لیست وزن

 

قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد

تاریخ به روز رسانی :10:451401/11/10
کدقیمتضخامتعرضبرندحالتمحل بارگیریواحد
1ورق گالوانیزه شهرکردتماس بگیرید0.41000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
2ورق گالوانیزه شهرکردتماس بگیرید0.41000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
3ورق گالوانیزه شهرکرد37,4000.51000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
4ورق گالوانیزه شهرکرد37,7500.51000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
5ورق گالوانیزه شهرکرد37,4000.51250شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
6ورق گالوانیزه شهرکرد37,7500.51250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
7ورق گالوانیزه شهرکرد35,6000.61000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
8ورق گالوانیزه شهرکرد35,9500.61000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
9ورق گالوانیزه شهرکرد35,6000.61250شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
10ورق گالوانیزه شهرکرد35,9500.61250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
11ورق گالوانیزه شهرکرد35,1000.71000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
12ورق گالوانیزه شهرکرد35,4500.71000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
13ورق گالوانیزه شهرکرد35,1000.71250شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
14ورق گالوانیزه شهرکرد35,4500.71250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
15ورق گالوانیزه شهرکرد34,8000.81000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
16ورق گالوانیزه شهرکرد35,1500.81000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
17ورق گالوانیزه شهرکرد34,8000.81250شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
18ورق گالوانیزه شهرکرد35,1500.81250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
19ورق گالوانیزه شهرکرد34,8000.91000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
20ورق گالوانیزه شهرکرد35,1500.91000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
21ورق گالوانیزه شهرکرد34,8000.91250شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
22ورق گالوانیزه شهرکرد35,1500.91250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
23ورق گالوانیزه شهرکرد34,80011000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
24ورق گالوانیزه شهرکرد35,15011000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
25ورق گالوانیزه شهرکرد34,80011250شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
26ورق گالوانیزه شهرکرد35,15011250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
27ورق گالوانیزه شهرکرد34,8001.251000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
28ورق گالوانیزه شهرکرد35,1501.251000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
29ورق گالوانیزه شهرکرد34,8001.251250شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
30ورق گالوانیزه شهرکرد35,1501.251250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
31ورق گالوانیزه شهرکرد36,8001.51000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
32ورق گالوانیزه شهرکرد37,1501.51000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
33ورق گالوانیزه شهرکرد36,8001.51250شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
34ورق گالوانیزه شهرکرد37,1501.51250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
35ورق گالوانیزه شهرکرد38,70021000شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
36ورق گالوانیزه شهرکرد39,05021000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم
37ورق گالوانیزه شهرکرد38,70021250شهرکردرولکارخانهکیلوگرم
38ورق گالوانیزه شهرکرد39,05021250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .