لیست وزن

   

  قیمت تیرآهن IPE

  Ξ قیمت تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

  تاریخ به روز رسانی :9:001402/09/09
  کدشرحقیمتسایزحالتواحداستانداردمحل بارگیری
  1تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان25,6801212متریکیلوگرمIPEکارخانه
  2تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان25,6801412متریکیلوگرمIPEکارخانه
  3تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان23,8501612متریکیلوگرمIPEکارخانه
  4تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان23,8501812متریکیلوگرمIPEکارخانه
  5تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان23,8502012متریکیلوگرمIPEکارخانه
  6تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان24,6702212متریکیلوگرمIPEکارخانه
  7تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان23,8502412متریکیلوگرمIPEکارخانه
  8تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان23,8502712متریکیلوگرمIPEکارخانه


  Ξ قیمت تیرآهن IPE بنگاه اصفهان

  تاریخ به روز رسانی :9:021402/09/09
  کدشرحقیمتسایزحالتواحداستانداردمحل بارگیری
  1تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان3,577,0001212متریشاخهIPEانبار اصفهان
  2تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان3,761,0001412متریشاخهIPEانبار اصفهان
  3تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان4,311,0001612متریشاخهIPEانبار اصفهان
  4تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان5,229,0001812متریشاخهIPEانبار اصفهان
  5تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان6,422,0002012متریشاخهIPEانبار اصفهان
  6تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان7,660,0002212متریشاخهIPEانبار اصفهان
  7تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان8,623,0002412متریشاخهIPEانبار اصفهان
  8تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان10,091,0002712متریشاخهIPEانبار اصفهان


  Ξ قیمت تیرآهن IPE نورد کوثر اهواز

  تاریخ به روز رسانی :9:101402/09/09
  کدشرحقیمتسایزوزنواحداستانداردمحل بارگیری
  1تیرآهن 14 نورد کوثر اهواز22,84014135کیلوگرمIPEکارخانه
  2تیرآهن16 نورد کوثر اهواز22,84016167کیلوگرمIPEکارخانه


  Ξ قیمت تیرآهن IPE مجتمع فولاد ظفربناب

  تاریخ به روز رسانی :9:001402/09/09
  کدشرحقیمتسایزوزنواحداستانداردمحل بارگیری
  1تیرآهن 14 ظفر بناب 123 کیلویی22,93014123کیلوگرمIPEکارخانه
  2تیرآهن 14 ظفر بناب 130 کیلوییتماس14130کیلوگرمIPEکارخانه
  3تیرآهن 16 ظفر بناب 170 کیلویی22,93016170کیلوگرمIPEکارخانه
  4تیرآهن 18 ظفر بناب 200 کیلوییتماس18200کیلوگرمIPEکارخانه


  Ξ قیمت تیرآهن IPE فایکو

  تاریخ به روز رسانی :9:111402/09/09
  کدشرحقیمتسایزحالتواحداستانداردمحل بارگیری
  1تیرآهن 14سبک فایکوتماس1412متریشاخهIPEکارخانه
  2تیرآهن 14 سنگین فایکو3,600,0001412متریشاخهIPEکارخانه
  3تیرآهن 16 فابریک فایکو4,600,0001612متریشاخهIPEکارخانه
  4تیرآهن 18 فابریک فایکو5,450,0001812متریشاخهIPEکارخانه
  5تیرآهن 20 فابریک فایکو6,600,0002012متریشاخهIPEکارخانه
  6تیرآهن 22 فابریک فایکو8,000,0002212متریشاخهIPEکارخانه


  Ξ قیمت تیرآهن IPE شرکت پروفیل صنعت ماهان

  تاریخ به روز رسانی :9:031402/09/09
  کدشرحقیمتسایزحالتواحداستانداردمحل بارگیری
  1تیرآهن 14بلند پروفیل صنعت ماهانتماس1412متریشاخهIPEکارخانه
  2تیرآهن 14کوتاه پروفیل صنعت ماهان3,100,000146متریشاخهIPEکارخانه
  3تیرآهن 14بلند پروفیل صنعت ماهان3,450,0001412متریکیلوگرمIPEکارخانه
  4تیرآهن 16بلند پروفیل صنعت ماهان3,600,0001612متریشاخهIPEکارخانه
  5تیرآهن 16کوتاه پروفیل صنعت ماهان4,300,000166متریشاخهIPEکارخانه
  6تیرآهن 16بلند پروفیل صنعت ماهانتماس1612متریکیلوگرمIPEکارخانه
  7تیرآهن 18 بلند پروفیل صنعت ماهانتماس1812متریشاخهIPEکارخانه
  8تیرآهن 18 کوتاه پروفیل صنعت ماهان5,502,0001812متریشاخهIPEکارخانه


  Ξ قیمت تیرآهن IPE گروه صنعتی فولاد یزد

  تاریخ به روز رسانی :9:001402/09/09
  کدشرحقیمتسایزحالتواحداستانداردمحل بارگیری
  1تیرآهن 14 نورد فولاد یزد احرامیان3,500,0001412متریشاخهIPEکارخانه
  2تیرآهن 16 نورد فولاد یزد احرامیان4,500,0001612متریشاخهIPEکارخانه
  3تیرآهن 18 نورد فولاد یزد احرامیان5,600,0001812متریشاخهIPEکارخانه
  4تیرآهن 20 نورد فولاد یزد احرامیان6,300,0002012متریشاخهIPEکارخانه


  Ξ قیمت تیرآهن IPE جهان فولاد غرب

  تاریخ به روز رسانی :9:011402/09/09
  کدشرحقیمتسایزحالتواحداستانداردمحل بارگیری
  1تیرآهن 14سبک کرمانشاهتماس1412متریشاخهIPEکارخانه
  2تیرآهن 14سنگین کرمانشاهتماس1412متریشاخهIPEکارخانه
  3تیرآهن 14فابریک کرمانشاهتماس1412متریشاخهIPEکارخانه
  4تیرآهن 14سبک کرمانشاه شاخه ایتماس1412متریشاخهIPEکارخانه
  5تیرآهن 14سنگین کرمانشاه شاخه ای3,200,0001412متریشاخهIPEکارخانه
  6تیرآهن 14 فابریک کرمانشاه شاخه ایتماس1412متریشاخهIPEکارخانه
  7تیرآهن 16 فابریک کرمانشاهتماس1612متریشاخهIPEکارخانه


  Ξ قیمت تیرآهن IPE فولاد ماهکار اشتهارد

  تاریخ به روز رسانی :9:091402/09/09
  کدشرحقیمتسایزحالتواحداستانداردمحل بارگیری
  1تیرآهن 14 فولاد ماهکار اشتهارد_ 117 کیلوییتماس1412متریشاخهIPEکارخانه
  2تیرآهن 14 فولاد ماهکار اشتهارد_ 132 کیلویی24,7001412متریکیلوگرمIPEکارخانه


  Ξ قیمت تیرآهن IPE کارخانه ماهکار اشتهارد

  تاریخ به روز رسانی :9:101402/09/09
  کدشرحقیمتسایزحالتواحداستانداردمحل بارگیری
  1تیرآهن 14 فولاد اشتهارد25,2001412متریشاخهIPEکارخانه


  Ξ قیمت تیرآهن IPE صنایع فولاد صبح پارسیان

  تاریخ به روز رسانی :9:021402/09/09
  کدشرحقیمتسایزحالتواحداستانداردمحل بارگیری


  Ξ قیمت تیرآهن IPE فولاد ناب تبریز

  تاریخ به روز رسانی :9:011402/09/09
  کدشرحقیمتسایزتعداد شاخه در هر بستهواحداستانداردمحل بارگیری
  1تیرآهن 14 بلند ناب تبریزتماس1430کیلوگرمIPEکارخانه
  2تیرآهن 14 کوتاه ناب تبریزتماس1430شاخهIPEانبار
  3تیرآهن 16 بلند ناب تبریزتماس1627کیلوگرمIPEکارخانه
  4تیرآهن 16 کوتاه ناب تبریزتماس1627شاخهIPEانبار


  Ξ قیمت تیرآهن IPE نورد آریان فولاد

  تاریخ به روز رسانی :9:01-
  کدشرحقیمتسایزاستانداردواحدحالتمحل بارگیری
  1تیرآهن 14 آریان فولادتماس14IPEشاخه12متریکارخانه
  2تیرآهن 16 آریان فولادتماس16IPEشاخه12متریانبار
  3تیرآهن 18 آریان فولادتماس18IPEشاخه12متریانبار
  4تیرآهن 20 آریان فولادتماس20IPEشاخه12متریانبار
  5تیرآهن 22 آریان فولادتماس22IPEشاخه12متریانبار
  6تیرآهن 24 آریان فولادتماس24IPEشاخه12متریانبار


  Ξ قیمت تیرآهن IPE مجتمع فولاد البرز غرب

  تاریخ به روز رسانی :10:08-
  کدشرحقیمتسایزحالتواحداستانداردمحل بارگیری


  Ξ قیمت تیرآهن IPE فولاد شاهین بناب

  تاریخ به روز رسانی :9:02-
  کدشرحقیمتسایزحالتواحداستانداردمحل بارگیری
  1تیرآهن 14 شاهین بنابتماس1412متریکیلوگرمIPEکارخانه
  2تیرآهن 14 شاهین بناب شاخه ایتماس1412متریشاخهIPEکارخانه
  3تیرآهن 16 شاهین بنابتماس1612متریکیلوگرمIPEکارخانه


  Ξ قیمت تیرآهن IPE فولاد آریا ذوب

  تاریخ به روز رسانی :9:05-
  کدشرحقیمتسایزحالتواحداستانداردمحل بارگیری


  Ξ قیمت تیرآهن IPE صنایع فولاد فردوس باختر

  تاریخ به روز رسانی :9:00-
  کدشرحقیمتسایزحالتواحداستانداردمحل بارگیری


   

  تیرآهن  IPEچیست؟

  تیرآهن در سازه فولادی سبک و سنگین کاربرد دارد. تیرآهن ساختمانی با استاندارد IPE در کارخانه داخلی تولید می گردد. تیرآهن باریک یا تیرآهن IPE از سایز ۱۰۰ تا ۳۰۰ موجود است.شاخه های استاندارد تیرآهن ذوبی ۱۲ متری بوده و معمولا طبق دستور مشتری به شاخه های کوچکتر برش داده خواهد شد. کارشناسان تیرآهن IPE یک سعی بر این دارند تا بتوانند علاوه بر مشاوره عالی در زمینه تیرآهن IPE بتوانند رضایت و اعتماد کاربران را به خود جلب کنند. از همه مهمتر ارائه قیمت آنلاین تیرآهن IPE است که در دسترس کاربران این سایت قرار می دهد.

   قیمت تیرآهن IPE

  تیرآهن هاش در دو نوع بال پهن سبک و بال پهن سنگین تولید می‌شود.  تیرآهن هاش سبک نیز با نام های IPBL  یا HEA شناخته می‌شود و ضخامت‌ بال‌های آن نسبت به هاش سنگین کمتر است. به صورت کلی، از تیرآهن‌های هاش در سازه‌های به خصوصی استفاده می‌شود و به دلیل مقاومت بسیار بالای آن، این نوع تیرآهن در صنایع سد سازی، برج سازی و پل سازی استفاده می‌شود. کارخانه فولاد البرز ایرانیان، از تولیدکنندگان اختصاصی تیرهای IPN و همچنین IPE در سایزهای 14، 16 و 20 است.

  تیرآهن هاش سبک یکی از مهمترین المان‌ها در صنعت و ساختمان سازی است که استفاده از آن امروزه نسبت به گذشته، گسترش بیشتری داشته است. ضخامت بال‌های تیرآهن هاش سبک نسبت به ضخامت تیرآهن هاش سنگین کمتر است و بنابراین در سازه‌هایی استفاده می‌شود که به مقاومت کمتری نیاز دارند.

  قیمت تیرآهن به صورت روزانه و لحظه‌ای توسط کارشناسان فروش قابل مشاهده است. برای دسترسی به قیمت به روز شده تیرآهن IPE در ماه و یا حتی چند سال گذشته می‌توانید کنار نمودار هر محصول کلیک کنید. با توجه به نوسانات موجود در بازار توصیه می‌شود جهت اطمینان از قیمت نهایی این محصول با کارشناسان فروش تیرآهن IPE تماس حاصل فرمایید.

   

  قیمت تیرآهن IPE

  قیمت تیرآهن IPE، قیمت روز تیرآهن IPE ، قیمت انواع تیرآهن IPE ، خرید تیرآهن IPE ، فروش تیرآهن IPE ، قیمت تیرآهن IPE در تهران را در جداول سایت بروز رسانی کرده ایم همچنین می توانید با کارشناسان فروش آهن آنیل در ارتباط باشید.

  جهت قیمت روز تیرآهن IPE یکی از بزرگترین معضلات در خرید و فروش تیرآهن IPE ، نوسان قیمت آنها می‌باشد. افرادی که می‌خواهند این مقاطع تیرآهن IPE را تهیه کنند باید از قیمت روز آنها و روند بازار به طور مطلع باشند. قیمت تیرآهن IPE با توجه به ابعاد آن در بازار متغیر می باشد . شاخص مهم در قیمت روز تیرآهن IPE طول و ضخامت بال ها می باشد .

  همان‌طور که گفته شد، تیرآهن‌ها به دلیل کاربرد گسترده‌ای که در صنایع مختلف دارند، با استانداردهای خاصی تولید می‌شوند. عوامل مختلفی مانند خرید ماده اولیه، هزینه تجهیزات و ماشین‌آلات، نوسانات ارز، وزن تیرآهن و... در قیمت تیرآهن دخیل هستند.

  قیمت تیرآهن IPE امروز برای بسیاری از افراد فعال در حوزه آهن اهمیت دارد؛ به همین منظور برای اطلاع از قیمت تیرآهن می‌توانید از طریق شماره های سایت با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

  توجه داشته باشید قیمت تیرآهن IPE در کارخانه‌های مختلف که در این صفحه به آن‌ها اشاره داشتیم، به‌صورت جداگانه در هر جدول با ابعاد، سایز و ضخامت‌ مختلف برای کاربران قابل‌مشاهده است. قیمت‌ تیرآهن IPE هروز در صفحه مربوط به هر محصول، به‌روزرسانی می‌شوند و شما می‌توانید مطابق با قیمت روز محصول موردنظر خود را سفارش دهید.

  راهنمای خرید تیرآهن  IPE

  کارشناسان فروش آهن آنیل، مشخصات و ویژگی‌ تیرآهن IPE، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل، واحد، قیمت هر واحد و همچنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی را در لیست قیمت‌ها جمع آوری کرده اند.

  تیرآهن در ایران در کارخانه ذوب آهن که بالاترین کیفیت تولید را دارد و در کارخانه های فایکو، آرین ، یزد یافت میشود، تیرآهن در انواع INP-IPB-IPBv-IPE و تیرآهن هاش و تیرآهن لانه زنبوری از سایز 8 الی 60 تولید و به بازار عرضه می شود،سایز معمول تیرآهن در ایران از 12 تا 30 میباشد، پس از خرید انتخاب تیرآهن مورد نظر و خرید آن کارشناسان فولاد ایرانیان تمام مراحل حمل و بارگیری را به شما اعلام میکنند، بهترین تیرآهن تولید شده در کشور ایران، تیرآهن کارخانه ذوب آهن اصفهان است، تیرآهن تولید شده کارخانه کرمانشاه یا اهواز به عنوان تیرآهن‌ سبک شناخته می‌شوند، خرید تیرآهن کیلویی از شرکت امکان پذیر است، هزینه حمل و نقل خرید تیرآهن به فاکتور بستگی دارد؛ بسته به میزان سفارش شما و نوع ماشین باربری و مقصد، هزینه نهایی فرق دارد.

  اگر در مورد کاربرد تیرآهن IPE، سایز و اندازه‌ه آن در رابطه به سازه خود سوالی داشته باشید، کارشناسان واحد تیرآهن این مجموعه به طور کامل شما را راهنمایی خواهند کرد. قیمت روز تیرآهن در هر جدول در سایزهای مختلف برای کاربران به‌راحتی قابل‌دسترسی است. خرید از کارخانه‌ مربوطه به‌صورت سفارش کالای درخواستی خریدار و اعلام بار توسط کارخانه به باربری است. ممکن است از 2 تا یک هفته زمان کاری طول بکشد تا محصول موردنظر به دست مشتری برسد. اگر قیمتی درج نشده بود، احتمالا قیمت تیرآهن در بازار، اعلام نشده است.

   


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .