لیست وزن

 

قیمت تیرآهن IPE

 

قیمت تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

تاریخ به روز رسانی :10:001401/11/06
کدشرحقیمتسایزحالتواحداستانداردمحل بارگیری
1تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان23,8501212متریکیلوگرمIPEکارخانه
2تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان24,3101412متریکیلوگرمIPEکارخانه
3تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان22,6601612متریکیلوگرمIPEکارخانه
4تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان22,4701812متریکیلوگرمIPEکارخانه
5تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان22,4702012متریکیلوگرمIPEکارخانه
6تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان26,6002212متریکیلوگرمIPEکارخانه
7تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان22,4702412متریکیلوگرمIPEکارخانه
8تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان22,6602712متریکیلوگرمIPEکارخانه
9تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان26,6003012متریکیلوگرمIPEکارخانه


 

قیمت تیرآهن IPE بنگاه اصفهان

تاریخ به روز رسانی :10:021401/11/06
کدشرحقیمتسایزحالتواحداستانداردمحل بارگیری
1تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان3,119,0001212متریشاخهIPEانبار اصفهان
2تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان3,807,0001412متریشاخهIPEانبار اصفهان
3تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان4,449,0001612متریشاخهIPEانبار اصفهان
4تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان5,183,0001812متریشاخهIPEانبار اصفهان
5تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان6,009,0002012متریشاخهIPEانبار اصفهان
6تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان8,348,0002212متریشاخهIPEانبار اصفهان
7تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان8,623,0002412متریشاخهIPEانبار اصفهان
8تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان10,550,0002712متریشاخهIPEانبار اصفهان
9تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان12,844,0003012متریشاخهIPEانبار اصفهان


 

قیمت تیرآهن IPE نورد کوثر اهواز

تاریخ به روز رسانی :10:101401/11/06
کدشرحقیمتسایزوزنواحداستانداردمحل بارگیری
1تیرآهن 14 نورد کوثر اهواز20,00014135کیلوگرمIPEکارخانه
2تیرآهن16 نورد کوثر اهواز20,18016167کیلوگرمIPEکارخانه
3تیرآهن 18 نورد کوثر اهواز20,18018215کیلوگرمIPEکارخانه


 

قیمت تیرآهن IPE مجتمع فولاد ظفر بناب

تاریخ به روز رسانی :10:001401/11/06
کدشرحقیمتسایزوزنواحداستانداردمحل بارگیری
1تیرآهن 14 ظفر بناب 123 کیلویی20,13014123کیلوگرمIPEکارخانه
2تیرآهن 14 ظفر بناب 130 کیلوییتماس بگیرید14130کیلوگرمIPEکارخانه
3تیرآهن 16 ظفر بناب 170 کیلوییتماس بگیرید16170کیلوگرمIPEکارخانه
4تیرآهن 18 ظفر بناب 200 کیلوییتماس بگیرید18200کیلوگرمIPEکارخانه
5تیرآهن 20 ظفر بناب 255 کیلوییتماس بگیرید20255کیلوگرمIPEکارخانه


 

قیمت تیرآهن IPE فایکو

تاریخ به روز رسانی :10:111401/11/06
کدشرحقیمتسایزحالتواحداستانداردمحل بارگیری
1تیرآهن 14سبک فایکوتماس بگیرید1412متریشاخهIPEکارخانه
2تیرآهن 14 سنگین فایکو3,400,0001412متریشاخهIPEکارخانه
3تیرآهن 16 فابریک فایکو3,900,0001612متریشاخهIPEکارخانه
4تیرآهن 18 فابریک فایکوتماس بگیرید1812متریشاخهIPEکارخانه
5تیرآهن 20 فابریک فایکو5,202,0002012متریشاخهIPEکارخانه
6تیرآهن 22 فابریک فایکوتماس بگیرید2212متریشاخهIPEکارخانه
7تیرآهن 24 فابریک فایکوتماس بگیرید2412متریشاخهIPEکارخانه


 

قیمت تیرآهن IPE شرکت پروفیل صنعت ماهان

تاریخ به روز رسانی :10:031401/11/06
کدشرحقیمتسایزحالتواحداستانداردمحل بارگیری
1تیرآهن 14بلند پروفیل صنعت ماهانتماس بگیرید1412متریشاخهIPEکارخانه
2تیرآهن 14کوتاه پروفیل صنعت ماهان2,950,000146متریشاخهIPEکارخانه
3تیرآهن 14بلند پروفیل صنعت ماهان2,900,0001412متریکیلوگرمIPEکارخانه
4تیرآهن 16بلند پروفیل صنعت ماهان3,450,2001612متریشاخهIPEکارخانه
5تیرآهن 16کوتاه پروفیل صنعت ماهانتماس بگیرید166متریشاخهIPEکارخانه
6تیرآهن 16بلند پروفیل صنعت ماهان3,400,0001612متریکیلوگرمIPEکارخانه
7تیرآهن 18 بلند پروفیل صنعت ماهانتماس بگیرید1812متریشاخهIPEکارخانه
8تیرآهن 18 کوتاه پروفیل صنعت ماهان4,350,0001812متریشاخهIPEکارخانه
9تیرآهن 18 بلند پروفیل صنعت ماهان4,299,0001812متریکیلوگرمIPEکارخانه


 

قیمت تیرآهن IPE گروه صنعتی فولاد یزد

 

تاریخ به روز رسانی :9:001401/11/06
کدشرحقیمتسایزحالتواحداستانداردمحل بارگیری
1تیرآهن 14 نورد فولاد یزد احرامیان3,400,0001412متریشاخهIPEکارخانه
2تیرآهن 16 نورد فولاد یزد احرامیان3,900,0001612متریشاخهIPEکارخانه
3تیرآهن 18 نورد فولاد یزد احرامیان4,900,0001812متریشاخهIPEکارخانه
4تیرآهن 20 نورد فولاد یزد احرامیان6,000,0002012متریشاخهIPEکارخانه
5تیرآهن 22 نورد فولاد یزد احرامیانتماس بگیرید2212متریشاخهIPEکارخانه


 

قیمت تیرآهن IPE جهان فولاد غرب

تاریخ به روز رسانی :9:011401/11/06
کدشرحقیمتسایزحالتواحداستانداردمحل بارگیری
1تیرآهن 14سبک کرمانشاهتماس بگیرید1412متریشاخهIPEکارخانه
2تیرآهن 14سنگین کرمانشاهتماس بگیرید1412متریشاخهIPEکارخانه
3تیرآهن 14فابریک کرمانشاهتماس بگیرید1412متریشاخهIPEکارخانه
4تیرآهن 14سبک کرمانشاه شاخه ایتماس بگیرید1412متریشاخهIPEکارخانه
5تیرآهن 14سنگین کرمانشاه شاخه ای3,070,0001412متریشاخهIPEکارخانه
6تیرآهن 14 فابریک کرمانشاه شاخه ایتماس بگیرید1412متریشاخهIPEکارخانه
7تیرآهن 16 فابریک کرمانشاهتماس بگیرید 1612متریشاخهIPEکارخانه
8تیرآهن 16 فابریک کرمانشاه شاخه ای3,050,0001612متریشاخهIPEکارخانه


 

قیمت تیرآهن IPE فولاد ماهکار اشتهارد

تاریخ به روز رسانی :9:091401/11/06
کدشرحقیمتسایزحالتواحداستانداردمحل بارگیری
1تیرآهن 14 فولاد ماهکار اشتهارد_ 117 کیلوییتماس بگیرید1412متریشاخهIPEکارخانه
2تیرآهن 14 فولاد ماهکار اشتهارد_ 132 کیلویی16,2001412متریکیلوگرمIPEکارخانه
3تیرآهن 20 فولاد ماهکار اشتهاردتماس بگیرید 2012متریکیلوگرمIPEکارخانه

 


 

قیمت تیرآهن IPE کارخانه فولاد اشتهارد

تاریخ به روز رسانی :9:101401/11/06
کدشرحقیمتسایزحالتواحداستانداردمحل بارگیری
1تیرآهن 14 فولاد اشتهارد16,2001412متریشاخهIPEکارخانه
2تیرآهن 16 فولاد اشتهاردتماس بگیرید1612متریشاخهIPEکارخانه


 

قیمت تیرآهن IPE صنایع فولاد صبح پارسیان

تاریخ به روز رسانی :9:021401/11/06
کدشرحقیمتسایزحالتواحداستانداردمحل بارگیری
1تیرآهن 14 صبح پارسان18,1001412متریکیلوگرمIPEکارخانه


 

  قیمت تیرآهن IPE فولاد ناب تبریز

تاریخ به روز رسانی :9:21-
کدشرحقیمتسایزحالتواحداستانداردمحل بارگیری
1تیرآهن 14 بلند ناب تبریزتماس بگیرید1412متریکیلوگرمIPEکارخانه
2تیرآهن 14 کوتاه ناب تبریزتماس بگیرید146متریکیلوگرمIPEکارخانه
3تیرآهن 16 بلند ناب تبریزتماس بگیرید1612متریکیلوگرمIPEکارخانه
4تیرآهن 16 کوتاه ناب تبریزتماس بگیرید166متریکیلوگرمIPEکارخانه
5تیرآهن 18 بلند ناب تبریزتماس بگیرید1812متریکیلوگرمIPEکارخانه


 

قیمت تیرآهن IPE نورد آریان فولاد

تاریخ به روز رسانی :9:01-
کدشرحقیمتسایزاستانداردواحدحالتمحل بارگیری
1تیرآهن 14 آریان فولادتماس بگیرید14IPEشاخه12متریکارخانه
2تیرآهن 16 آریان فولادتماس بگیرید 16IPEشاخه12متریانبار
3تیرآهن 18 آریان فولادتماس بگیرید 18IPEشاخه12متریانبار
4تیرآهن 20 آریان فولادتماس بگیرید 20IPEشاخه12متریانبار
5تیرآهن 22 آریان فولادتماس بگیرید 22IPEشاخه12متریانبار
6تیرآهن 24 آریان فولادتماس بگیرید 24IPEشاخه12متریانبار
7تیرآهن 27 آریان فولادتماس بگیرید 27IPEشاخه12متریکارخانه


 

قیمت تیرآهن IPE مجتمع فولاد البرزغرب

تاریخ به روز رسانی :10:08-
کدشرحقیمتسایزحالتواحداستانداردمحل بارگیری
1تیرآهن 14فولاد البرز غربتماس بگیرید1412متریکیلوگرمIPEکارخانه


 

قیمت تیرآهن IPE فولاد شاهین بناب

 

تاریخ به روز رسانی :9:02-
کدشرحقیمتسایزحالتواحداستانداردمحل بارگیری
1تیرآهن 14 شاهین بنابتماس بگیرید1412متریکیلوگرمIPEکارخانه
2تیرآهن 14 شاهین بناب شاخه ایتماس بگیرید 1412متریشاخهIPEکارخانه
3تیرآهن 16 شاهین بنابتماس بگیرید 1612متریکیلوگرمIPEکارخانه
4تیرآهن 16 شاهین بناب شاخه ایتماس بگیرید 1612متریشاخهIPEکارخانه


 

قیمت تیرآهن IPE فولاد آریا ذوب

تاریخ به روز رسانی :9:05-
کدشرحقیمتسایزحالتواحداستانداردمحل بارگیری
1تیرآهن 20فولاد آریا ذوب تماس بگیرید2012متریکیلوگرمIPEکارخانه


 

قیمت تیرآهن IPE صنایع فولاد فردوس باختر

تاریخ به روز رسانی :9:00-
کدشرحقیمتسایزحالتواحداستانداردمحل بارگیری
1تیرآهن 14فولاد فردوس باختر ارومیهتماس بگیرید1412متریکیلوگرمIPEکارخانه


 

تیرآهن  IPEچیست؟

تیرآهن در سازه فولادی سبک و سنگین کاربرد دارد. تیرآهن ساختمانی با استاندارد IPE در کارخانه داخلی تولید می گردد. تیرآهن باریک یا تیرآهن IPE از سایز ۱۰۰ تا ۳۰۰ موجود است.شاخه های استاندارد تیرآهن ذوبی ۱۲ متری بوده و معمولا طبق دستور مشتری به شاخه های کوچکتر برش داده خواهد شد. کارشناسان تیرآهن IPE یک سعی بر این دارند تا بتوانند علاوه بر مشاوره عالی در زمینه تیرآهن IPE بتوانند رضایت و اعتماد کاربران را به خود جلب کنند. از همه مهمتر ارائه به روز قیمت تیرآهن IPE است که در دسترس کاربران این سایت قرار می دهد.

 قیمت تیرآهن IPE

تیرآهن هاش در دو نوع بال پهن سبک و بال پهن سنگین تولید می‌شود.  تیرآهن هاش سبک نیز با نام های IPBL  یا HEA شناخته می‌شود و ضخامت‌ بال‌های آن نسبت به هاش سنگین کمتر است. به صورت کلی، از تیرآهن‌های هاش در سازه‌های به خصوصی استفاده می‌شود و به دلیل مقاومت بسیار بالای آن، این نوع تیرآهن در صنایع سد سازی، برج سازی و پل سازی استفاده می‌شود. کارخانه فولاد البرز ایرانیان، از تولیدکنندگان اختصاصی تیرهای IPN و همچنین IPE در سایزهای 14، 16 و 20 است.

تیرآهن هاش سبک یکی از مهمترین المان‌ها در صنعت و ساختمان سازی است که استفاده از آن امروزه نسبت به گذشته، گسترش بیشتری داشته است. ضخامت بال‌های تیرآهن هاش سبک نسبت به ضخامت تیرآهن هاش سنگین کمتر است و بنابراین در سازه‌هایی استفاده می‌شود که به مقاومت کمتری نیاز دارند.

قیمت تیرآهن به صورت روزانه و لحظه‌ای توسط کارشناسان فروش قابل مشاهده است. برای دسترسی به قیمت به روز شده تیرآهن IPE در ماه و یا حتی چند سال گذشته می‌توانید کنار نمودار هر محصول کلیک کنید. با توجه به نوسانات موجود در بازار توصیه می‌شود جهت اطمینان از قیمت نهایی این محصول با کارشناسان فروش تیرآهن IPE تماس حاصل فرمایید.

 

قیمت تیرآهن  IPE

قیمت تیرآهن IPE، قیمت روز تیرآهن IPE ، قیمت انواع تیرآهن IPE ، خرید تیرآهن IPE ، فروش تیرآهن IPE ، قیمت تیرآهن IPE در تهران را در جداول سایت بروز رسانی کرده ایم همچنین می توانید با کارشناسان فروش آهن آنیل در ارتباط باشید.

جهت قیمت روز تیرآهن IPE یکی از بزرگترین معضلات در خرید و فروش تیرآهن IPE ، نوسان قیمت آنها می‌باشد. افرادی که می‌خواهند این مقاطع تیرآهن IPE را تهیه کنند باید از قیمت روز آنها و روند بازار به طور مطلع باشند. قیمت تیرآهن IPE با توجه به ابعاد آن در بازار متغیر می باشد . شاخص مهم در قیمت تیرآهن IPE طول و ضخامت بال ها می باشد .

همان‌طور که گفته شد، تیرآهن‌ها به دلیل کاربرد گسترده‌ای که در صنایع مختلف دارند، با استانداردهای خاصی تولید می‌شوند. عوامل مختلفی مانند خرید ماده اولیه، هزینه تجهیزات و ماشین‌آلات، نوسانات ارز، وزن تیرآهن و... در قیمت تیرآهن دخیل هستند.

قیمت تیرآهن IPE امروز برای بسیاری از افراد فعال در حوزه آهن اهمیت دارد؛ به همین منظور برای اطلاع از قیمت تیرآهن می‌توانید از طریق شماره های سایت با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

توجه داشته باشید قیمت تیرآهن IPE در کارخانه‌های مختلف که در این صفحه به آن‌ها اشاره داشتیم، به‌صورت جداگانه در هر جدول با ابعاد، سایز و ضخامت‌ مختلف برای کاربران قابل‌مشاهده است. قیمت‌ تیرآهن IPE هروز در صفحه مربوط به هر محصول، به‌روزرسانی می‌شوند و شما می‌توانید مطابق با قیمت روز محصول موردنظر خود را سفارش دهید.

راهنمای خرید تیرآهن  IPE

کارشناسان فروش آهن آنیل، مشخصات و ویژگی‌ تیرآهن IPE، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل، واحد، قیمت هر واحد و همچنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی را در لیست قیمت‌ها جمع آوری کرده اند.

تیرآهن در ایران در کارخانه ذوب آهن که بالاترین کیفیت تولید را دارد و در کارخانه های فایکو، آرین ، یزد یافت میشود، تیرآهن در انواع INP-IPB-IPBv-IPE و تیرآهن هاش و تیرآهن لانه زنبوری از سایز 8 الی 60 تولید و به بازار عرضه می شود،سایز معمول تیرآهن در ایران از 12 تا 30 میباشد، پس از خرید انتخاب تیرآهن مورد نظر و خرید آن کارشناسان فولاد ایرانیان تمام مراحل حمل و بارگیری را به شما اعلام میکنند، بهترین تیرآهن تولید شده در کشور ایران، تیرآهن کارخانه ذوب آهن اصفهان است، تیرآهن تولید شده کارخانه کرمانشاه یا اهواز به عنوان تیرآهن‌ سبک شناخته می‌شوند، خرید تیرآهن کیلویی از شرکت امکان پذیر است، هزینه حمل و نقل خرید تیرآهن به فاکتور بستگی دارد؛ بسته به میزان سفارش شما و نوع ماشین باربری و مقصد، هزینه نهایی فرق دارد.

اگر در مورد کاربرد تیرآهن، سایز و اندازه‌ه آن در رابطه به سازه خود سوالی داشته باشید، کارشناسان واحد تیرآهن این مجموعه به طور کامل شما را راهنمایی خواهند کرد. قیمت روز تیرآهن در هر جدول در سایزهای مختلف برای کاربران به‌راحتی قابل‌دسترسی است. خرید از کارخانه‌ مربوطه به‌صورت سفارش کالای درخواستی خریدار و اعلام بار توسط کارخانه به باربری است. ممکن است از 2 تا یک هفته زمان کاری طول بکشد تا محصول موردنظر به دست مشتری برسد. اگر قیمتی درج نشده بود، احتمالا قیمت تیرآهن در بازار، اعلام نشده است.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .