لیست وزن

   

  قیمت ورق آلومینیوم

  Ξ قیمت ورق آلومینیوم نورد اراک

  تاریخ به روز رسانی :10:001402/09/09
  کدشرحقیمتضخامتآلیاژحالتابعادبرندمحل بارگیری
  1ورق آلومینیوم ضخامت 0.3171,3800.33105رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  2ورق آلومینیوم ضخامت 0.3171,3800.33105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  3ورق آلومینیوم ضخامت 0.3171,3800.33105شیت2500*1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  4ورق آلومینیوم ضخامت 0.4171,3800.43105شیت2500*1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  5ورق آلومینیوم ضخامت 0.4171,3800.43105رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  6ورق آلومینیوم ضخامت 0.4171,3800.43105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  7ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 171,3800.53105شیت2500*1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  8ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 171,3800.53105رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  9ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 171,3800.53105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  10ورق آلومینیوم ضخامت 0.5171,3800.53105رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  11ورق آلومینیوم ضخامت 0.6171,3800.63105رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  12ورق آلومینیوم ضخامت 0.6171,3800.63105رولعرض 1200نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  13ورق آلومینیوم ضخامت 0.6171,3800.63105شیت2500*1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  14ورق آلومینیوم ضخامت 0.6171,3800.63105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  15ورق آلومینیوم ضخامت 0.7171,3800.73105رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  16ورق آلومینیوم ضخامت 0.7171,3800.73105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  17ورق آلومینیوم ضخامت 0.7171,3800.73105رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  18ورق آلومینیوم ضخامت 0.7171,3800.73105شیت2500*1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  19ورق آلومینیوم ضخامت 0.8171,3800.83105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  20ورق آلومینیوم ضخامت 0.8171,3800.83105شیت2500*1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  21ورق آلومینیوم ضخامت 0.8171,3800.83105رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  22ورق آلومینیوم ضخامت 0.8171,3800.83105رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  23ورق آلومینیوم ضخامت 1171,38013105رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  24ورق آلومینیوم ضخامت 1171,38013105شیت2500*1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  25ورق آلومینیوم ضخامت 1171,38013105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  26ورق آلومینیوم ضخامت 1171,38013105رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  27ورق آلومینیوم ضخامت 1.25171,3801.253105رولعرض1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  28ورق آلومینیوم ضخامت 1.25171,3801.253105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  29ورق آلومینیوم ضخامت 1.25171,3801.253105رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  30ورق آلومینیوم ضخامت 1.25160,3701.253105شیت2500*1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  31ورق آلومینیوم ضخامت 1.5171,3801.53105شیت2500*1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  32ورق آلومینیوم ضخامت 1.5171,3801.53105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  33ورق آلومینیوم ضخامت 1.5171,3801.53105رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  34ورق آلومینیوم ضخامت 1.6171,3801.63105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  35ورق آلومینیوم ضخامت 2171,38023105شیت2500*1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  36ورق آلومینیوم ضخامت 2171,38023105رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  37ورق آلومینیوم ضخامت 2171,38023105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  38ورق آلومینیوم ضخامت 2.5171,3802.53105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  39ورق آلومینیوم ضخامت 2.5171,8402.53105شیت2500*1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  40ورق آلومینیوم ضخامت 3172,30333105شیت2500*1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  41ورق آلومینیوم ضخامت 3172,30333105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
  42ورق آلومینیوم ضخامت 4172,30343105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران


  Ξ قیمت ورق آلومینیوم پارس آلومان کار 

  تاریخ به روز رسانی :10:011402/09/09
  کدشرحقیمتضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیری
  1ورق آلومینیوم ضخامت 0.4 161,4700.4شیت2000*1000پارس آلومان کاربنگاه تهران
  2ورق آلومینیوم ضخامت 0.5161,4700.5شیت2000*1000پارس آلومان کاربنگاه تهران
  3ورق آلومینیوم ضخامت 0.6161,4700.6شیت2000*1000پارس آلومان کاربنگاه تهران
  4ورق آلومینیوم ضخامت 0.7161,4700.7شیت2000*1000پارس آلومان کاربنگاه تهران
  5ورق آلومینیوم ضخامت 1161,4701شیت2000*1000پارس آلومان کاربنگاه تهران
  6ورق آلومینیوم ضخامت 2161,4702شیت2000*1000پارس آلومان کاربنگاه تهران


  Ξ قیمت ورق آلومینیوم پارس

  تاریخ به روز رسانی :10:021402/09/09
  کدشرحقیمتضخامتآلیاژحالتابعادبرندمحل بارگیری
  1ورق آلومینیوم ضخامت 0.5161,4680.51050شیت2000*1000آلومینیوم پارسبنگاه تهران
  2ورق آلومینیوم ضخامت 0.6161,4680.61050شیت2000*1000آلومینیوم پارسبنگاه تهران
  3ورق آلومینیوم ضخامت 1161,46811050شیت2000*1000آلومینیوم پارسبنگاه تهران
  4ورق آلومینیوم ضخامت 2161,46821050شیت2000*1000آلومینیوم پارسبنگاه تهران
  5ورق آلومینیوم ضخامت 3150,45931050شیت2000*1000آلومینیوم پارسبنگاه تهران
  6ورق آلومینیوم ضخامت 5189,90951050رول2000*1000آلومینیوم پارسبنگاه تهران
  7ورق آلومینیوم ضخامت 6189,90961050شیت2000*1000آلومینیوم پارسبنگاه تهران
  8ورق آلومینیوم ضخامت 7189,90971050شیت2000*1000آلومینیوم پارسبنگاه تهران
  9ورق آلومینیوم ضخامت 8189,90981050شیت2000*1000آلومینیوم پارسبنگاه تهران
  10ورق آلومینیوم ضخامت 10189,909101050شیت2000*1000آلومینیوم پارسبنگاه تهران
  11ورق آلومینیوم ضخامت 12208,257121050شیت2000*1000آلومینیوم پارسبنگاه تهران
  12ورق آلومینیوم ضخامت 14208,257141050شیت2000*1000آلومینیوم پارسبنگاه تهران


  ورق آلومینیوم چیست؟

  ورق آلومینیوم از پرکاربردترین انواع ورق‌ فلزی است، ورق آلومینیوم در انواع صنایع از جمله صنعت ساختمان، لوازم خانگی و حتی لوازم الکترونیکی می باشد. از ویژگی ورق آلومینیوم مقاومت بسیار بالا در برابر کهنه شدن و فرسایش و حالت‌پذیری بسیار خوب این ورق‌ها می باشد. البته کیفیت و دوام بالای این ورق‌ها بستگی به شرایط آنادایز کردن دارد. با توجه به خصوصیات شیمیایی و فیزیکی که دارد روزانه بر تعداد طرفدارانش افزوده می‌ شود. در واقع ورق آلومینیوم، همان فلز آلومینیوم است که به‌ صورت ورق‌ های نازک درآمده است و به نام پوش ‌برگ یا در صورت ضخامت بسیار نازک به نام فویل آلومینیومی نیز شناخته می ‌شود و در صنعت کاربرد زیادی دارند.

  به طور کلی میتوان گفت ورق آلومینیوم طی آنادایزه می تواند استحکام، زیبایی و دوام ورق معمولی و خام آلومینیومی را چندین برابر کنند. این در حالی است که با وجود ویژگی‌ بسیار مطلوب این محصول، قیمت ورق آلومینیوم تفاوت خیلی زیادی با دیگر انواع ورق آلومینیوم ندارد و حتی نسبت به سایر ورق‌های فلزی مقرون به‌صرفه‌تر است. از مهم‌ترین ویژگی‌ ورق آلومینیوم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • دوام و مقاومت بالا در برابر ساییدگی و گذر زمان
  • سبک بودن، قابلیت انعطاف و شکل‌دهی بسیار خوب
  • مقاومت بسیار خوب در برابر نور خورشید و انواع شرایط آب‌و‌هوایی

  ورق آلومینیوم در انواع صنایع بسته‌بندی و قوطی‌سازی به صورت گسترده استفاده می‌شود. به دلیل تنوع رنگ و زیبایی این ورق‌ها شرکت‌ها که به زیبایی و جلوه بسته‌بندی کالاهای خود اهمیت می‌دهند. در سال‌های اخیر با استفاده از این ورق‌ها توانسته‌اند شکل و شمایل صنعت بسته‌بندی و قوطی‌سازی را تغییر دهند. به دلیل ویژگی‌های شکل‌پذیری، مقاومت بالا و همچنین زیبایی ورق آلومینیوم به عنوان بدنه و روکش بسیاری از لوازم خانگی در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. وزن کم و سبکی این ورق‌ها از دیگر ویژگی‌های مفید و قابل توجه در این صنعت به حساب می‌آید.

  قیمت ورق آلومینیوم

  قیمت ورق آلومینیوم

  موارد استفاده ورق رنگی آلومینیوم در صنایع مختلف از جمله درب و پنجره پوشش سقف سالنها و دكوراسيون داخلي می باشد.  ضخامت این ورق آلومینیوم حدودا 0.2 الی 30 میلیمتر می باشد، ابعاد استاندارد 1250x2500 ، 1000x2000 میلیمتر، آلیاژ استاندارد موجود 1050، 3105 و آلیاژ های قابل سفارش 1100،1200،3003 می باشد.

  قیمت ورق آلومینیوم 6061، معمولا در صنایع تجهیزات و صنعت دریایی مورد استفاده قرار می گیرند. ترکیب این ورق ها از عناصر آلیاژی سیلیکون و منیزیم بوده و بیشترین مقاومت به خوردگی را در بین سایر ورق های آلومینیومی دارا می باشد. شما عزیزان می توانید جهت اطلاع از قیمت ورق آلومینیوم 6061 با کارشناسان مجموعه تماس بگیرید.

  جهت به روز قیمت روز ورق آلومینیوم می توانید به جداول قیمت نگاهی بیاندازید و یا تماس با کارشناسان فروش آهن آنیل از قیمت روز آگاه شوید. آهن آنیل یکی از عمده ترین تامین کنندگان ورق آلومینیوم در ابعاد مختلف و کارخانجات تولیدی مختلف بوده و به صورت روزانه قیمت این محصول در سایت مجموعه به روزرسانی می گردد.

  راهنمای خرید و فروش ورق آلومینیوم

  قیمت ورق آلومینیوم 5038 نسبت به سایر ورق های آلومینیومی محکم تر بوده ولی نسبت به ورق های 6082 استحکام پایین تری دارند.  خرید ورق آلومینیوم مشهد و سایر کارخانجات و همینطور قیمت محصولات به صورت روزانه در سایت اعلام گردیده و شما می توانید پس از خرید استعلام قیمت نموده و یا با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید.

  این مجموعه قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوی مشتری، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .