لیست وزن

   

  قیمت ورق گالوانیزه

   Ξ قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد

  تاریخ به روز رسانی :9:451402/09/09
  کدقیمتضخامتعرضبرندحالتمحل بارگیریواحد
  1ورق گالوانیزه شهرکردتماس0.41000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
  2ورق گالوانیزه شهرکردتماس0.41000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  3ورق گالوانیزه شهرکرد51,5000.51000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
  4ورق گالوانیزه شهرکرد51,8500.51000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  5ورق گالوانیزه شهرکرد51,5000.51250شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
  6ورق گالوانیزه شهرکرد51,8500.51250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  7ورق گالوانیزه شهرکرد48,7000.61000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
  8ورق گالوانیزه شهرکرد49,0500.61000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  9ورق گالوانیزه شهرکرد48,7000.61250شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
  10ورق گالوانیزه شهرکرد49,0500.61250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  11ورق گالوانیزه شهرکرد48,4000.71000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
  12ورق گالوانیزه شهرکرد48,7500.71000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  13ورق گالوانیزه شهرکرد48,4000.71250شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
  14ورق گالوانیزه شهرکرد48,7500.71250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  15ورق گالوانیزه شهرکرد47,0000.81000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
  16ورق گالوانیزه شهرکرد47,3500.81000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  17ورق گالوانیزه شهرکرد47,0000.81250شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
  18ورق گالوانیزه شهرکرد47,3500.81250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  19ورق گالوانیزه شهرکرد47,0000.91000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
  20ورق گالوانیزه شهرکرد47,3500.91000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  21ورق گالوانیزه شهرکرد47,0000.91250شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
  22ورق گالوانیزه شهرکرد47,3500.91250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  23ورق گالوانیزه شهرکرد47,00011000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
  24ورق گالوانیزه شهرکرد47,35011000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  25ورق گالوانیزه شهرکرد47,00011250شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
  26ورق گالوانیزه شهرکرد47,35011250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  27ورق گالوانیزه شهرکرد47,0001.251000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
  28ورق گالوانیزه شهرکرد47,3501.251000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  29ورق گالوانیزه شهرکرد47,0001.251250شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
  30ورق گالوانیزه شهرکرد47,3501.251250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  31ورق گالوانیزه شهرکرد50,2001.51000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
  32ورق گالوانیزه شهرکرد50,5501.51000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  33ورق گالوانیزه شهرکرد50,2001.51250شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
  34ورق گالوانیزه شهرکرد50,5501.51250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  35ورق گالوانیزه شهرکرد52,50021000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
  36ورق گالوانیزه شهرکرد52,85021000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  37ورق گالوانیزه شهرکرد52,50021250شهرکردرولکارخانهکیلوگرم


   Ξ قیمت ورق گالوانیزه کاشان

  تاریخ به روز رسانی :9:441402/09/09
  کدشرحقیمتضخامتعرضبرندحالتمحل بارگیریواحد
  1ورق گالوانیزه کاشانتماس0.31000کاشانرولکارخانهکیلوگرم
  2ورق گالوانیزه کاشانتماس0.31000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  3ورق گالوانیزه کاشانتماس0.31250کاشانرولکارخانهکیلوگرم
  4ورق گالوانیزه کاشانتماس0.351000کاشانرولکارخانهکیلوگرم
  5ورق گالوانیزه کاشانتماس0.351000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  6ورق گالوانیزه کاشانتماس0.41000کاشانرولکارخانهکیلوگرم
  7ورق گالوانیزه کاشانتماس0.41000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  8ورق گالوانیزه کاشانتماس0.41250کاشانرولکارخانهکیلوگرم
  9ورق گالوانیزه کاشانتماس0.41250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  10ورق گالوانیزه کاشانتماس0.451000کاشانرولکارخانهکیلوگرم
  11ورق گالوانیزه کاشانتماس0.451000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  12ورق گالوانیزه کاشانتماس0.451250کاشانرولکارخانهکیلوگرم
  13ورق گالوانیزه کاشانتماس0.451250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  14ورق گالوانیزه کاشان52,1000.51000کاشانرولکارخانهکیلوگرم
  15ورق گالوانیزه کاشان52,3000.51000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  16ورق گالوانیزه کاشان52,1000.51250کاشانرولکارخانهکیلوگرم
  17ورق گالوانیزه کاشان52,3000.51250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  18ورق گالوانیزه کاشان49,7000.551000کاشانرولکارخانهکیلوگرم
  19ورق گالوانیزه کاشان49,9000.551000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  20ورق گالوانیزه کاشان49,7000.551250کاشانرولکارخانهکیلوگرم
  21ورق گالوانیزه کاشان49,9000.551250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  22ورق گالوانیزه کاشان49,7000.61000کاشانرولکارخانهکیلوگرم
  23ورق گالوانیزه کاشان49,9000.61000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  24ورق گالوانیزه کاشان49,7000.61250کاشانرولکارخانهکیلوگرم
  25ورق گالوانیزه کاشان49,9000.61250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  26ورق گالوانیزه کاشان52,5000.71000کاشانرولکارخانهکیلوگرم
  27ورق گالوانیزه کاشان52,7000.71000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  28ورق گالوانیزه کاشان52,5000.71250کاشانرولکارخانهکیلوگرم
  29ورق گالوانیزه کاشان52,7000.71250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  30ورق گالوانیزه کاشان47,5000.81000کاشانرولکارخانهکیلوگرم
  31ورق گالوانیزه کاشان47,7000.81000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  32ورق گالوانیزه کاشان47,5000.81250کاشانرولکارخانهکیلوگرم
  33ورق گالوانیزه کاشان47,7000.81250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  34ورق گالوانیزه کاشان47,5000.91000کاشانرولکارخانهکیلوگرم
  35ورق گالوانیزه کاشان47,7000.91000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  36ورق گالوانیزه کاشان47,5000.91250کاشانرولکارخانهکیلوگرم
  37ورق گالوانیزه کاشان47,7000.91250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  38ورق گالوانیزه کاشان47,50011000کاشانرولکارخانهکیلوگرم
  39ورق گالوانیزه کاشان47,70011000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  40ورق گالوانیزه کاشان47,50011250کاشانرولکارخانهکیلوگرم
  41ورق گالوانیزه کاشان47,70011250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  42ورق گالوانیزه کاشان47,5001.251000کاشانرولکارخانهکیلوگرم
  43ورق گالوانیزه کاشان47,7001.251000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  44ورق گالوانیزه کاشان47,5001.251250کاشانرولکارخانهکیلوگرم
  45ورق گالوانیزه کاشان47,7001.251250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  46ورق گالوانیزه کاشان50,7001.51000کاشانرولکارخانهکیلوگرم


   Ξ قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

  تاریخ به روز رسانی :9:461402/09/09
  کدشرحقیمتضخامتعرضبرندحالتمحل بارگیریواحد
  1ورق گالوانیزه هفت الماستماس0.82000*1000هفت الماسشیتبنگاه تهرانعدد
  2ورق گالوانیزه هفت الماستماس0.41000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  3ورق گالوانیزه هفت الماستماس0.41000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  4ورق گالوانیزه هفت الماستماس0.41250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  5ورق گالوانیزه هفت الماستماس0.41250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  6ورق گالوانیزه هفت الماس51,7000.51000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  7ورق گالوانیزه هفت الماس52,0500.51000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  8ورق گالوانیزه هفت الماس51,7000.51250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  9ورق گالوانیزه هفت الماس52,0500.51250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  10ورق گالوانیزه هفت الماستماس0.551000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  11ورق گالوانیزه هفت الماستماس0.551000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  12ورق گالوانیزه هفت الماستماس0.551250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  13ورق گالوانیزه هفت الماستماس0.551250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  14ورق گالوانیزه هفت الماس48,9000.61000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  15ورق گالوانیزه هفت الماس49,2500.61000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  16ورق گالوانیزه هفت الماس48,9000.61250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  17ورق گالوانیزه هفت الماس49,2500.61250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  18ورق گالوانیزه هفت الماس48,6000.71000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  19ورق گالوانیزه هفت الماس48,9500.71000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  20ورق گالوانیزه هفت الماس48,6000.71250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  21ورق گالوانیزه هفت الماس48,9500.71250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  22ورق گالوانیزه هفت الماس47,2000.81000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  23ورق گالوانیزه هفت الماس47,5500.81000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  24ورق گالوانیزه هفت الماس47,2000.81250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  25ورق گالوانیزه هفت الماس47,5500.81250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  26ورق گالوانیزه هفت الماس47,2000.91000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  27ورق گالوانیزه هفت الماس47,5500.91000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  28ورق گالوانیزه هفت الماس47,2000.91250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  29ورق گالوانیزه هفت الماس47,5500.91250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  30ورق گالوانیزه هفت الماس47,20011000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  31ورق گالوانیزه هفت الماس47,55011000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  32ورق گالوانیزه هفت الماس47,20011250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  33ورق گالوانیزه هفت الماس47,55011250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  34ورق گالوانیزه هفت الماس47,2001.251000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  35ورق گالوانیزه هفت الماس47,5501.251000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  36ورق گالوانیزه هفت الماس47,2001.251250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  37ورق گالوانیزه هفت الماس47,5501.251250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  38ورق گالوانیزه هفت الماس50,4001.51000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  39ورق گالوانیزه هفت الماس50,7501.51000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  40ورق گالوانیزه هفت الماس50,4001.51250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  41ورق گالوانیزه هفت الماس50,7501.51250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  42ورق گالوانیزه هفت الماس52,70021000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  43ورق گالوانیزه هفت الماس53,05021000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  44ورق گالوانیزه هفت الماس52,70021250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  45ورق گالوانیزه هفت الماس53,05021250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  46ورق گالوانیزه هفت الماستماس2.51000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  47ورق گالوانیزه هفت الماستماس2.51000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  48ورق گالوانیزه هفت الماستماس2.51250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم


   Ξ قیمت ورق گالوانیزه تاراز

  تاریخ به روز رسانی :9:491402/09/09
  کدشرحقیمتضخامتعرضبرندحالتمحل بارگیریواحد
  1ورق گالوانیزه تاراز تماس0.41000تاراز رولکارخانهکیلوگرم
  2ورق گالوانیزه تارازتماس0.41000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  3ورق گالوانیزه تاراز 51,5000.51000تاراز رولکارخانهکیلوگرم
  4ورق گالوانیزه تاراز51,8500.51000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  5ورق گالوانیزه تاراز 51,5000.51250تاراز رولکارخانهکیلوگرم
  6ورق گالوانیزه تاراز51,8500.51250تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  7ورق گالوانیزه تاراز تماس0.551000تاراز رولکارخانهکیلوگرم
  8ورق گالوانیزه تارازتماس0.551000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  9ورق گالوانیزه تاراز تماس0.551250تاراز رولکارخانهکیلوگرم
  10ورق گالوانیزه تارازتماس0.551250تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  11ورق گالوانیزه تاراز 48,7000.61000تاراز رولکارخانهکیلوگرم
  12ورق گالوانیزه تاراز49,0500.61000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  13ورق گالوانیزه تاراز 48,7000.61250تاراز رولکارخانهکیلوگرم
  14ورق گالوانیزه تاراز49,0500.61250تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  15ورق گالوانیزه تاراز 48,4000.71000تاراز رولکارخانهکیلوگرم
  16ورق گالوانیزه تاراز48,7500.71000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  17ورق گالوانیزه تاراز 48,4000.71250تاراز رولکارخانهکیلوگرم
  18ورق گالوانیزه تاراز48,7500.71250تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  19ورق گالوانیزه تاراز 47,0000.81000تاراز رولکارخانهکیلوگرم
  20ورق گالوانیزه تاراز47,3500.81000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  21ورق گالوانیزه تاراز 47,0000.81250تاراز رولکارخانهکیلوگرم
  22ورق گالوانیزه تاراز47,3500.81250تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  23ورق گالوانیزه تاراز 47,0000.91000تاراز رولکارخانهکیلوگرم
  24ورق گالوانیزه تاراز47,3500.91000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  25ورق گالوانیزه تاراز 47,0000.91250تاراز رولکارخانهکیلوگرم
  26ورق گالوانیزه تاراز47,3500.91250تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  27ورق گالوانیزه تاراز 47,00011000تاراز رولکارخانهکیلوگرم
  28ورق گالوانیزه تاراز47,35011000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  29ورق گالوانیزه تاراز 47,00011250تاراز رولکارخانهکیلوگرم
  30ورق گالوانیزه تاراز47,35011250تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  31ورق گالوانیزه تاراز 47,0001.251000تاراز رولکارخانهکیلوگرم
  32ورق گالوانیزه تاراز47,3501.251000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  33ورق گالوانیزه تاراز 47,0001.251250تاراز رولکارخانهکیلوگرم
  34ورق گالوانیزه تاراز47,3501.251250تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  35ورق گالوانیزه تاراز 50,2001.51000تاراز رولکارخانهکیلوگرم
  36ورق گالوانیزه تاراز50,5501.51000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  37ورق گالوانیزه تاراز 50,2001.51250تاراز رولکارخانهکیلوگرم
  38ورق گالوانیزه تاراز50,5501.51250تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  39ورق گالوانیزه تاراز 52,50021000تاراز رولکارخانهکیلوگرم
  40ورق گالوانیزه تاراز52,85021000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  41ورق گالوانیزه تاراز 52,50021250تاراز رولکارخانهکیلوگرم


   Ξ قیمت ورق گالوانیزه چین

  تاریخ به روز رسانی :9:511402/09/09
  کدشرحقیمتضخامتعرضبرندحالتواحدمحل بارگیری
  1ورق گالوانیزه چینتماس21000رولچینکیلوگرمبنگاه تهران
  2ورق گالوانیزه چین تماس21250رولچینکیلوگرمبنگاه تهران
  3ورق گالوانیزه چینتماس2.51000رولچینکیلوگرمبنگاه تهران
  4ورق گالوانیزه چین تماس2.51250رولچینکیلوگرمبنگاه تهران
  5ورق گالوانیزه چین55,20031000رولچینکیلوگرمبنگاه تهران
  6ورق گالوانیزه چین 55,20031250رولچینکیلوگرمبنگاه تهران
  7ورق گالوانیزه چین55,20041000رولچینکیلوگرمبنگاه تهران
  8ورق گالوانیزه چین 55,20041250رولچینکیلوگرمبنگاه تهران
  9ورق گالوانیزه چین55,20051000رولچینکیلوگرمبنگاه تهران


   Ξ قیمت ورق گالوانیزه سمنان

  تاریخ به روز رسانی :9:471402/09/09
  کدنامقیمتضخامتحالتعرضکارخانهمحل بارگیری
  1ورق گالوانیزه 0.3 سمنانتماس0.3رول1سمنانکارخانه
  2ورق گالوانیزه 0.3 سمنانتماس0.3رول1.25سمنانکارخانه
  3ورق گالوانیزه 0.4 سمنانتماس0.4رول1سمنانکارخانه
  4ورق گالوانیزه 0.4 سمنانتماس0.4رول1.25سمنانکارخانه
  5ورق گالوانیزه 0.5 سمنان51,6000.5رول1سمنانکارخانه
  6ورق گالوانیزه 0.5 سمنان51,6000.5رول1.25سمنانکارخانه
  7ورق گالوانیزه 0.6 سمنان48,8000.6رول1سمنانکارخانه
  8ورق گالوانیزه 0.6 سمنان48,8000.6رول1.25سمنانکارخانه
  9ورق گالوانیزه 0.35 سمنانتماس0.35رول1سمنانکارخانه


   Ξ قیمت ورق گالوانیزه روی اندود

  تاریخ به روز رسانی :9:481402/09/09
  ردیفنامقیمتضخامتحالتعرضکارخانهمحل بارگیری
  1ورق گالوانیزه 0.3 روی اندودتماس0.3رول1000روی اندودکارخانه
  2ورق گالوانیزه 0.34 روی اندودتماس0.34رول1000روی اندودکارخانه
  3ورق گالوانیزه 0.38 روی اندودتماس0.38رول1000روی اندودکارخانه
  4ورق گالوانیزه 0.38 روی اندودتماس0.38رول1250روی اندودکارخانه
  5ورق گالوانیزه 0.43 روی اندودتماس0.43رول1000روی اندودکارخانه
  6ورق گالوانیزه 0.43 روی اندودتماس0.43رول1250روی اندودکارخانه
  7ورق گالوانیزه 0.45 روی اندودتماس0.45رول1000روی اندودکارخانه
  8ورق گالوانیزه 0.45 روی اندودتماس0.45رول1250روی اندودکارخانه
  9ورق گالوانیزه 0.48 روی اندود52,7000.48رول1000روی اندودکارخانه


   Ξ قیمت ورق گالوانیزه فولاد

  تاریخ به روز رسانی :9:501402/09/09
  کدنامقیمتضخامتحالتعرضکارخانهمحل بارگیری
  1ورق گالوانیزه 1 فولادتماس1رول1فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
  2ورق گالوانیزه 1 فولادتماس1رول1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
  3ورق گالوانیزه 40 فولادتماس40رول1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
  4ورق گالوانیزه 40 فولادتماس40رول1فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
  5ورق گالوانیزه 45 فولادتماس45رول1فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
  6ورق گالوانیزه 45 فولادتماس45رول1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
  7ورق گالوانیزه 50 فولاد52,00050رول1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
  8ورق گالوانیزه 50 فولادتماس50رول1فولاد مبارکهبنگاه اصفهان


   Ξ قیمت ورق گالوانیزه امارات

  تاریخ به روز رسانی :12:08-
  کدشرحقیمت تومانضخامتحالتعرضکارخانهمحل بارگیری
  1ورق گالوانیزه 0.2 اماراتتماس0.2رول1اماراتبنگاه تهران
  2ورق گالوانیزه 0.22 اماراتتماس0.22رول1اماراتبنگاه تهران
  3ورق گالوانیزه 0.25 اماراتتماس0.25رول1اماراتبنگاه تهران


   Ξ قیمت ورق گالوانیزه قزاق

  تاریخ به روز رسانی :12:09-
  کدشرحقیمت ضخامتحالتعرضکارخانهمحل بارگیری
  1ورق گالوانیزه 0.4 قزاقتماس0.4رول1قزاقبنگاه تهران
  2ورق گالوانیزه 0.4 قزاقتماس0.4رول1.25قزاقبنگاه تهران
  3ورق گالوانیزه 0.5 قزاقتماس0.5رول1قزاقبنگاه تهران


  ورق گالوانیزه چیست؟

  ورق گالوانیزه همان ورق فولادی پرکاربرد از ورق سرد می باشد، ورق گالوانیزه ایران فرمینگ از کیفیت مرغوب برخورداراند و از لحاظ قیمت کاملا قابل رقابت می باشد. این فرایند ها را به چند روش می توان دسته بندی کرد. متداول ترین آن ها عبارتند از:

  • روش گالوانیزه سرد
  • روش گالوانیزه گرم
  • پوشش دهی مکانیکی

  روش‌ مختلف جهت گالوانیزه نمودن فولاد و ورق‌ فلزی وجود دارد، از بهترین و اقتصادی‌ترین روش‌ گالوانیزه نمودن ورق آهنی، غوطه وری ورق آهنی در حوضچه مذاب است، میزان پوشش گالوانیزه بر روی ورق‌ و سایر مقاطع فولادی متفاوت می‌باشد. میزان پوشش گالوانیزه ورق‌ها بر اساس جرم پوشش فلز روی ZN آن‌ها تعیین می‌گردد؛ که می‌تواند از ۱۰۰ تا ۳۵۰ گرم بر متر مربع باشد. از نظر ظاهری نیز ورق گالوانیزه به سه نوع ورق گالوانیزه بدون گل، ورق گالوانیزه گل‌ریز و ورق گالوانیزه گل درشت تقسیم‌بندی می‌شود.

  تفاوت سه دسته ورق گالوانیزه در شکل‌گیری گل گالوانیزه بر روی ورق می باشد که شکل‌گیری کریستال‌ها بسته به سرعت سرد نمودن ورق و میزان روی بکار رفته در فرایند گالوانیزاسیون متفاوت خواهد بود.

  • حصار کارگاهی
  • صنعت خودرو سازی
  • صنعت کامپیوتر و الکترونیک
  • صنعت برق مانند تابلوها و سینی کابل برق
  • پوشش سقف سوله بصورت کرکره سینوسی ذوزنقه
  • پوشش دیوار کارگاهی یا سوله بصورت کرکره شادولاین

  کارخانه‌ تولیدی ورق گالوانیزه می‌توان کارخانه‌ ورق گالوانیزه شهر کرد، کاشان، هفت الماس، ورق گالوانیزه تاراز، قزاق، چین و امارات را معرفی کرد ورق گالوانیزه در ضخامت و عرض‌ مختلف به دو صورت رول و برش خورده قابل عرضه است.  ورق گالوانیزه به دلیل خاصیت ضد زنگ بودن، در بازار از تقاضا بالایی برخوردار است. محدودیت در تولید داخل موجب شده بخشی از این نیاز از طریق ورق‌های وارداتی تأمین ‌شود. بخش زیادی از نوسانات قیمت روز ورق گالوانیزه را می‌توان همین موضوع دانست.

   قیمت ورق گالوانیزه

  قيمت ورق گالوانيزه به صورت روزانه و در بازارهاي نوساني به صورت لحظه‌اي مي‌باشد اما با تلاش تمامي گروه‌هاي مجموعه در جهت عدم تغيير پيش فاكتور براي مشتريان صادر میگردد. اين مجموعه كليه خدمات نواربري، پانچ، توليد انواع فرمينگ‌ پوششي مثل ذوزنقه، سينوسي، شادولاين، زيرپانلي و...، رنگ آميزي الكترواستاتيك، توليد انواع آبروها و فلاشينگ‌هاي صنعتي را دارد. قیمت ورق گالوانیزه به کیفیت ورق گالوانیزه تولیدی و ضخامت آن بستگی دارد. البته نوسانات موجود در بازار نیز در قیمت ورق گالوانیزه بی تاثیر نمی باشد.

  جهت  انتخاب برند ورق گالوانیزه و کارخانه تولید کننده آن، نوع کاربرد و مصرف آن به جدواول قیمت مراجعه کنید. ورق گالوانیزه از لحاظ ظاهری، به دو صورت رول و شیت وارد بازار می شود. ورق گالوانیزه رول شده در عرض های 1000 و 1250 میلیمتر تولید و عرضه می شود.

  در ایران کارخانجات معتبری مانند فولاد مبارکه اصفهان، فولاد امیرکبیر کاشان، شرکت ورق خودرو چهار محال و بختیاری، صنایع هفت الماس، گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان، مجتمع فولادی تاراز شهرکرد و مجتمع فولادی روی اندود کاوه اقدام به تولید و عرضه انواع ورق گالوانیزه کرده اند که با مراجعه به سایت می توانید از قیمت ورق گالوانیزه شیت شده اطلاع پیدا کنید.

  جهت قیمت بروز ورق گالوانيزه می توانید به جداول قیمت نگاهی بیاندازید و یا تماس با کارشناسان فروش این مجموعه از قیمت روز آگاه شوید. آهن آنیل یکی از عمده ترین تامین کنندگان ورق گالوانيزه در ابعاد مختلف و کارخانجات تولیدی مختلف بوده و به صورت روزانه قیمت این محصول در سایت مجموعه به روزرسانی می گردد.

  راهنمای خرید و فروش ورق گالوانیزه

  برای خرید ورق گالوانیزه ابتدا می بایست نیاز خود را مشخص کنید. شما می توانید از ورق گالوانیزه در محیط هایی استفاده کنید که در مجاورت آب هستند و در واقع احتمال زنگ زدگی در آن ها بالاست. بنابراین ساخت لوله بخاری، کانال کولر، سایبان، گلخانه، قطعات فلزی لوازم خانگی پر کاربرد در آشپزخانه، مخازن آب و مصارف انرژی در کشاورزی، انواع دودکش، لوله ها و اتصالات، تابلو و پنل های برق و ناودان از جمله مواردی است که از ورق گالوانیزه در تولید آن ها استفاده می شود. ورق گالوانیزه صنعتی نوعی خاص از ورق گالوانیزه است که در ساخت بدنه و سقف سوله ها کاربرد دارد.

  این مجموعه قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

   


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .