تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

قیمت پشم سنگ

Ξ قیمت پشم سنگ پتویی

تاریخ به روز رسانی :1403/01/299:16
کدنامقیمت دانسیته (kg/m3)ضخامتطول(m)واحد
1پشم سنگ دانسیته81,0008030سفارشییک متر مربع
2پشم سنگ دانسیته 108,00010030سفارشییک متر مربع
3پشم سنگ دانسیته101,0008040سفارشییک متر مربع
4پشم سنگ دانسیته 126,00012030سفارشییک متر مربع
5پشم سنگ دانسیته129,00010040سفارشییک متر مربع
6پشم سنگ دانسیته 79,50013030سفارشییک متر مربع
7پشم سنگ دانسیته140,00014030سفارشییک متر مربع
8پشم سنگ دانسیته 117,0008050سفارشییک متر مربع
9پشم سنگ دانسیته147,00012040سفارشییک متر مربع
10پشم سنگ دانسیته 87,50015030سفارشییک متر مربع
11پشم سنگ دانسیته138,0008060سفارشییک متر مربع
12پشم سنگ دانسیته 90,00013040سفارشییک متر مربع
13پشم سنگ دانسیته159,0008070سفارشییک متر مربع
14پشم سنگ دانسیته 150,00010050سفارشییک متر مربع
15پشم سنگ دانسیته161,00014040سفارشییک متر مربع
16پشم سنگ دانسیته 102,0008075سفارشییک متر مربع
17پشم سنگ دانسیته168,00012050سفارشییک متر مربع
18پشم سنگ دانسیته 105,50015040سفارشییک متر مربع
19پشم سنگ دانسیته107,50013050سفارشییک متر مربع
20پشم سنگ دانسیته 171,00010060سفارشییک متر مربع
21پشم سنگ دانسیته180,0008080سفارشییک متر مربع
22پشم سنگ دانسیته 192,00010070سفارشییک متر مربع
23پشم سنگ دانسیته180,00014050سفارشییک متر مربع
24پشم سنگ دانسیته 189,00012060سفارشییک متر مربع
25پشم سنگ دانسیته125,00010075سفارشییک متر مربع
26پشم سنگ دانسیته 201,0008090سفارشییک متر مربع
27پشم سنگ دانسیته122,50015050سفارشییک متر مربع
28پشم سنگ دانسیته 129,00013060سفارشییک متر مربع
29پشم سنگ دانسیته223,00080100سفارشییک متر مربع
30پشم سنگ دانسیته 213,00010080سفارشییک متر مربع
31پشم سنگ دانسیته210,50012070سفارشییک متر مربع
32پشم سنگ دانسیته 203,00014060سفارشییک متر مربع
33پشم سنگ دانسیته145,00015060سفارشییک متر مربع
34پشم سنگ دانسیته 145,00012075سفارشییک متر مربع
35پشم سنگ دانسیته234,50010090سفارشییک متر مربع
36پشم سنگ دانسیته 149,50013070سفارشییک متر مربع
37پشم سنگ دانسیته231,50012080سفارشییک متر مربع
38پشم سنگ دانسیته 155,50013075سفارشییک متر مربع
39پشم سنگ دانسیته255,000100100سفارشییک متر مربع
40پشم سنگ دانسیته 252,00012090سفارشییک متر مربع
41پشم سنگ دانسیته225,00014070سفارشییک متر مربع
42پشم سنگ دانسیته 169,50015070سفارشییک متر مربع
43پشم سنگ دانسیته170,50014075سفارشییک متر مربع
44پشم سنگ دانسیته 175,00013080سفارشییک متر مربع
45پشم سنگ دانسیته245,50014080سفارشییک متر مربع
46پشم سنگ دانسیته 273,000120100سفارشییک متر مربع
47پشم سنگ دانسیته181,50015075سفارشییک متر مربع
48پشم سنگ دانسیته 181,50013090سفارشییک متر مربع
49پشم سنگ دانسیته187,00015080سفارشییک متر مربع
50پشم سنگ دانسیته 195,500130100سفارشییک متر مربع
51پشم سنگ دانسیته265,00014090سفارشییک متر مربع
52پشم سنگ دانسیته 205,50015090سفارشییک متر مربع
53پشم سنگ دانسیته290,000140100سفارشییک متر مربع


Ξ قیمت پشم سنگ تخته ای

تاریخ به روز رسانی :1403/01/299:17
کدنامقیمت دانسیته (kg/m3)ضخامتطول(m)واحد
1پشم سنگ دانسیته200,000100901.2یک متر مربع
2پشم سنگ دانسیته 140,000150701.2یک متر مربع
3پشم سنگ دانسیته240,000120901.2یک متر مربع
4پشم سنگ دانسیته 237,0001001001.2یک متر مربع
5پشم سنگ دانسیته17,600150751.2یک متر مربع
6پشم سنگ دانسیته 296,0001201001.2یک متر مربع
7پشم سنگ دانسیته163,000150801.2یک متر مربع
8پشم سنگ دانسیته 180,000150901.2یک متر مربع
9پشم سنگ دانسیته203,0001501001.2یک متر مربع
10پشم سنگ دانسیته 62,00080301.2یک متر مربع
11پشم سنگ دانسیته75,00080401.2یک متر مربع
12پشم سنگ دانسیته 68,000100301.2یک متر مربع
13پشم سنگ دانسیته85,000120301.2یک متر مربع
14پشم سنگ دانسیته 92,00080501.2یک متر مربع
15پشم سنگ دانسیته85,000100401.2یک متر مربع
16پشم سنگ دانسیته 61,000150301.2یک متر مربع
17پشم سنگ دانسیته100,00080601.2یک متر مربع
18پشم سنگ دانسیته 105,000120401.2یک متر مربع
19پشم سنگ دانسیته105,000100501.2یک متر مربع
20پشم سنگ دانسیته 122,00080701.2یک متر مربع
21پشم سنگ دانسیته81,000150401.2یک متر مربع
22پشم سنگ دانسیته 130,000120501.2یک متر مربع
23پشم سنگ دانسیتهتماس بگیرید80751.2یک متر مربع
24پشم سنگ دانسیته 142,00080801.2یک متر مربع
25پشم سنگ دانسیته125,000100601.2یک متر مربع
26پشم سنگ دانسیته 157,000120601.2یک متر مربع
27پشم سنگ دانسیته160,00080901.2یک متر مربع
28پشم سنگ دانسیته 102,000150501.2یک متر مربع
29پشم سنگ دانسیته158,000100701.2یک متر مربع
30پشم سنگ دانسیته 190,000801001.2یک متر مربع
31پشم سنگ دانسیته183,000120701.2یک متر مربع
32پشم سنگ دانسیته تماس100751.2یک متر مربع
33پشم سنگ دانسیته125,000150601.2یک متر مربع
34پشم سنگ دانسیته تماس120751.2یک متر مربع
35پشم سنگ دانسیته177,000100801.2یک متر مربع
36پشم سنگ دانسیته 213,000120801.2یک متر مربع
37پشم سنگ دانسیتهتماس50601.2یک متر مربع
38پشم سنگ دانسیته تماس801201.2یک متر مربع
39پشم سنگ دانسیتهتماس1001201.2یک متر مربع
40پشم سنگ دانسیته تماس1201201.2یک متر مربع
41پشم سنگ دانسیتهتماس1501201.2یک متر مربع
42پشم سنگ دانسیته 160,000200601.2یک متر مربع
43پشم سنگ دانسیته185,000200701.2یک متر مربع
44پشم سنگ دانسیته تماس200751.2یک متر مربع
45پشم سنگ دانسیته215,000200801.2یک متر مربع
46پشم سنگ دانسیته 240,000200901.2یک متر مربع
47پشم سنگ دانسیته270,0002001001.2یک متر مربع
48پشم سنگ دانسیته تماس50501.2یک متر مربع
49پشم سنگ دانسیته81,000200301.2یک متر مربع
50پشم سنگ دانسیته 107,000200401.2یک متر مربع


پشم سنگ که در زبان انگلیسی rock wool نامیده می شود، جزو خانواده عایق های حرارتی متشکل از الیاف معدنی است به همین دلیل گاهی به آن mineral wool هم اتلاق می شود.

پشم سنگ چیست و چه کاربردی دارد؟

پشم سنگ چیست ؟ ذاتا یک عایق صوتی و حرارتی می باشد که از ذوب سنگ بازالت به دست می آید وانواع مختلف وهمچنین کاربردهای متفاوتی نیز دارد در این مقاله اطلاعات کلی راجع به این موضوع برای شما شرح داده خواهد شد.

جهت تولید پشم سنگ ابتدا قطعه های سنگ بازآلت به همراه کک( ماده سوختنی) داخل کوره مخروطی شکل ریخته می شود،

با استفاده از مقداری چوب و یا گاز طبیعی کک ها مشتعل می شوند و با دمیدن مقدار زیادی هوا به صورت مداوم کک مشتعل می شود و همچنین حرارتی که تولید می کند آرام آرام سنگ بازآلت را در دمای بالای  2000°c ذوب می کند.

سنگ مذاب از زیرکوره خارج می گردد و به سمت دستگاه سانتیفیوژ هدایت می شود و با استفاده از نیروی گریز از مرکز تبدیل به الیاف می گردد.

این الیاف به سمت نوار نقاله هدایت شده و توسط دستگاهی شبیه پاندول روی صفحه ای چیده می شود و به دستگاه پخت که اصطلاحا کیورینگ گفته می شود فرستاده می شود.

در دستگاه پخت الیاف به هم چسبیده می شوند و گاها مقداری رزین به آن اضافه می گردد و طبق سفارش مشتری ضخامت و چگالی مورد نظر را پیدا می کند.

پس از این عملیات محصول تولید شده،آرایش شده و به قطعات مورد نظر برش می خوردند و در نهایت توسط دستگاه بسته بندی، بسته بندی شده و برای ارسال برای مصرف کننده آماده می گردد.

کاربرد پشم سنگ

در یک کلام هرکجا که نیاز باشد حرارت یا صوت کنترل شوند ویا از انتقال آنهاجلوگیری شود از این عایق می توان استفاده نمود. ولی بسته به محیط و نوع دستگاه یا محیطی که می خواهیم عایق کنیم از انواع مختلف پشم سنگ استفاده می کنیم.

انواع پشم سنگ و کاربرد آنها

عایق پشم سنگ تخته ای

همانگونه که از نام آن پیداست به صورت تخته ای تولید شده و با ابعاد استاندارد 60×120 سانتی متری ارائه می گردد.

کاربرد

بیشتر به عنوان عایق ساختمان جهت دیوارها وسقف و کف استفاده می شود وعایق بسیار مناسبی جهت جلوگیری از هدر رفت انرژی وهمچنین بسیار بسیار قوی جهت جلوگیری از انتقال صدا می باشد. به گونه ای که استفاده از عایق پشم سنگ تخته ای با ضخامت و .چگالی متناسب می تواند نزدیک به %99 دما و صدای محیط را عایق کند

عایق پشم سنگ لحافی

به صورت رول های 10×1.2 متری تولید می شود و معمولا همراه با کاور یا روکش کاغذ آلومینیوم مسلح به کاغذ کرافت ساپورت  می گردد.

 کاربرد

بیشتر بعنوان عایق جهت سقف سوله ها و لوله های تاسیسات استفاده می گردد.

این عایق به لحاظ قیمیتی مقرون به صرفه بود ه و جهت دمای 5- الی 150 درجه سانتیگراد عالی عمل می کند و درمقایسه با پشم شیشه عملکرد بسیار بسیار بالاتر و قوی تری از خود نشان می دهد .

طول عمر بسیار مناسبی دارد و برای دمای محیط بسیار عالی می باشد. 

عایق پشم سنگ پتوئی

معمولا به صورت رول های 5×2/1 متری تولید می گردد و به صورت پیش فرض دارای یک طرف تور سیمی می باشد.

الیاف پشم سنگ  با استفاده از نخ نسوز به تور سیمی دوخته شده و شکل رول به آن ها می دهد. 

کاربرد 

این عایق جزعایق های با تفاوت حرارتی بسیار بالا و ضریب انتقال حرارت پایین می باشد و نسبت به عایق لحافی دارای چگالی بالاتری می باشد. 

بیشتر در کوره های صنعتی و عایق نمودن تانکرهای حمل قیر و خطوط لوله نفت و مخازن انبار آن مورد استفاده قرار می گیرد و درکل جزء دسته عایق های گرم و مقاوم می باشد. 

عایق پشم سنگ لوله ای

همانگونه که از نامش پیداست به لحاظ ظاهر شبیه لوله می باشد و قالب لوله ای شکل دارد و از وسط باز شده و لوله مورد نظر را بغل می کند و با استفاده از بسته های فلزی یا پلاستیکی ساپورت میگردد. 

کاربرد 

برای عایق نمودن انواع لوله به کار می رود و هم بعنوان عایق حرارت و هم عایق صوت ( جلوگیری از نفوذ صدا از داخل لوله به بیرون )مورد استفاده قرارمی گیرد. و برای لوله هایی از سایز½ الی 20 اینج قابل تولید می باشد. 

مزایای پشم سنگ

عملکرد در برابر آتش : یکی از مهم ترین ویژگی های عایق پشم سنگ، ایستایی استثنایی آن در برابر آتش است. پشم سنگ آتش گیر نیست، مشتعل نمی شود و در نتیجه به عنوان نوعی حفاظ در برابر آتش شناخته شده است. سازه های فلزی ساختمان ها هنگام بروز حریق در نتیجه جذب حرارت زیاد و داغ شدن، مقاومت مکانیکی خود را از دست داده و بر اثر نرم شدن تغییر شکی می دهند و این پدیده باعث فروریختن کل سازه می شود. برای جلوگیری از این مسئله سازه های فلزی و مخصوصا ستون های ساختمان را با روش های مناسب به وسیله پشم سنگ عایق کاری می کنند و بدین ترتیب در صورت تداوم حریق حتی تا ده ساعت هیچ مشکلی برای سازه های ساختمان به وجود نمی آید. به همین دلیل در برخی کشور ها شرکت های بیمه برای ساختمان هایی که به این شکل عایق کاری شده باشند تخفیف های بسیار بالایی را قائل می شوند. همچنین تمام ساختمان های موجود روی سکوهای نفتی که برای اسکان پرسنل در نظر گرفته شده با عایق پشم سنگ ضد حریق می شوند تا در صورت بروز حریق تا رسیدن نیرو های کمکی، پرسنل درون ساختمان ها ایمن باشند. 

ویژگی های بیولوژیکی : الیاف پشم سنگ ذاتا استریل هستند و این عایق محیط مناسبی برای رشد آفت، قارچ، باکتری و حشرات موذی نیست و به عنوان یک ماده معدنی در برابر این انگل ها مصونیت دارد.

سازگاری با محیط زیست : بین انواع عایق هایی که تا به حال در دنیا ساخته شده اند پشم سنگ بی ضررترین آنهاست و با محیط زیست و تمام مصالحی که در ساختمان و صنایع به کار می روند سازگار است و تماس آن با این مصالح مشکلی به وجود نمی آورد

و همچنین باعث از بین رفتن ترکیبات نرم کننده بکار رفته در روکش کابل های برق و لوله های PVC نمی شود.

بهداشت و ایمنی: برخلاف عایق های دیگر در این گروه، پشم سنگ آسیبی به پوست نمی رساند و باعث سوزش آن نمی شود همچنین در هنگام وقوع حریق دود و ترکیبات مسموم کننده از آن متصاعد نمی شود. ذرات الیاف پشم سنگ از طرف سازمان بهداشت 

جهانی برای سلامتی انسان بی ضرر تشخیص داده شده اند و حتی مطابق استانداردهای اروپا استنشاق هوایی که حاوی حداکثر 5 میلی گرم بر مترمکعب ذرات پشم سنگ باشد به مدت 8ساعت در روز مجاز است.

قابلیت رسانایی حرارتی : قابلیت رسانایی یکی از مهمترین ویژگی های عایق های حرارتی است. این خصوصیت مبنای صرفه جویی در مصرف انرژی به وسیله عایق کاری است. عملکرد لایه ای از عایق پشم سنگ به ضخامت 5 سانتی متر همانند عملکرد

دیوار آجری به ضخامت 1متر است و همان کار دیوار های قطور ساختمان های قدیمی را انجام می دهد که سبب می شد این ساختمان ها در زمستان گرم و در تابستان خنک باشند. به طور کلی کار عایق حرارتی این است که محیط گرم را گرم و محیط سرد را

سرد نگه دارد. هرچه قابلیت رسانایی حرارتی کمتر باشد، کیفیت عایق بهتر است. ضریب رسانایی حرارتی پشم سنگ کمتر از چهل هزارم وات بر متر درجه کلوین می باشد که آن را در زمره عایق های بسیار مطلوب قرار می دهد.

محدوده دمای کارکرد : ایستایی موثر محصولات پشم سنگ در برابر دما در محدوده 250- تا 800+ درجه سانتی گراد است. الیاف پشم سنگ در مقابل شعله مستقیم آتش تا 4 ساعت مقاومت می کنند. نقطه ذوب این الیاف بیش از 1200 درجه سانتیگراد است و

توانایی کار مداوم در دامنه دمایی 150- تا 700+ درجه سانتیگراد را دارند. عامل پیوندی که در اکثر محصولات پشم سنگ استفاده می شود، در حرارت حدود 220+ درجه سانتی گراد تجزیه می شود ولی هیچگونه تاثیر منفی در خاصیت ترمودینامیکی عایق

نخواهد داشت. نیروگاه ها، پالایشگاه های نفت و گاز، مجتمع های پتروشیمی، صنایع سیمان و صنایع سنگین بدون عایق کاری دقیق و اصولی تجهیزات و محیط کار خود قادر به فعالیت نمی باشند و عایق پشم سنگ به دلیل دارا بودن محدوده دمای کار بالا

(700+ درجه سانتی گراد) به عنوان عایقی منحصر به فرد در صنایع فوق مطرح است. 

دفع آب : گرچه پشم سنگ آب را دفع می کند و جاذب رطوبت نیست، لیکن اگر از آن برای عایق کاری لوله ها یا تاسیساتی که در فضای باز قرار دارند استفاده شده باشد، باید با یک پوشش ضد رطوبت محافظت شود.

دوام : برخلاف بعضی از فوم های پلیمری که دوام چندانی ندارند و به مرور زمان شکل و کیفیت خود را از دست می دهند، پشم سنگ کهنه یا خراب نمی شود و ویژگی های خود را به عنوان عایق موثر حرارتی سال ها و بلکه به مدت طول عمر ساختمان حفظ 

می کند. 

ویژگی های آکوستیکی : عایق پشم سنگ از دو طریق به کاهش صدا کمک می کند، با کاهش انتقال صدا در میان اجزا متشکله سازه و یا جذب صدا در سطح. افت انتقال صدا عبارت است از کاهش انرژی صوتی هنگام عبور از دیوار، کف، بام و غیره که در 

مجموع از خصوصیات محیط مادی است. صدا ممکن است در اثر ارتعاش هوا و یا در اثر ضربه مکانیکی ایجاد شود که هر کدام در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد. 

ضریب هدایت حرارتی بالا 

پشم سنگ عایق حرارتی

پشم سنگ عایق صوتی 

پشم سنگ سرطان زا نیست 

پشم سنگ باعث سوزش پوست یا آسیب به ریه نخواهد شد

معایب و مضرات پشم سنگ

نفوذ بخار آب که البته از آنجایی که پشم سنگ از مواد معدنی مانند سنگ بازالت و ... ساخته می شود در صورت خیس شدن نیز خاصیت خود را از دست نمی دهد و بلافاصله بعد از خشک شدن خواص عایق خود را افزایش می دهد.

گران بودن مواد اولیه پشم سنگ که شامل سنگ بازالت و سنگ های آتشفشانی است باعث شده اکثر کارخانه ها از ترکیب های دیگری برای تولید پشم سنگ استفاده کنند که در واقع محصول پشم سنگ به عنوان عایق حرارتی و صوتی را زیر سوال برده و

هیچگونه خاصیتی نداشته و جنبه نمایشی به خود گرفته است. از این رو شاید استفاده از پشم شیشه مناسب تر از پشم سنگ باشد چون پیدا کردن پشم سنگ با خاصیت بالا بسیار مشکل شده است.

هزینه تمام شده بالای تولید پشم سنگ که باعث خواهد شد مشتری از پشم سنگ های با کیفیت پایین استفاده کند تا مبلغ خرید پشم سنگ را کمتر کند. 

قیمت پشم سنگ

 قیمت پشم سنگ متاثر از دو قیمت روکش و الیاف پشم سنگ است. به طوری که کارخانه های تولید کننده در ابتدای هر سال با توجه به تورم مشخص شده قیمت الیاف خود را اعلام کرده و معمولا تا انتهای سال درصورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد قیمت ثابت است. اما قیمت روکش پشم سنگ که ممکن است فویلدار یا کاغذی باشد در طول سال با تغییرات مختلفی همراه است که البته در قیمت کل محصول پشم سنگ بسیار ناچیز است و تاثیر چندانی در محصول نهایی ندارد.

کارخانه های تولید کننده بسیاری در کشور ما وجود دارند که تمام آنها در شهر اصفهان قرار گرفته اند که البته اکثر آنها به جای تولید پشم سنگ با کیفیت با مواد اولیه مرغوب در حال تولید پشم سنگ سرباره با ضایعات پشم سنگ هستند. پشم سنگ سرباره بعد از مدتی خاصیت خود را از دست داده و پودر می شود. اما پشم سنگ که سرباره نیست و از مواد اولیه مرغوب ساخته شده به طور مدام العمر خاصیت خود را از دست نداده و خاصیت عایقی حرارتی و صوتی خود را حفظ می کند.

متاسفانه تعداد کارخانه های تولید کننده پشم سنگ مرغوب کم است و همین امر باعث شده مشتری در انتخاب مارک پشم سنگ با مشکل مواجه شده و اکثر مشتری ها پشم سنگ سرباره با قیمت پایین را به جای پشم سنگ مرغوب با قیمت بالا خریداری کنند و با گذشت زمان و نداشتن خاصیت عایقی به کل فکر منفی نسبت به عایق داشته و دیگر در ساختمان ها و مراکز صنعتی از عایق استفاده نکنند.

پشم سنگ هیدروپونیک

پشم سنگ هیدروپونیک، همان پشم سنگ تخته ای است که دانسیته پایینی داشته و به علت تخلخل پشم سنگ نسبت به سایر بسترها، میزان نفوذ اکسیژن افزایش می یابد که این امر موجب بهبود تهویه در محیط ریشه می گردد. همچنین پشم سنگ نسبت به سایر بسترها میزان جذب آب وحفظ رطوبت بالاتری دارد که این خاصیت تاثیر بسزایی در صرف جویی مصرف آب دارد که در شرایط فعلی کشور، در حال تجربه مشکلات جدی آب است. خشک‌سالی‌های مکرر توأم با برداشت بیش از حد آب‌های سطحی و زیرزمینی از طریق شبکه بزرگی از زیرساخت‌های هیدرولیکی و چاه‌های عمیق، وضعیت آب کشور را به سطح بحرانی رسانده‌است.

کشت هیدروپونیک یا آب کشت، از روش های خلاقانه ونوین تولید محصولات کشاورزی بدون خاک و با کم ترین نیاز به آب است که در آن تغذیه گیاه با استفاده از محلول غذایی صورت می گیرد.

ضخامت پشم سنگ

پشم سنگ در ضخامت های 3 سانت الی 10 سانت تولید می شود اما برای عایق کاری حرارتی علاوه بر استفاده از ضخامت های بالا باید از دانسیته های بالای پشم سنگ استفاده شود. این در حالی است که برای عایق کاری صوتی نیازی به دانسیته بالا پشم سنگ نیست و ضخامت پشم سنگ تاثیر مستقیم در جذب و دفع صدا دارد. به همین دلیل با توجه به نیاز خود باید از پشم سنگ با ضخامت و دانسیته های مختلف استفاده کنید و همیشه پشم سنگ با دانسیته بالا و ضخامت بالا بهترین عایق پشم سنگ نیست.

به طور مثال پشم سنگ دانسیته 80 کیلوگرم یا پشم سنگ دانسیته 100 کیلوگرم در ضخامت 10 سانت مناسب تر از پشم سنگ با دانسیته 120 یا پشم سنگ با دانسیته 150 با ضخامت 5 سانت در عایق کاری صوتی است.

خرید پشم سنگ

همانطور که قبلا نیز اشاره شده بهتر است پشم سنگ با کیفیت بالایی که از مواد اولیه مرغوب تولید شده خریداری شود که البته قیمت آن نیز نسبت به نمونه های دیگر پشم سنگ گران تر است. شرکت آهن آنیل با عرضه محصولات با کیفیت پشم سنگ و روش های مختلف خرید آنلاین و حضوری سعی در بازگرداندن اعتماد از دست رفته خریداران عایق است.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .