لیست وزن

   

  قیمت ورق اسلب

  Ξ قیمت ورق اسلب فولاد مبارکه

  تاریخ به روز رسانی :8:55-
  کدشرحقیمتضخامتبرندمحل بارگیری
  1اسلب 40 فولاد مبارکهتماس بگیرید40فولاد مبارکهبنگاه تهران
  2اسلب 90 فولاد مبارکهتماس بگیرید90فولاد مبارکهبنگاه تهران
  3اسلب 75 فولاد مبارکهتماس بگیرید75فولاد مبارکهبنگاه تهران
  4اسلب 115 فولاد مبارکهتماس بگیرید115فولاد مبارکهبنگاه تهران
  5اسلب 80 فولاد مبارکهتماس بگیرید80فولاد مبارکهبنگاه تهران
  6اسلب 135 فولاد مبارکهتماس بگیرید135فولاد مبارکهبنگاه تهران
  7اسلب 145 فولاد مبارکهتماس بگیرید145فولاد مبارکهبنگاه تهران
  8اسلب 180 فولاد مبارکهتماس بگیرید180فولاد مبارکهبنگاه تهران
  9اسلب 185 فولاد مبارکهتماس بگیرید185فولاد مبارکهبنگاه تهران
  10اسلب 175 فولاد مبارکهتماس بگیرید175فولاد مبارکهبنگاه تهران
  11اسلب 170 فولاد مبارکهتماس بگیرید170فولاد مبارکهبنگاه تهران
  12اسلب 110 فولاد مبارکهتماس بگیرید110فولاد مبارکهبنگاه تهران
  13اسلب 140 فولاد مبارکهتماس بگیرید140فولاد مبارکهبنگاه تهران
  14اسلب 200 فولاد مبارکهتماس بگیرید200فولاد مبارکهبنگاه تهران
  15اسلب 100 فولاد مبارکهتماس بگیرید100فولاد مبارکهبنگاه تهران
  16اسلب 120 فولاد مبارکهتماس بگیرید120فولاد مبارکهبنگاه تهران
  17اسلب 30 فولاد مبارکهتماس بگیرید30فولاد مبارکهبنگاه تهران
  18اسلب 70 فولاد مبارکهتماس بگیرید70فولاد مبارکهبنگاه تهران
  19اسلب 150 فولاد مبارکهتماس بگیرید150فولاد مبارکهبنگاه تهران
  20اسلب 165 فولاد مبارکهتماس بگیرید165فولاد مبارکهبنگاه تهران
  21اسلب 155 فولاد مبارکهتماس بگیرید155فولاد مبارکهبنگاه تهران
  22اسلب 65 فولاد مبارکهتماس بگیرید65فولاد مبارکهبنگاه تهران
  23اسلب 105 فولاد مبارکهتماس بگیرید105فولاد مبارکهبنگاه تهران
  24اسلب 160 فولاد مبارکهتماس بگیرید160فولاد مبارکهبنگاه تهران
  25اسلب 45 فولاد مبارکهتماس بگیرید45فولاد مبارکهبنگاه تهران
  26اسلب 60 فولاد مبارکهتماس بگیرید60فولاد مبارکهبنگاه تهران
  27اسلب 195 فولاد مبارکهتماس بگیرید195فولاد مبارکهبنگاه تهران
  28اسلب 95 فولاد مبارکهتماس بگیرید95فولاد مبارکهبنگاه تهران
  29اسلب 55 فولاد مبارکهتماس بگیرید55فولاد مبارکهبنگاه تهران
  30اسلب 50 فولاد مبارکهتماس بگیرید50فولاد مبارکهبنگاه تهران
  31اسلب 35 فولاد مبارکهتماس بگیرید35فولاد مبارکهبنگاه تهران
  32اسلب 125 فولاد مبارکهتماس بگیرید125فولاد مبارکهبنگاه تهران
  33اسلب 130 فولاد مبارکهتماس بگیرید130فولاد مبارکهبنگاه تهران
  34اسلب 190 فولاد مبارکهتماس بگیرید190فولاد مبارکهبنگاه تهران


  Ξ قیمت ورق اسلب فولاد خوزستان

  تاریخ به روز رسانی :9:28-
  کدشرحقیمتضخامتبرندمحل بارگیری
  1اسلب 90 فولاد خوزستانتماس بگیرید90فولاد خوزستانبنگاه تهران
  2اسلب 70 فولاد خوزستانتماس بگیرید70فولاد خوزستانبنگاه تهران
  3اسلب 45 فولاد خوزستانتماس بگیرید45فولاد خوزستانبنگاه تهران
  4اسلب 85 فولاد خوزستانتماس بگیرید85فولاد خوزستانبنگاه تهران
  5اسلب 60 فولاد خوزستانتماس بگیرید60فولاد خوزستانبنگاه تهران
  6اسلب 30 فولاد خوزستانتماس بگیرید30فولاد خوزستانبنگاه تهران
  7اسلب 95 فولاد خوزستانتماس بگیرید95فولاد خوزستانبنگاه تهران
  8اسلب 80 فولاد خوزستانتماس بگیرید80فولاد خوزستانبنگاه تهران
  9اسلب 65 فولاد خوزستانتماس بگیرید65فولاد خوزستانبنگاه تهران
  10اسلب 55 فولاد خوزستانتماس بگیرید55فولاد خوزستانبنگاه تهران
  11اسلب 35 فولاد خوزستانتماس بگیرید35فولاد خوزستانبنگاه تهران
  12اسلب 50 فولاد خوزستانتماس بگیرید50فولاد خوزستانبنگاه تهران
  13اسلب 75 فولاد خوزستانتماس بگیرید75فولاد خوزستانبنگاه تهران
  14اسلب 105 فولاد خوزستانتماس بگیرید105فولاد خوزستانبنگاه تهران
  15اسلب 115 فولاد خوزستانتماس بگیرید115فولاد خوزستانبنگاه تهران
  16اسلب 100 فولاد خوزستانتماس بگیرید100فولاد خوزستانبنگاه تهران
  17اسلب 110 فولاد خوزستانتماس بگیرید110فولاد خوزستانبنگاه تهران


  Ξ قیمت ورق اسلب فولاد هرمزگان

  تاریخ به روز رسانی :9:24-
  کدشرحقیمتضخامتبرندمحل بارگیری
  1اسلب ST37 ضخامت عرض میلیمترتماس بگیرید-فولاد هرمزگانبنگاه تهران
  2اسلب ST37 ضخامت 50 عرض میلیمترتماس بگیرید50فولاد هرمزگانبنگاه تهران
  3اسلب ST37 ضخامت 70 عرض میلیمترتماس بگیرید70فولاد هرمزگانبنگاه تهران
  4اسلب ST37 ضخامت 80 عرض میلیمترتماس بگیرید80فولاد هرمزگانبنگاه تهران
  5اسلب ST37 ضخامت 100 عرض میلیمترتماس بگیرید100فولاد هرمزگانبنگاه تهران
  6اسلب ST37 ضخامت 115 عرض میلیمترتماس بگیرید115فولاد هرمزگانبنگاه تهران
  7اسلب ST37 ضخامت 100 عرض میلیمترتماس بگیرید110فولاد هرمزگانبنگاه تهران
  8اسلب ST37 ضخامت 85 عرض میلیمترتماس بگیرید85فولاد هرمزگانبنگاه تهران
  9اسلب ST37 ضخامت 105 عرض میلیمترتماس بگیرید105فولاد هرمزگانبنگاه تهران
  10اسلب ST37 ضخامت 90 عرض میلیمترتماس بگیرید90فولاد هرمزگانبنگاه تهران
  11اسلب ST37 ضخامت45 عرض میلیمترتماس بگیرید45فولاد هرمزگانبنگاه تهران
  12اسلب ST37 ضخامت 95 عرض میلیمترتماس بگیرید95فولاد هرمزگانبنگاه تهران
  13اسلب ST37 ضخامت65 عرض میلیمترتماس بگیرید65فولاد هرمزگانبنگاه تهران
  14اسلب ST37 ضخامت 60 عرض میلیمترتماس بگیرید60فولاد هرمزگانبنگاه تهران
  15اسلب ST37 ضخامت55 عرض میلیمترتماس بگیرید55فولاد هرمزگانبنگاه تهران
  16اسلب ST37 ضخامت 40 عرض میلیمترتماس بگیرید40فولاد هرمزگانبنگاه تهران
  17اسلب ST37 ضخامت 30 عرض میلیمترتماس بگیرید30فولاد هرمزگانبنگاه تهران
  18اسلب ST37 ضخامت 35 عرض میلیمترتماس بگیرید35فولاد هرمزگانبنگاه تهران


  ورق اسلب چیست؟

  ورق اسلب از فولاد نیمه ساخته با سطح مقطع مستطیلی تولید می شود که بعد از یک یا چند مرحله فرآوری دیگر در کارخانه نوردی و تولیدکننده ورق اسلب به محصول نهایی ورق اسلب تبدیل می‌شود. ورق اسلب در ایران با اسم تختال شناخته‌ شده است که در زبان انگلیسیslab تلفظ می‌شود. ورق اسلب، به‌عنوان یک محصول نیمه ‌نهایی فولادی در ساخت ورق‌ فولادی و صفحه کاربرد دارد، با توجه به کاربرد ورق اسلب ، تولید با کیفیت ورق اسلب در ایران بسیار حائز اهمیت است.

  اغلب ورق اسلب‌ از جنس فولاد کربنی است اما ورق اسلب‌ از جنس فولاد زنگ نزن نیز یافت می‌شود. ورق اسلب از آلیاژ مثل آهن، کروم، مس، منگنز، نیکل، سیلیسیوم، نیکل و مولبیدن تشکیل می‌شود. مشخصات مربوط به آن از طریق کد‌ استاندارد که معمولا در قسمت انتهایی ورق اسلب حک ‌شده است، مشخص می‌شود.

  ورق اسلب دارای عرض بین ۶۵۰ میلی‌متر تا حداکثر ۲۰۰۰ میلی‌متر، ضخامت ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر و طول متغیر ۴ تا ۱۲ متر است. سایز تولیدی ورق اسلب بستگی به کاربرد آن دارد که بالاترین نرخ تولید ورق اسلب دارای ضخامت ۲۳۰ میلی‌متر، عرض ۱۲۵۰ میلی‌متر یک متر و ۲۵ سانتی‌متر و طول ۱۲ متر است. ورق اسلب دارای بازار محدود است و در دنیا سالیانه در حدود بیست میلیون تن اسلب تولید و در چرخه خرید فروش قرار می‌گیرد.

  ورق اسلب زیر مجموعه ورق سرد و پوشش دار قرار می گیرد، ورق اسلب به عنوان فولاد نیمه تمام توصیف شده است. حقیقت پایان مرحله نوردکاری شمش بر روی یک آسیاب نوردی می باشد. اگر آسیاب نوردی موجود نبود پردازش از طریق یک فرایند ریخته گری مداوم نیز صورت می پذیرد. اسلب دارای مقطع مستطیل شکل می باشد و به عنوان فلزات استارت در ساخت محصولات مسطح مانند ورق فولادی یا کویل گرم نورد مورد استفاده قرار می گیرند. ورق اسلب همیشه مسطح و مستطیل شکل هستند و به طور معمول از ضخامت ۱۶۰ میلی متری به بالا هستند.

  ورق اسلب در گستره وسیعی از صنایع استفاده می شوند، مشتری اصلی ورق اسلب صنایع مرتبط به ماشین آلات سنگین و کارخانه تولید ورق یا کویل می باشند. ورق اسلب برای ساخت موارد دیگر ساخته شده اند به طور معمول با استفاده از نورد تخت Flat Rolling تغییر شکل داده و مقاطعی مانند لوله و چهارپهلو ایجاد می کنند، با وجود اینکه ورق اسلب ضد زنگ نیز موجود می باشد، اما بیشتر به صورت فولاد کربن درخواست می شود، ترکیب شیمیایی اندکی متفاوت خواهد بود، اما بیشتر شامل آهن، کروم، مس، منگنز، مولیبدن، نیکل و سیلیکون خواهد بود.

  قیمت ورق اسلب

  قیمت ورق اسلب

  مؤثرترین عوامل در قیمت ورق اسلب، ضخامت، طول و عرض آن است. ورق اسلب معمولاً در طول 4، 6، 10 و 12 متری و ضخامت 30 تا 300 میلی‌متر تولید می‌شوند. قیمت ورق اسلب به صورت کیلویی اعلام می‌شود.

  جهت اطلاع از قیمت ورق اسلب، قیمت روز ورق اسلب، قیمت اسلب فابریک، قیمت اسلب برش خورده، قیمت انواع ورق اسلب، قیمت تختال، خرید ورق اسلب، فروش ورق اسلب، قیمت ورق اسلب درجه 2، قیمت ورق اسلب در تهران، قیمت ورق اسلب در اصفهان، قیمت ورق اسلب در اهواز، قیمت ورق اسلب مبارکه، قیمت ورق اسلب ذوب آهن، قیمت ورق اسلب هرمزگان، قیمت ورق اسلب خوزستان و قیمت روز ورق اسلب فولاد با آهن آنیل در ارتباط باشید.

  راهنمای خرید ورق اسلب

  کارشناسان فروش آهن آنیل، مشخصات و ویژگی‌ ورق اسلب اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل، واحد، قیمت هر واحد و همچنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی را در لیست قیمت‌ جمع آوری کرده اند.

  بزرگ‌ترین تولیدکنندگان ورق اسلب در ایران، کارخانه‌ ورق اسلب مبارکه اصفهان، ورق اسلب هرمزگان و ورق اسلب خوزستان هستند. ورق اسلب فولادی بر اساس استاندارد مختلف ساخته می‌شود که بسته به نوع استاندارد ترکیب عناصر به کار رفته در ساخت آن، متفاوت است. گرید ورق اسلب به کار رفته در ورق اسلب، معمولاً روی بدنه‌ آن چاپ می‌شود. برخی از پرکاربردترین استاندارد در ساخت ورق اسلب، عبارت‌اند از:

  • استاندارد آمریکایی
  • استاندارد روسی
  • استاندارد انگلیسی

  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .