تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

جدول وزن ورق

تمامی مشخصات و جداول مربوطه به انواع ورق را در این لینک می توانید مشاهده کنید . 

برای مشاهده جدول جامع وزن ورق روی دکمه زیر کلیک کنید .

قیمت ورق آلومینیوم

Ξ قیمت ورق آلومینیوم نورد اراک

تاریخ به روز رسانی :1403/03/1010:00
کدشرحقیمتضخامتآلیاژحالتابعادبرندمحل بارگیری
1ورق آلومینیوم ضخامت 0.3220,9100.33105رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
2ورق آلومینیوم ضخامت 0.3220,9100.33105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
3ورق آلومینیوم ضخامت 0.3218,1800.33105شیت2500*1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
4ورق آلومینیوم ضخامت 0.4218,1800.43105شیت2500*1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
5ورق آلومینیوم ضخامت 0.4218,1800.43105رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
6ورق آلومینیوم ضخامت 0.4218,1800.43105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
7ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 218,1800.53105شیت2500*1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
8ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 218,1800.53105رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
9ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 218,1800.53105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
10ورق آلومینیوم ضخامت 0.5218,1800.53105رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
11ورق آلومینیوم ضخامت 0.6218,1800.63105رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
12ورق آلومینیوم ضخامت 0.6218,1800.63105رولعرض 1200نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
13ورق آلومینیوم ضخامت 0.6218,1800.63105شیت2500*1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
14ورق آلومینیوم ضخامت 0.6218,1800.63105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
15ورق آلومینیوم ضخامت 0.7218,1800.73105رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
16ورق آلومینیوم ضخامت 0.7218,1800.73105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
17ورق آلومینیوم ضخامت 0.7218,1800.73105رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
18ورق آلومینیوم ضخامت 0.7209,0900.73105شیت2500*1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
19ورق آلومینیوم ضخامت 0.8218,1800.83105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
20ورق آلومینیوم ضخامت 0.8218,1800.83105شیت2500*1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
21ورق آلومینیوم ضخامت 0.8218,1800.83105رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
22ورق آلومینیوم ضخامت 0.8218,1800.83105رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
23ورق آلومینیوم ضخامت 1218,18013105رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
24ورق آلومینیوم ضخامت 1218,18013105شیت2500*1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
25ورق آلومینیوم ضخامت 1218,18013105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
26ورق آلومینیوم ضخامت 1194,50013105رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
27ورق آلومینیوم ضخامت 1.25218,1801.253105رولعرض1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
28ورق آلومینیوم ضخامت 1.25218,1801.253105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
29ورق آلومینیوم ضخامت 1.25218,1801.253105رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
30ورق آلومینیوم ضخامت 1.25218,1801.253105شیت2500*1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
31ورق آلومینیوم ضخامت 1.5218,1801.53105شیت2500*1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
32ورق آلومینیوم ضخامت 1.5218,1801.53105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
33ورق آلومینیوم ضخامت 1.5218,1801.53105رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
34ورق آلومینیوم ضخامت 1.6218,1801.63105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
35ورق آلومینیوم ضخامت 2218,18023105شیت2500*1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
36ورق آلومینیوم ضخامت 2218,18023105رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
37ورق آلومینیوم ضخامت 2218,18023105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
38ورق آلومینیوم ضخامت 2.5218,1802.53105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
39ورق آلومینیوم ضخامت 2.5218,1802.53105شیت2500*1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
40ورق آلومینیوم ضخامت 3219,10033105شیت2500*1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
41ورق آلومینیوم ضخامت 3219,10033105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران
42ورق آلومینیوم ضخامت 4219,10043105شیت2000*1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران


Ξ قیمت ورق آلومینیوم پارس آلومان کار 

تاریخ به روز رسانی :1403/03/1010:01
کدشرحقیمتضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیری
1ورق آلومینیوم ضخامت 0.4 209,0900.4شیت2000*1000پارس آلومان کاربنگاه تهران
2ورق آلومینیوم ضخامت 0.5209,0900.5شیت2000*1000پارس آلومان کاربنگاه تهران
3ورق آلومینیوم ضخامت 0.6209,0900.6شیت2000*1000پارس آلومان کاربنگاه تهران
4ورق آلومینیوم ضخامت 0.7209,0900.7شیت2000*1000پارس آلومان کاربنگاه تهران
5ورق آلومینیوم ضخامت 1209,0901شیت2000*1000پارس آلومان کاربنگاه تهران
6ورق آلومینیوم ضخامت 2209,0902شیت2000*1000پارس آلومان کاربنگاه تهران


Ξ قیمت ورق آلومینیوم پارس

تاریخ به روز رسانی :1403/03/1010:02
کدشرحقیمتضخامتآلیاژحالتابعادبرندمحل بارگیری
1ورق آلومینیوم ضخامت 0.5209,0900.51050شیت2000*1000آلومینیوم پارسبنگاه تهران
2ورق آلومینیوم ضخامت 0.6209,0900.61050شیت2000*1000آلومینیوم پارسبنگاه تهران
3ورق آلومینیوم ضخامت 1209,09011050شیت2000*1000آلومینیوم پارسبنگاه تهران
4ورق آلومینیوم ضخامت 2209,09021050شیت2000*1000آلومینیوم پارسبنگاه تهران
5ورق آلومینیوم ضخامت 3186,36031050شیت2000*1000آلومینیوم پارسبنگاه تهران
6ورق آلومینیوم ضخامت 5213,64051050رول2000*1000آلومینیوم پارسبنگاه تهران
7ورق آلومینیوم ضخامت 6222,73061050شیت2000*1000آلومینیوم پارسبنگاه تهران
8ورق آلومینیوم ضخامت 7222,73071050شیت2000*1000آلومینیوم پارسبنگاه تهران
9ورق آلومینیوم ضخامت 8222,73081050شیت2000*1000آلومینیوم پارسبنگاه تهران
10ورق آلومینیوم ضخامت 10255,450101050شیت2000*1000آلومینیوم پارسبنگاه تهران
11ورق آلومینیوم ضخامت 12255,450121050شیت2000*1000آلومینیوم پارسبنگاه تهران
12ورق آلومینیوم ضخامت 14255,450141050شیت2000*1000آلومینیوم پارسبنگاه تهران


ورق آلومینیوم چیست؟

ورق آلومینیوم از پرکاربردترین انواع ورق‌ فلزی است، ورق آلومینیوم در انواع صنایع از جمله صنعت ساختمان، لوازم خانگی و حتی لوازم الکترونیکی می باشد. از ویژگی ورق آلومینیوم مقاومت بسیار بالا در برابر کهنه شدن و فرسایش و حالت‌پذیری بسیار خوب این ورق‌ها می باشد. البته کیفیت و دوام بالای این ورق‌ها بستگی به شرایط آنادایز کردن دارد. با توجه به خصوصیات شیمیایی و فیزیکی که دارد روزانه بر تعداد طرفدارانش افزوده می‌ شود. در واقع ورق آلومینیوم، همان فلز آلومینیوم است که به‌ صورت ورق‌ های نازک درآمده است و به نام پوش ‌برگ یا در صورت ضخامت بسیار نازک به نام فویل آلومینیومی نیز شناخته می ‌شود و در صنعت کاربرد زیادی دارند.

به طور کلی میتوان گفت ورق آلومینیوم طی آنادایزه می تواند استحکام، زیبایی و دوام ورق معمولی و خام آلومینیومی را چندین برابر کنند. این در حالی است که با وجود ویژگی‌ بسیار مطلوب این محصول، قیمت ورق آلومینیوم تفاوت خیلی زیادی با دیگر انواع ورق آلومینیوم ندارد و حتی نسبت به سایر ورق‌های فلزی مقرون به‌صرفه‌تر است. از مهم‌ترین ویژگی‌ ورق آلومینیوم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • دوام و مقاومت بالا در برابر ساییدگی و گذر زمان
  • سبک بودن، قابلیت انعطاف و شکل‌دهی بسیار خوب
  • مقاومت بسیار خوب در برابر نور خورشید و انواع شرایط آب‌و‌هوایی

ورق آلومینیوم در انواع صنایع بسته‌بندی و قوطی‌سازی به صورت گسترده استفاده می‌شود. به دلیل تنوع رنگ و زیبایی این ورق‌ها شرکت‌ها که به زیبایی و جلوه بسته‌بندی کالاهای خود اهمیت می‌دهند. در سال‌های اخیر با استفاده از این ورق‌ها توانسته‌اند شکل و شمایل صنعت بسته‌بندی و قوطی‌سازی را تغییر دهند. به دلیل ویژگی‌های شکل‌پذیری، مقاومت بالا و همچنین زیبایی ورق آلومینیوم به عنوان بدنه و روکش بسیاری از لوازم خانگی در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. وزن کم و سبکی این ورق‌ها از دیگر ویژگی‌های مفید و قابل توجه در این صنعت به حساب می‌آید.

قیمت ورق آلومینیوم

قیمت ورق آلومینیوم

موارد استفاده ورق رنگی آلومینیوم در صنایع مختلف از جمله درب و پنجره پوشش سقف سالنها و دكوراسيون داخلي می باشد.  ضخامت این ورق آلومینیوم حدودا 0.2 الی 30 میلیمتر می باشد، ابعاد استاندارد 1250x2500 ، 1000x2000 میلیمتر، آلیاژ استاندارد موجود 1050، 3105 و آلیاژ های قابل سفارش 1100،1200،3003 می باشد.

قیمت ورق آلومینیوم 6061، معمولا در صنایع تجهیزات و صنعت دریایی مورد استفاده قرار می گیرند. ترکیب این ورق ها از عناصر آلیاژی سیلیکون و منیزیم بوده و بیشترین مقاومت به خوردگی را در بین سایر ورق های آلومینیومی دارا می باشد. شما عزیزان می توانید جهت اطلاع از قیمت ورق آلومینیوم 6061 با کارشناسان مجموعه تماس بگیرید.

جهت به روز قیمت روز ورق آلومینیوم می توانید به جداول قیمت نگاهی بیاندازید و یا تماس با کارشناسان فروش آهن آنیل از قیمت روز آگاه شوید. آهن آنیل یکی از عمده ترین تامین کنندگان ورق آلومینیوم در ابعاد مختلف و کارخانجات تولیدی مختلف بوده و به صورت روزانه قیمت این محصول در سایت مجموعه به روزرسانی می گردد.

راهنمای خرید و فروش ورق آلومینیوم

قیمت ورق آلومینیوم 5038 نسبت به سایر ورق های آلومینیومی محکم تر بوده ولی نسبت به ورق های 6082 استحکام پایین تری دارند.  خرید ورق آلومینیوم مشهد و سایر کارخانجات و همینطور قیمت محصولات به صورت روزانه در سایت اعلام گردیده و شما می توانید پس از خرید استعلام قیمت نموده و یا با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید.

این مجموعه قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوی مشتری، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .