینچ تهران صنعتی 30,82611/4 اینچ2.56متریکیلوگرمصنعتیکارخانه
8لوله درز مستقیم 2 اینچ تهران صنعتی 30,826 2 اینچ2.56متریکیلوگرمصنعتیکارخانه
9لوله درز مستقیم 21/2 اینچ تهران صنعتی 30,82621/2 اینچ2.56متریکیلوگرمصنعتیکارخانه
10لوله درز مستقیم 3 اینچ تهران صنعتی 30,8263 اینچ2.56متریکیلوگرمصنعتیکارخانه
11لوله درز مستقیم 4 اینچ تهران صنعتی 30,8264 اینچ2.56متریکیلوگرمصنعتیکارخانه
12لوله درز مستقیم 5 اینچ تهران صنعتی 30,8265 اینچ2.56متریکیلوگرمصنعتیکارخانه


Ξ قیمت لوله درز مستقیم صنعتی سایز 2.8 میلیمتر

تاریخ به روز رسانی :1403/01/299:22
کدشرحقیمتسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحد


Ξ قیمت لوله درز مستقیم صنعتی سایز 3 میلیمتر

تاریخ به روز رسانی :1403/01/299:23
کدشرحقیمتسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحد
1لوله درز مستقیم 1 اینچ تهران صنعتی358،8121 اینچ36متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه
2لوله درز مستقیم 3 اینچ تهران صنعتی1،016،6323 اینچ36متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه
3لوله درز مستقیم 11/4 اینچ تهران صنعتی478،41511/4 اینچ36متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه
4لوله درز مستقیم 2 1/2 اینچ تهران صنعتی837،2262 1/2 اینچ36متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه
5لوله درز مستقیم 4 اینچ تهران صنعتی1،245،8724 اینچ36متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه
6لوله درز مستقیم 1 اینچ تهران صنعتی30,8261 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
7لوله درز مستقیم 11/2 اینچ تهران صنعتی30,82611/2 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
8لوله درز مستقیم 11/4 اینچ تهران صنعتی30,82611/4 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
9لوله درز مستقیم 2 اینچ تهران صنعتی30,8262 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
10لوله درز مستقیم 21/2 اینچ تهران صنعتی30,8262 1/2 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
11لوله درز مستقیم 3 اینچ تهران صنعتی30,8263 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
12لوله درز مستقیم 4 اینچ تهران صنعتی30,8264 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
13لوله درز مستقیم 5 اینچ تهران صنعتی30,8265 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم


Ξ قیمت لوله درز مستقیم صنعتی سایز 3.5 میلیمتر

تاریخ به روز رسانی :1403/01/299:24
کدشرحقیمتسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحد
1لوله درز مستقیم 2 1/2 اینچ تهران صنعتی1،036،5662 1/2 اینچ3.56متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه


Ξ قیمت لوله درز مستقیم صنعتی سایز 4 میلیمتر

تاریخ به روز رسانی :1403/01/299:25
کدشرحقیمتسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحد
1لوله درز مستقیم 2 1/2 اینچ تهران صنعتی1،215،971 1/2 2 اینچ46متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه
2لوله درز مستقیم 3 1/2 اینچ تهران صنعتی1،744،2213 1/2 اینچ46متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه
3لوله درز مستقیم 6 اینچ تهران صنعتی2،691،0836 اینچ46متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه
4لوله درز مستقیم 3 اینچ تهران صنعتی1،415،3113 اینچ46متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه
5لوله درز مستقیم 4 اینچ تهران صنعتی862،3864 اینچ46متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه
6لوله درز مستقیم 2 اینچ تهران صنعتی32,6612 اینچ46متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
7لوله درز مستقیم 21/2 اینچ تهران صنعتی32,661 21/2 اینچ46متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
8لوله درز مستقیم 21/2 اینچ تهران صنعتی32,66121/2 اینچ 46متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
9لوله درز مستقیم 3 اینچ تهران صنعتی32,6613 اینچ46متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
10لوله درز مستقیم 4 اینچ تهران صنعتی32,6614 اینچ46متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
11لوله درز مستقیم 5 اینچ تهران صنعتی32,6615 اینچ46متریصنعتیکارخانهکیلوگرم


Ξ قیمت لوله درز مستقیم صنعتی سایز 5 میلیمتر

تاریخ به روز رسانی :1403/01/299:26
کدشرحقیمتسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحد
1لوله درز مستقیم 6 اینچ تهران صنعتی34,9556 اینچ56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
2لوله درز مستقیم21/2 اینچ تهران صنعتی34,95521/2 اینچ56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
3لوله درز مستقیم 5 اینچ تهران صنعتی34,9555 اینچ56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
4لوله درز مستقیم 4 اینچ تهران صنعتی2،441،9094 اینچ56متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه
5لوله درز مستقیم 3 اینچ تهران صنعتی1،943،5603 اینچ56متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه
6لوله درز مستقیم 6 اینچ تهران صنعتی3،588،1116 اینچ56متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه
7لوله درز مستقیم 4 اینچ تهران صنعتی34,955 4 اینچ56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم


Ξ قیمت لوله درز مستقیم صنعتی سایز 6 میلیمتر

تاریخ به روز رسانی :1403/01/299:27
کدشرحقیمتسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحد
1لوله درز مستقیم 6 اینچ تهران صنعتی4،036،6246 اینچ66متریصنعتیبنگاه تهران.
2لوله درز مستقیم 6 اینچ تهران صنعتی34,9556 اینچ66متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
3لوله درز مستقیم 5 اینچ تهران صنعتی34,9555 اینچ66متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
4لوله درز مستقیم 4 اینچ تهران صنعتی3،159،1754 اینچ66متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه
5لوله درز مستقیم 5 اینچ تهران صنعتی3،687،7805 اینچ66متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه
6لوله درز مستقیم 4 اینچ تهران صنعتی34,9554 اینچ66متریصنعتیکارخانهکیلوگرم


لوله درزمستقیم صنعتی چیست؟

لوله درزمستقیم شامل لوله درزمستقیم صنعتی، لوله درزمستقیم تست آب، لوله های گازی،گاز خانگی وAPI  ، در سایز و ضخامت مختلف عرضه می‌شود. انواع لوله درزدار بسته تولید و عرضه می‌شود. ارسال از معتبرترین کارخانه های اصفهان،تهران و شهرستان ها با مناسبترین قیمت و کیفیت، همچنین مشاوره در زمینه خرید و تامین لوله درزمستقیم صنعتی مورد نیاز در پروژه تاسیساتی وعمرانی نظیر هندریل، درین، فن کوئل، موتورخانه و ... ارائه می شود. بهترین پیشنهاد قیمت، با توجه به محل تخلیه شما ارائه می گردد.

قیمت لوله درز مستقیم صنعتی

برای ساخت انواع لوله درزمستقیم صنعتی روش های متنوعی مورد استفاده قرار می گیرد.  یکی از انواع لوله ها، لوله درزمستقیم صنعتی نام دارد. در ابتدا خطوط تولیدی با ورق فولادی مورد نظر تغذیه می‌شوند سپس برای ساخت لوله، این ورق ها در ضخامت های مورد نظر و با توجه به سایز نهایی لوله درون خط تولید برش خورده و از میان غلطک هایی عبور داده می شوند غلتک ها لبه ورق ها را فرم داده و به حالتی منحنی شکل و شبیه به لوله تغییر می‌دهد لوله هایی که با نام لوله درز مستقیم یا لوله درز دار در بازار می شناسیم به دو شیوه زیر جوشکاری می شوند:

  • جوشکاری زیر پودری
  • جوشکاری مقاومت الکتریکی

لوله هایی که به صورت لوله درزمستقیم صنعتی به مرحله تولید می‌رسند باید از نظر میزان مقاومت به صورت کامل آزمایش شوند و تاییدیه بازرسان مربوطه را دریافت کنند تا در مصارف آبرسانی و غیره با مشکل روبرو نشوند. به منظور آزمایش چنین لوله هایی، آب با فشار بالا از میان آن عبور داده شده تا هم براده های ایجاد شده در حین تولید و جوشکاری خارج گردد و هم تست نهایی صورت گیرد گفته می شود تحمل فشار لوله درزمستقیم صنعتی و تحمل فشار لوله بدون درز متفاوت است که هر دوی این ها با توجه به نحوه ساخت و ضخامت محصول ارزیابی می گردد. لوله درزمستقیم صنعتی به منظور تولید لوله های انتقال گاز، مصارف صنعتی، لوله های شوفاژ، تولید پروفیل های صنعتی، ساختمانی و غیره مورد استفاده قرار می گیرند.

لوله درزمستقیم صنعتی با نام ERW نیز قابل شناسایی هستند که از استاندارد ملی و بین المللی تبعیت کرده و خواص و ویژگی خاص خود را دارند موارد زیر از جمله استانداردهایی است که در تولید لوله ساخت داخل مورد استفاده قرار می گیرد:

  • API 5L
  • BS 1139-1
  • DIN 2394-1
  • DIN 2440 BS 1387

 

قیمت لوله درزمستقیم صنعتی

قیمت لوله درزمستقیم صنعتی به عوامل مختلفی مانند نوع ورق استفاده شده لوله درزمستقیم صنعتی در ضخامت و سازهای مختلف قیمت گذاری لوله درزمستقیم صنعتی به عنوان یکی از پرکاربردترین تجهیزات در صنعت کاربرد فراوان دارد.

لوله درزمستقیم صنعتی معمولاً در ضخامت 2 تا 6 میلی‌متر و سایز 0.5 تا 16 اینچ در بازار عرضه شده و قابل دسترسی است. قیمت روز لوله درزمستقیم صنعتی به هر 2 صورت شاخه‌ای و کیلویی اعلام می‌شود. برای محاسبه قیمت در روش دوم، باید با مراجعه به جدول قیمت و به دست آوردن وزن هر شاخه، وزن کل را در قیمت هر کیلوگرم، ضرب کنید.

راهنمای خرید لوله درزمستقیم صنعتی

کارشناسان فروش آهن آنیل، مشخصات و ویژگی‌ لوله درزمستقیم صنعتی ، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل، واحد، قیمت هر واحد و همچنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی را در لیست قیمت‌ها جمع آوری کرده اند. اگر قصد خرید لوله درزمستقیم صنعتی را دارید، کارشناسان فروش در زمینه انتخاب محصول مناسب در خدمت شما خواهند بود. لوله درزمستقیم صنعتی یا لوله درز مستقیم جوشی در مصارف صنعتی و ساختمانی کاربرد دارد از جمله عمده مصارف آن می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • استفاده در تاسیسات
  • لوله انتقال گازساخت لوله و پروفیل
  • لوله های شوفاژ
  • لوله انتقال آب

لوله درزمستقیم صنعتی طبق شیوه تولید و برش به دو مورد لوله درز مستقیم و لوله اسپیرال سایز بالا تقسیم‌بندی می‌شود. لوله درزمستقیم صنعتی با نام‌های لوله جوشی و یا درز جوش نیز قابل تشخیص هستند. هزینه تولید و قیمت نهایی ساخت لوله درزمستقیم صنعتی در مقایسه با لوله های بدون درز بسیار پایین تر است اما با توجه به نحوه تولید در نوع مصرف آن ها محدودیت هایی وجود دارد که باید در نظر گرفت. در برخی موارد به واسطه انجام عملیات کشش گرم یا سرد محل درز جوش مخفی می گردد این امر برای زیبایی بیشتر محصول صورت می گیرد. از عمده لوله هایی که در بازار داخلی به چشم می‌خورد می‌توان به لوله درزمستقیم صنعتی و اسپیرال اشاره نمود.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .