لیست وزن

 

قالب فلزی بتن

 

 قیمت قالب تسمه ای لبه 5 - ورق فولاد مبارکه

تاریخ به روز رسانی :9:01-
کدشرح کالاقیمت ( هر عدد)وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
1قالب تسمه ای لبه 5 - 100*10تماس بگیرید6.6فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
2قالب تسمه ای لبه 5 - 100*15تماس بگیرید8.2فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
3قالب تسمه ای لبه 5 - 100*20تماس بگیرید9.7فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
4قالب تسمه ای لبه 5 - 100*25تماس بگیرید10.8فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
5قالب تسمه ای لبه 5 - 100*30تماس بگیرید12.7فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
6قالب تسمه ای لبه 5 - 100*35تماس بگیرید14.3فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
7قالب تسمه ای لبه 5 - 100*40تماس بگیرید17.9فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
8قالب تسمه ای لبه 5 - 100*45تماس بگیرید19.7فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
9قالب تسمه ای لبه 5 - 100*50تماس بگیرید20.4فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
10قالب تسمه ای لبه 5 - 150*10تماس بگیرید9.9فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
11قالب تسمه ای لبه 5 - 150*15تماس بگیرید12.1فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
12قالب تسمه ای لبه 5 - 150*20تماس بگیرید14.1فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
13قالب تسمه ای لبه 5 - 150*25تماس بگیرید16.7فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
14قالب تسمه ای لبه 5 - 150*30تماس بگیرید18.4فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
15قالب تسمه ای لبه 5 - 150*35تماس بگیرید21.1فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
16قالب تسمه ای لبه 5 - 150*40تماس بگیرید23.8فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
17قالب تسمه ای لبه 5 - 150*45تماس بگیرید26.2فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
18قالب تسمه ای لبه 5 - 150*50تماس بگیرید28.5فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
19قالب تسمه ای لبه 5 - 200*10تماس بگیرید12.6فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
20قالب تسمه ای لبه 5 - 200*15تماس بگیرید15.3فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
21قالب تسمه ای لبه 5 - 200*20تماس بگیرید18.2فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
22قالب تسمه ای لبه 5 - 200*25تماس بگیرید21فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
23قالب تسمه ای لبه 5 - 200*30تماس بگیرید23.5فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
24قالب تسمه ای لبه 5 - 200*35تماس بگیرید27.9فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
25قالب تسمه ای لبه 5 - 200*40تماس بگیرید31.5فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
26قالب تسمه ای لبه 5 - 200*45تماس بگیرید32.8فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
27قالب تسمه ای لبه 5 - 200*50تماس بگیرید37.2فولاد مبارکهCo23 میللبه 5


 

 قیمت قالب تسمه ای لبه 5 - درجه 2

تاریخ به روز رسانی :9:00-
کدشرح کالاقیمت ( هر عدد)وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
1قالب تسمه ای لبه 5 - 100*10تماس بگیرید6.6درجه 2برق3 میللبه 5
2قالب تسمه ای لبه 5 - 100*15تماس بگیرید8.2درجه 2برق3 میللبه 5
3قالب تسمه ای لبه 5 - 100*20تماس بگیرید9.7درجه 2برق3 میللبه 5
4قالب تسمه ای لبه 5 - 100*25تماس بگیرید10.8درجه 2برق3 میللبه 5
5قالب تسمه ای لبه 5 - 100*30تماس بگیرید12.7درجه 2برق3 میللبه 5
6قالب تسمه ای لبه 5 - 100*35تماس بگیرید14.3درجه 2برق3 میللبه 5
7قالب تسمه ای لبه 5 - 100*40تماس بگیرید17.9درجه 2برق3 میللبه 5
8قالب تسمه ای لبه 5 - 100*45تماس بگیرید19.7درجه 2برق3 میللبه 5
9قالب تسمه ای لبه 5 - 100*50تماس بگیرید20.4درجه 2برق3 میللبه 5
10قالب تسمه ای لبه 5 - 150*10تماس بگیرید9.9درجه 2برق3 میللبه 5
11قالب تسمه ای لبه 5 - 150*15تماس بگیرید12.1درجه 2برق3 میللبه 5
12قالب تسمه ای لبه 5 - 150*20تماس بگیرید14.1درجه 2برق3 میللبه 5
13قالب تسمه ای لبه 5 - 150*25تماس بگیرید16.7درجه 2برق3 میللبه 5
14قالب تسمه ای لبه 5 - 150*30تماس بگیرید18.4درجه 2برق3 میللبه 5
15قالب تسمه ای لبه 5 - 150*35تماس بگیرید21.1درجه 2برق3 میللبه 5
16قالب تسمه ای لبه 5 - 150*40تماس بگیرید23.8درجه 2برق3 میللبه 5
17قالب تسمه ای لبه 5 - 150*45تماس بگیرید26.2درجه 2برق3 میللبه 5
18قالب تسمه ای لبه 5 - 150*50تماس بگیرید28.5درجه 2برق3 میللبه 5
19قالب تسمه ای لبه 5 - 200*10تماس بگیرید12.6درجه 2برق3 میللبه 5
20قالب تسمه ای لبه 5 - 200*15تماس بگیرید15.3درجه 2برق3 میللبه 5
21قالب تسمه ای لبه 5 - 200*20تماس بگیرید18.2درجه 2برق3 میللبه 5
22قالب تسمه ای لبه 5 - 200*25تماس بگیرید21درجه 2برق3 میللبه 5
23قالب تسمه ای لبه 5 - 200*30تماس بگیرید23.5درجه 2برق3 میللبه 5
24قالب تسمه ای لبه 5 - 200*35تماس بگیرید27.9درجه 2برق3 میللبه 5
25قالب تسمه ای لبه 5 - 200*40تماس بگیرید31.5درجه 2برق3 میللبه 5
26قالب تسمه ای لبه 5 - 200*45تماس بگیرید32.8درجه 2برق3 میللبه 5
27قالب تسمه ای لبه 5 - 200*50تماس بگیرید37.2درجه 2برق3 میللبه 5


 

 قیمت قالب تسمه ای لبه 6 - ورق فولاد مبارکه

تاریخ به روز رسانی :9:03-
کدشرح کالاقیمت ( هر عدد)وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
1قالب تسمه ای لبه 6 - 100*10تماس بگیرید7.3فولاد مبارکهCo23 میللبه 6
2قالب تسمه ای لبه 6 - 100*15تماس بگیرید8.8فولاد مبارکهCo23 میللبه 6
3قالب تسمه ای لبه 6 - 100*20تماس بگیرید10.6فولاد مبارکهCo23 میللبه 6
4قالب تسمه ای لبه 6 - 100*25تماس بگیرید12فولاد مبارکهCo23 میللبه 6
5قالب تسمه ای لبه 6 - 100*30تماس بگیرید13.4فولاد مبارکهCo23 میللبه 6
6قالب تسمه ای لبه 6 - 100*35تماس بگیرید15فولاد مبارکهCo23 میللبه 6
7قالب تسمه ای لبه 6 - 100*40تماس بگیرید18.8فولاد مبارکهCo23 میللبه 6
8قالب تسمه ای لبه 6 - 100*45تماس بگیرید20.3فولاد مبارکهCo23 میللبه 6
9قالب تسمه ای لبه 6 - 100*50تماس بگیرید21.8فولاد مبارکهCo23 میللبه 6
10قالب تسمه ای لبه 6 - 150*10تماس بگیرید10.8فولاد مبارکهCo23 میللبه 6
11قالب تسمه ای لبه 6 - 150*15تماس بگیرید13.1فولاد مبارکهCo23 میللبه 6
12قالب تسمه ای لبه 6 - 150*20تماس بگیرید15.4فولاد مبارکهCo23 میللبه 6
13قالب تسمه ای لبه 6 - 150*25تماس بگیرید17.7فولاد مبارکهCo23 میللبه 6
14قالب تسمه ای لبه 6 - 150*30تماس بگیرید20.1فولاد مبارکهCo23 میللبه 6
15قالب تسمه ای لبه 6 - 150*35تماس بگیرید22.3فولاد مبارکهCo23 میللبه 6
16قالب تسمه ای لبه 6 - 150*40تماس بگیرید24.8فولاد مبارکهCo23 میللبه 6
17قالب تسمه ای لبه 6 - 150*45تماس بگیرید27.1فولاد مبارکهCo23 میللبه 6
18قالب تسمه ای لبه 6 - 150*50تماس بگیرید29.4فولاد مبارکهCo23 میللبه 6
19قالب تسمه ای لبه 6 - 200*10تماس بگیرید13.9فولاد مبارکهCo23 میللبه 6
20قالب تسمه ای لبه 6 - 200*15تماس بگیرید17فولاد مبارکهCo23 میللبه 6
21قالب تسمه ای لبه 6 - 200*20تماس بگیرید19.9فولاد مبارکهCo23 میللبه 6
22قالب تسمه ای لبه 6 - 200*25تماس بگیرید22.8فولاد مبارکهCo23 میللبه 6
23قالب تسمه ای لبه 6 - 200*30تماس بگیرید25.7فولاد مبارکهCo23 میللبه 6
24قالب تسمه ای لبه 6 - 200*35تماس بگیرید28.6فولاد مبارکهCo23 میللبه 6
25قالب تسمه ای لبه 6 - 200*40تماس بگیرید32.2فولاد مبارکهCo23 میللبه 6
26قالب تسمه ای لبه 6 - 200*45تماس بگیرید35.1فولاد مبارکهCo23 میللبه 6
27قالب تسمه ای لبه 6 - 200*50تماس بگیرید38فولاد مبارکهCo23 میللبه 6


 

 قیمت قالب تسمه ای لبه 6 - درجه 2

تاریخ به روز رسانی :9:02-
کدشرح کالاقیمت ( هر عدد)وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
1قالب تسمه ای لبه 6 - 100*10تماس بگیرید7.3درجه 2برق3 میللبه 6
2قالب تسمه ای لبه 6 - 100*15تماس بگیرید8.8درجه 2برق3 میللبه 6
3قالب تسمه ای لبه 6 - 100*20تماس بگیرید10.6درجه 2برق3 میللبه 6
4قالب تسمه ای لبه 6 - 100*25تماس بگیرید12درجه 2برق3 میللبه 6
5قالب تسمه ای لبه 6 - 100*30تماس بگیرید13.4درجه 2برق3 میللبه 6
6قالب تسمه ای لبه 6 - 100*35تماس بگیرید15درجه 2برق3 میللبه 6
7قالب تسمه ای لبه 6 - 100*40تماس بگیرید18.8درجه 2برق3 میللبه 6
8قالب تسمه ای لبه 6 - 100*45تماس بگیرید20.3درجه 2برق3 میللبه 6
9قالب تسمه ای لبه 6 - 100*50تماس بگیرید21.8درجه 2برق3 میللبه 6
10قالب تسمه ای لبه 6 - 150*10تماس بگیرید10.8درجه 2برق3 میللبه 6
11قالب تسمه ای لبه 6 - 150*15تماس بگیرید13.1درجه 2برق3 میللبه 6
12قالب تسمه ای لبه 6 - 150*20تماس بگیرید15.4درجه 2برق3 میللبه 6
13قالب تسمه ای لبه 6 - 150*25تماس بگیرید17.7درجه 2برق3 میللبه 6
14قالب تسمه ای لبه 6 - 150*30تماس بگیرید20.1درجه 2برق3 میللبه 6
15قالب تسمه ای لبه 6 - 150*35تماس بگیرید22.3درجه 2برق3 میللبه 6
16قالب تسمه ای لبه 6 - 150*40تماس بگیرید24.8درجه 2برق3 میللبه 6
17قالب تسمه ای لبه 6 - 150*45تماس بگیرید27.1درجه 2برق3 میللبه 6
18قالب تسمه ای لبه 6 - 150*50تماس بگیرید29.4درجه 2برق3 میللبه 6
19قالب تسمه ای لبه 6 - 200*10تماس بگیرید13.9درجه 2برق3 میللبه 6
20قالب تسمه ای لبه 6 - 200*15تماس بگیرید17درجه 2برق3 میللبه 6
21قالب تسمه ای لبه 6 - 200*20تماس بگیرید19.9درجه 2برق3 میللبه 6
22قالب تسمه ای لبه 6 - 200*25تماس بگیرید22.8درجه 2برق3 میللبه 6
23قالب تسمه ای لبه 6 - 200*30تماس بگیرید25.7درجه 2برق3 میللبه 6
24قالب تسمه ای لبه 6 - 200*35تماس بگیرید28.6درجه 2برق3 میللبه 6
25قالب تسمه ای لبه 6 - 200*40تماس بگیرید32.2درجه 2برق3 میللبه 6
26قالب تسمه ای لبه 6 - 200*45تماس بگیرید35.1درجه 2برق3 میللبه 6
27قالب تسمه ای لبه 6 - 200*50تماس بگیرید38درجه 2برق3 میللبه 6


 

 قیمت قالب خم لبه 5

تاریخ به روز رسانی :9:04-
کدشرح کالاقیمت ( هر عدد)وزننوع ورقضخامت ورقعرض تسمه
1قالب خم لبه 5 - 100*10تماس بگیرید6.6فولاد مبارکه3 میللبه 5
2قالب خم لبه 5 - 100*15تماس بگیرید8.2فولاد مبارکه3 میللبه 5
3قالب خم لبه 5 - 100*20تماس بگیرید9.7فولاد مبارکه3 میللبه 5
4قالب خم لبه 5 - 100*25تماس بگیرید10.8فولاد مبارکه3 میللبه 5
5قالب خم لبه 5 - 100*30تماس بگیرید12.7فولاد مبارکه3 میللبه 5
6قالب خم لبه 5 - 100*35تماس بگیرید14.3فولاد مبارکه3 میللبه 5
7قالب خم لبه 5 - 100*40تماس بگیرید17.9فولاد مبارکه3 میللبه 5
8قالب خم لبه 5 - 100*45تماس بگیرید19.7فولاد مبارکه3 میللبه 5
9قالب خم لبه 5 - 100*50تماس بگیرید20.4فولاد مبارکه3 میللبه 5
10قالب خم لبه 5 - 150*10تماس بگیرید9.9فولاد مبارکه3 میللبه 5
11قالب خم لبه 5 - 150*15تماس بگیرید12.1فولاد مبارکه3 میللبه 5
12قالب خم لبه 5 - 150*20تماس بگیرید14.1فولاد مبارکه3 میللبه 5
13قالب خم لبه 5 - 150*25تماس بگیرید16.7فولاد مبارکه3 میللبه 5
14قالب خم لبه 5 - 150*30تماس بگیرید18.4فولاد مبارکه3 میللبه 5
15قالب خم لبه 5 - 150*35تماس بگیرید21.1فولاد مبارکه3 میللبه 5
16قالب خم لبه 5 - 150*40تماس بگیرید23.8فولاد مبارکه3 میللبه 5
17قالب خم لبه 5 - 150*45تماس بگیرید26.2فولاد مبارکه3 میللبه 5
18قالب خم لبه 5 - 150*50تماس بگیرید28.5فولاد مبارکه3 میللبه 5
19قالب خم لبه 5 - 200*10تماس بگیرید12.6فولاد مبارکه3 میللبه 5
20قالب خم لبه 5 - 200*15تماس بگیرید15.3فولاد مبارکه3 میللبه 5
21قالب خم لبه 5 - 200*20تماس بگیرید18.2فولاد مبارکه3 میللبه 5
22قالب خم لبه 5 - 200*25تماس بگیرید21فولاد مبارکه3 میللبه 5
23قالب خم لبه 5 - 200*30تماس بگیرید23.5فولاد مبارکه3 میللبه 5
24قالب خم لبه 5 - 200*35تماس بگیرید27.9فولاد مبارکه3 میللبه 5
25قالب خم لبه 5 - 200*40تماس بگیرید31.5فولاد مبارکه3 میللبه 5
26قالب خم لبه 5 - 200*45تماس بگیرید32.8فولاد مبارکه3 میللبه 5
27قالب خم لبه 5 - 200*50تماس بگیرید37.2فولاد مبارکه3 میللبه 5


 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .