لیست وزن

   

  قیمت پیچ

  Ξ قیمت پیچ سرمته

   

  تاریخ به روز رسانی :8:541402/03/11
  کدشرحقیمتبرندارتفاع(cm)جنسمحل بارگیری
  1پیچ سرمته همراه با واشر1,229مکس تایوانی3گالوانیزهانبار اصفهان
  2پیچ سرمته همراه با واشر1,320مکس تایوانی4گالوانیزهانبار اصفهان
  3پیچ سرمته همراه با واشر1,456مکس تایوانی5گالوانیزهانبار اصفهان
  4پیچ سرمته همراه با واشرتماس بگیریدمکس تایوانی9گالوانیزهانبار اصفهان


  Ξ قیمت پیچ بنگاه تهران

   

  تاریخ به روز رسانی :8:44-
  کدشرحقیمتسایزطولواحدبرندحالتمحل بارگیری
  1پیچ 10 گالوانیزه M6تماس بگیریدM610عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  2پیچ 15 گالوانیزه M6تماس بگیریدM615عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  3پیچ 20 گالوانیزه M6تماس بگیریدM620عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  4پیچ 25 گالوانیزه M6تماس بگیریدM625عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  5پیچ 30 گالوانیزه M6تماس بگیریدM630عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  6پیچ 35 گالوانیزه M6تماس بگیریدM635عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  7پیچ 40 گالوانیزه M6تماس بگیریدM640عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  8پیچ 50 گالوانیزه M6تماس بگیریدM650عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  9پیچ 60 گالوانیزه M6تماس بگیریدM660عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  10پیچ 70 گالوانیزه M6تماس بگیریدM670عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  11پیچ 80 گالوانیزه M6تماس بگیریدM680عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  12پیچ 100 گالوانیزه M6تماس بگیریدM6100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  13پیچ 10 گالوانیزه M8تماس بگیریدM810عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  14پیچ 15 گالوانیزه M8تماس بگیریدM815عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  15پیچ 20 گالوانیزه M8تماس بگیریدM820عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  16پیچ 25 گالوانیزه M8تماس بگیریدM825عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  17پیچ 30 گالوانیزه M8تماس بگیریدM830عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  18پیچ 35 گالوانیزه M8تماس بگیریدM835عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  19پیچ 40 گالوانیزه M8تماس بگیریدM840عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  20پیچ 50 گالوانیزه M8تماس بگیریدM850عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  21پیچ 60 گالوانیزه M8تماس بگیریدM860عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  22پیچ 70 گالوانیزه M8تماس بگیریدM870عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  23پیچ 80 گالوانیزه M8تماس بگیریدM880عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  24پیچ 100 گالوانیزه M8تماس بگیریدM8100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  25پیچ 120 گالوانیزه M8تماس بگیریدM8120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  26پیچ 20 گالوانیزه M10تماس بگیریدM1020عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  27پیچ 25 گالوانیزه M10تماس بگیریدM1025عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  28پیچ 30 گالوانیزه M10تماس بگیریدM1030عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  29پیچ 40 گالوانیزه M10تماس بگیریدM1040عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  30پیچ 50 گالوانیزه M10تماس بگیریدM1050عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  31پیچ 60 گالوانیزه M10تماس بگیریدM1060عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  32پیچ 70 گالوانیزه M10تماس بگیریدM1070عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  33پیچ 80 گالوانیزه M10تماس بگیریدM1080عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  34پیچ 100 گالوانیزه M10تماس بگیریدM10100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  35پیچ 120 گالوانیزه M10تماس بگیریدM10120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  36پیچ 150 گالوانیزه M10تماس بگیریدM10150عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  37پیچ 20 گالوانیزه M12تماس بگیریدM1220عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  38پیچ 25 گالوانیزه M12تماس بگیریدM1225عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  39پیچ 30 گالوانیزه M12تماس بگیریدM1230عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  40پیچ 40 گالوانیزه M12تماس بگیریدM1240عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  41پیچ 50 گالوانیزه M12تماس بگیریدM1250عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  42پیچ 60 گالوانیزه M12تماس بگیریدM1260عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  43پیچ 70 گالوانیزه M12تماس بگیریدM1270عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  44پیچ 80 گالوانیزه M12تماس بگیریدM1280عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  45پیچ 100 گالوانیزه M12تماس بگیریدM12100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  46پیچ 120 گالوانیزه M12تماس بگیریدM12120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  47پیچ 150 گالوانیزه M12تماس بگیریدM12150عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  48پیچ 30 گالوانیزه M14تماس بگیریدM1430عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  49پیچ 40 گالوانیزه M14تماس بگیریدM1440عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  50پیچ 50 گالوانیزه M14تماس بگیریدM1450عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  51پیچ 60 گالوانیزه M14تماس بگیریدM1460عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  52پیچ 70 گالوانیزه M14تماس بگیریدM1470عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  53پیچ 80 گالوانیزه M14تماس بگیریدM1480عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  54پیچ 100 گالوانیزه M14تماس بگیریدM14100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  55پیچ 120 گالوانیزه M14تماس بگیریدM14120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  56پیچ 30 گالوانیزهM16تماس بگیریدM1630عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  57پیچ 40 گالوانیزه M16تماس بگیریدM1640عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  58پیچ 50 گالوانیزه M16تماس بگیریدM1650عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  59پیچ 60 گالوانیزه M16تماس بگیریدM1660عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  60پیچ 70 گالوانیزه M16تماس بگیریدM1670عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  61پیچ 80 گالوانیزه M16تماس بگیریدM1680عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  62پیچ 100 گالوانیزه M16تماس بگیریدM16100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  63پیچ 120 گالوانیزه M16تماس بگیریدM16120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  64پیچ 150 گالوانیزه M16تماس بگیریدM16150عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  65پیچ 50 گالوانیزه M18تماس بگیریدM1850عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  66پیچ 60 گالوانیزه M18تماس بگیریدM1860عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  67پیچ 70 گالوانیزه M18تماس بگیریدM1870عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  68پیچ 80 گالوانیزه M18تماس بگیریدM1880عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  69پیچ 100 گالوانیزه M18تماس بگیریدM18100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  70پیچ 120 گالوانیزه M18تماس بگیریدM18120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  71پیچ 150 گالوانیزه M18تماس بگیریدM18150عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  72پیچ 50 گالوانیزه M20تماس بگیریدM2050عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  73پیچ 60 گالوانیزه M20تماس بگیریدM2060عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  74پیچ 70 گالوانیزه M20تماس بگیریدM2070عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  75پیچ 80 گالوانیزه M20تماس بگیریدM2080عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  76پیچ 100 گالوانیزه M20تماس بگیریدM20100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
  77پیچ 120 گالوانیزه M20تماس بگیریدM20120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران


   


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .