تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

قیمت پیچ

Ξ قیمت پیچ سرمته

تاریخ به روز رسانی :1402/12/128:54
کدشرحقیمتبرندارتفاع(cm)جنسمحل بارگیری
1پیچ سرمته همراه با واشر1,229مکس تایوانی3گالوانیزهانبار اصفهان
2پیچ سرمته همراه با واشر1,320مکس تایوانی4گالوانیزهانبار اصفهان
3پیچ سرمته همراه با واشر1,456مکس تایوانی5گالوانیزهانبار اصفهان
4پیچ سرمته همراه با واشرتماسمکس تایوانی9گالوانیزهانبار اصفهان


Ξ قیمت پیچ بنگاه تهران

تاریخ به روز رسانی :-8:44
کدشرحقیمتسایزطولواحدبرندحالتمحل بارگیری
1پیچ 10 گالوانیزه M6تماسM610عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
2پیچ 15 گالوانیزه M6تماسM615عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
3پیچ 20 گالوانیزه M6تماسM620عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
4پیچ 25 گالوانیزه M6تماسM625عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
5پیچ 30 گالوانیزه M6تماسM630عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
6پیچ 35 گالوانیزه M6تماسM635عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
7پیچ 40 گالوانیزه M6تماسM640عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
8پیچ 50 گالوانیزه M6تماسM650عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
9پیچ 60 گالوانیزه M6تماسM660عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
10پیچ 70 گالوانیزه M6تماسM670عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
11پیچ 80 گالوانیزه M6تماسM680عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
12پیچ 100 گالوانیزه M6تماسM6100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
13پیچ 10 گالوانیزه M8تماسM810عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
14پیچ 15 گالوانیزه M8تماسM815عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
15پیچ 20 گالوانیزه M8تماسM820عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
16پیچ 25 گالوانیزه M8تماسM825عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
17پیچ 30 گالوانیزه M8تماسM830عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
18پیچ 35 گالوانیزه M8تماسM835عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
19پیچ 40 گالوانیزه M8تماسM840عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
20پیچ 50 گالوانیزه M8تماسM850عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
21پیچ 60 گالوانیزه M8تماسM860عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
22پیچ 70 گالوانیزه M8تماسM870عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
23پیچ 80 گالوانیزه M8تماسM880عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
24پیچ 100 گالوانیزه M8تماسM8100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
25پیچ 120 گالوانیزه M8تماسM8120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
26پیچ 20 گالوانیزه M10تماسM1020عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
27پیچ 25 گالوانیزه M10تماسM1025عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
28پیچ 30 گالوانیزه M10تماسM1030عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
29پیچ 40 گالوانیزه M10تماسM1040عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
30پیچ 50 گالوانیزه M10تماسM1050عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
31پیچ 60 گالوانیزه M10تماسM1060عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
32پیچ 70 گالوانیزه M10تماسM1070عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
33پیچ 80 گالوانیزه M10تماسM1080عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
34پیچ 100 گالوانیزه M10تماسM10100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
35پیچ 120 گالوانیزه M10تماسM10120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
36پیچ 150 گالوانیزه M10تماسM10150عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
37پیچ 20 گالوانیزه M12تماسM1220عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
38پیچ 25 گالوانیزه M12تماسM1225عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
39پیچ 30 گالوانیزه M12تماسM1230عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
40پیچ 40 گالوانیزه M12تماسM1240عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
41پیچ 50 گالوانیزه M12تماسM1250عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
42پیچ 60 گالوانیزه M12تماسM1260عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
43پیچ 70 گالوانیزه M12تماسM1270عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
44پیچ 80 گالوانیزه M12تماسM1280عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
45پیچ 100 گالوانیزه M12تماسM12100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
46پیچ 120 گالوانیزه M12تماسM12120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
47پیچ 150 گالوانیزه M12تماسM12150عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
48پیچ 30 گالوانیزه M14تماسM1430عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
49پیچ 40 گالوانیزه M14تماسM1440عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
50پیچ 50 گالوانیزه M14تماسM1450عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
51پیچ 60 گالوانیزه M14تماسM1460عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
52پیچ 70 گالوانیزه M14تماسM1470عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
53پیچ 80 گالوانیزه M14تماس بگیریدتماسM1480عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
54پیچ 100 گالوانیزه M14تماس بگیریدM14100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
55پیچ 120 گالوانیزه M14تماس بگیریدM14120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
56پیچ 30 گالوانیزهM16تماسM1630عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
57پیچ 40 گالوانیزه M16تماسM1640عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
58پیچ 50 گالوانیزه M16تماسM1650عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
59پیچ 60 گالوانیزه M16تماسM1660عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
60پیچ 70 گالوانیزه M16تماسM1670عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
61پیچ 80 گالوانیزه M16تماسM1680عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
62پیچ 100 گالوانیزه M16تماسM16100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
63پیچ 120 گالوانیزه M16تماسM16120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
64پیچ 150 گالوانیزه M16تماسM16150عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
65پیچ 50 گالوانیزه M18تماسM1850عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
66پیچ 60 گالوانیزه M18تماسM1860عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
67پیچ 70 گالوانیزه M18تماسM1870عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
68پیچ 80 گالوانیزه M18تماسM1880عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
69پیچ 100 گالوانیزه M18تماسM18100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
70پیچ 120 گالوانیزه M18تماسM18120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
71پیچ 150 گالوانیزه M18تماسM18150عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
72پیچ 50 گالوانیزه M20تماسM2050عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
73پیچ 60 گالوانیزه M20تماسM2060عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
74پیچ 70 گالوانیزه M20تماسM2070عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
75پیچ 80 گالوانیزه M20تماسM2080عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
76پیچ 100 گالوانیزه M20تماسM20100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
77پیچ 120 گالوانیزه M20تماسM20120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران


پیچ چیست؟

یکی از پر مصرف ترین اتصالات غیر دائم در صنایع مختلف، پیچ ها هستند. از پیچ برای اتصال دو قطعه به یکدیگر استفاده می شود.

پیچ به انگلیسیScrew یا Bolt نوعی روش و وسیله برای اتصال است، که به صورت مارپیچی رزوه شده و معمولاً از جنس فلز می‌باشد. اگرچه در زبان فارسی فقط از واژه «پیچ» برای انواع این وسیله استفاده می‌شود، در زبان انگلیسی معمولاً بین Screwو Bolt تفاوت قائل می‌شوند.

مشخصات فنی پیچ

اکثر پیچ هایی که در کارخانجات ایرانی تولید می شوند، معمولا از جنس فولاد (فولاد کربنی یا استنلس استیل)، آلومینیوم، مس، برنج، پلاستیک و تیتانیوم می باشند و از استاندارد ASTM و استاندارد آلمانی DIN پیروی می کنند.

استاندارد ایزو در پیچ ها (ISO Standard)

 استاندارد ایزو یکی از پر مصرف ترین استاندارد های کاربردی در مصارف صنعتی می باشد. علت رایج بودن آن نیز قدمت این توافق که در سال 1947 امضا شده است می باشد. حرف M که به همراه یک عدد برای انتخاب سایز پیچ ها استفاده می شود، در اصل نشان دهنده ی قطر خارجی (اسمی) رزوه ی پیچ براساس میلیمتر می باشد. این استاندارد براساس قطر سوراخی با دیواره ی صاف می باشد که یک نخ بروی آن قرار گرفته است و باعث ایجاد اتصال مناسب می گردد و در نهایت قابلیت اتصال مهره از سمت دیگر را داشته باشیم. به طور مثال افراد بسیاری با این سوال مواجه هستند که پیچ M6 یعنی چه؟ در پاسخ به این سوال بر اساس استاندارد ایزو باید گفت پیچ 6M دارای قطر خارجی 6 میل بوده و قابلیت اتصال در یک سوراخ به قطر 6 میل را دارد.
 

گرید یا کلاس پیچ

کلاس یا گرید پیچ (bolt grade) یکی از پارامتر های انتخاب پیچ می باشد که به مقاومت و استحکام و همچنین نوع و کاربرد آن اشاره دارد. بالاتر بودن کلاس پیچ ها به معنی محکم تر بودن و بیشتر بودن میزان کربن موجود در آلیاژ آن است. کلاس پیچ، معمولا در پیچ شش گوش بیشتر مطرح می شود. نکته قابل توجه در این مورد این است که گرید ها در استاندارد های مختلف متفاوت اند. گریدهای 3.6، 4.6، 4.8، 5.6، 6.8، 8.8، 9.8، 10.9، 12.9 گرید هایی هستند که در استاندارد DIN مطرح هستند و از این میان گریدهای 5.6، 8.8، 10.9 و 12.9 پرکاربردترین می باشند. گرید 8.8 به پیچ خشکه نیز معروف است.

 

 روش های تولید پیچ و مهره

 • روش ریخته گری

 • روش ماشین کاری

 • روش غلتک کاری یا نورد

 • کله زنی

روش ریخته گری

در این روش بر اساس مدل مورد نظر، ماده مذاب درون قالب ریخته شده و پس از شکل گیری، قطعه سرد شده و از قالب خارج می شود. در مرحله بعد عملیات پرداخت کاری انجام می شود. این روش برای پیچ هایی که به دقت زیادی نیاز ندارند و پیچ های با ارتفاع کم مناسب است.

روش ماشین کاری

در تولید پیچ به روش ماشین کاری از روش های زیر استفاده می کنند:

 • حدیده
 • قلاویز
 • تراشکاری

پیچ های تولید شده به روش حدیده کیفیت مطلوبی ندارد و همچنین هزینه آن بالاست. از این روش برای ایجاد رزوه بیرونی استفاده می کنند. از قلاویز برای ایجاد رزوه درونی استفاده می کنند. این روش هم، هزینه بالایی دارد و برای آلیاژ های نرم کاربرد دارد. دقت در تراشکاری بسیار کم است و استحکام محصولات تولیدی پایین می باشد.

تولید پیچ به روش غلتک کاری (نورد)

از مزایای این روش پرداخت کاری و ایجاد سطح صیقلی بهتر، زمان کم و هزینه پایین تولید است. این روش برای تولید پیچ با قطر و طول متفاوت مناسب نمی باشد.

تولید پیچ به روش کله زنی

کله زنی به دو روش انجام می شود:

 • کله زنی سرد
 • کله زنی گرم

کله زنی سرد اکثرا برای تولید پیچ هایی با ابعاد دقیق کاربرد دارد. اما کله زنی گرم معمولا برای ساخت پیچ های قطور به کار می رود. در روش کله زنی، ماده اولیه میلگرد است. سرعت در تولید، کم شدن قابل توجه ضایعات، کاهش هزینه، تنوع و کیفیت از جمله مزایای روش کله زنی می باشد.

کاربرد های پیچ

پیچ ها که از مهمترین اجزاء پایپینگ می باشند، در صنایع بسیاری مورد استفاده قرار می گیرند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • صنعت ساختمان
 • صنعت خودروسازی
 • صنایع نفت، گاز، پتروشیمی
 • پل و سد سازی
 • صنعت کشتی سازی

مزایای استفاده از پیچ

 • هزینه کم

 • مقاومت حرارتی بالا

 • نصب آسان

 • نیاز به فضای کم

کاربرد انواع پیچ و مهره در صنعت

کاربرد انواع پیچ و مهره در صنعت بسیار گسترده است و در انواع صنایع از جمله خودروسازی، ساخت و ساز، الکترونیک، تولید قطعات مکانیکی، صنایع نفت و گاز و صنایع برق و الکترونیک استفاده می‌شود.

پیچ و مهره ها از اجزای اساسی در سیستم های مکانیکی و الکترومکانیکی هستند و در تثبیت و اتصال قطعات به یکدیگر نقش بسیار مهمی دارند. این اجزا با کمک نیروی گره بندی، قادر به اتصال و تثبیت قطعات با هم می‌باشند و در نتیجه از پیچ و مهره ها برای ایجاد اتصالات محکم و پایدار استفاده می‌شود.

از جمله کاربردهای پیچ و مهره در صنایع مختلف می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱. خودروسازی: در صنعت خودروسازی، پیچ و مهره ها برای تثبیت قطعات مختلف خودرو از جمله موتور، گیربکس، ترمزها، دستگیره ها و سایر اجزای مکانیکی استفاده می‌شوند.

۲. ساخت و ساز: در صنعت ساخت و ساز، پیچ و مهره ها در تثبیت سازه های فلزی، نصب تجهیزات الکتریکی و گازی، تعمیرات و نگهداری ساختمان ها استفاده می‌شوند.

۳. الکترونیک: در صنعت الکترونیک، پیچ و مهره ها برای تثبیت قطعات مدارهای الکترونیکی، برد های مدار چاپی و سایر قطعات الکترونیکی استفاده می‌شوند.

۴. تولید قطعات مکانیکی: در صنعت تولید قطعات مکانیکی، پیچ و مهره ها برای اتصال و تثبیت قطعات مختلف از جمله دستگاه ها، ماشین آلات، تجهیزات صنعتی و قطعات مکانیکی دیگر استفاده می‌شوند.

۵. صنایع نفت و گاز: در صنایع نفت و گاز، پیچ و مهره ها برای تثبیت قطعات مختلف از جمله لوله ها، شیرها، پمپ ها و تجهیزات نفتی و گازی استفاده می‌شوند.

۶. صنایع برق و الکترونیک: در صنایع برق و الکترونیک، پیچ ومهره ها برای تثبیت قطعات مختلف از جمله تابلو ها، سیم و کابل ها، سیستم های برقی و الکترونیکی استفاده می‌شوند.

به طور کلی، پیچ و مهره ها به عنوان اجزای اساسی و بدون آن‌ها نمی‌توان از اتصالات محکم و قوی در صنعت بهره برد. بنابراین، اهمیت آن‌ها در برقراری اتصالات صحیح و ایمن در صنایع مختلف به وضوح قابل توجه است.

ویژگی پیچ و مهره حلزونی باکیفیت چیست؟

پیچ و مهره حلزونی  برای انتقال حرکت مورد استفاده قرار می گیرد که شکل آن بسته به اینکه انواع مختلفی دارد دارای کارایی و ویژگی هایی است که در اینجا به چند مورد از آن ها اشاره می کنیم ؛ جنس پیچ و مهره حلزونی از استیل و آلومینیوم است که در مقابل واکنش های شیمیایی تغییر رنگ نمی دهد و دچار زنگ زدگی نیز نمی گردد ، در واقع این کالا در برابر فشار بیشتر استقامت بالایی نیز از خود نشان می دهد. به هنگام اتصال بین وسایل متفاوت بسیار منحصر به فرد است که می تواند آن ها رابه خوبی چفت کند و استحکام مناسبی را ایجاد کند. قالب گیری مناسب این محصول سبب شده به هنگام استفاده دچار سابیدگی یا تغییر شکل و رنگ محصول نشود و طول عمر استفاده از آن نیز بیشتر باشد. روی پیچ و مهره های حلزونی اعدادی درج گردیده که مشخصات نوع آن را مشخص می کند و می توان نوع آن را برای استفاده ای که می خواهیم انجام دهیم مشخص کنیم .

خرید پیچ عمده

یکی از رایج ترین نحوه اتصالات در دنیا استفاده از اتصالات پیچ و مهره ای است که به دلیل سهولت در استفاده و استحکام اتصالات نیز جز محبوب ترین اتصالات دنیا به حساب می آید، برای آشنایی بیشتر با خرید پیچ و مهره عمده در ادامه با ما همراه باشید و انواع اتصالات را بشناسید.

از آنجایی که استفاده از پیچ و مهره به تعداد بالا نیاز بوده با این حساب خرید پیچ و مهره نیز به صورت عمده صورت گرفته و تمامی این اتصالات آهنی به صورت کارتنی و کیلویی توسط تولید کنندگان این محصولات به فروش خواهد رسید.

محاسبه این محصولات به این صورت می باشد که فروشندگان تعداد پیچ و مهره در 100 گرم را حساب کرده و متناسب با این میزان تعداد مورد نیاز در 1 کیلو را محاسبه خواهند کرد.

جالب است بدانید که فرقی ندارد به چه نوع پیچ و مهره ای برای کار نیاز دارید چرا که مقررات برای آن ها یکی بوده و هر پیچ و مهره ای را می توانید به صورت اینترنتی با این روش خریداری نمائید.

یکی از مهمترین مزیت های خرید پیچ و مهره عمده قیمت مناسب این محصولات به نسبت خرید تعدادی آن ها است.

خرید پیچ و مهره استیل

برای خرید پیچ و مهره استیل در گرید های مختلف شما می توانید به فروشگاه پیچ و مهره آهن آنیل مراجعه نموده و خرید خود را انجام بدهید، پیچ و مهره استیل امروزه در بازار با قیمت های متغییری به فروش می رسد که برای خرید با کیفیت و با بهترین قیمت می‌توانید به صورت اینترنتی خرید خود را انجام بدهید.

تنها تفاوت پیچ و مهره استیل با دیگر پیچ و مهره ها در نوع آلیاژ مصرفی آن است که تفاوت چندانی با نوع فولادی آن نداشته است و از نظر ساختاری مشابه با دیگر پیچ و مهره ها است.

فروش پیچ و مهره

شاید برایتان سؤال پیش بیاید که خرید پیچ و مهره عمده را از کجا انجام دهیم؟ برای پاسخ به این سؤال باید بدانید که پارامترهای مهمی در کیفیت و استحکام پیچ و مهره نقش دارد که هنگام خرید آن باید شناخت کاملی از این قطعات و اتصالات داشته باشید تا بتوانید به درستی خرید خود را انجام دهید.

بهتر است برای خرید پیچ و مهره به صورت آنلاین به سایتی مراجعه نمائید که محتوای آن در جهت آشنایی بیشتر مصرف کننده تمامی سوالات ذهن شما را از قبل پاسخ داده باشد و شما پس از کسب اطلاعات بتوانید پیچ و مهره مورد نیاز خود را خریداری نمائید.

سایت فروش پیچ و مهره خوب سایتی است که به شما بتواند پیچ و مهره با کیفیت را با مناسبترین قیمت در اختیارتان قرار دهد که آهن آنیل این کار را انجام می دهد.

قیمت پیچ و مهره نمره 8 

قیمت برای پیچ با جنس آهن با روکش گالوانیزه سفید که طول و قطر آن در جدول زیر می باشد با قیمت هر عدد شرح داده می شود. لیست قیمت پیچ و مهره پر مقاومت در طول روز بروز رسانی می شود.  شما می توانید قیمت پیچ و مهره صنعتی مورد نظر خود را از لیست زیر مشاهده و با دیگر قیمت های پیچ و مهره مقایسه کنید. نرخ های درج شده در این لیست شروع قیمت فروشندگان برای پیچ و مهره در بازار می باشد.

خرید پیچ مهره کیلویی

پیچ و مهره در بیشتر مواقع به صورت عمده خرید و فروش می شود. تولید کنندگان انواع پیچ و مهره محصولات خود را به صنعتگران و فروشندگان خرده پیچ و مهره به صورت کارتنی و کیلویی به فروش می رساند. برای شمارش تعداد پیچ و مهره های فروخته شده خریداران 100 گرم پیچ و مهره را شمرده و تعداد آن را در میزان پیچ و مهره خریداری شده ضرب می کنند. پس اگر 100 گرم پیچ و مهره، 10 عدد شد، یک کیلوگرم از آن، 100 عدد پیچ و مهره خواهد بود. تفاوتی ندارد که سایز پیچ و مهره شما و جنس آن چه چیزی باشد، محاسبه تعداد پیچ و مهره خریداری شده از این فرمول تبعیت می کند با این تفاوت که در پیچ و مهره بزرگ شاید یک کیلو شمارش شده و در میزان سفارش داده شده ضرب شود.

فرمول محاسبه آچار خور پیچ آچار خور پیچ (T) به صورت زیر محاسبه می شود: T = (π/4) * d^2 * l در این فرمول، d و l قطر و طول پیچ است.

فروشگاه آهن آنیل، فروش پیچ و مهره کیلویی را در دستور کار خود قرار داده است. محاسبات انجام شده در این سایت کاملا دقیق است و لیست قیمت به صورت هر کیلوگرم ارائه داده می شود.

پیچ ها به دو نوع عمده تقسیم بندی می شوند

• پیچ های خودکار(خود رزوه ای)
• پیچ های غیر خودکار(مهره دار)

هنگامی که پیچ های خودکار(خود-رزوه ای) را در جهت عقربه های ساعت (با کمی فشار) در برابر مواد اتصال دهنده بچرخانیم ، عمدتاً به دلیل نوک تیزاین پیچ ها ، در مواد فرو می روند ودر صورتی که مواد متصل شونده ازچوب یا پلاستیک باشند مناسب تر خواهند بود زیرا فرو رفتن پیچ در این مواد ساده تراست. در برخی کاربردها پیچ های خودکار را می توان به کمک ضربات چکش نیز در مواد فرو برد.
در صورت استفاده از پیچ های غیر خودکار(مهره دار) ، ابتدا باید شیارهای مارپیچی مناسبی در ماده اتصال ایجاد کنیم و سپس پیچ را با دقت وارد کنیم. به طور کلی استفاده از این طریق در مواد سخت از جمله فلزات صورت می گیرد.

تفاوت پیچ خودکار و پیچ مهره دار

پیچ مهره دار به مهره ای نیاز دارد تا بتواند به قسمت های اتصال دهنده چسبیده و تثبیت شود. اما این مورد در پیچ هایی از نوع خودکار وجود ندارد ، زیرا پیچ های خودکار از شیارهای مارپیچ و نوک تیز جهت فرورفتن در مواد و تثبیت خود استفاده می کنند. به زبان ساده می توان گفت که پیچ خودکار به مهره ای نیاز ندارد.
پیچ ها خودکار می توانند از یک ساقه مخروطی شکل و نوک تیز جهت فرو رفتن راحت تر در مواد مختلف تشکیل شوند اما پیچ های مهره دارد به صورت استوانه ای ساخته می شوند تا امکان گردش مهره در شیارهای پیچ فراهم شود.

مقایسه پیچ های خودکار و پیچ های مهره ای

 • پیچ های خودکار ارزان تر از پیچ های غیر خودکار که نیاز به مهره دارند هستند.

 • پیچ های مهره دارد جهت باز کردن ( دمنتاژ) و استفاده مجدد مناسب تر از پیچ های خودکار هستند.

 • پیچ و مهره ها در مقایسه با پیچ های خودکار قدرت تحمل بارهای بزرگتری را دارند.

 • پیچ های خودکار دارای سرهای های بسیار متنوعی هستند اما غالب پیچ های مهره ای سر شش ضلعی یا مربعی دارند. 


مجوز اینماد

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .