تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

جدول وزن لوله

تمامی مشخصات و جداول مربوطه به انواع لوله را در این لینک می توانید مشاهده کنید . 

برای مشاهده جدول جامع وزن لوله روی دکمه زیر کلیک کنید .

قیمت لوله داربستی

Ξ قیمت لوله داربست - لوله و پروفیل تهران شرق 

تاریخ به روز رسانی :1403/03/109:01
کدشرحقیمتسایزضخامتاستانداردحالتبرندمحل بارگیرینوع ورقواحد
1لوله داربستی 11/243,91017.752درز مستقیم6متری تهران شرقکارخانهورق فولاد مبارکه اصفهانکیلوگرم


Ξ قیمت لوله داربست گروه صنعتی سپاهان 

تاریخ به روز رسانی :-8:50
کدشرحقیمتسایزضخامتاستانداردحالتبرندمحل بارگیرینوع ورقواحد
1لوله داربستی 11/2 تماس48.32درز مستقیم6متری سپاهانکارخانهلوله داربستی st37کیلوگرم
2لوله داربستی 11/2 تماس48.32.5درز مستقیم6متری سپاهانکارخانهلوله داربستی st38کیلوگرم


Ξ قیمت لوله داربست ساوه 

تاریخ به روز رسانی :1403/03/108:50
کدشرحقیمتسایزضخامتاستانداردحالتبرندواحدمحل بارگیری
1لوله داربستی 11/2 ضخامت 2 ساوه41,00048.32درز مستقیم6متریساوهکیلوگرمکارخانه
2لوله داربستی 11/2 ضخامت 2.5 ساوه 40,90048.32.5درز مستقیم6متریساوهکیلوگرمکارخانه


Ξ قیمت لوله داربست - لوله و پروفیل کیهان

تاریخ به روز رسانی :1403/03/108:52
کدشرحقیمتسایزضخامتاستانداردحالتبرندمحل بارگیرینوع ورقواحد
1لوله داربستی 11/2 38,90048.32درز مستقیم6متری کیهانکارخانهلوله داربستی st37کیلوگرم


Ξ قیمت لوله داربست - لوله و پروفیل یاران 

تاریخ به روز رسانی :1403/03/109:07
کدشرحقیمتسایزضخامتاستانداردحالتبرندمحل بارگیرینوع ورقواحد
1لوله داربستی 11/240,82514.52درز مستقیم6متری یارانکارخانهلوله داربستی st37کیلوگرم


 Ξ قیمت لوله داربست - لوله و پروفیل صابری

تاریخ به روز رسانی :1403/03/109:06
کدشرحقیمتسایزضخامتاستانداردحالتبرندمحل بارگیرینوع ورقواحد
1لوله داربستی 11/2 43,45414.52درز مستقیم6متری صابریکارخانهورق فولاد مبارکه اصفهانکیلوگرم


Ξ قیمت لوله داربست - لوله و پروفیل نیکان پروفیل

تاریخ به روز رسانی :1403/03/109:00
کدشرحقیمتسایزضخامتاستانداردحالتبرندمحل بارگیرینوع ورقواحد
1لوله داربستی 11/241,81814.52درز مستقیم6متری نیکان پروفیلکارخانهورق فولاد مبارکه اصفهانکیلوگرم


Ξ قیمت لوله داربست - لوله و پروفیل جهان پارس

تاریخ به روز رسانی :1403/03/109:10
کدشرحقیمتسایزضخامتاستانداردحالتبرندمحل بارگیرینوع ورقواحد
1لوله داربستی 11/243,18014.52درز مستقیم6متریجهان پارسکارخانهورق فولاد مبارکه اصفهانکیلوگرم


Ξ قیمت لوله داربست - لوله و پروفیل صدرا تهران

تاریخ به روز رسانی :1403/03/109:08
کدشرحقیمتسایزضخامتاستانداردحالتبرندمحل بارگیرینوع ورقواحد
1لوله داربستی 11/2 42,63048.32درز مستقیم6متریصدرا تهرانکارخانهلوله داربستی st37کیلوگرم


Ξ قیمت لوله داربست لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه

تاریخ به روز رسانی :-9:50
کدشرحقیمتسایزضخامتاستانداردحالتبرندمحل بارگیرینوع ورقواحد
1لوله داربستی 11/2 تماس48.32درز مستقیم6متریفولاد علویجهکارخانهلوله داربستی st37کیلوگرم


Ξ قیمت لوله داربست - لوله و پروفیل کیان پرشیا 

تاریخ به روز رسانی :1403/03/108:48
کدشرحقیمتسایزضخامتاستانداردحالتبرندمحل بارگیرینوع ورقواحد
1لوله داربستی 11/2 39,50048.32درز مستقیم6متری کیان پرشیاکارخانهلوله داربستی st37کیلوگرم


 Ξ قیمت لوله داربست - شرکت پروفیل پایا اصفهان

تاریخ به روز رسانی :1403/03/109:05
کدشرحقیمتسایزضخامتاستانداردحالتبرندمحل بارگیرینوع ورقواحد
1لوله داربستی 11/238,97048.32درز مستقیم6متری پایا اصفهانکارخانهلوله داربستی st37کیلوگرم


Ξ قیمت لوله داربست - لوله و پروفیل فولادی اصفهان

تاریخ به روز رسانی :1403/03/108:31
کدشرحقیمتسایزضخامتاستانداردحالتبرندمحل بارگیرینوع ورقواحد
1لوله داربستی 11/2 39,30048.32درز مستقیم6متریفولادی اصفهانکارخانهلوله داربستی st37کیلوگرم


Ξ قیمت لوله داربست - شرکت لوله و قوطی اصفهان 

تاریخ به روز رسانی :-8:47
کدشرحقیمتسایزضخامتاستانداردحالتبرندمحل بارگیرینوع ورقواحد
1لوله داربستی 11/2 تماس48.31.8درز مستقیم6متری لوله اصفهانکارخانهلوله داربستی st37کیلوگرم
2لوله داربستی 11/2تماس48.32.3درز مستقیم6متری لوله اصفهانکارخانهلوله داربستی st37کیلوگرم
3لوله داربستی 11/2 تماس48.32.8درز مستقیم6متری لوله اصفهانکارخانهلوله داربستی st37کیلوگرم
4لوله داربستی 11/2 تماس48.32.9درز مستقیم6متری لوله اصفهانکارخانهلوله داربستی st37کیلوگرم
5لوله داربستی 11/2 تماس48.32درز مستقیم6متری لوله اصفهانکارخانهلوله داربستی st37کیلوگرم
6لوله داربستی 11/2 تماس48.32.5درز مستقیم6متری لوله اصفهانکارخانهلوله داربستی st37کیلوگرم


Ξ قیمت لوله داربست - شرکت لوله و پروفیل گل نرده 

تاریخ به روز رسانی :-8:31
کدشرحقیمتسایزضخامتاستانداردحالتبرندمحل بارگیرینوع ورقواحد
1لوله داربستی 11/2تماس48.32درز مستقیم6متری گل نردهکارخانهلوله داربستی st37کیلوگرم
2لوله داربستی 11/2 تماس48.32.5درز مستقیم6متریگل نردهکارخانهلوله داربستی st37کیلوگرم


Ξ قیمت لوله داربست - لوله و پروفیل کچو 

تاریخ به روز رسانی :1403/03/108:21
کدشرحقیمتسایزضخامتاستانداردحالتبرندمحل بارگیرینوع ورقواحد
1لوله داربستی 11/2 37,53048.32درز مستقیم6متری کچوکارخانهلوله داربستی st37کیلوگرم


Ξ قیمت لوله داربست - شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد 

تاریخ به روز رسانی :-8:39
کدشرحقیمتسایزضخامتاستانداردحالتبرندمحل بارگیرینوع ورقواحد


Ξ قیمت لوله داربست - لوله و پروفیل مشهد 

تاریخ به روز رسانی :-8:29
کدشرحقیمتسایزضخامتاستانداردحالتبرندمحل بارگیرینوع ورقواحد


Ξ قیمت لوله داربست - لوله و پروفیل امید البرز

تاریخ به روز رسانی :-8:49
کدشرحقیمتسایزضخامتاستانداردحالتبرندمحل بارگیرینوع ورقواحد
1لوله داربستی 11/2 تماس48.32درز مستقیم6متری امید البرزکارخانهلوله داربستی st37کیلوگرم


Ξ قیمت لوله داربست - شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا 

تاریخ به روز رسانی :-8:40
کدشرحقیمتسایزضخامتاستانداردحالتبرندمحل بارگیرینوع ورقواحد
1لوله داربستی 11/2 تماس48.32درز مستقیم6متری مبتکران صباکارخانهلوله داربستی st37کیلوگرم


Ξ قیمت لوله داربست فولاد هیربد زرندیه

تاریخ به روز رسانی :-8:36
کدشرحقیمتسایزضخامتاستانداردحالتبرندمحل بارگیرینوع ورقواحد
1لوله داربستی 11/2تماس48.32درز مستقیم6متری هیربد زرندیهکارخانهلوله داربستی st37کیلوگرم


 

لوله داربستی چیست؟

داربست از اتصال لوله‌ کوچک و بزرگ، در محل ساختمان‌سازی ساخته شده است و به کارگران و مهندسان این اجازه را می‌دهد تا با سهولت مراحل ساخت پروژه را تکمیل کنند. در میان مقاطع فولادی لوله داربستی برای این منظور تولید و عرضه می‌شوند. لوله داربستی نوعی لوله استیل درز دار می باشد که به صورت اختصاصی برای نصب داربست تولید میگردد. لوله داربستی از جنس فولاد زنگ نزن نیست و به دلیل اینکه برای مصرف صنعتی و موقتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در شرایط آب و هوایی مختلف مورد آزمایش واقع نمی‌شود. لوله داربستی برای انتقال سیالات طراحی نشده و  نباید به هیچ عنوان برای چنین مصارفی مورد استفاده قرار بگیرد. لوله داربستی در دو نوع سبک و سنگین تولید و توزیع می‌گردد نوع سنگین لوله داربستی برای پروژه‌ مهم و بزرگ‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد. لوله داربستی در ابعاد، سایز و اندازه‌های مختلف به همراه پیچ و بست مخصوص به خودشان تولید و عرضه می‌شوند.

لوله‌ داربستی دارای ارتفاعی متغیر بین ۳ الی ۶ متر می باشد. قطر داخلی لوله داربست ۴۸ میلیمتر و ضخامت آن تا حدود ۵ میلیمتر میباشد که به همین علت به لوله داربستی، لوله پنج نیز گفته می‌شود. جهت داربست‌هایی که در شرایط آب‌وهوایی مرطوب میباشند، لوله‌ داربستی، گالوانیزه می‌شود تا دچار خوردگی و فرسایش نشوند. در بعضی موارد نیز برای افزایش دید داربست توسط افراد عادی، لوله‌های آن را رنگ می‌کنند. همه موارد فوق الذکر باعث متغیر شدن قیمت روز لوله داربستی می‌شوند و از این جهت از مشخصات لوله داربستی به عنوان معیاری برای سنجش قیمت استفاده می‌کنند.

قیمت لوله داربستی

قیمت لوله داربستی

قیمت لوله داربستی به عوامل مختلفی مانند نوع ورق استفاده شده لوله داربستی در ضخامت و سازهای مختلف قیمت گذاری لوله داربستی به عنوان یکی از پرکاربردترین تجهیزات در صنعت کاربرد فراوان دارد. برای اینکه به قیمت لوله داربستی فلزی دسترسی داشته باشید، می‌توانید به جداول قیمت لوله داربستی مراجعه کنید. ضخامت لوله داربست، قطر و طول آن عواملی هستند که با توجه به آنها قیمت لوله داربستی برآورد می‌شود. به دلیل تنوع در اندازه‌های لوله داربستی، این لوله‌ها قیمت ثابتی ندارند و هر نوع آنها به طور جداگانه قیمت‌گذاری می‌گردد. اگرچه که کیفیت و استحکام لوله داربست یکی از عوامل مهم جهت تعیین قیمت لوله داربستی به شمار می‌رود.

لازم به ذکر است عوامل دیگری همچون گالوانیزه بودن یا نبودن لوله داربستی، رنگ لوله‌ها، اجزای تشکیل دهنده داربست نظیر کفشک‌ها و بست‌ها، و نوع داربستی که قرار است اجرا شود نیز خواه ناخواه بر قیمت نهایی لوله داربستی و نحوه محاسبه آن تاثیر می‌گذارند. نکته مهم اینکه قیمت لوله داربستی باید از منابع مورد اطمینان استعلام شود و هرگز نباید به منابعی غیر از آنها استناد کرد.

راهنمای خرید لوله داربستی

کارشناسان فروش آهن آنیل، مشخصات و ویژگی‌ لوله داربستی، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل، واحد، قیمت هر واحد و همچنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی را در لیست قیمت‌ها جمع آوری کرده اند. اگر قصد خرید لوله داربستی را دارید، کارشناسان فروش در زمینه انتخاب محصول مناسب در خدمت شما خواهند بود.

داربست، سازه‌ای بسیار حیاتی به هنگام اجرای یک پروژه است که نبود آن امکان به پایان رسیدن آن پروژه را به حداقل می‌رساند. لوله داربستی باید به صورت استاندارد و محکم ساخته شوند و نصب آنها می‌بایست توسط افراد متخصص صورت بگیرد. قیمت لحظه ای لوله داربستی در این صفحه به صورت روزانه قرار می‌گیرد و کارشناسان فروش به محض تغییر قیمت در بازار، لیست زیر را بروزرسانی خواهند کرد. لوله داربستی‌ کاربرد‌ متنوعی ندارند اما حجم استفاده از آن بسیار بالا است. مهمترین کاربرد لوله داربستی عبارت است از:

به منظور دسترسی به نقاط دارای ارتفاع بیشتر از 2 متر نیاز به نصب داربست داریم، لوله داربست، اسکلت بندی این سازه را تشکیل می‌دهد و همچنین کاربرد فراوانی در سوله سازی و پل سازی دارد. قیمت لوله داربستی برای فعالان حوزه ساختمان به منظور کاهش هزینه‌های اجرایی بسیار با اهمیت است.

قیمت روز لوله داربست 6 متری در ضخامت‌های 2، 2.5 و 3 میلیمتر در جداول زیر قرار می‌گیرد که برای دسترسی آسان به اطلاعات هرکدام می‌توانید از فیلتر کنار و یا دکمه‌های بالا صفحه استفاده کنید.قیمت لوله داربست اصفهان و تهران به صورت جداول جداگانه در اختیار شما قرار دارد و این مجموعه فروش لوله داربست فلزی به شهرهای مشهد، شیراز و تمام شهرهای ایران را دارد. لوله‌ داربستی را در انواع سبک، متوسط و سنگین که در ضخامت های 2، 5/2، 3 و 4 میلیمتر تولید و عرضه میگردد. ساوه، سپاهان، سپنتا، کیهان، تهران شرق، سمنان، یاران از معتبرترین برندهای لوله در ایران به حساب می‌آیند.

 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .