تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

جدول وزن ورق

تمامی مشخصات و جداول مربوطه به انواع ورق را در این لینک می توانید مشاهده کنید . 

برای مشاهده جدول جامع وزن ورق روی دکمه زیر کلیک کنید .

قیمت ورق گالوانیزه

 Ξ قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد

تاریخ به روز رسانی :1403/03/109:45
کدقیمتضخامتعرضبرندحالتمحل بارگیریواحد
1ورق گالوانیزه شهرکردتماس0.41000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
2ورق گالوانیزه شهرکردتماس0.41000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
3ورق گالوانیزه شهرکرد51,5000.51000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
4ورق گالوانیزه شهرکرد51,8500.51000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
5ورق گالوانیزه شهرکرد51,5000.51250شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
6ورق گالوانیزه شهرکرد51,8500.51250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
7ورق گالوانیزه شهرکرد48,7000.61000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
8ورق گالوانیزه شهرکرد49,0500.61000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
9ورق گالوانیزه شهرکرد48,7000.61250شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
10ورق گالوانیزه شهرکرد49,0500.61250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
11ورق گالوانیزه شهرکرد48,4000.71000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
12ورق گالوانیزه شهرکرد48,7500.71000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
13ورق گالوانیزه شهرکرد48,4000.71250شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
14ورق گالوانیزه شهرکرد48,7500.71250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
15ورق گالوانیزه شهرکرد47,0000.81000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
16ورق گالوانیزه شهرکرد47,3500.81000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
17ورق گالوانیزه شهرکرد47,0000.81250شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
18ورق گالوانیزه شهرکرد47,3500.81250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
19ورق گالوانیزه شهرکرد47,0000.91000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
20ورق گالوانیزه شهرکرد47,3500.91000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
21ورق گالوانیزه شهرکرد47,0000.91250شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
22ورق گالوانیزه شهرکرد47,3500.91250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
23ورق گالوانیزه شهرکرد47,00011000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
24ورق گالوانیزه شهرکرد47,35011000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
25ورق گالوانیزه شهرکرد47,00011250شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
26ورق گالوانیزه شهرکرد47,35011250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
27ورق گالوانیزه شهرکرد47,0001.251000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
28ورق گالوانیزه شهرکرد47,3501.251000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
29ورق گالوانیزه شهرکرد47,0001.251250شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
30ورق گالوانیزه شهرکرد47,3501.251250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
31ورق گالوانیزه شهرکرد50,2001.51000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
32ورق گالوانیزه شهرکرد50,5501.51000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
33ورق گالوانیزه شهرکرد50,2001.51250شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
34ورق گالوانیزه شهرکرد50,5501.51250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
35ورق گالوانیزه شهرکرد52,50021000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
36ورق گالوانیزه شهرکرد52,85021000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
37ورق گالوانیزه شهرکرد52,50021250شهرکردرولکارخانهکیلوگرم


 Ξ قیمت ورق گالوانیزه کاشان

تاریخ به روز رسانی :1403/03/109:44
کدشرحقیمتضخامتعرضبرندحالتمحل بارگیریواحد
1ورق گالوانیزه کاشانتماس0.31000کاشانرولکارخانهکیلوگرم
2ورق گالوانیزه کاشانتماس0.31000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
3ورق گالوانیزه کاشانتماس0.31250کاشانرولکارخانهکیلوگرم
4ورق گالوانیزه کاشانتماس0.351000کاشانرولکارخانهکیلوگرم
5ورق گالوانیزه کاشانتماس0.351000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
6ورق گالوانیزه کاشانتماس0.41000کاشانرولکارخانهکیلوگرم
7ورق گالوانیزه کاشانتماس0.41000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
8ورق گالوانیزه کاشانتماس0.41250کاشانرولکارخانهکیلوگرم
9ورق گالوانیزه کاشانتماس0.41250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
10ورق گالوانیزه کاشانتماس0.451000کاشانرولکارخانهکیلوگرم
11ورق گالوانیزه کاشانتماس0.451000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
12ورق گالوانیزه کاشانتماس0.451250کاشانرولکارخانهکیلوگرم
13ورق گالوانیزه کاشانتماس0.451250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
14ورق گالوانیزه کاشان52,1000.51000کاشانرولکارخانهکیلوگرم
15ورق گالوانیزه کاشان52,3000.51000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
16ورق گالوانیزه کاشان52,1000.51250کاشانرولکارخانهکیلوگرم
17ورق گالوانیزه کاشان52,3000.51250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
18ورق گالوانیزه کاشان49,7000.551000کاشانرولکارخانهکیلوگرم
19ورق گالوانیزه کاشان49,9000.551000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
20ورق گالوانیزه کاشان49,7000.551250کاشانرولکارخانهکیلوگرم
21ورق گالوانیزه کاشان49,9000.551250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
22ورق گالوانیزه کاشان49,7000.61000کاشانرولکارخانهکیلوگرم
23ورق گالوانیزه کاشان49,9000.61000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
24ورق گالوانیزه کاشان49,7000.61250کاشانرولکارخانهکیلوگرم
25ورق گالوانیزه کاشان49,9000.61250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
26ورق گالوانیزه کاشان52,5000.71000کاشانرولکارخانهکیلوگرم
27ورق گالوانیزه کاشان52,7000.71000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
28ورق گالوانیزه کاشان52,5000.71250کاشانرولکارخانهکیلوگرم
29ورق گالوانیزه کاشان52,7000.71250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
30ورق گالوانیزه کاشان47,5000.81000کاشانرولکارخانهکیلوگرم
31ورق گالوانیزه کاشان47,7000.81000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
32ورق گالوانیزه کاشان47,5000.81250کاشانرولکارخانهکیلوگرم
33ورق گالوانیزه کاشان47,7000.81250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
34ورق گالوانیزه کاشان47,5000.91000کاشانرولکارخانهکیلوگرم
35ورق گالوانیزه کاشان47,7000.91000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
36ورق گالوانیزه کاشان47,5000.91250کاشانرولکارخانهکیلوگرم
37ورق گالوانیزه کاشان47,7000.91250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
38ورق گالوانیزه کاشان47,50011000کاشانرولکارخانهکیلوگرم
39ورق گالوانیزه کاشان47,70011000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
40ورق گالوانیزه کاشان47,50011250کاشانرولکارخانهکیلوگرم
41ورق گالوانیزه کاشان47,70011250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
42ورق گالوانیزه کاشان47,5001.251000کاشانرولکارخانهکیلوگرم
43ورق گالوانیزه کاشان47,7001.251000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
44ورق گالوانیزه کاشان47,5001.251250کاشانرولکارخانهکیلوگرم
45ورق گالوانیزه کاشان47,7001.251250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم
46ورق گالوانیزه کاشان50,7001.51000کاشانرولکارخانهکیلوگرم


 Ξ قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

تاریخ به روز رسانی :1403/03/109:46
کدشرحقیمتضخامتعرضبرندحالتمحل بارگیریواحد
1ورق گالوانیزه هفت الماستماس0.82000*1000هفت الماسشیتبنگاه تهرانعدد
2ورق گالوانیزه هفت الماستماس0.41000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
3ورق گالوانیزه هفت الماستماس0.41000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
4ورق گالوانیزه هفت الماستماس0.41250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
5ورق گالوانیزه هفت الماستماس0.41250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
6ورق گالوانیزه هفت الماس51,7000.51000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
7ورق گالوانیزه هفت الماس52,0500.51000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
8ورق گالوانیزه هفت الماس51,7000.51250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
9ورق گالوانیزه هفت الماس52,0500.51250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
10ورق گالوانیزه هفت الماستماس0.551000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
11ورق گالوانیزه هفت الماستماس0.551000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
12ورق گالوانیزه هفت الماستماس0.551250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
13ورق گالوانیزه هفت الماستماس0.551250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
14ورق گالوانیزه هفت الماس48,9000.61000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
15ورق گالوانیزه هفت الماس49,2500.61000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
16ورق گالوانیزه هفت الماس48,9000.61250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
17ورق گالوانیزه هفت الماس49,2500.61250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
18ورق گالوانیزه هفت الماس48,6000.71000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
19ورق گالوانیزه هفت الماس48,9500.71000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
20ورق گالوانیزه هفت الماس48,6000.71250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
21ورق گالوانیزه هفت الماس48,9500.71250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
22ورق گالوانیزه هفت الماس47,2000.81000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
23ورق گالوانیزه هفت الماس47,5500.81000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
24ورق گالوانیزه هفت الماس47,2000.81250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
25ورق گالوانیزه هفت الماس47,5500.81250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
26ورق گالوانیزه هفت الماس47,2000.91000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
27ورق گالوانیزه هفت الماس47,5500.91000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
28ورق گالوانیزه هفت الماس47,2000.91250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
29ورق گالوانیزه هفت الماس47,5500.91250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
30ورق گالوانیزه هفت الماس47,20011000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
31ورق گالوانیزه هفت الماس47,55011000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
32ورق گالوانیزه هفت الماس47,20011250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
33ورق گالوانیزه هفت الماس47,55011250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
34ورق گالوانیزه هفت الماس47,2001.251000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
35ورق گالوانیزه هفت الماس47,5501.251000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
36ورق گالوانیزه هفت الماس47,2001.251250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
37ورق گالوانیزه هفت الماس47,5501.251250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
38ورق گالوانیزه هفت الماس50,4001.51000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
39ورق گالوانیزه هفت الماس50,7501.51000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
40ورق گالوانیزه هفت الماس50,4001.51250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
41ورق گالوانیزه هفت الماس50,7501.51250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
42ورق گالوانیزه هفت الماس52,70021000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
43ورق گالوانیزه هفت الماس53,05021000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
44ورق گالوانیزه هفت الماس52,70021250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
45ورق گالوانیزه هفت الماس53,05021250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
46ورق گالوانیزه هفت الماستماس2.51000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
47ورق گالوانیزه هفت الماستماس2.51000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
48ورق گالوانیزه هفت الماستماس2.51250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم


 Ξ قیمت ورق گالوانیزه تاراز

تاریخ به روز رسانی :1403/03/109:49
کدشرحقیمتضخامتعرضبرندحالتمحل بارگیریواحد
1ورق گالوانیزه تاراز تماس0.41000تاراز رولکارخانهکیلوگرم
2ورق گالوانیزه تارازتماس0.41000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
3ورق گالوانیزه تاراز 51,5000.51000تاراز رولکارخانهکیلوگرم
4ورق گالوانیزه تاراز51,8500.51000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
5ورق گالوانیزه تاراز 51,5000.51250تاراز رولکارخانهکیلوگرم
6ورق گالوانیزه تاراز51,8500.51250تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
7ورق گالوانیزه تاراز تماس0.551000تاراز رولکارخانهکیلوگرم
8ورق گالوانیزه تارازتماس0.551000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
9ورق گالوانیزه تاراز تماس0.551250تاراز رولکارخانهکیلوگرم
10ورق گالوانیزه تارازتماس0.551250تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
11ورق گالوانیزه تاراز 48,7000.61000تاراز رولکارخانهکیلوگرم
12ورق گالوانیزه تاراز49,0500.61000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
13ورق گالوانیزه تاراز 48,7000.61250تاراز رولکارخانهکیلوگرم
14ورق گالوانیزه تاراز49,0500.61250تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
15ورق گالوانیزه تاراز 48,4000.71000تاراز رولکارخانهکیلوگرم
16ورق گالوانیزه تاراز48,7500.71000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
17ورق گالوانیزه تاراز 48,4000.71250تاراز رولکارخانهکیلوگرم
18ورق گالوانیزه تاراز48,7500.71250تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
19ورق گالوانیزه تاراز 47,0000.81000تاراز رولکارخانهکیلوگرم
20ورق گالوانیزه تاراز47,3500.81000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
21ورق گالوانیزه تاراز 47,0000.81250تاراز رولکارخانهکیلوگرم
22ورق گالوانیزه تاراز47,3500.81250تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
23ورق گالوانیزه تاراز 47,0000.91000تاراز رولکارخانهکیلوگرم
24ورق گالوانیزه تاراز47,3500.91000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
25ورق گالوانیزه تاراز 47,0000.91250تاراز رولکارخانهکیلوگرم
26ورق گالوانیزه تاراز47,3500.91250تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
27ورق گالوانیزه تاراز 47,00011000تاراز رولکارخانهکیلوگرم
28ورق گالوانیزه تاراز47,35011000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
29ورق گالوانیزه تاراز 47,00011250تاراز رولکارخانهکیلوگرم
30ورق گالوانیزه تاراز47,35011250تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
31ورق گالوانیزه تاراز 47,0001.251000تاراز رولکارخانهکیلوگرم
32ورق گالوانیزه تاراز47,3501.251000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
33ورق گالوانیزه تاراز 47,0001.251250تاراز رولکارخانهکیلوگرم
34ورق گالوانیزه تاراز47,3501.251250تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
35ورق گالوانیزه تاراز 50,2001.51000تاراز رولکارخانهکیلوگرم
36ورق گالوانیزه تاراز50,5501.51000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
37ورق گالوانیزه تاراز 50,2001.51250تاراز رولکارخانهکیلوگرم
38ورق گالوانیزه تاراز50,5501.51250تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
39ورق گالوانیزه تاراز 52,50021000تاراز رولکارخانهکیلوگرم
40ورق گالوانیزه تاراز52,85021000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم
41ورق گالوانیزه تاراز 52,50021250تاراز رولکارخانهکیلوگرم


 Ξ قیمت ورق گالوانیزه چین

تاریخ به روز رسانی :1403/03/109:51
کدشرحقیمتضخامتعرضبرندحالتواحدمحل بارگیری
1ورق گالوانیزه چینتماس21000رولچینکیلوگرمبنگاه تهران
2ورق گالوانیزه چین تماس21250رولچینکیلوگرمبنگاه تهران
3ورق گالوانیزه چینتماس2.51000رولچینکیلوگرمبنگاه تهران
4ورق گالوانیزه چین تماس2.51250رولچینکیلوگرمبنگاه تهران
5ورق گالوانیزه چین55,20031000رولچینکیلوگرمبنگاه تهران
6ورق گالوانیزه چین 55,20031250رولچینکیلوگرمبنگاه تهران
7ورق گالوانیزه چین55,20041000رولچینکیلوگرمبنگاه تهران
8ورق گالوانیزه چین 55,20041250رولچینکیلوگرمبنگاه تهران
9ورق گالوانیزه چین55,20051000رولچینکیلوگرمبنگاه تهران


 Ξ قیمت ورق گالوانیزه سمنان

تاریخ به روز رسانی :1403/03/109:47
کدنامقیمتضخامتحالتعرضکارخانهمحل بارگیری
1ورق گالوانیزه 0.3 سمنانتماس0.3رول1سمنانکارخانه
2ورق گالوانیزه 0.3 سمنانتماس0.3رول1.25سمنانکارخانه
3ورق گالوانیزه 0.4 سمنانتماس0.4رول1سمنانکارخانه
4ورق گالوانیزه 0.4 سمنانتماس0.4رول1.25سمنانکارخانه
5ورق گالوانیزه 0.5 سمنان51,6000.5رول1سمنانکارخانه
6ورق گالوانیزه 0.5 سمنان51,6000.5رول1.25سمنانکارخانه
7ورق گالوانیزه 0.6 سمنان48,8000.6رول1سمنانکارخانه
8ورق گالوانیزه 0.6 سمنان48,8000.6رول1.25سمنانکارخانه
9ورق گالوانیزه 0.35 سمنانتماس0.35رول1سمنانکارخانه


 Ξ قیمت ورق گالوانیزه روی اندود

تاریخ به روز رسانی :1403/03/109:48
ردیفنامقیمتضخامتحالتعرضکارخانهمحل بارگیری
1ورق گالوانیزه 0.3 روی اندودتماس0.3رول1000روی اندودکارخانه
2ورق گالوانیزه 0.34 روی اندودتماس0.34رول1000روی اندودکارخانه
3ورق گالوانیزه 0.38 روی اندودتماس0.38رول1000روی اندودکارخانه
4ورق گالوانیزه 0.38 روی اندودتماس0.38رول1250روی اندودکارخانه
5ورق گالوانیزه 0.43 روی اندودتماس0.43رول1000روی اندودکارخانه
6ورق گالوانیزه 0.43 روی اندودتماس0.43رول1250روی اندودکارخانه
7ورق گالوانیزه 0.45 روی اندودتماس0.45رول1000روی اندودکارخانه
8ورق گالوانیزه 0.45 روی اندودتماس0.45رول1250روی اندودکارخانه
9ورق گالوانیزه 0.48 روی اندود52,7000.48رول1000روی اندودکارخانه


 Ξ قیمت ورق گالوانیزه فولاد

تاریخ به روز رسانی :1403/03/109:50
کدنامقیمتضخامتحالتعرضکارخانهمحل بارگیری
1ورق گالوانیزه 1 فولادتماس1رول1فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
2ورق گالوانیزه 1 فولادتماس1رول1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
3ورق گالوانیزه 40 فولادتماس40رول1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
4ورق گالوانیزه 40 فولادتماس40رول1فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
5ورق گالوانیزه 45 فولادتماس45رول1فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
6ورق گالوانیزه 45 فولادتماس45رول1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
7ورق گالوانیزه 50 فولاد52,00050رول1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
8ورق گالوانیزه 50 فولادتماس50رول1فولاد مبارکهبنگاه اصفهان


 Ξ قیمت ورق گالوانیزه امارات

تاریخ به روز رسانی :-12:08
کدشرحقیمت تومانضخامتحالتعرضکارخانهمحل بارگیری
1ورق گالوانیزه 0.2 اماراتتماس0.2رول1اماراتبنگاه تهران
2ورق گالوانیزه 0.22 اماراتتماس0.22رول1اماراتبنگاه تهران
3ورق گالوانیزه 0.25 اماراتتماس0.25رول1اماراتبنگاه تهران


 Ξ قیمت ورق گالوانیزه قزاق

تاریخ به روز رسانی :-12:09
کدشرحقیمت ضخامتحالتعرضکارخانهمحل بارگیری
1ورق گالوانیزه 0.4 قزاقتماس0.4رول1قزاقبنگاه تهران
2ورق گالوانیزه 0.4 قزاقتماس0.4رول1.25قزاقبنگاه تهران
3ورق گالوانیزه 0.5 قزاقتماس0.5رول1قزاقبنگاه تهران


ورق گالوانیزه چیست؟

ورق گالوانیزه همان ورق فولادی پرکاربرد از ورق سرد می باشد، ورق گالوانیزه ایران فرمینگ از کیفیت مرغوب برخورداراند و از لحاظ قیمت کاملا قابل رقابت می باشد. این فرایند ها را به چند روش می توان دسته بندی کرد. متداول ترین آن ها عبارتند از:

  • روش گالوانیزه سرد
  • روش گالوانیزه گرم
  • پوشش دهی مکانیکی

روش‌ مختلف جهت گالوانیزه نمودن فولاد و ورق‌ فلزی وجود دارد، از بهترین و اقتصادی‌ترین روش‌ گالوانیزه نمودن ورق آهنی، غوطه وری ورق آهنی در حوضچه مذاب است، میزان پوشش گالوانیزه بر روی ورق‌ و سایر مقاطع فولادی متفاوت می‌باشد. میزان پوشش گالوانیزه ورق‌ها بر اساس جرم پوشش فلز روی ZN آن‌ها تعیین می‌گردد؛ که می‌تواند از ۱۰۰ تا ۳۵۰ گرم بر متر مربع باشد. از نظر ظاهری نیز ورق گالوانیزه به سه نوع ورق گالوانیزه بدون گل، ورق گالوانیزه گل‌ریز و ورق گالوانیزه گل درشت تقسیم‌بندی می‌شود.

تفاوت سه دسته ورق گالوانیزه در شکل‌گیری گل گالوانیزه بر روی ورق می باشد که شکل‌گیری کریستال‌ها بسته به سرعت سرد نمودن ورق و میزان روی بکار رفته در فرایند گالوانیزاسیون متفاوت خواهد بود.

  • حصار کارگاهی
  • صنعت خودرو سازی
  • صنعت کامپیوتر و الکترونیک
  • صنعت برق مانند تابلوها و سینی کابل برق
  • پوشش سقف سوله بصورت کرکره سینوسی ذوزنقه
  • پوشش دیوار کارگاهی یا سوله بصورت کرکره شادولاین

کارخانه‌ تولیدی ورق گالوانیزه می‌توان کارخانه‌ ورق گالوانیزه شهر کرد، کاشان، هفت الماس، ورق گالوانیزه تاراز، قزاق، چین و امارات را معرفی کرد ورق گالوانیزه در ضخامت و عرض‌ مختلف به دو صورت رول و برش خورده قابل عرضه است.  ورق گالوانیزه به دلیل خاصیت ضد زنگ بودن، در بازار از تقاضا بالایی برخوردار است. محدودیت در تولید داخل موجب شده بخشی از این نیاز از طریق ورق‌های وارداتی تأمین ‌شود. بخش زیادی از نوسانات قیمت روز ورق گالوانیزه را می‌توان همین موضوع دانست.

 قیمت ورق گالوانیزه

قيمت ورق گالوانيزه به صورت روزانه و در بازارهاي نوساني به صورت لحظه‌اي مي‌باشد اما با تلاش تمامي گروه‌هاي مجموعه در جهت عدم تغيير پيش فاكتور براي مشتريان صادر میگردد. اين مجموعه كليه خدمات نواربري، پانچ، توليد انواع فرمينگ‌ پوششي مثل ذوزنقه، سينوسي، شادولاين، زيرپانلي و...، رنگ آميزي الكترواستاتيك، توليد انواع آبروها و فلاشينگ‌هاي صنعتي را دارد. قیمت ورق گالوانیزه به کیفیت ورق گالوانیزه تولیدی و ضخامت آن بستگی دارد. البته نوسانات موجود در بازار نیز در قیمت ورق گالوانیزه بی تاثیر نمی باشد.

جهت  انتخاب برند ورق گالوانیزه و کارخانه تولید کننده آن، نوع کاربرد و مصرف آن به جدواول قیمت مراجعه کنید. ورق گالوانیزه از لحاظ ظاهری، به دو صورت رول و شیت وارد بازار می شود. ورق گالوانیزه رول شده در عرض های 1000 و 1250 میلیمتر تولید و عرضه می شود.

در ایران کارخانجات معتبری مانند فولاد مبارکه اصفهان، فولاد امیرکبیر کاشان، شرکت ورق خودرو چهار محال و بختیاری، صنایع هفت الماس، گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان، مجتمع فولادی تاراز شهرکرد و مجتمع فولادی روی اندود کاوه اقدام به تولید و عرضه انواع ورق گالوانیزه کرده اند که با مراجعه به سایت می توانید از قیمت ورق گالوانیزه شیت شده اطلاع پیدا کنید.

جهت قیمت بروز ورق گالوانيزه می توانید به جداول قیمت نگاهی بیاندازید و یا تماس با کارشناسان فروش این مجموعه از قیمت روز آگاه شوید. آهن آنیل یکی از عمده ترین تامین کنندگان ورق گالوانيزه در ابعاد مختلف و کارخانجات تولیدی مختلف بوده و به صورت روزانه قیمت این محصول در سایت مجموعه به روزرسانی می گردد.

راهنمای خرید و فروش ورق گالوانیزه

برای خرید ورق گالوانیزه ابتدا می بایست نیاز خود را مشخص کنید. شما می توانید از ورق گالوانیزه در محیط هایی استفاده کنید که در مجاورت آب هستند و در واقع احتمال زنگ زدگی در آن ها بالاست. بنابراین ساخت لوله بخاری، کانال کولر، سایبان، گلخانه، قطعات فلزی لوازم خانگی پر کاربرد در آشپزخانه، مخازن آب و مصارف انرژی در کشاورزی، انواع دودکش، لوله ها و اتصالات، تابلو و پنل های برق و ناودان از جمله مواردی است که از ورق گالوانیزه در تولید آن ها استفاده می شود. ورق گالوانیزه صنعتی نوعی خاص از ورق گالوانیزه است که در ساخت بدنه و سقف سوله ها کاربرد دارد.

این مجموعه قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .