تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

قیمت ماشین آلات ساختمانی و راهسازی

 Ξ قیمت بالابر ساختمانی(مصالح)

تاریخ به روز رسانی :1403/04/029:10
کدشرحقیمتوزنواحدمحل بارگیری
1بالابر ساختمانی15,500,000250کیلوییتهران
2بالابر ساختمانی22,000,000500کیلوییتهران
3بالابر ساختمانی42,000,000750کیلوییتهران
4بالابر ساختمانی55,000,0001,000کیلوییتهران


 Ξ قیمت بتونیر

تاریخ به روز رسانی :1403/04/029:10
کدشرحقیمتوزنواحدمحل بارگیری
1بتونیر آزمایشگاهی10,000,000-لیتریتهران
2بتونیر آزمایشگاهی20,000,000250لیتریتهران
3بتونیر آزمایشگاهی20,000,000350لیتریتهران
4بتونیر آزمایشگاهی21,000,000400لیتریتهران
5بتونیر آزمایشگاهی54,000,000500لیتریتهران
6بتونیر آزمایشگاهی175,000,000750لیتریتهران
7بتونیر آزمایشگاهی223,000,0001,000لیتریتهران


 Ξ قیمت ویبراتور بتن

 

تاریخ به روز رسانی :1403/04/029:10
کدشرحقیمتمدلمحل بارگیری
1موتور ویبره بنزینی Honda4,200,00بنزینیتهران
2موتور ویبره بنزینی Robin4,500,00بنزینیتهران
3موتور ویبره دیزلی Kama7,800,00دیزلیتهران
4موتور ویبره برقی Kaijieli5,500,00برقیتهران
5موتور ویبره دوشی Technoflexتماسدوشیتهران
6موتور ویبره دریلی Pro maxتماسدریلیتهران


 Ξ قیمت شیلنگ ویبراتور بتن

 

تاریخ به روز رسانی :1403/04/029:10
کدشرحقیمتبرندمدلمحل بارگیری
1شیلنگ ویبره 12,200,00Enarcoبادیتهران
2شیلنگ ویبره 11,600,00BTبادیتهران
3شیلنگ ویبره 11,900,000Breakerبادیتهران
4شیلنگ ویبره 11,500,000BTپرتال تهران
5شیلنگ ویبره 12,500,000Enarcoدوشیتهران
6شیلنگ ویبره 3,500,000Kormaxمکانیکیتهران
7شیلنگ ویبره 18,000,000BTبرقیتهران
8شیلنگ ویبره 3,100,000ایران کوبمکانیکی تهران


 Ξ قیمت کمپکتور

 

تاریخ به روز رسانی :1403/04/029:10
کدشرحقیمتبرندمدلمحل بارگیری
1کمپکتور 15,500,000Enarcoصفحه ایتهران
2کمکتور24,000,000Breakerصفحه ایتهران
3کمپکتور 42,000,000Technoflexصفحه ایتهران
4کمکتور20,000,000Hisakiصفحه ایتهران
5کمپکتور 25,000,000Hopptصفحه ایتهران
6کمکتور45,000,000Mikasaصفحه ایتهران
7کمپکتور 23,000,000Copazصفحه ایتهران
8کمکتور95,000,000اینارکوقورباغه ایتهران
9کمپکتور 130,000,000Technoflexقورباغه ایتهران
10کمکتور105,000,000Hisakiقورباغه ایتهران
11کمپکتور 49,000,000Hopptقورباغه ایتهران
12کمکتور95,000,000Mikasaقورباغه ایتهران
13کمپکتور 60,000,000Copazقورباغه ایتهران


 Ξ قیمت ماله پروانه ای

 

تاریخ به روز رسانی :1403/04/029:36
کدشرحقیمتبرندمدلمحل بارگیری
1ماله پروانه22,550,000Enarcoبنزینیتهران
2ماله پروانه40,000,000BTبنزینیتهران
3ماله پروانه34,000,000Technoflexبنزینیتهران
4ماله پروانه22,000,000Hisakiبنزینیتهران
5ماله پروانهتماسHopptبنزینیتهران
6ماله پروانه43,500,000Mikasaبنزینیتهران
7ماله پروانه55,000,000Copazبنزینیتهران
8ماله پروانه40,000,000BTدیزلیتهران
9ماله پروانه55,000,000Breakerدیزلیتهران
10ماله پروانه27,750,000Messiبرقیتهران
11ماله پروانه65,000,000Copazبرقیتهران
12ماله پروانه18,000,000BTسرنشین دارتهران
13ماله پروانه325,000,000Atlas Copcoسرنشین دارتهران
14ماله پروانه160,000,000Hopptسرنشین دارتهران


 Ξ قیمت باکت حمل مصالح

 

تاریخ به روز رسانی :1403/04/029:10
کدشرحقیمتبرندمدلمحل بارگیری
1باکت بتن ریزی7,600,000500لیتریتهران
2باکت بتن ریزی9,300,000750لیتریتهران
3باکت بتن ریزی12,250,0001000لیتریتهران
4باکت بتن ریزی14,500,0001500لیتریتهران
5باکت بتن ریزی19,000,0002000لیتریتهران


 Ξ قیمت دستگاه میلگرد بر

 

تاریخ به روز رسانی :1403/04/029:10
کدشرحقیمتمدلمحل بارگیری
1میلگرد بر550,000دستیتهران
2میلگرد بر26,500,000سایز 25تهران
3میلگرد بر26,500,000سایز 28تهران
4میلگرد بر27,000,000سایز 32تهران


 Ξ قیمت کاتر آسفالت بر 

تاریخ به روز رسانی :1403/04/029:10
کدشرحقیمتبرندمدلمحل بارگیری
1کاتر آسفالت بر52,000,000BTبنزینیتهران
2کاتر آسفالت بر48,000,000Technoflexبنزینیتهران
3کاتر آسفالت بر55,000,000Hopptبنزینیتهران
4کاتر آسفالت بر55,000,000Mikasaبنزینیتهران
5کاتر آسفالت بر70,000,000Copazبنزینیتهران
6کاتر آسفالت بر28,000,000Tayoدیزلیتهران
7کاتر آسفالت بر67,000,000Tokuبرقیتهران
8کاتر آسفالت بر13,000,000Erskineپشت تراکتوریتهران


 Ξ قیمت دستگاه بلوک زن 

تاریخ به روز رسانی :1403/04/029:10
کدشرحقیمتمدلمحل بارگیری
1دستگاه بلوک زن15,500,000دستیتهران
2دستگاه بلوک زن23,500,000برقیتهران
3دستگاه بلوک زن115,000,000نیمه اتوماتیکتهران
4دستگاه بلوک زن363,000,000اتوماتیکتهران


 Ξ قیمت بچینگ پلانت

تاریخ به روز رسانی :1403/04/029:10
کدشرحقیمتمدلمحل بارگیری
1بچینگ پلانتتماسدراگلاینتهران
2بچینگ پلانتتماسلایناربینتهران
3بچینگ پلانت16,000,000,000سیار یا موبایلتهران


 Ξ قیمت ستون ریز

تاریخ به روز رسانی :1403/04/029:15
کدشرحقیمتمدلمحل بارگیری
1ستون ریز38,000,000برقی یا ثابتتهران
2ستون ریزتماسگردانتهران


 Ξ قیمت دستگاه خاموت زن

تاریخ به روز رسانی :1403/04/029:00
کدشرحقیمتمدلمحل بارگیری
1دستگاه خاموت زن24,000,000گیربکسی(پدالی)تهران
2دستگاه خاموت زن18,000,000اتوماتیک یا هیدرولیکیتهران
3دستگاه خاموت زن250,000دستیتهران


 Ξ قیمت ناری ساز

تاریخ به روز رسانی :1403/04/029:00
کدشرحقیمتوزنواحدمحل بارگیری
1ناری ساز40,000,000350لیتریتهران
2ناری ساز76,200,000500لیتریتهران
3ناری ساز105,000,000750لیتریتهران
4ناری ساز110,000,0001000لیتریتهران


 Ξ قیمت دستگاه جوش

تاریخ به روز رسانی :1403/04/029:10
کدشرحقیمتمدلمحل بارگیری
1دستگاه جوش36,000,000دیزل جوشتهران
2دستگاه جوش98,000,000فورجینگ میلگردتهران
3دستگاه جوشتماسگل میخ زن عرشه فولادیتهران
4دستگاه جوشتماسمیگ یا مگتهران
5دستگاه جوش3,000,000اینورتر جوشکاریتهران
6دستگاه جوش30,000,000ترانسفورماتورتهران
7دستگاه جوش32,000,000رکتیفایرتهران


 Ξ قیمت دستگاه شاتکریت

تاریخ به روز رسانی :1403/04/029:10
کدشرحقیمتمدلمحل بارگیری
1دستگاه شاتکریت150,000,000تر پاشتهران
2دستگاه شاتکریت250,000,000خشک پاشتهران
3دستگاه شاتکریت270,000,000پیستونیتهران
4دستگاه شاتکریتتماسماردونیتهران
5دستگاه شاتکریت75,000,000گچ پاشتهران
6دستگاه شاتکریت350,000,000سیمان پاشتهران


 Ξ قیمت پمپ بتن زمینی

تاریخ به روز رسانی :1403/04/029:10
کدشرحقیمتمدلمحل بارگیری
1پمپ بتنتماسبرقیتهران
2پمپ بتنتماسدیزلیتهران


 Ξ قیمت دستگاه جدول زن

تاریخ به روز رسانی :1403/04/029:20
کدشرحقیمتمدلمحل بارگیری
1دستگاه جدول زن25,000,000دستیتهران
2دستگاه جدول زن130,000,000نیمه اتوماتیکتهران
3دستگاه جدول زن370,000,000تمام اتوماتیکتهران


 Ξ قیمت فرغون موتوری

 

تاریخ به روز رسانی :1403/04/029:20
کدشرحقیمتمدلمحل بارگیری
1فرغون موتوریتماسشارژیتهران
2فرغون موتوری20,000,000بنزینیتهران


 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .