لیست وزن

 

قیمت پشم سنگ

 

قیمت پشم سنگ پتویی

تاریخ به روز رسانی :9:161401/11/06
کدنامقیمت دانسیته (kg/m3)ضخامتطول(m)واحد
1پشم سنگ دانسیته81,0008030سفارشییک متر مربع
2پشم سنگ دانسیته 108,00010030سفارشییک متر مربع
3پشم سنگ دانسیته101,0008040سفارشییک متر مربع
4پشم سنگ دانسیته 126,00012030سفارشییک متر مربع
5پشم سنگ دانسیته129,00010040سفارشییک متر مربع
6پشم سنگ دانسیته 79,50013030سفارشییک متر مربع
7پشم سنگ دانسیته140,00014030سفارشییک متر مربع
8پشم سنگ دانسیته 117,0008050سفارشییک متر مربع
9پشم سنگ دانسیته147,00012040سفارشییک متر مربع
10پشم سنگ دانسیته 87,50015030سفارشییک متر مربع
11پشم سنگ دانسیته138,0008060سفارشییک متر مربع
12پشم سنگ دانسیته 90,00013040سفارشییک متر مربع
13پشم سنگ دانسیته159,0008070سفارشییک متر مربع
14پشم سنگ دانسیته 150,00010050سفارشییک متر مربع
15پشم سنگ دانسیته161,00014040سفارشییک متر مربع
16پشم سنگ دانسیته 102,0008075سفارشییک متر مربع
17پشم سنگ دانسیته168,00012050سفارشییک متر مربع
18پشم سنگ دانسیته 105,50015040سفارشییک متر مربع
19پشم سنگ دانسیته107,50013050سفارشییک متر مربع
20پشم سنگ دانسیته 171,00010060سفارشییک متر مربع
21پشم سنگ دانسیته180,0008080سفارشییک متر مربع
22پشم سنگ دانسیته 192,00010070سفارشییک متر مربع
23پشم سنگ دانسیته180,00014050سفارشییک متر مربع
24پشم سنگ دانسیته 189,00012060سفارشییک متر مربع
25پشم سنگ دانسیته125,00010075سفارشییک متر مربع
26پشم سنگ دانسیته 201,0008090سفارشییک متر مربع
27پشم سنگ دانسیته122,50015050سفارشییک متر مربع
28پشم سنگ دانسیته 129,00013060سفارشییک متر مربع
29پشم سنگ دانسیته223,00080100سفارشییک متر مربع
30پشم سنگ دانسیته 213,00010080سفارشییک متر مربع
31پشم سنگ دانسیته210,50012070سفارشییک متر مربع
32پشم سنگ دانسیته 203,00014060سفارشییک متر مربع
33پشم سنگ دانسیته145,00015060سفارشییک متر مربع
34پشم سنگ دانسیته 145,00012075سفارشییک متر مربع
35پشم سنگ دانسیته234,50010090سفارشییک متر مربع
36پشم سنگ دانسیته 149,50013070سفارشییک متر مربع
37پشم سنگ دانسیته231,50012080سفارشییک متر مربع
38پشم سنگ دانسیته 155,50013075سفارشییک متر مربع
39پشم سنگ دانسیته255,000100100سفارشییک متر مربع
40پشم سنگ دانسیته 252,00012090سفارشییک متر مربع
41پشم سنگ دانسیته225,00014070سفارشییک متر مربع
42پشم سنگ دانسیته 169,50015070سفارشییک متر مربع
43پشم سنگ دانسیته170,50014075سفارشییک متر مربع
44پشم سنگ دانسیته 175,00013080سفارشییک متر مربع
45پشم سنگ دانسیته245,50014080سفارشییک متر مربع
46پشم سنگ دانسیته 273,000120100سفارشییک متر مربع
47پشم سنگ دانسیته181,50015075سفارشییک متر مربع
48پشم سنگ دانسیته 181,50013090سفارشییک متر مربع
49پشم سنگ دانسیته187,00015080سفارشییک متر مربع
50پشم سنگ دانسیته 195,500130100سفارشییک متر مربع
51پشم سنگ دانسیته265,00014090سفارشییک متر مربع
52پشم سنگ دانسیته 205,50015090سفارشییک متر مربع
53پشم سنگ دانسیته290,000140100سفارشییک متر مربع
54پشم سنگ دانسیته 222,000150100سفارشییک متر مربع


 

قیمت پشم سنگ تخته ای

تاریخ به روز رسانی :9:171401/11/06
کدنامقیمت دانسیته (kg/m3)ضخامتطول(m)واحد
1پشم سنگ دانسیته200,000100901.2یک متر مربع
2پشم سنگ دانسیته 140,000150701.2یک متر مربع
3پشم سنگ دانسیته240,000120901.2یک متر مربع
4پشم سنگ دانسیته 237,0001001001.2یک متر مربع
5پشم سنگ دانسیته17,600150751.2یک متر مربع
6پشم سنگ دانسیته 296,0001201001.2یک متر مربع
7پشم سنگ دانسیته163,000150801.2یک متر مربع
8پشم سنگ دانسیته 180,000150901.2یک متر مربع
9پشم سنگ دانسیته203,0001501001.2یک متر مربع
10پشم سنگ دانسیته 62,00080301.2یک متر مربع
11پشم سنگ دانسیته75,00080401.2یک متر مربع
12پشم سنگ دانسیته 68,000100301.2یک متر مربع
13پشم سنگ دانسیته85,000120301.2یک متر مربع
14پشم سنگ دانسیته 92,00080501.2یک متر مربع
15پشم سنگ دانسیته85,000100401.2یک متر مربع
16پشم سنگ دانسیته 61,000150301.2یک متر مربع
17پشم سنگ دانسیته100,00080601.2یک متر مربع
18پشم سنگ دانسیته 105,000120401.2یک متر مربع
19پشم سنگ دانسیته105,000100501.2یک متر مربع
20پشم سنگ دانسیته 122,00080701.2یک متر مربع
21پشم سنگ دانسیته81,000150401.2یک متر مربع
22پشم سنگ دانسیته 130,000120501.2یک متر مربع
23پشم سنگ دانسیتهتماس بگیرید80751.2یک متر مربع
24پشم سنگ دانسیته 142,00080801.2یک متر مربع
25پشم سنگ دانسیته125,000100601.2یک متر مربع
26پشم سنگ دانسیته 157,000120601.2یک متر مربع
27پشم سنگ دانسیته160,00080901.2یک متر مربع
28پشم سنگ دانسیته 102,000150501.2یک متر مربع
29پشم سنگ دانسیته158,000100701.2یک متر مربع
30پشم سنگ دانسیته 190,000801001.2یک متر مربع
31پشم سنگ دانسیته183,000120701.2یک متر مربع
32پشم سنگ دانسیته تماس بگیرید 100751.2یک متر مربع
33پشم سنگ دانسیته125,000150601.2یک متر مربع
34پشم سنگ دانسیته تماس بگیرید 120751.2یک متر مربع
35پشم سنگ دانسیته177,000100801.2یک متر مربع
36پشم سنگ دانسیته 213,000120801.2یک متر مربع
37پشم سنگ دانسیتهتماس بگیرید 50601.2یک متر مربع
38پشم سنگ دانسیته تماس بگیرید 801201.2یک متر مربع
39پشم سنگ دانسیتهتماس بگیرید 1001201.2یک متر مربع
40پشم سنگ دانسیته تماس بگیرید 1201201.2یک متر مربع
41پشم سنگ دانسیتهتماس بگیرید 1501201.2یک متر مربع
42پشم سنگ دانسیته 160,000200601.2یک متر مربع
43پشم سنگ دانسیته185,000200701.2یک متر مربع
44پشم سنگ دانسیته تماس بگیرید 200751.2یک متر مربع
45پشم سنگ دانسیته215,000200801.2یک متر مربع
46پشم سنگ دانسیته 240,000200901.2یک متر مربع
47پشم سنگ دانسیته270,0002001001.2یک متر مربع
48پشم سنگ دانسیته تماس بگیرید 50501.2یک متر مربع
49پشم سنگ دانسیته81,000200301.2یک متر مربع
50پشم سنگ دانسیته 107,000200401.2یک متر مربع
51پشم سنگ دانسیته135,000200501.2یک متر مربع


 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .