لیست وزن

   

  قیمت پشم سنگ

  Ξ قیمت پشم سنگ پتویی

  تاریخ به روز رسانی :9:161402/03/11
  کدنامقیمت دانسیته (kg/m3)ضخامتطول(m)واحد
  1پشم سنگ دانسیته81,0008030سفارشییک متر مربع
  2پشم سنگ دانسیته 108,00010030سفارشییک متر مربع
  3پشم سنگ دانسیته101,0008040سفارشییک متر مربع
  4پشم سنگ دانسیته 126,00012030سفارشییک متر مربع
  5پشم سنگ دانسیته129,00010040سفارشییک متر مربع
  6پشم سنگ دانسیته 79,50013030سفارشییک متر مربع
  7پشم سنگ دانسیته140,00014030سفارشییک متر مربع
  8پشم سنگ دانسیته 117,0008050سفارشییک متر مربع
  9پشم سنگ دانسیته147,00012040سفارشییک متر مربع
  10پشم سنگ دانسیته 87,50015030سفارشییک متر مربع
  11پشم سنگ دانسیته138,0008060سفارشییک متر مربع
  12پشم سنگ دانسیته 90,00013040سفارشییک متر مربع
  13پشم سنگ دانسیته159,0008070سفارشییک متر مربع
  14پشم سنگ دانسیته 150,00010050سفارشییک متر مربع
  15پشم سنگ دانسیته161,00014040سفارشییک متر مربع
  16پشم سنگ دانسیته 102,0008075سفارشییک متر مربع
  17پشم سنگ دانسیته168,00012050سفارشییک متر مربع
  18پشم سنگ دانسیته 105,50015040سفارشییک متر مربع
  19پشم سنگ دانسیته107,50013050سفارشییک متر مربع
  20پشم سنگ دانسیته 171,00010060سفارشییک متر مربع
  21پشم سنگ دانسیته180,0008080سفارشییک متر مربع
  22پشم سنگ دانسیته 192,00010070سفارشییک متر مربع
  23پشم سنگ دانسیته180,00014050سفارشییک متر مربع
  24پشم سنگ دانسیته 189,00012060سفارشییک متر مربع
  25پشم سنگ دانسیته125,00010075سفارشییک متر مربع
  26پشم سنگ دانسیته 201,0008090سفارشییک متر مربع
  27پشم سنگ دانسیته122,50015050سفارشییک متر مربع
  28پشم سنگ دانسیته 129,00013060سفارشییک متر مربع
  29پشم سنگ دانسیته223,00080100سفارشییک متر مربع
  30پشم سنگ دانسیته 213,00010080سفارشییک متر مربع
  31پشم سنگ دانسیته210,50012070سفارشییک متر مربع
  32پشم سنگ دانسیته 203,00014060سفارشییک متر مربع
  33پشم سنگ دانسیته145,00015060سفارشییک متر مربع
  34پشم سنگ دانسیته 145,00012075سفارشییک متر مربع
  35پشم سنگ دانسیته234,50010090سفارشییک متر مربع
  36پشم سنگ دانسیته 149,50013070سفارشییک متر مربع
  37پشم سنگ دانسیته231,50012080سفارشییک متر مربع
  38پشم سنگ دانسیته 155,50013075سفارشییک متر مربع
  39پشم سنگ دانسیته255,000100100سفارشییک متر مربع
  40پشم سنگ دانسیته 252,00012090سفارشییک متر مربع
  41پشم سنگ دانسیته225,00014070سفارشییک متر مربع
  42پشم سنگ دانسیته 169,50015070سفارشییک متر مربع
  43پشم سنگ دانسیته170,50014075سفارشییک متر مربع
  44پشم سنگ دانسیته 175,00013080سفارشییک متر مربع
  45پشم سنگ دانسیته245,50014080سفارشییک متر مربع
  46پشم سنگ دانسیته 273,000120100سفارشییک متر مربع
  47پشم سنگ دانسیته181,50015075سفارشییک متر مربع
  48پشم سنگ دانسیته 181,50013090سفارشییک متر مربع
  49پشم سنگ دانسیته187,00015080سفارشییک متر مربع
  50پشم سنگ دانسیته 195,500130100سفارشییک متر مربع
  51پشم سنگ دانسیته265,00014090سفارشییک متر مربع
  52پشم سنگ دانسیته 205,50015090سفارشییک متر مربع
  53پشم سنگ دانسیته290,000140100سفارشییک متر مربع


  Ξ قیمت پشم سنگ تخته ای

  تاریخ به روز رسانی :9:171402/03/10
  کدنامقیمت دانسیته (kg/m3)ضخامتطول(m)واحد
  1پشم سنگ دانسیته200,000100901.2یک متر مربع
  2پشم سنگ دانسیته 140,000150701.2یک متر مربع
  3پشم سنگ دانسیته240,000120901.2یک متر مربع
  4پشم سنگ دانسیته 237,0001001001.2یک متر مربع
  5پشم سنگ دانسیته17,600150751.2یک متر مربع
  6پشم سنگ دانسیته 296,0001201001.2یک متر مربع
  7پشم سنگ دانسیته163,000150801.2یک متر مربع
  8پشم سنگ دانسیته 180,000150901.2یک متر مربع
  9پشم سنگ دانسیته203,0001501001.2یک متر مربع
  10پشم سنگ دانسیته 62,00080301.2یک متر مربع
  11پشم سنگ دانسیته75,00080401.2یک متر مربع
  12پشم سنگ دانسیته 68,000100301.2یک متر مربع
  13پشم سنگ دانسیته85,000120301.2یک متر مربع
  14پشم سنگ دانسیته 92,00080501.2یک متر مربع
  15پشم سنگ دانسیته85,000100401.2یک متر مربع
  16پشم سنگ دانسیته 61,000150301.2یک متر مربع
  17پشم سنگ دانسیته100,00080601.2یک متر مربع
  18پشم سنگ دانسیته 105,000120401.2یک متر مربع
  19پشم سنگ دانسیته105,000100501.2یک متر مربع
  20پشم سنگ دانسیته 122,00080701.2یک متر مربع
  21پشم سنگ دانسیته81,000150401.2یک متر مربع
  22پشم سنگ دانسیته 130,000120501.2یک متر مربع
  23پشم سنگ دانسیتهتماس بگیرید80751.2یک متر مربع
  24پشم سنگ دانسیته 142,00080801.2یک متر مربع
  25پشم سنگ دانسیته125,000100601.2یک متر مربع
  26پشم سنگ دانسیته 157,000120601.2یک متر مربع
  27پشم سنگ دانسیته160,00080901.2یک متر مربع
  28پشم سنگ دانسیته 102,000150501.2یک متر مربع
  29پشم سنگ دانسیته158,000100701.2یک متر مربع
  30پشم سنگ دانسیته 190,000801001.2یک متر مربع
  31پشم سنگ دانسیته183,000120701.2یک متر مربع
  32پشم سنگ دانسیته تماس بگیرید 100751.2یک متر مربع
  33پشم سنگ دانسیته125,000150601.2یک متر مربع
  34پشم سنگ دانسیته تماس بگیرید 120751.2یک متر مربع
  35پشم سنگ دانسیته177,000100801.2یک متر مربع
  36پشم سنگ دانسیته 213,000120801.2یک متر مربع
  37پشم سنگ دانسیتهتماس بگیرید 50601.2یک متر مربع
  38پشم سنگ دانسیته تماس بگیرید 801201.2یک متر مربع
  39پشم سنگ دانسیتهتماس بگیرید 1001201.2یک متر مربع
  40پشم سنگ دانسیته تماس بگیرید 1201201.2یک متر مربع
  41پشم سنگ دانسیتهتماس بگیرید 1501201.2یک متر مربع
  42پشم سنگ دانسیته 160,000200601.2یک متر مربع
  43پشم سنگ دانسیته185,000200701.2یک متر مربع
  44پشم سنگ دانسیته تماس بگیرید 200751.2یک متر مربع
  45پشم سنگ دانسیته215,000200801.2یک متر مربع
  46پشم سنگ دانسیته 240,000200901.2یک متر مربع
  47پشم سنگ دانسیته270,0002001001.2یک متر مربع
  48پشم سنگ دانسیته تماس بگیرید 50501.2یک متر مربع
  49پشم سنگ دانسیته81,000200301.2یک متر مربع
  50پشم سنگ دانسیته 107,000200401.2یک متر مربع


   قیمت پشم سنگ


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .