لیست وزن

 

قیمت پیچ

  

قیمت پیچ سرمته

تاریخ به روز رسانی :8:541401/11/06
کدشرحقیمتبرندارتفاع(cm)جنسمحل بارگیری
1پیچ سرمته همراه با واشر1,138مکس تایوانی3گالوانیزهانبار اصفهان
2پیچ سرمته همراه با واشر1,320مکس تایوانی4گالوانیزهانبار اصفهان
3پیچ سرمته همراه با واشر1,456مکس تایوانی5گالوانیزهانبار اصفهان
4پیچ سرمته همراه با واشرتماس بگیریدمکس تایوانی9گالوانیزهانبار اصفهان
5پیچ سرمته همراه با واشرتماس بگیریدمکس تایوانی13گالوانیزهانبار اصفهان


 

قیمت پیچ بنگاه تهران

تاریخ به روز رسانی :8:44-
کدشرحقیمتسایزطولواحدبرندحالتمحل بارگیری
1پیچ 10 گالوانیزه M6تماس بگیریدM610عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
2پیچ 15 گالوانیزه M6تماس بگیریدM615عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
3پیچ 20 گالوانیزه M6تماس بگیریدM620عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
4پیچ 25 گالوانیزه M6تماس بگیریدM625عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
5پیچ 30 گالوانیزه M6تماس بگیریدM630عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
6پیچ 35 گالوانیزه M6تماس بگیریدM635عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
7پیچ 40 گالوانیزه M6تماس بگیریدM640عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
8پیچ 50 گالوانیزه M6تماس بگیریدM650عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
9پیچ 60 گالوانیزه M6تماس بگیریدM660عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
10پیچ 70 گالوانیزه M6تماس بگیریدM670عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
11پیچ 80 گالوانیزه M6تماس بگیریدM680عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
12پیچ 100 گالوانیزه M6تماس بگیریدM6100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
13پیچ 10 گالوانیزه M8تماس بگیریدM810عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
14پیچ 15 گالوانیزه M8تماس بگیریدM815عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
15پیچ 20 گالوانیزه M8تماس بگیریدM820عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
16پیچ 25 گالوانیزه M8تماس بگیریدM825عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
17پیچ 30 گالوانیزه M8تماس بگیریدM830عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
18پیچ 35 گالوانیزه M8تماس بگیریدM835عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
19پیچ 40 گالوانیزه M8تماس بگیریدM840عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
20پیچ 50 گالوانیزه M8تماس بگیریدM850عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
21پیچ 60 گالوانیزه M8تماس بگیریدM860عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
22پیچ 70 گالوانیزه M8تماس بگیریدM870عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
23پیچ 80 گالوانیزه M8تماس بگیریدM880عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
24پیچ 100 گالوانیزه M8تماس بگیریدM8100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
25پیچ 120 گالوانیزه M8تماس بگیریدM8120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
26پیچ 20 گالوانیزه M10تماس بگیریدM1020عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
27پیچ 25 گالوانیزه M10تماس بگیریدM1025عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
28پیچ 30 گالوانیزه M10تماس بگیریدM1030عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
29پیچ 40 گالوانیزه M10تماس بگیریدM1040عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
30پیچ 50 گالوانیزه M10تماس بگیریدM1050عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
31پیچ 60 گالوانیزه M10تماس بگیریدM1060عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
32پیچ 70 گالوانیزه M10تماس بگیریدM1070عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
33پیچ 80 گالوانیزه M10تماس بگیریدM1080عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
34پیچ 100 گالوانیزه M10تماس بگیریدM10100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
35پیچ 120 گالوانیزه M10تماس بگیریدM10120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
36پیچ 150 گالوانیزه M10تماس بگیریدM10150عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
37پیچ 20 گالوانیزه M12تماس بگیریدM1220عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
38پیچ 25 گالوانیزه M12تماس بگیریدM1225عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
39پیچ 30 گالوانیزه M12تماس بگیریدM1230عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
40پیچ 40 گالوانیزه M12تماس بگیریدM1240عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
41پیچ 50 گالوانیزه M12تماس بگیریدM1250عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
42پیچ 60 گالوانیزه M12تماس بگیریدM1260عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
43پیچ 70 گالوانیزه M12تماس بگیریدM1270عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
44پیچ 80 گالوانیزه M12تماس بگیریدM1280عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
45پیچ 100 گالوانیزه M12تماس بگیریدM12100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
46پیچ 120 گالوانیزه M12تماس بگیریدM12120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
47پیچ 150 گالوانیزه M12تماس بگیریدM12150عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
48پیچ 30 گالوانیزه M14تماس بگیریدM1430عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
49پیچ 40 گالوانیزه M14تماس بگیریدM1440عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
50پیچ 50 گالوانیزه M14تماس بگیریدM1450عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
51پیچ 60 گالوانیزه M14تماس بگیریدM1460عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
52پیچ 70 گالوانیزه M14تماس بگیریدM1470عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
53پیچ 80 گالوانیزه M14تماس بگیریدM1480عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
54پیچ 100 گالوانیزه M14تماس بگیریدM14100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
55پیچ 120 گالوانیزه M14تماس بگیریدM14120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
56پیچ 30 گالوانیزهM16تماس بگیریدM1630عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
57پیچ 40 گالوانیزه M16تماس بگیریدM1640عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
58پیچ 50 گالوانیزه M16تماس بگیریدM1650عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
59پیچ 60 گالوانیزه M16تماس بگیریدM1660عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
60پیچ 70 گالوانیزه M16تماس بگیریدM1670عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
61پیچ 80 گالوانیزه M16تماس بگیریدM1680عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
62پیچ 100 گالوانیزه M16تماس بگیریدM16100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
63پیچ 120 گالوانیزه M16تماس بگیریدM16120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
64پیچ 150 گالوانیزه M16تماس بگیریدM16150عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
65پیچ 50 گالوانیزه M18تماس بگیریدM1850عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
66پیچ 60 گالوانیزه M18تماس بگیریدM1860عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
67پیچ 70 گالوانیزه M18تماس بگیریدM1870عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
68پیچ 80 گالوانیزه M18تماس بگیریدM1880عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
69پیچ 100 گالوانیزه M18تماس بگیریدM18100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
70پیچ 120 گالوانیزه M18تماس بگیریدM18120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
71پیچ 150 گالوانیزه M18تماس بگیریدM18150عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
72پیچ 50 گالوانیزه M20تماس بگیریدM2050عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
73پیچ 60 گالوانیزه M20تماس بگیریدM2060عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
74پیچ 70 گالوانیزه M20تماس بگیریدM2070عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
75پیچ 80 گالوانیزه M20تماس بگیریدM2080عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
76پیچ 100 گالوانیزه M20تماس بگیریدM20100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
77پیچ 120 گالوانیزه M20تماس بگیریدM20120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
78پیچ 150 گالوانیزه M20تماس بگیریدM20150عددچینگالوانیزهبنگاه تهران


 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .