لیست وزن

   

  قیمت ورق سیاه

  Ξ قیمت ورق سیاه پابرش

  تاریخ به روز رسانی :9:141402/03/11
  کدشرحقیمتضخامتحالتعرضکارخانهمحل بارگیری
  1ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.25 متر 32,6252رول ST371.25فولاد مبارکهبنگاه تهران
  2ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1 متر 33,1252رول ST371فولاد مبارکهبنگاه تهران
  3ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.25 متر30,6253رول ST371.25فولاد مبارکهبنگاه تهران
  4ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر30,6253رول ST371.5فولاد مبارکهبنگاه تهران
  5ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1 متر تماس بگیرید3رول ST371فولاد مبارکهبنگاه تهران
  6ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.25 متر تماس بگیرید4رول ST371.25فولاد مبارکهبنگاه تهران
  7ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر30,6254رول ST371.5فولاد مبارکهبنگاه تهران
  8ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1 متر تماس بگیرید5رول ST371فولاد مبارکهبنگاه تهران
  9ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر 30,6255رول ST371.5فولاد مبارکهبنگاه تهران
  10ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر 30,6256رول ST371.5فولاد مبارکهبنگاه تهران
  11ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر 30,6258رول ST371.5فولاد مبارکهبنگاه تهران
  12ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر 30,62510رول ST371.5فولاد مبارکهبنگاه تهران
  13ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر30,62512رول ST371.5فولاد مبارکهبنگاه تهران


  Ξ قیمت ورق سیاه فولاد سبا

  تاریخ به روز رسانی :9:151402/03/11
  کدشرحقیمتضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیری
  1ورق سیاه ضخامت 2 میلیمتر فولاد سبا33,1282رول - شیت1فولاد سباانبار اصفهان
  2ورق سیاه ضخامت 2 میلیمتر فولاد سبا32,6282رول - شیت1.25فولاد سباانبار اصفهان
  3ورق سیاه ضخامت 2 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید2رول - شیت1.5فولاد سباانبار اصفهان
  4ورق سیاه ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید2.5رول - شیت1فولاد سباانبار اصفهان
  5ورق سیاه ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد سبا38,5802.5رول - شیت1.25فولاد سباانبار اصفهان
  6ورق سیاه ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید2.5رول - شیت1.5فولاد سباانبار اصفهان
  7ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید3رول - شیت1فولاد سباانبار اصفهان
  8ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر فولاد سبا30,6283رول - شیت1.25فولاد سباانبار اصفهان
  9ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر فولاد سبا30,6283رول - شیت1.5فولاد سباانبار اصفهان
  10ورق سیاه ضخامت 4 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید4رول - شیت1فولاد سباانبار اصفهان
  11ورق سیاه ضخامت 4 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید4رول - شیت1.25فولاد سباانبار اصفهان
  12ورق سیاه ضخامت 4 میلیمتر فولاد سبا30,6284رول - شیت1.5فولاد سباانبار اصفهان
  13ورق سیاه ضخامت 5 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید5رول - شیت1فولاد سباانبار اصفهان
  14ورق سیاه ضخامت 5 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید5رول - شیت1.25فولاد سباانبار اصفهان
  15ورق سیاه ضخامت 5 میلیمتر فولاد سبا30,6285رول - شیت1.5فولاد سباانبار اصفهان
  16ورق سیاه ضخامت 6 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید6رول - شیت1فولاد سباانبار اصفهان
  17ورق سیاه ضخامت 6 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید6رول - شیت1.25فولاد سباانبار اصفهان
  18ورق سیاه ضخامت 6 میلیمتر فولاد سبا30,6286رول - شیت1.5فولاد سباانبار اصفهان
  19ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید8رول - شیت1فولاد سباانبار اصفهان
  20ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید8رول - شیت1.25فولاد سباانبار اصفهان
  21ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فولاد سبا30,6288رول - شیت1.5فولاد سباانبار اصفهان
  22ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید10رول - شیت1فولاد سباانبار اصفهان
  23ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید10رول - شیت1.25فولاد سباانبار اصفهان
  24ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فولاد سبا30,62810رول - شیت1.5فولاد سباانبار اصفهان
  25ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید12رول - شیت1فولاد سباانبار اصفهان
  26ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید12رول - شیت1.25فولاد سباانبار اصفهان
  27ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فولاد سبا30,62812رول - شیت1.5فولاد سباانبار اصفهان
  28ورق سیاه ضخامت 15 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید15رول - شیت1فولاد سباانبار اصفهان
  29ورق سیاه ضخامت 15 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید15رول - شیت1.25فولاد سباانبار اصفهان


  Ξ قیمت ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان 

  تاریخ به روز رسانی :9:121402/03/11
  کدشرحقیمتضخامتحالتابعادبرند
  1ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 2.5 میلیمترتماس بگیرید2.5شیت1/30×طول درخواستیفولاد اصفهان
  2ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 3 میلیمترتماس بگیرید3شیت1/5×6فولاد اصفهان
  3ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 3 میلیمترتماس بگیرید3شیت1/25×طول درخواستیفولاد اصفهان
  4ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 4 میلیمترتماس بگیرید4شیت1/5×6فولاد اصفهان
  5ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 4 میلیمترتماس بگیرید4شیت1/25×طول درخواستیفولاد اصفهان
  6ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 5 میلیمترتماس بگیرید5شیت1/5×6فولاد اصفهان
  7ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 6 میلیمترتماس بگیرید6شیت1.5فولاد اصفهان
  8ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 6 میلیمترتماس بگیرید6شیت1/5×6فولاد اصفهان
  9ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 8 میلیمترتماس بگیرید8شیت1.5فولاد اصفهان
  10ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 8 میلیمترتماس بگیرید8شیت1/5×6فولاد اصفهان
  11ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 10 میلیمترتماس بگیرید10شیت1.5فولاد اصفهان
  12ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 10 میلیمترتماس بگیرید10شیت1/5×6فولاد اصفهان
  13ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 12 میلیمترتماس بگیرید12شیت1.5فولاد اصفهان
  14ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 12 میلیمترتماس بگیرید12شیت1/5×6فولاد اصفهان
  15ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 15 میلیمترتماس بگیرید15شیت1.5فولاد اصفهان
  16ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 15 میلیمترتماس بگیرید15شیت1/5×6فولاد اصفهان
  17ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 15 میلیمتر27,10015شیت1×6فولاد اصفهان
  18ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 20 میلیمتر25,30020شیت1×6فولاد اصفهان
  19ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 25 میلیمتر25,30025شیت1×6فولاد اصفهان


  Ξ قیمت ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه 

  تاریخ به روز رسانی :9:381402/03/11
  کدشرحقیمتضخامتابعادحالتکارخانهمحل بارگیری
  1ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمترتماس بگیرید36*1/5شیتفولاد مبارکهکارخانه
  2ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر32,60046*1/5شیتفولاد مبارکهکارخانه
  3ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 5 میلیمتر32,60056*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه اصفهان
  4ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر32,60066*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه تهران
  5ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر32,60086*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه تهران
  6ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر32,600106*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه ساوه
  7ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر32,600126*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه ساوه


  Ξ قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان 

  تاریخ به روز رسانی :9:251402/03/11
  کدشرحقیمتضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیری
  1ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر فابریک فولاد st37تماس بگیرید3شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
  2ورق سیاه ضخامت 4 میلیمتر فابریک فولاد st37تماس بگیرید4شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
  3ورق سیاه ضخامت 5 میلیمتر فابریک فولاد st37تماس بگیرید5شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه ساوه
  4ورق سیاه ضخامت 6 میلیمتر فابریک فولاد st3731,6506شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
  5ورق سیاه ضخامت 6 میلیمتر فابریک فولاد st5233,0276شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
  6ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فابریک فولاد st5233,0278شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
  7ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فابریک فولاد st3731,6508شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
  8ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فابریک فولاد st5233,02710شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
  9ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فابریک فولاد st3731,65010شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه تهران
  10ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فابریک فولاد st3731,65012شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
  11ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فابریک فولاد st52تماس بگیرید12شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
  12ورق سیاه ضخامت 15 میلیمتر فابریک فولاد st3731,65015شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان


  Ξ قیمت ورق سیاه گیلان 

  تاریخ به روز رسانی :9:501402/03/11
  کدشرحقیمتضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیری
  1ورق سیاه 2 گیلانتماس بگیرید2رول1250فولاد گیلانبنگاه تهران
  2ورق سیاه 2 گیلانتماس بگیرید2رول1000فولاد گیلانکارخانه
  3ورق سیاه 2.5 گیلان30,0002.5رول1000فولاد گیلانکارخانه
  4ورق سیاه 3 گیلان30,0003رول1000فولاد گیلانکارخانه
  5ورق سیاه 4 گیلانتماس بگیرید4رول1000فولاد گیلانکارخانه
  6ورق سیاه 4 گیلانتماس بگیرید4رول1250فولاد گیلانبنگاه تهران
  7ورق سیاه 6 گیلان30,0006رول1000فولاد گیلانکارخانه
  8ورق سیاه 6 گیلانتماس بگیرید6رول1250فولاد گیلانکارخانه
  9ورق سیاه 8 گیلان29,3508رول1000فولاد گیلانبنگاه تهران
  10ورق سیاه 8 گیلانتماس بگیرید8رول1250فولاد گیلانبنگاه تهران
  11ورق سیاه 10 گیلانتماس بگیرید10رول1250فولاد گیلانبنگاه تهران
  12ورق سیاه 10 گیلان29,35010رول1000فولاد گیلانبنگاه تهران
  13ورق سیاه 12 گیلانتماس بگیرید12رول1000فولاد گیلانکارخانه
  14ورق سیاه 12 گیلانتماس بگیرید12رول1250فولاد گیلانکارخانه
  15ورق سیاه 15 گیلانتماس بگیرید15رول1250فولاد گیلانکارخانه


  Ξ قیمت ورق قطعات 

  تاریخ به روز رسانی :9:501402/03/11
  کدشرحقیمتابعادحالتمحل بارگیریبرند
  1ورق قطعات ضخامت 8 میلیمتر29,3506*1.25شیتکارخانهتهران
  2ورق قطعات ضخامت 10 میلیمتر29,3506*1.25شیتکارخانهتهران
  3ورق قطعات ضخامت 12 میلیمتر29,3506*1.25شیتکارخانهتهران
  4ورق قطعات ضخامت 15 میلیمتر29,3506*1.25شیتکارخانهتهران
  5ورق قطعات ضخامت 20 میلیمترتماس بگیرید6*1.25شیتکارخانهتهران


  Ξ قیمت ورق سیاه st37 اکسین اهواز

  تاریخ به روز رسانی :9:531402/03/11
  کدشرحقیمتضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیری
  1ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 8 میلیمتر st37تماس بگیرید8شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
  2ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 8 میلیمتر st3730,3008شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
  3ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 10 میلیمتر st37تماس بگیرید10شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
  4ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 10 میلیمتر st3722,20110شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
  5ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 12 میلیمتر st37تماس بگیرید12شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
  6ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 12 میلیمتر st3722,20112شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
  7ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 15 میلیمتر st3723,30215شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
  8ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 15 میلیمتر st3723,30215شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
  9ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 20 میلیمتر st37تماس بگیرید20شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
  10ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 20 میلیمتر st3722,11020شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
  11ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 25 میلیمتر st3722,11025شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
  12ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 30 میلیمتر st3723,48730شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
  13ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 30 میلیمتر st37تماس بگیرید30شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
  14ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 35 میلیمتر st37تماس بگیرید35شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
  15ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 35 میلیمتر st37تماس بگیرید35شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
  16ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 40 میلیمتر st37تماس بگیرید40شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
  17ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 40 میلیمتر st3721,92640شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
  18ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 50 میلیمتر st3721,00050شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
  19ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 50 میلیمتر st3721,00050شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
  20ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 60 میلیمتر st37تماس بگیرید60شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
  21ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 60 میلیمتر st3722,84460شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
  22ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 70 میلیمتر st37تماس بگیرید70شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
  23ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 70 میلیمتر st3722,84470شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
  24ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 80 میلیمتر st37تماس بگیرید80شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز
  25ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 80 میلیمتر st3722,84480شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز
  26ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 90 میلیمتر st37تماس بگیرید90شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز


  Ξ قیمت ورق سیاه st52 اکسین اهواز 

  تاریخ به روز رسانی :9:541402/03/11
  کدشرحقیمتضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیری
  1ورق سیاه 10 اکسین اهواز st5234,06010شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اصفهان
  2ورق سیاه 12 اکسین اهواز st5234,06012شیت2*6اکسین اهوازبنگاه تهران
  3ورق سیاه 15 اکسین اهواز st5234,06015شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اصفهان
  4ورق سیاه 15 اکسین اهواز st52تماس بگیرید15شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهواز
  5ورق سیاه 20 اکسین اهواز st5229,35020شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اصفهان
  6ورق سیاه 20 اکسین اهواز st52تماس بگیرید20شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهواز
  7ورق سیاه 25 اکسین اهواز st52تماس بگیرید25شیت12*2اکسین اهوازبنگاه تهران
  8ورق سیاه 25 اکسین اهواز st5229,80025شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اصفهان
  9ورق سیاه 30 اکسین اهواز st5230,21030شیت2*6اکسین اهوازبنگاه تهران
  10ورق سیاه 35 اکسین اهواز st5230,85035شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهواز
  11ورق سیاه 35 اکسین اهواز st52تماس بگیرید35شیت2*طولاکسین اهوازکارخانه اهواز
  12ورق سیاه 35 اکسین اهواز st52تماس بگیرید35شیت12*2اکسین اهوازبنگاه تهران
  13ورق سیاه 40 اکسین اهواز st52تماس بگیرید40شیت2*طولاکسین اهوازکارخانه اهواز
  14ورق سیاه 40 اکسین اهواز st5230,91840شیت2*6اکسین اهوازبنگاه تهران
  15ورق سیاه 40 اکسین اهواز st52تماس بگیرید40شیت12*2اکسین اهوازبنگاه تهران
  16ورق سیاه 50 اکسین اهواز st5244,30050شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهواز
  17ورق سیاه 50 اکسین اهواز st52تماس بگیرید50شیت2*طولاکسین اهوازکارخانه اهواز
  18ورق سیاه 60 اکسین اهواز st52تماس بگیرید60شیت2*طولاکسین اهوازکارخانه اهواز
  19ورق سیاه 60 اکسین اهواز st5234,20060شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهواز


    Ξ قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

  تاریخ به روز رسانی :9:461402/03/11
  کدشرحقیمتضخامتابعادحالتمحل بارگیریبرند
  1ورق سیاه ضخامت 8 کاویان اهواز تماس بگیرید81.25*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  2ورق سیاه ضخامت 8 کاویان اهواز تماس بگیرید 81.5*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  3ورق سیاه ضخامت 10 کاویان اهواز تماس بگیرید 101.25*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  4ورق سیاه ضخامت 10 کاویان اهواز تماس بگیرید 101.5*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  5ورق سیاه ضخامت 12 کاویان اهوازتماس بگیرید 121.25*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  6ورق سیاه ضخامت 12 کاویان اهوازتماس بگیرید121.5*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  7ورق سیاه ضخامت 15 کاویان اهواز تماس بگیرید151.25*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  8ورق سیاه ضخامت 15 کاویان اهواز تماس بگیرید151.5*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  9ورق سیاه ضخامت 20 کاویان اهواز 26,850201.25*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  10ورق سیاه ضخامت 20 کاویان اهواز 32,000201.5*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  11ورق سیاه ضخامت 25 کاویان اهواز 26,850251.25*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  12ورق سیاه ضخامت 25 کاویان اهواز 28,700251.5*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  13ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز 26,850301.25*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  14ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز 28,700301.5*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  15ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز 26,850351.25*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  16ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز 28,700351.5*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  17ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز 26,850401.25*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  18ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز 28,700401.5*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  19ورق سیاه ضخامت 45 کاویان اهوازتماس بگیرید451.25*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  20ورق سیاه ضخامت 45 کاویان اهواز تماس بگیرید451.5*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  21ورق سیاه ضخامت 50 کاویان اهواز تماس بگیرید501.25*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  22ورق سیاه ضخامت 50 کاویان اهواز تماس بگیرید501.5*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  23ورق سیاه ضخامت 60 کاویان اهواز تماس بگیرید601.25*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  24ورق سیاه ضخامت 60 کاویان اهواز تماس بگیرید601.5*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  25ورق سیاه ضخامت 70 کاویان اهواز تماس بگیرید701.25*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  26ورق سیاه ضخامت 70 کاویان اهواز تماس بگیرید701.5*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  27ورق سیاه ضخامت 80 کاویان اهواز تماس بگیرید801.25*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  28ورق سیاه ضخامت 80 کاویان اهواز تماس بگیرید801.5*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان
  29ورق سیاه ضخامت 90 کاویان اهواز تماس بگیرید901.25*6شیتکارخانه اهوازفولاد کاویان


  Ξ قیمت ورق سیاه st52 کاویان اهواز

  تاریخ به روز رسانی :9:451402/03/11
  کدشرحقیمت ضخامتآنالیزحالتابعادکارخانهمحل بارگیری
  1ورق سیاه ضخامت 20 کاویان اهواز 28,90020st52شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه
  2ورق سیاه ضخامت 25 کاویان اهواز 28,90025st52شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه
  3ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز 28,90030st52شیت1.5*طولفولاد اهوازکاویانکارخانه
  4ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز 28,90035st52شیت1.5*طولفولاد اهوازکاویانکارخانه
  5ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز 28,90040st52شیت1.5*طولفولاد اهوازکاویانکارخانه
  6ورق سیاه ضخامت 45 کاویان اهواز 28,90045st52شیت1.5*طولفولاد اهوازکاویانکارخانه
  7ورق سیاه ضخامت 50 کاویان اهواز 28,90050st52شیت1.5*طولفولاد اهوازکاویانکارخانه
  8ورق سیاه ضخامت 55 کاویان اهواز تماس بگیرید55st52شیت1.5*طولفولاد اهوازکاویانکارخانه
  9ورق سیاه ضخامت 60 کاویان اهواز 28,90060st52شیت1.5*طولفولاد اهوازکاویانکارخانه
  10ورق سیاه ضخامت 65 کاویان اهواز تماس بگیرید65st52شیت1.5*طولفولاد اهوازکاویانکارخانه
  11ورق سیاه ضخامت 70 کاویان اهواز 28,90070st52شیت1.5*طولفولاد اهوازکاویانکارخانه
  12ورق سیاه ضخامت 80 کاویان اهواز 28,90080st52شیت1.5*طولفولاد اهوازکاویانکارخانه
  13ورق سیاه ضخامت 90 کاویان اهواز 28,90090st52شیت1.5*طولفولاد اهوازکاویانکارخانه


  Ξ قیمت ورق سیاه نورد و لوله اهواز 

  تاریخ به روز رسانی :9:431402/03/11
  کدشرحقیمتضخامتحالتعرضبرندمحل بارگیری
  1رول سیاه ضخامت 2 نورد و لوله اهوازتماس بگیرید2رول60نورد و لوله اهوازکارخانه
  2رول سیاه ضخامت 2.2 نورد و لوله اهوازتماس بگیرید2.2رول60نورد و لوله اهوازکارخانه
  3رول سیاه ضخامت 2.5 نورد و لوله اهواز29,7002.5رول60نورد و لوله اهوازکارخانه
  4رول سیاه ضخامت 2.8 نورد و لوله اهوازتماس بگیرید2.8رول60نورد و لوله اهوازکارخانه
  5رول سیاه ضخامت 2.35 نورد و لوله اهواز29,7002.35رول60نورد و لوله اهوازکارخانه
  6رول سیاه ضخامت 3 نورد و لوله اهواز29,7003رول60نورد و لوله اهوازکارخانه
  7رول سیاه ضخامت 3.2 نورد و لوله اهوازتماس بگیرید3.2رول60نورد و لوله اهوازکارخانه
  8رول سیاه ضخامت 3.5 نورد و لوله اهواز29,7003.5رول60نورد و لوله اهوازکارخانه
  9رول سیاه ضخامت 3.8 نورد و لوله اهوازتماس بگیرید3.8رول60نورد و لوله اهوازکارخانه
  10رول سیاه ضخامت 4 نورد و لوله اهواز28,1604رول60نورد و لوله اهوازکارخانه
  11رول سیاه ضخامت 8 نورد و لوله اهوازتماس بگیرید8رول60نورد و لوله اهوازکارخانه
  12رول سیاه ضخامت 10 نورد و لوله اهوازتماس بگیرید10رول60نورد و لوله اهوازکارخانه


  Ξ قیمت ورق سیاه st52 چین

  تاریخ به روز رسانی :9:201402/03/11
  کدشرحقیمتضخامتابعادحالتبرندمحل بارگیری
  1ورق سیاه ST52 چین ضخامت 8 میلیمترتماس بگیرید86*2شیتچینبنگاه تهران
  2ورق سیاه ST52 چین ضخامت 15 میلیمترتماس بگیرید156*2شیتچینبنگاه تهران
  3ورق سیاه ST52 چین ضخامت 15 میلیمترتماس بگیرید1512*2شیتچینبنگاه تهران
  4ورق سیاه ST52 چین ضخامت 20 میلیمترتماس بگیرید206*2شیتچینبنگاه تهران
  5ورق سیاه ST52 چین ضخامت 20 میلیمترتماس بگیرید2012*2شیتچینبنگاه تهران
  6ورق سیاه ST52 چین ضخامت 25 میلیمتر28,500256*2شیتچینبنگاه تهران
  7ورق سیاه ST52 چین ضخامت 25 میلیمتر28,5002512*2شیتچینبنگاه تهران
  8ورق سیاه ST52 چین ضخامت 30 میلیمتر28,5003012*2شیتچینبنگاه تهران
  9ورق سیاه ST52 چین ضخامت 30 میلیمترتماس بگیرید306*2شیتچینبنگاه تهران
  10ورق سیاه ST52 چین ضخامت 35 میلیمترتماس بگیرید356*2شیتچینبنگاه تهران


   ورق سیاه چیست؟

  ورق سیاه تقاضای بالایی دارد از این رو تأثیر مستقیم بر بازار فولاد دارد. تولید ورق سیاه از طریق فرآیند نورد گرم میباشد که باعث شده تا قیمت پایین‌تری نسبت به انواع مشابه خود داشته باشد. کارخانه‌های فولاد مبارکه، فولاد اکسین، ورق کاویان، نورد لوله اهواز، گیلان، ورق سیاه قطعات و روس مهمترین تولید کنندگان ورق سیاه و قیمت ورق سیاه 15 تولیدی توسط این کارخانه‌ها را در جداول قیمت در سایت مشاهده کنید. ورق سیاه به صورت رول و یا شیت‌های برش خورده تولید می‌شود و در اندازه‌های 6*1.5، 6*2، 12*2، 2*1 و 2.5*1.25 در بازار عرضه می شود.

  همان طور که گفته شد عرض ورق ها نیز با توجه به کارخانه تولیدکننده و ضخامت ورق متفاوت بوده و در اندازه های 1، 25/1، 5/1 و 2 متر تولید و روانه بازار مصرف می گردد. در مورد ابعاد ورق های سیاه مشتری انتخاب می کند که این محصول را به صورت برش خورده و یا به صورت قطعات بزرگ تر خریداری نماید. لازم به ذکر است که در صورت خرید ورق به صورت قطعات بزرگ تر هزینه و زمان اضافی جهت برشکاری بایستی در نظر گرفته شود.

  ورق سیاه با ضخامتی بین 1.8 تا 100 میلیمتر تولید می‌شود که پر استفاده‌ترین آنها ورق سیاه 4 میل می باشد.  ورق سیاه از محصولات بسیار پرکاربرد در صنایع ساخت و ساز بوده و از درجات پایین تر این ورق در صنایع سنگین نیز کاربرد دارد. برای تولید ورق سیاه از آلیاژ ST37 استفاده میشود و به دلیل ظاهر مات و سیاه این ورق پس از خروج از خط تولید، به آن ورق سیاه گفته می شود. ورق ST37 در سه درجه با کیفیت متفاوت تولید می گردند. درجه یک این ورق کاربردی معمولی در ساخت و ساز داشته، درجه 2 نیز در ساخت و ساز و برخی صنایع مورداستفاده قرار می گیرد و درجه 3 نیز علاوه بر ساخت و ساز در صنایعی مانند خودروسازی، قطعه سازی، ساخت لوازم خانگی و سایر موارد کاربرد دارد.

  ورق سیاه 1.5 میل از دیگر انواع ورق سیاه می باشد که از خصوصیات بارز این ورق می توان به انعطاف پذیری و شکل پذیری بالای آن اشاره کرد به همین دلیل به فولاد ST37 فولاد نرم نیز گفته می شود. ورق سیاه 3 میل به صورت رول و برش خورده و هم به صورت فابریک در ابعاد طولی و عرضی استاندارد تولید می گردد و نوع فابریک نسبت به برش خورده قیمت بالاتری داشته و سطحی بدون موج و باکیفیت را دارا می باشد. این مجموعه یکی از تامین کنندگان معتبر ورق سیاه بوده و بهترین نوع ورق سیاه را از میان محصولات داخلی و وارداتی با مناسب ترین قیمت روز در اختیار مشتریان قرار می دهد.

  قیمت ورق سیاه

  تمامی قیمت های ورق سیاه در سایت، نهایی می‌باشد. همچنین باید در نظر داشت هزینه‌های حمل و نقل، بنگاه‌داری، بارگیری و خدمات به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می گردد. بهترین زمان خرید ورق و نحوه قیمت گذاری آن همواره یکی از مهم ترین دغدغه های خریداران این محصولات بوده است. عواملی مانند بورس کالا، نرخ ارز و میزان عرضه و تقاضا بر روی قیمت ورق سیاه موثر  است. با این حال مهم ترین عامل تاثیرگذار بر روی قیمت این محصول بورس کالا بوده که تعیین کننده نوسانات بازار می باشد.

  با توجه به تمامی موارد بهترین زمان خرید کالا را می توانید با مشاوره از طریق کارشناسان آهن آنیل تعیین کنید. مشتریان می توانند در صفحه مربوط به ورق سیاه در سایت علاوه بر دسترسی به قیمت تمامی برندها و ابعاد موجود ورق سیاه، در کنار هریک از محصولات نمودار قیمت را نیز مشاهده نمایید. برای این کار تنها کافیست با کلیک بر روی گزینه نمودار در کنار محصول موردنظر از نوسانات قیمت ورق سیاه طی روزها و یا حتی سال های اخیر مطلع گردیده و بهترین زمان خرید را بررسی نمایید.

  جهت قیمت بروز ورق سیاه می توانید به جداول قیمت نگاهی بیاندازید و یا تماس با کارشناسان فروش این مجموعه از قیمت روز آگاه شوید. آهن آنیل یکی از عمده ترین تامین کنندگان ورق سیاه در ابعاد مختلف و کارخانجات تولیدی مختلف بوده و به صورت روزانه قیمت این محصول در سایت مجموعه به روزرسانی می گردد.

  راهنمای خرید و فروش ورق سیاه

  در هنگام خرید نکته ای که برای مشتریان مبهم است تفاوت ورق سیاه ST37 و ST52 می باشد. در این باره می توان گفت ورق ST52 یک ورق ساختمانی مرغوب بوده که کاربرد صنعتی دارد و به دلیل شباهتی که این محصول با ورق ST37 دارد به این محصول در بازار ورق سیاه نیز گفته می شود. البته این دو ورق تفاوت هایی با هم دارند که لازم است پیش از خرید نسبت به آن اطلاعات لازم را داشته باشید.

  هر دو نوع ورق ST37 و ST52 در دسته فولادهای ساختمانی قرار دارند اما ورق سیاه ST52 دارای درصد کربن بالاتری نسبت به ST37 بوده و از مقاومت و استحکام بالاتری نیز برخوردار می باشند.  برای خرید ورق سیاه ST37 و ST52 با ضخامت و ابعاد مختلف می توانید با مشاوران تماس بگیرید تا در اسرع وقت مناسب ترین کیفیت و قیمت ورق سیاه را در اختیار شما قرار دهیم.

  این مجموعه قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .