تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

جدول وزن ورق

تمامی مشخصات و جداول مربوطه به انواع ورق را در این لینک می توانید مشاهده کنید . 

برای مشاهده جدول جامع وزن ورق روی دکمه زیر کلیک کنید .

قیمت ورق سیاه

Ξ قیمت ورق سیاه پابرش

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:14
کدشرحقیمتضخامتحالتعرضکارخانهمحل بارگیری
1ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.25 متر 35,7902رول ST371.25فولاد مبارکهبنگاه تهران
2ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1 متر 36,7002رول ST371فولاد مبارکهبنگاه تهران
3ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.25 متر39,3323رول ST371.25فولاد مبارکهبنگاه تهران
4ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر42,2013رول ST371.5فولاد مبارکهبنگاه تهران
5ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1 متر تماس3رول ST371فولاد مبارکهبنگاه تهران
6ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.25 متر تماس4رول ST371.25فولاد مبارکهبنگاه تهران
7ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر43,1194رول ST371.5فولاد مبارکهبنگاه تهران
8ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1 متر تماس5رول ST371فولاد مبارکهبنگاه تهران
9ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر 43,1195رول ST371.5فولاد مبارکهبنگاه تهران
10ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر 43,1196رول ST371.5فولاد مبارکهبنگاه تهران
11ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر 42,6608رول ST371.5فولاد مبارکهبنگاه تهران
12ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر 40,40010رول ST371.5فولاد مبارکهبنگاه تهران
13ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر40,40012رول ST371.5فولاد مبارکهبنگاه تهران


Ξ قیمت ورق سیاه فولاد سبا

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:15
کدشرحقیمتضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیری
1ورق سیاه ضخامت 2 میلیمتر فولاد سبا36,7002رول - شیت1فولاد سباانبار اصفهان
2ورق سیاه ضخامت 2 میلیمتر فولاد سبا35,7902رول - شیت1.25فولاد سباانبار اصفهان
3ورق سیاه ضخامت 2 میلیمتر فولاد سباتماس2رول - شیت1.5فولاد سباانبار اصفهان
4ورق سیاه ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد سباتماس2.5رول - شیت1فولاد سباانبار اصفهان
5ورق سیاه ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد سبا35,6002.5رول - شیت1.25فولاد سباانبار اصفهان
6ورق سیاه ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد سباتماس2.5رول - شیت1.5فولاد سباانبار اصفهان
7ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر فولاد سباتماس3رول - شیت1فولاد سباانبار اصفهان
8ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر فولاد سبا39,3323رول - شیت1.25فولاد سباانبار اصفهان
9ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر فولاد سبا42,2013رول - شیت1.5فولاد سباانبار اصفهان
10ورق سیاه ضخامت 4 میلیمتر فولاد سباتماس4رول - شیت1فولاد سباانبار اصفهان
11ورق سیاه ضخامت 4 میلیمتر فولاد سباتماس4رول - شیت1.25فولاد سباانبار اصفهان
12ورق سیاه ضخامت 4 میلیمتر فولاد سبا43,1194رول - شیت1.5فولاد سباانبار اصفهان
13ورق سیاه ضخامت 5 میلیمتر فولاد سباتماس5رول - شیت1فولاد سباانبار اصفهان
14ورق سیاه ضخامت 5 میلیمتر فولاد سباتماس5رول - شیت1.25فولاد سباانبار اصفهان
15ورق سیاه ضخامت 5 میلیمتر فولاد سبا43,1195رول - شیت1.5فولاد سباانبار اصفهان
16ورق سیاه ضخامت 6 میلیمتر فولاد سباتماس6رول - شیت1فولاد سباانبار اصفهان
17ورق سیاه ضخامت 6 میلیمتر فولاد سباتماس6رول - شیت1.25فولاد سباانبار اصفهان
18ورق سیاه ضخامت 6 میلیمتر فولاد سبا43,1196رول - شیت1.5فولاد سباانبار اصفهان
19ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فولاد سباتماس8رول - شیت1فولاد سباانبار اصفهان
20ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فولاد سباتماس8رول - شیت1.25فولاد سباانبار اصفهان
21ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فولاد سبا42,6608رول - شیت1.5فولاد سباانبار اصفهان
22ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فولاد سباتماس10رول - شیت1فولاد سباانبار اصفهان
23ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فولاد سباتماس10رول - شیت1.25فولاد سباانبار اصفهان
24ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فولاد سبا40,40010رول - شیت1.5فولاد سباانبار اصفهان
25ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فولاد سباتماس12رول - شیت1فولاد سباانبار اصفهان
26ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فولاد سباتماس12رول - شیت1.25فولاد سباانبار اصفهان
27ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فولاد سبا40,40012رول - شیت1.5فولاد سباانبار اصفهان
28ورق سیاه ضخامت 15 میلیمتر فولاد سباتماس15رول - شیت1فولاد سباانبار اصفهان
29ورق سیاه ضخامت 15 میلیمتر فولاد سباتماس15رول - شیت1.25فولاد سباانبار اصفهان


Ξ قیمت ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان 

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:12
کدشرحقیمتضخامتحالتابعادبرند
1ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 2.5 میلیمترتماس2.5شیت1/30×طول درخواستیفولاد اصفهان
2ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 3 میلیمترتماس3شیت1/5×6فولاد اصفهان
3ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 3 میلیمترتماس3شیت1/25×طول درخواستیفولاد اصفهان
4ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 4 میلیمترتماس4شیت1/5×6فولاد اصفهان
5ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 4 میلیمترتماس4شیت1/25×طول درخواستیفولاد اصفهان
6ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 5 میلیمترتماس5شیت1/5×6فولاد اصفهان
7ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 6 میلیمترتماس6شیت1.5فولاد اصفهان
8ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 6 میلیمترتماس6شیت1/5×6فولاد اصفهان
9ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 8 میلیمترتماس8شیت1.5فولاد اصفهان
10ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 8 میلیمترتماس8شیت1/5×6فولاد اصفهان
11ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 10 میلیمترتماس10شیت1.5فولاد اصفهان
12ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 10 میلیمترتماس10شیت1/5×6فولاد اصفهان
13ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 12 میلیمترتماس12شیت1.5فولاد اصفهان
14ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 12 میلیمترتماس12شیت1/5×6فولاد اصفهان
15ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 15 میلیمترتماس15شیت1.5فولاد اصفهان
16ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 15 میلیمترتماس15شیت1/5×6فولاد اصفهان
17ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 15 میلیمتر29,09015شیت1×6فولاد اصفهان
18ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 20 میلیمتر29,09020شیت1×6فولاد اصفهان
19ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 25 میلیمتر27,54525شیت1×6فولاد اصفهان


Ξ قیمت ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه 

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:38
کدشرحقیمتضخامتابعادحالتکارخانهمحل بارگیری
1ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمترتماس36*1/5شیتفولاد مبارکهکارخانه
2ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر42,60046*1/5شیتفولاد مبارکهکارخانه
3ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 5 میلیمتر42,60056*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه اصفهان
4ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر41,10066*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه تهران
5ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر41,10086*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه تهران
6ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر40,100106*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه ساوه
7ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر40,100126*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه ساوه


Ξ قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان 

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:25
کدشرحقیمتضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیری
1ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر فابریک فولاد st37تماس3شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
2ورق سیاه ضخامت 4 میلیمتر فابریک فولاد st37تماس4شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
3ورق سیاه ضخامت 5 میلیمتر فابریک فولاد st37تماس5شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه ساوه
4ورق سیاه ضخامت 6 میلیمتر فابریک فولاد st3733,4006شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
5ورق سیاه ضخامت 6 میلیمتر فابریک فولاد st52تماس6شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
6ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فابریک فولاد st52تماس8شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
7ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فابریک فولاد st3733,4008شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
8ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فابریک فولاد st5240,60010شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
9ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فابریک فولاد st3735,72710شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه تهران
10ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فابریک فولاد st3733,40012شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
11ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فابریک فولاد st5240,60012شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
12ورق سیاه ضخامت 15 میلیمتر فابریک فولاد st3733,40015شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان


Ξ قیمت ورق سیاه گیلان 

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:50
کدشرحقیمتضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیری
1ورق سیاه 2 گیلانتماس2رول1250فولاد گیلانبنگاه تهران
2ورق سیاه 2 گیلان32,4002رول1000فولاد گیلانکارخانه
3ورق سیاه 2.5 گیلان32,4002.5رول1000فولاد گیلانکارخانه
4ورق سیاه 3 گیلان32,4003رول1000فولاد گیلانکارخانه
5ورق سیاه 4 گیلان32,4004رول1000فولاد گیلانکارخانه
6ورق سیاه 4 گیلانتماس4رول1250فولاد گیلانبنگاه تهران
7ورق سیاه 6 گیلانتماس6رول1000فولاد گیلانکارخانه
8ورق سیاه 6 گیلانتماس6رول1250فولاد گیلانکارخانه
9ورق سیاه 8 گیلانتماس8رول1000فولاد گیلانبنگاه تهران
10ورق سیاه 8 گیلانتماس8رول1250فولاد گیلانبنگاه تهران
11ورق سیاه 10 گیلانتماس10رول1250فولاد گیلانبنگاه تهران
12ورق سیاه 10 گیلانتماس10رول1000فولاد گیلانبنگاه تهران
13ورق سیاه 12 گیلانتماس12رول1000فولاد گیلانکارخانه
14ورق سیاه 12 گیلانتماس12رول1250فولاد گیلانکارخانه
15ورق سیاه 15 گیلانتماس15رول1250فولاد گیلانکارخانه


Ξ قیمت ورق قطعات 

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:52
کدشرحقیمتابعادحالتمحل بارگیریبرند
1ورق قطعات ضخامت 8 میلیمتر35,0006*1.25شیتکارخانهتهران
2ورق قطعات ضخامت 10 میلیمتر33,5006*1.25شیتکارخانهتهران
3ورق قطعات ضخامت 12 میلیمتر30,2366*1.25شیتکارخانهتهران
4ورق قطعات ضخامت 15 میلیمتر30,2366*1.25شیتکارخانهتهران
5ورق قطعات ضخامت 20 میلیمترتماس6*1.25شیتکارخانهتهران


Ξ قیمت ورق سیاه st37 اکسین اهواز

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:53
کدشرحقیمتضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیری
1ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 8 میلیمتر st37تماس8شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
2ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 8 میلیمتر st3730,3008شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
3ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 10 میلیمتر st37تماس10شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
4ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 10 میلیمتر st3732,39610شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
5ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 12 میلیمتر st37تماس12شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
6ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 12 میلیمتر st3732,39612شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
7ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 15 میلیمتر st3723,30215شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
8ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 15 میلیمتر st3731,48615شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
9ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 20 میلیمتر st3727,84620شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
10ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 20 میلیمتر st3727,84620شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
11ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 25 میلیمتر st3727,02725شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
12ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 30 میلیمتر st3727,20930شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
13ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 30 میلیمتر st3727,20930شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
14ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 35 میلیمتر st3729,21135شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
15ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 35 میلیمتر st3729,21135شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
16ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 40 میلیمتر st3728,84740شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
17ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 40 میلیمتر st3728,84740شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
18ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 50 میلیمتر st3721,00050شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
19ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 50 میلیمتر st3731,03150شیت2اکسین اهوازبنگاه اهواز
20ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 60 میلیمتر st37تماس60شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
21ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 60 میلیمتر st3722,84460شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
22ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 70 میلیمتر st37تماس70شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
23ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 70 میلیمتر st3722,84470شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
24ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 80 میلیمتر st37تماس80شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
25ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 80 میلیمتر st3722,84480شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
26ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 90 میلیمتر st37تماس90شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز


Ξ قیمت ورق سیاه st52 اکسین اهواز 

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:54
کدشرحقیمتضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیری
1ورق سیاه 10 اکسین اهواز st5238,38110شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اصفهان
2ورق سیاه 12 اکسین اهواز st5236,01812شیت2*6اکسین اهوازبنگاه تهران
3ورق سیاه 15 اکسین اهواز st5236,01815شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اصفهان
4ورق سیاه 15 اکسین اهواز st52تماس15شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهواز
5ورق سیاه 20 اکسین اهواز st5231,74520شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اصفهان
6ورق سیاه 20 اکسین اهواز st52تماس20شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهواز
7ورق سیاه 25 اکسین اهواز st52تماس25شیت12*2اکسین اهوازبنگاه تهران
8ورق سیاه 25 اکسین اهواز st5231,74525شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اصفهان
9ورق سیاه 30 اکسین اهواز st52تماس30شیت2*6اکسین اهوازبنگاه تهران
10ورق سیاه 35 اکسین اهواز st5231,01835شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهواز
11ورق سیاه 35 اکسین اهواز st52تماس35شیت2*طولاکسین اهوازکارخانه اهواز
12ورق سیاه 35 اکسین اهواز st52تماس35شیت12*2اکسین اهوازبنگاه تهران
13ورق سیاه 40 اکسین اهواز st52تماس40شیت2*طولاکسین اهوازکارخانه اهواز
14ورق سیاه 40 اکسین اهواز st5231,01840شیت2*6اکسین اهوازبنگاه تهران
15ورق سیاه 40 اکسین اهواز st52تماس40شیت12*2اکسین اهوازبنگاه تهران
16ورق سیاه 50 اکسین اهواز st52تماس50شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهواز
17ورق سیاه 50 اکسین اهواز st52تماس50شیت2*طولاکسین اهوازکارخانه اهواز
18ورق سیاه 60 اکسین اهواز st52تماس60شیت2*طولاکسین اهوازکارخانه اهواز
19ورق سیاه 60 اکسین اهواز st52تماس60شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهواز


  Ξ قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:46
کدشرحقیمتضخامتابعادحالتمحل بارگیریبرند
1ورق سیاه ضخامت 8 کاویان اهواز تماس81.25*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
2ورق سیاه ضخامت 8 کاویان اهواز تماس81.5*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
3ورق سیاه ضخامت 10 کاویان اهواز تماس101.25*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
4ورق سیاه ضخامت 10 کاویان اهواز تماس101.5*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
5ورق سیاه ضخامت 12 کاویان اهوازتماس121.25*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
6ورق سیاه ضخامت 12 کاویان اهواز29,575121.5*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
7ورق سیاه ضخامت 15 کاویان اهواز 27,118151.25*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
8ورق سیاه ضخامت 15 کاویان اهواز تماس151.5*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
9ورق سیاه ضخامت 20 کاویان اهواز 31,072201.25*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
10ورق سیاه ضخامت 20 کاویان اهواز 29,818201.5*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
11ورق سیاه ضخامت 25 کاویان اهواز 28,900251.25*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
12ورق سیاه ضخامت 25 کاویان اهواز 28,300251.5*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
13ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز 27,272301.25*طولشیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
14ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز 29,654301.5*طولشیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
15ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز 30,272351.25*طولشیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
16ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز 28,454351.5*طولشیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
17ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز 28,454401.25*طولشیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
18ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز 28,454401.5*طولشیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
19ورق سیاه ضخامت 45 کاویان اهوازتماس451.25*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
20ورق سیاه ضخامت 45 کاویان اهواز تماس451.5*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
21ورق سیاه ضخامت 50 کاویان اهواز تماس501.25*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
22ورق سیاه ضخامت 50 کاویان اهواز تماس501.5*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
23ورق سیاه ضخامت 60 کاویان اهواز تماس601.25*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
24ورق سیاه ضخامت 60 کاویان اهواز تماس601.5*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
25ورق سیاه ضخامت 70 کاویان اهواز تماس701.25*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
26ورق سیاه ضخامت 70 کاویان اهواز تماس701.5*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
27ورق سیاه ضخامت 80 کاویان اهواز تماس801.25*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
28ورق سیاه ضخامت 80 کاویان اهواز تماس801.5*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
29ورق سیاه ضخامت 90 کاویان اهواز تماس901.25*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان


Ξ قیمت ورق سیاه st52 کاویان اهواز

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:45
کدشرحقیمت ضخامتآنالیزحالتابعادکارخانهمحل بارگیری
1ورق سیاه ضخامت 20 کاویان اهوازتماس20st52شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه
2ورق سیاه ضخامت 25 کاویان اهواز تماس25st52شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه
3ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز35,30030st52شیت1.5*طولفولاد اهوازکاویانکارخانه
4ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز تماس35st52شیت1.5*طولفولاد اهوازکاویانکارخانه
5ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز تماس40st52شیت1.5*طولفولاد اهوازکاویانکارخانه
6ورق سیاه ضخامت 45 کاویان اهواز 34,30045st52شیت1.5*طولفولاد اهوازکاویانکارخانه
7ورق سیاه ضخامت 50 کاویان اهواز 34,80050st52شیت1.5*طولفولاد اهوازکاویانکارخانه
8ورق سیاه ضخامت 55 کاویان اهواز تماس55st52شیت1.5*طولفولاد اهوازکاویانکارخانه
9ورق سیاه ضخامت 60 کاویان اهواز تماس60st52شیت1.5*طولفولاد اهوازکاویانکارخانه
10ورق سیاه ضخامت 65 کاویان اهواز تماس65st52شیت1.5*طولفولاد اهوازکاویانکارخانه
11ورق سیاه ضخامت 70 کاویان اهواز تماس70st52شیت1.5*طولفولاد اهوازکاویانکارخانه
12ورق سیاه ضخامت 80 کاویان اهواز تماس80st52شیت1.5*طولفولاد اهوازکاویانکارخانه
13ورق سیاه ضخامت 90 کاویان اهواز تماس90st52شیت1.5*طولفولاد اهوازکاویانکارخانه


Ξ قیمت ورق سیاه نورد و لوله اهواز 

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:43
کدشرحقیمتضخامتحالتعرضبرندمحل بارگیری
1رول سیاه ضخامت 2 نورد و لوله اهوازتماس2رول60نورد و لوله اهوازکارخانه
2رول سیاه ضخامت 2.2 نورد و لوله اهوازتماس2.2رول60نورد و لوله اهوازکارخانه
3رول سیاه ضخامت 2.5 نورد و لوله اهواز36,7002.5رول60نورد و لوله اهوازکارخانه
4رول سیاه ضخامت 2.8 نورد و لوله اهوازتماس2.8رول60نورد و لوله اهوازکارخانه
5رول سیاه ضخامت 2.35 نورد و لوله اهوازتماس2.35رول60نورد و لوله اهوازکارخانه
6رول سیاه ضخامت 3 نورد و لوله اهواز36,7003رول60نورد و لوله اهوازکارخانه
7رول سیاه ضخامت 3.2 نورد و لوله اهوازتماس3.2رول60نورد و لوله اهوازکارخانه
8رول سیاه ضخامت 3.5 نورد و لوله اهوازتماس3.5رول60نورد و لوله اهوازکارخانه
9رول سیاه ضخامت 3.8 نورد و لوله اهوازتماس3.8رول60نورد و لوله اهوازکارخانه
10رول سیاه ضخامت 4 نورد و لوله اهوازتماس4رول60نورد و لوله اهوازکارخانه
11رول سیاه ضخامت 8 نورد و لوله اهوازتماس8رول60نورد و لوله اهوازکارخانه
12رول سیاه ضخامت 10 نورد و لوله اهوازتماس10رول60نورد و لوله اهوازکارخانه


Ξ قیمت ورق سیاه st52 چین

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:20
کدشرحقیمتضخامتابعادحالتبرندمحل بارگیری
1ورق سیاه ST52 چین ضخامت 8 میلیمترتماس بگیرید86*2شیتچینبنگاه تهران
2ورق سیاه ST52 چین ضخامت 15 میلیمترتماس بگیرید156*2شیتچینبنگاه تهران
3ورق سیاه ST52 چین ضخامت 15 میلیمترتماس بگیرید1512*2شیتچینبنگاه تهران
4ورق سیاه ST52 چین ضخامت 20 میلیمترتماس بگیرید206*2شیتچینبنگاه تهران
5ورق سیاه ST52 چین ضخامت 20 میلیمترتماس بگیرید2012*2شیتچینبنگاه تهران
6ورق سیاه ST52 چین ضخامت 25 میلیمتر28,500256*2شیتچینبنگاه تهران
7ورق سیاه ST52 چین ضخامت 25 میلیمتر28,5002512*2شیتچینبنگاه تهران
8ورق سیاه ST52 چین ضخامت 30 میلیمتر28,5003012*2شیتچینبنگاه تهران
9ورق سیاه ST52 چین ضخامت 30 میلیمترتماس بگیرید306*2شیتچینبنگاه تهران
10ورق سیاه ST52 چین ضخامت 35 میلیمترتماس بگیرید356*2شیتچینبنگاه تهران


 ورق سیاه چیست؟

ورق سیاه تقاضای بالایی دارد از این رو تأثیر مستقیم بر بازار فولاد دارد. تولید ورق سیاه از طریق فرآیند نورد گرم میباشد که باعث شده تا قیمت پایین‌تری نسبت به انواع مشابه خود داشته باشد. کارخانه‌های فولاد مبارکه، فولاد اکسین، ورق کاویان، نورد لوله اهواز، گیلان، ورق سیاه قطعات و روس مهمترین تولید کنندگان ورق سیاه و قیمت ورق سیاه 15 تولیدی توسط این کارخانه‌ها را در جداول قیمت در سایت مشاهده کنید. ورق سیاه به صورت رول و یا شیت‌های برش خورده تولید می‌شود و در اندازه‌های 6*1.5، 6*2، 12*2، 2*1 و 2.5*1.25 در بازار عرضه می شود.

همان طور که گفته شد عرض ورق ها نیز با توجه به کارخانه تولیدکننده و ضخامت ورق متفاوت بوده و در اندازه های 1، 25/1، 5/1 و 2 متر تولید و روانه بازار مصرف می گردد. در مورد ابعاد ورق های سیاه مشتری انتخاب می کند که این محصول را به صورت برش خورده و یا به صورت قطعات بزرگ تر خریداری نماید. لازم به ذکر است که در صورت خرید ورق به صورت قطعات بزرگ تر هزینه و زمان اضافی جهت برشکاری بایستی در نظر گرفته شود.

ورق سیاه با ضخامتی بین 1.8 تا 100 میلیمتر تولید می‌شود که پر استفاده‌ترین آنها ورق سیاه 4 میل می باشد.  ورق سیاه از محصولات بسیار پرکاربرد در صنایع ساخت و ساز بوده و از درجات پایین تر این ورق در صنایع سنگین نیز کاربرد دارد. برای تولید ورق سیاه از آلیاژ ST37 استفاده میشود و به دلیل ظاهر مات و سیاه این ورق پس از خروج از خط تولید، به آن ورق سیاه گفته می شود. ورق ST37 در سه درجه با کیفیت متفاوت تولید می گردند. درجه یک این ورق کاربردی معمولی در ساخت و ساز داشته، درجه 2 نیز در ساخت و ساز و برخی صنایع مورداستفاده قرار می گیرد و درجه 3 نیز علاوه بر ساخت و ساز در صنایعی مانند خودروسازی، قطعه سازی، ساخت لوازم خانگی و سایر موارد کاربرد دارد.

ورق سیاه 1.5 میل از دیگر انواع ورق سیاه می باشد که از خصوصیات بارز این ورق می توان به انعطاف پذیری و شکل پذیری بالای آن اشاره کرد به همین دلیل به فولاد ST37 فولاد نرم نیز گفته می شود. ورق سیاه 3 میل به صورت رول و برش خورده و هم به صورت فابریک در ابعاد طولی و عرضی استاندارد تولید می گردد و نوع فابریک نسبت به برش خورده قیمت بالاتری داشته و سطحی بدون موج و باکیفیت را دارا می باشد. این مجموعه یکی از تامین کنندگان معتبر ورق سیاه بوده و بهترین نوع ورق سیاه را از میان محصولات داخلی و وارداتی با مناسب ترین قیمت روز در اختیار مشتریان قرار می دهد.

قیمت ورق سیاه

تمامی قیمت های ورق سیاه در سایت، نهایی می‌باشد. همچنین باید در نظر داشت هزینه‌های حمل و نقل، بنگاه‌داری، بارگیری و خدمات به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می گردد. بهترین زمان خرید ورق و نحوه قیمت گذاری آن همواره یکی از مهم ترین دغدغه های خریداران این محصولات بوده است. عواملی مانند بورس کالا، نرخ ارز و میزان عرضه و تقاضا بر روی قیمت ورق سیاه موثر  است. با این حال مهم ترین عامل تاثیرگذار بر روی قیمت این محصول بورس کالا بوده که تعیین کننده نوسانات بازار می باشد.

با توجه به تمامی موارد بهترین زمان خرید کالا را می توانید با مشاوره از طریق کارشناسان آهن آنیل تعیین کنید. مشتریان می توانند در صفحه مربوط به ورق سیاه در سایت علاوه بر دسترسی به قیمت تمامی برندها و ابعاد موجود ورق سیاه، در کنار هریک از محصولات نمودار قیمت را نیز مشاهده نمایید. برای این کار تنها کافیست با کلیک بر روی گزینه نمودار در کنار محصول موردنظر از نوسانات قیمت ورق سیاه طی روزها و یا حتی سال های اخیر مطلع گردیده و بهترین زمان خرید را بررسی نمایید.

جهت قیمت بروز ورق سیاه می توانید به جداول قیمت نگاهی بیاندازید و یا تماس با کارشناسان فروش این مجموعه از قیمت روز آگاه شوید. آهن آنیل یکی از عمده ترین تامین کنندگان ورق سیاه در ابعاد مختلف و کارخانجات تولیدی مختلف بوده و به صورت روزانه قیمت این محصول در سایت مجموعه به روزرسانی می گردد.

راهنمای خرید و فروش ورق سیاه

در هنگام خرید نکته ای که برای مشتریان مبهم است تفاوت ورق سیاه ST37 و ST52 می باشد. در این باره می توان گفت ورق ST52 یک ورق ساختمانی مرغوب بوده که کاربرد صنعتی دارد و به دلیل شباهتی که این محصول با ورق ST37 دارد به این محصول در بازار ورق سیاه نیز گفته می شود. البته این دو ورق تفاوت هایی با هم دارند که لازم است پیش از خرید نسبت به آن اطلاعات لازم را داشته باشید.

هر دو نوع ورق ST37 و ST52 در دسته فولادهای ساختمانی قرار دارند اما ورق سیاه ST52 دارای درصد کربن بالاتری نسبت به ST37 بوده و از مقاومت و استحکام بالاتری نیز برخوردار می باشند.  برای خرید ورق سیاه ST37 و ST52 با ضخامت و ابعاد مختلف می توانید با مشاوران تماس بگیرید تا در اسرع وقت مناسب ترین کیفیت و قیمت ورق سیاه را در اختیار شما قرار دهیم.

این مجموعه قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .