لیست وزن

   

  قیمت قالب تسمه ای لبه 6-درجه 2

  تاریخ به روز رسانی :8:101402/07/03
  کدشرح کالاقیمت ( هر کیلوگرم )وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
  1قالب تسمه ای لبه 6 - 100*1042,5007.3درجه 2برق3 میللبه 6
  2قالب تسمه ای لبه 6 - 100*1542,5008.8درجه 2برق3 میللبه 6
  3قالب تسمه ای لبه 6 - 100*2042,50010.6درجه 2برق3 میللبه 6
  4قالب تسمه ای لبه 6 - 100*2542,50012درجه 2برق3 میللبه 6
  5قالب تسمه ای لبه 6 - 100*3042,50013.4درجه 2برق3 میللبه 6
  6قالب تسمه ای لبه 6 - 100*3542,50015درجه 2برق3 میللبه 6
  7قالب تسمه ای لبه 6 - 100*4042,50018.8درجه 2برق3 میللبه 6
  8قالب تسمه ای لبه 6 - 100*4542,50020.3درجه 2برق3 میللبه 6
  9قالب تسمه ای لبه 6 - 100*5042,50021.8درجه 2برق3 میللبه 6
  10قالب تسمه ای لبه 6 - 150*1042,50010.8درجه 2برق3 میللبه 6
  11قالب تسمه ای لبه 6 - 150*1542,50013.1درجه 2برق3 میللبه 6
  12قالب تسمه ای لبه 6 - 150*2042,50015.4درجه 2برق3 میللبه 6
  13قالب تسمه ای لبه 6 - 150*2542,50017.7درجه 2برق3 میللبه 6
  14قالب تسمه ای لبه 6 - 150*3042,50020.1درجه 2برق3 میللبه 6
  15قالب تسمه ای لبه 6 - 150*3542,50022.3درجه 2برق3 میللبه 6
  16قالب تسمه ای لبه 6 - 150*4042,50024.8درجه 2برق3 میللبه 6
  17قالب تسمه ای لبه 6 - 150*4542,50027.1درجه 2برق3 میللبه 6
  18قالب تسمه ای لبه 6 - 150*5042,50029.4درجه 2برق3 میللبه 6
  19قالب تسمه ای لبه 6 - 200*1042,50013.9درجه 2برق3 میللبه 6
  20قالب تسمه ای لبه 6 - 200*1542,50017درجه 2برق3 میللبه 6
  21قالب تسمه ای لبه 6 - 200*2042,50019.9درجه 2برق3 میللبه 6
  22قالب تسمه ای لبه 6 - 200*2542,50022.8درجه 2برق3 میللبه 6
  23قالب تسمه ای لبه 6 - 200*3042,50025.7درجه 2برق3 میللبه 6
  24قالب تسمه ای لبه 6 - 200*3542,50028.6درجه 2برق3 میللبه 6
  25قالب تسمه ای لبه 6 - 200*4042,50032.2درجه 2برق3 میللبه 6
  26قالب تسمه ای لبه 6 - 200*4542,50035.1درجه 2برق3 میللبه 6


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .